Revista Art-emis
R?zboiul asimetric, terorismul ?i telepatia PDF Imprimare Email
Alexandru Bochi?-Bor?anu   
Miercuri, 29 August 2018 16:47

Alex. Bochis-Borsanu-GeopoliticaÎntr-o carte de a mea, ce trata ?i formele de manifestare ale terorismului, consemnam opinia unui specialist militar cunoscut. Citez: „În r?zboiul asimetric, folosirea terorii prevaleaz?. [...] folosirea terorii prin ac?iuni împotriva popula?iilor civile pe scena principal? a conflictului, luarea de ostatici, r?pirile, mutil?rile, crimele ?i alte activit??i criminale pot duce la apari?ia terorii în sânul popula?iei f?r? ca atacantul asimetric s? se expun? unor riscuri înalte..." - afirm? General (r) Dr. Gh. V?duva în cartea sa „R?zboiul asimetric", 2007. F?ceam trimiteri la ac?iunile teroriste din Fran?a, începând cu execu?iile din ianuarie 2015 de la Charlie Edbo, continuând cu atentatele din noiembrie 2015 din sala de concerte Bataclan, apoi în cartierul Saint Demis, cu trei explozii în apropiere de Stade de France, unde se desf??ura meciul amical Fran?a-Germania. Au fost ucise peste 130 de persoane. Amintindu-ne de amenin??rile anterioare cu acte teroriste ale califului Al-Baghdadi, putem aprecia c? Fran?a era ?i este într-un r?zboi asimetric, fierbinte, cu Statul Islamic, cum bine îl define?te ziarista italian? Loretta Napoleoni cartea sa, „ISIS - Califatul terorii".

Ac?iunile teroriste, crimele comise acum doi ani ?i mai bine, s-au declan?at aproape simultan, fiind executate de ?ase comandouri teroriste islamice, în locuri ?i asupra unor obiective diferite. Producerea lor concomitent?, ne-ar putea conduce la concluzia, c? au fost conduse de acela?i lider. Comunicare între liderul organizator ?i terori?ti, pentru coordonarea ac?iunilor uciga?e puteau fi mijloacele comune, audio-video, telefonul sau Internetul, unde cuantice controlabile. Dup? mai bine de doi ani de investiga?ii, anchetatorii au descoperit enorm de multe informa?ii despre terori?ti. Num?rul celor angrena?i în atentate, sprijinitori, complici, se ?tie sigur c? 13 autori din 15 au fost trimi?i din Siria s? comit? atacurile, c? ini?ial au fost filma?i în „tabere de instruire" ISIS, în timp ce retezau capetele unor prizonieri sau îi executau împu?cându-i în ceaf?, pentru ca viitorii kamikaze s? nu mai aib? drum de întoarcere, s? nu ezite odat? ajun?i în Europa. Din anchetele efectuate de speciali?tii francezi, nu s-a putut stabili modalitatea de transmitere a „ordinului ini?ial" de declan?are a atentatelor de c?tre liderul din „Centrala terorist?"!

O asemenea informa?ie ob?inut?, ar fi fost determinant? pentru speciali?tii în lupta antitero; interceptarea mesajului liderului oferea posibilitatea prevenirii comiterii m?celurilor viitoare, planificate de organiza?iile teroriste. Pân? în prezent, chiar în cele mai grave atentate, nu s-a putut decela modalitatea transmiterii mesajului, nici din interogarea terori?tilor aresta?i, care declarau aproape exclusiv, c? ini?iativa a fost a lor, sau a complicelui lor. ?i totu?i, atentatele teroriste nu au fost comise la întâmplare, ci în locuri bine definite ?i la o dat? de timp anume. Logic, ?i cert, mesajul, ordinul de declan?are a opera?iunii teroriste a fost transmis! Iar acest mod de comunicare poate fi considerat o verig? în r?zboiului asimetric.

