Revista Art-emis
Na?ionalismul economic - un nou model de societate PDF Imprimare Email
Alexandru Bochi?-Bor?anu   
Duminică, 26 August 2018 15:12

Nationalism economicCred c? nu ?ti?i, dar m? confesez acum: sunt interesat de istoria doctrinelor politico-juridice, în deosebi al modelelor de societate, al regimurilor politice, tipurilor de dictatur?, de diversitatea ?i specificitatea formelor de guvernare democratic? occidental? sau cele ale califatelor islamice. M-am uitat prin c?r?i de istoria doctrinelor politice, de la Democra?ia Atenian? a lui Pericle, înainte de Hristos, trecând prin Principele lui Machiavelli, Contractul social a lui J.J. Rousseau, Spiritul Legilor lui Montesquieu, f?r? s? repet modelele de societ??i tr?ite, cunoscute din secolul trecut, sau proiectate de filosofi, ideologi ori sociologi grupa?i în Clubul de la Roma, chiar ale altor teoreticieni, creatori de modele sociale.

Credeam c? ultimul model, care mi se p?rea inadecvat românilor, era „Open Society" - Societatea deschis?, ideologie atribuit? filozofului Karl Popper, preluat?, dezvoltat? ?i adaptat? de George Soros, miliardarul american, care a investit, nu de mult, 18 miliarde de dolari pentru implementare acestuia în Europa, ?i nu numai, concept de omogenizare a lumii; îl suspectam c? va reu?i. Ei bine, când credeam c? totul e epuizat, apare o doctrin? ?oc: Na?ionalismul economic! Cum? Na?ionalismul! Iar? Recidiv?m? Excesul de iubire de sine, de na?iune, de neam! Nu ne-am lecuit de na?ional-socialism, de na?ional-comunist? Acum când suntem pe calea globaliz?rii ?i omogeniz?rii lumii! Acum când Lumea, Terra, se îndrepta sigur spre crearea unui stat mondial! O societate deschis?, a tuturor, pe cale de implementare, în care to?i s? se bucure de „cuceririle ?tiin?ei"! Nu e posibil altceva! Na?ionalismul este contrar democra?iei, este iubirea excesiv? de neam, de ?ar?, este un sentiment atavic, dac? nu chiar tribal, de grup, în limita unui teritoriu, chiar inuman, pe alocuri, care ar înc?lca principii statuate chiar în Declara?ia Drepturilor Universale ale Omului! (Libera circula?ie a oamenilor ?i ideilor!) ?i, fa?? de na?ionalismul social, de gint?, în care individualismul grupului se limita deseori la drepturi civile, la educa?ie, cultur? ?i teritoriu, acest model se extinde, include ?i economia. Na?ionalismul economic!

Enun?area acestui nou concept de societate, de c?tre charismaticul pre?edinte al Statelor Unite ale Americii, chiar înainte de a fi depus oficial jur?mântul, ?i f?r? a fi numit explicit „Na?ionalism economic", sugerat în timpul campaniei electorale a produs un ?oc evident, în lumea occidental? îndeosebi. Ce semnific? sloganul: America first! - dac? nu, o manifestare na?ionalist?!

Establishment-ul european e în derut?, a r?mas f?r? protec?ia Jandarmului Mondial, acordul comercial de liber schimb pe care Uniunea European? în negocia cu S.U.A. de 7 ani, nu mai este actual - cine va mai cump?ra m?rfurile lor? Nici N.A.T.O. nu se simte prea bine, realizeaz? consecin?ele ?i spera s? nu fie v?duvit? de cei 70% din buget asigurat de S.U.A. Ca s? nu mai amintesc de efectul rânjetului cu subîn?eles al ?arului Putin, care aten?ioneaz? occidentul: a?i r?mas la mâna mea, guralivilor! Ave?i grij? cum v? purta?i, c? vin peste voi sau v? închid robinetul gazelor! Aten?ie, în S.U.A. este pre?edinte prietenul meu Ivan Trump!

Acest rânjet nu este gratuit, f?r? suport, când realizezi c? noul pre?edinte S.U.A. a respins tentativa serviciilor de informa?ii reunite (C.I.A., F.B.I. ?i N.S.A.) care, printr-un raport dens, încercau macularea Rusiei ?i al ?arului Putin, acuzându-l de piraterie cibernetic? împotriva Statelor Unite. A?a ceva nu se întâmplase pân? acum. ?eful C.I.A. a reac?ionat, dar a fost redus imediat la t?cere, intuind c? viitorul s?u e incert, ca în final s? fie demis. To?i din administra?ia Trump, care vocifereaz?, sunt demi?i.