Ordinele de atentate transmise prin mijloace comune, multe au fost interceptate ?i prevenite. Fran?a anun?a bilan?ul prevenirilor pe anul 2016, ca fiind cel pu?in opt. Chiar ?i organiza?ia de Hackeri Anonymous sus?ine c? a prevenit un atentat terorist al ISIS în Italia, în anul 2016 ?i care a declarat un r?zboi cibernetic Statului Islamic. Dar noi nu abord?m acest mod de comunicare, deja clasic, utilizat de structuri antiteroriste. De aceea, nu este exclus, ca cei care vor citi ipoteza enun?at?, s? o cread? deplasat?, ireal? de a transmite un ordin de comitere a unui atentat terorist, de la organizator c?tre un executant-receptor, aflat la mii de km distan??, la cel?lalt cap?t al gândului, s? fie prin telepatie. Chiar ar putea fi luat? în derâdere, considerat? fantezist?. ?i totu?i, eu cred într-o asemenea posibilitate. Dar, nu numai eu sus?in aceast? tez?, erijându-m? într-un individ cu calit??i ini?iatice, ci chiar oamenii de ?tiin??, psihologi, neurologi, psihiatri, psihanali?ti, care au studiat fenomenul. Cercet?ri experimentale, spun cu certitudine c? Telepatia este o form? de comunicare interuman? posibil?, real?. „Ac?iunea unei min?i asupra alteia, de la distan??, transmiterea de gânduri, de sugestii mentale ?i de comunicare la distan?? este posibil?" - constat? astronomul francez Camille Flammarion, înc? din secolul trecut.

Dar ce este de fapt telepatia? O define?te clar românul dr. Dumitru Constantin Dulcan în cartea Inteligen?a Materiei, astfel: „Telepatia este un fenomen de transmitere a informa?iilor de la un creier la altul pe alte c?i decât cele obi?nuite." Iar DEx-ul define?te telepatia ca fiind: „posibilitatea parapsihologic? de a percepe fenomene care nu sunt în raza sim?urilor, precum ?i de a transmite gândurile la distan??; o comunicare extrasenzorial?". Cercet?torii sunt unanim de acord, c? suntem în prezen?a unui fenomen de biocomunica?ie, ce se realizeaz? înafara percep?iilor senzoriale, cunoscute ca unde cuantice. În mediul ?tiin?ific se utilizeaz? termenii de biocomunica?ie sau transfer de informa?ie biologic? între un emi??tor, a unui gând, mesaj extrasenzorial, c?tre un receptor aflat la mare distan??.

Este notoriu deja, c? fiecare persoan?, prin însu?i existen?a sa, de?ine un câmp bioenergetic propriu, care se propag? sub form? de unde foarte scurte în Univers. Fluxul bioenergetic uman se interfereaz? cu sisteme ale macrosistemului cosmic, cu câmpul universal al informa?iei. „Prin verigile acestui lan? sunt conectate ?i fiin?ele vii la acest sistem informa?ional" - spune dr. Dumitru Constantin Dulcan. Da! Admisibil ! Dar are pledoaria mea, pentru comunicarea prin telepatie, vreo conexiune cu fenomenul terorist? Este probabil? o astfel de modalitate de contact mental? V? r?spund: DA! Dac? vom analiza amenin??rile cu ac?iuni teroriste, numai cele din ultimii ani, îndeosebi ale organiza?iilor de sorginte islamic?, care din Siria sau Irak comunic? ?i chiar „planific?" viitoarele atentate din Europa sau USA, ?i care se materializeaz? ulterior, vom constata c? de cele mai multe ori, organele de anchet? nu deceleaz? cert, cum a fost transmis „ordinul de executare", de comitere a atentatelor, de la lider c?tre f?ptuitor-f?ptuitori.

Comunicatele structurilor de anchet?, despre entitatea sau persoana care a ordonat atentatul, în majoritate este lapidar, incert, chiar generic: ISIS, Al-Qaeda sau Nusra. Iar incertitudinea persista asupra autorilor deciziei, a „planificatorilor" atentatelor, treneaz? un timp, pân? ce organiza?iile teroriste implicate nu le revendic?. O informa?ie lipse?te din comunicate: cum s-a transmis ordinul de executare. ?tim sigur, c?, dac? teroristul kamikadze a strigat la declan?area exploziei „Allah Akbar", atunci este o comand? de sorginte islamic?. Cunoscutul neuropsihiatru ?i psihanalist Sigmund Freud consider? „telepatia ca o facultate primitiv?, care a fost pierdut? de om în cursul evolu?iei sale". Conform cercet?rilor sale, „indivizii lega?i „telepatic" trebuie s? aib? o leg?tur? emo?ional? puternic?, iar evenimentul transmis pe aceast? cale trebuie înc?rcat cu sentimente negative". Exact cazul nostru!

Ce dependen?? mai puternic?, de supunere, mai „islamic?" (islam = supunere, în traducere), mai lega?i telepatic, se poate realiza între liderul decident al organiza?iei teroriste ?i teroristul executant? Dac? am invoca doar „antrenarea" acestuia prin t?ierea de capete, sau pus s? ucid? în public, fiind filma?i, putem fi convin?i c? dependen?a, atât senzorial? cât ?i extrasenzorial?, mental?, este absolut indestructibil?, total? ! Când vorbeam de sp?larea creierelor - în cartea „Geopolitic? ?i terorism", Ed. Concordia Arad, 2017 - ar?tam c? aceasta are ca scop schimbarea valorilor mentale acumulate natural, în evolu?ie, în memoria unui individ ?i implantarea altor convingeri, exterioare, induse, care îl fac dependent de mentorul s?u. Memoria individului, con?tient? sau incon?tient?, se încarc? cu informa?ii de o anumit? factur?, cele impuse de mentor, iar influen?a acestuia devine total?. Deseori, de?i discipolul, aparent, refuz? ini?ial subordonarea, totu?i, prin sp?larea creierului, nu realizeaz? întronarea dependen?ei sale fa?? de maestru; de?i individul nu o percepe con?tient, aceasta exist?, ?i se poate activa involuntar prin telepatie, prin voin?a mentorului.

Trei cuvinte despre metodele de sp?lare a creierelor ?i realizarea dependen?ei, enun?ate de Kathleen Taylor în cartea sa „Sp?larea Creierelor". Autoarea, care dezvolt? tehnici ?i modalit??i de realizare a scopului, enun?? în principal, patru metode de a ob?ine dependen?a total?: terapia, constrângerea, convingerea ?i în?elegerea. Kathleen Taylor confirm? concluzia lui Sigmund Freud, c?: „Mintea poate ac?iona împotriva altei min?i f?r? interven?ia sim?urilor." Or, noi cunoa?tem c? liderii Jihadului, din structurile islamice fundamentaliste, fanatice, prin impunerea celor cinci stâlpi ai islamului: m?rturisirea credin?ei, rug?ciunea, pelerinajul la Mecca, postul de Ramanadn ?i dania, dependen?a fa?? de lider devine total?, o „normalitate", un mod de existen?? în comunitate, iar sacrificiul pentru Profet este perceput ca o bucurie.

Scriitorul arab contemporan Ali Ahmed Said, cunoscut sub pseudonimul Adonis - propus la premiul Nobel, în cartea sa „Islamul ?i violen?a", men?iona c?, „în concep?ia islamic?, cel?lalt, nemusulmanul, are de ales între dou? identit??i: fie e necredincios ?i atunci trebuie respins sau chiar ucis", iar dac? vrei s? r?mâi în via?? pl?te?ti tribut. „Dictatura militar? î?i controleaz? mintea. Dar dictatura religioas? î?i controleaz? ?i mintea ?i corpul", spune Adonis. De asemenea în cartea „În pielea unei jihadiste" - O m?rturie despre filierele de recrutare ale Statului Islamic, ap?rut? în 2014, scris? de Anna Erelle, autoarea fiind chiar eroina, descrie metodele de îndoctrinare ?i recrutare folosite de ISIS, din care rezult? clar, c? nimic nu se desf??oar? sub semnul amatorismului, al întâmpl?rii. Prin metode de îndoctrinare persuasive, dure, de sp?lare a creierului, prin verificarea ulterioar? a loialit??ii, pentru ca viitorul lupt?tor jihadist s? devin? dependent total; supus la teste multiple, de la însu?irea perceptelor coranice, de credin?a în Profet, la disponibilitatea de sacrificiu, de a ucide al?i „necredincio?i", astfel c? supunerea devine oarb?, total?; informa?ia sedimentat? în memoria sa fiind de aceea?i natur?.

Toate aceste transform?ri mentale, a consolid?rii acestui gen de convingeri, dup? sp?larea creierului ?i înc?rcarea cu informa?ii noi, cu lungimi de und? bioenergetice similare, cu acela?i gen de vibra?ii, compatibile cu sacrificiu uman; fiecare biocâmp individual se interfereaz? cu Universul informa?ional, unde pulseaz? ?i biocâmpurile mentorului ?i ale receptorului. Conduc?torii religio?i ai Islamului, fie ei califi, imami, muftii, ?eici sau conduc?tori militari, „lectorii islamului", sunt personalit??i dotate intelectual, cu calit??i personale de influen?are remarcabile, de a domina enoria?ii musulmani. În contact cu credincio?ii se prezint? ca trimi?i ai lui Allah pe p?mânt, urma?ii Profetului, sunt credibili, cer ?i ob?in enoria?ilor supunere total?, a de a se al?tura lupt?torilor Jihadului, pentru victoria Statului Mondial Islamic.

Realizând controlul mintal asupra supusului, exist? op?iunea de a selec?iona persoane care recepteaz? telepatic comenzile mentorului, devenind dependente, setate s? comit? atentate. Mesajul, gândul mentorului, ordinul, va fi recep?ionat de supus, care va comite actul terorist. Remarc?m, c? în prezent pe lista Interpol sunt trecu?i 173 de membrii ai re?elelor teroriste ale Statului Islamic, extrem de periculo?i, pretabili în orice moment a comite atentate teroriste.

S-a dovedit c? influen?a doctrinei islamice a p?truns ?i în ??ri precum U.S.A. sau Canada, unde nu au existat confrunt?ri acute între islam ?i alte religii sau doctrine. ?i totu?i s-au produs atentate teroriste, similare celor produse în Europa, când teroristul a strigat „Allah Akbar" sau chiar dac? nu a strigat, dar s-a dovedit c? anterior autorul a avut „tangen??" cu Islamul. De exemplu, un soldat american de la baza militara Fort Hood din Texas, care fusese în anul 2011 în misiune în Irak, a deschis focul asupra camarazilor, ucigând trei persoane, r?nind alte 16, apoi s-a sinucis! Sau, un medic militar palestinian, de la o baz? american?, în noiembrie 2009, a ucis 13 militari ?i a r?nit al?i 42. ?i a? mai putea da exemple de atentate de sorginte islamic? cercetate, f?r? s? se stabileasc? modalitatea de comunicare senzorial?.

Motiva?ia atentatelor o putem b?nui, originea ordinului de execu?ie, la fel, ar putea fi numit, dar modalitatea cum a fost transmis este incert?, mai ales c? respectivii executa?i erau izola?i în unit??i militare ?i, evident, în aten?ia structurilor de protec?ie intern?. Dac? senzorial nu au fost identificate modalit??ile de comunicare între mentor ?i receptorul-executant, atunci r?mâne doar comunicarea extrasenzorial?, adic? prin telepatie ! Desigur, nu to?i lupt?torii Jihadului sunt dependen?i total de conduc?torii lor, capabili s? recepteze mesajul telepatic pentru comiterea de atentate teroriste, dar cu siguran?? sunt selecta?i asemenea membrii ai organiza?iilor extremiste, în deosebi cei din ISIS.

Se estimeaz? c? existen?a Statului Islamic, a Califatului Terorii, dup? câ?iva ani, nu mult timp, va fi destr?mat va dispare; îns? r?m??i?ele acestuia pot deveni chiar mai periculoase, decât în prezent, estimeaz? anali?tii. În Agen?iile europene de contraterorism, de Intelligence, se manifest? o preocupare real?, estimând c? invadarea Europei, de zeci de mii de lupt?tori jihadi?ti, constituie un enorm poten?ial pericol pentru stabilitatea continentului. Între m?surile preconizate de structurile contra-teroriste ?i de Intelligence, pe viitor ar putea avea în portofoliul vectorilor de pericol ?i comunicarea telepatic? în combaterea terorismului.

footer