La noi? Clasa politic? e par?ial în derut?. Politicienii tac. Nu au p?reri despre noul pre?edinte ?i nu evalueaz? noile concepte politice enun?ate. Pâlpâiri palide mai atac? m?surile f?r? precedent ale Pre?edintelui Trump. Unii anali?ti, admiratori ai doamnei Hillary Clinton, au început s? în?eleag? nova?ia în politica american? a noului pre?edinte ?i abandoneaz? partizanatul manifest pentru Establishment-ul anterior, c?zut în desuetudine. Unii simuleaz? c? au în?eles „calea de urmat", câ?iva înc? militeaz? pentru societatea deschis?, dar care sper c? î?i vor reveni curând, al?ii mestec? vorbe f?r? mesaj, într-o ambiguitate notorie ?i deseori ridicol?.

Dar s? revenim la Na?ionalismul economic! Ar fi prea dificil, poate chiar preten?ios, s?-mi arog competen?a de a decortica no?iunea de „Na?ionalism economic", înc? destul de expus?, care sunt coordonatele sale esen?iale, specificitatea doctrinei, componentele ce le con?ine ?i nu în ultimul rând, care ar fi finalitatea implement?rii sale, cu efectele - pozitive sau negative - asupra na?iunii, condus? ?i administrat? sub imperiul acestui model de societate.

Discursul rostit de pre?edintele S.U.A. Donald John Trump, dup? depunerea jur?mântului este aproape l?muritor. Mesajul transmis americanilor de pe Dealul Capitoliului, de?i tezele enun?ate nu sunt ordonate tematic, pot fi u?or decelate componentele doctrinei na?ionaliste ale celui mai puternic om din lume, cum normal, îl recunoa?te orice individ cu discern?mânt de pe Terra. Na?ionalismul lui Trump nu este un na?ionalism etnic sau confesional, care s? disting? sau s? pun? etichete indivizilor dup? ras?, culoarea pielii sau sex, ci un na?ionalism ce are la baz? poporul, ce locuie?te într-o arie geografic? ce compune Statele Unite ale Americii.

Na?ionalismul lui Trump nu e discriminatoriu, nu e unul ?ovin, de stimulare a ideii de superioritate a unei rase fa?? de alta, a exclusivismului sau intoleran?ei, ci na?ionalism în folosul propriu locuitorilor Americii, un na?ionalism în beneficiu americanilor. Sun? populist, dar în realitate se implementeaz?. Acest concept este afirmat, repetat prin enun?urile lui Donald Trump în diferite discursuri publice, ulterior campaniei electorale: „America is to Americans!" „America first!" „America first!", „American Employees!" - rostit de noul pre?edinte de multe ori, dup? depunerea jur?mântului.

„Noi, cet??enii americani, suntem acum uni?i într-un m?re? efort na?ional de a ne recl?di ?ara ?i a restabili promisiunea pentru to?i cet??enii. Împreun? vom decide pentru urm?torii ani calea pe care America o va urma. [...] Nu ve?i mai fi niciodat? ignora?i. Vocea voastr?, speran?ele ?i visele voastre vor defini destinul nostru american [...] ast?zi nu doar transfer?m puterea de la o Administra?ie la alta sau de la un partid la altul - ci transfer?m puterea din Washington ca s? o d?m înapoi vou?, Poporului American. [...] Este ziua voastr?. Este s?rb?toarea voastr?. Jur?mântul pe care îl depun ast?zi este un jur?mânt de credin?? fa?? de to?i americanii."

Aceste accente de na?ionalism de dezvoltare, care dup? p?rerea mea, sunt chiar decente, f?r? a leza alte state sau na?iuni, sunt delimit?ri de trecut, care relev? inten?ia, crezul prioritar de a subordona întreaga sa administra?ie interesului na?ional, în fond, al americanilor. Discursul s?u în componenta economic? este relevat. În special insistând pe investi?iile pentru reconstruc?ia Americii.

Este necesar „un important efort na?ional pentru reconstruc?ia Statelor Unite ale Americii [...] cet??enii Americii, suntem acum uni?i într-un mare efort na?ional pentru a ne reconstrui ?ara" [...] Decenii la rând am îmbog??it industriile str?ine pe spinarea industriei americane [...] am cheltuit trilioane de dolari peste ocean, în timp ce infrastructura Americii s-a degradat ?i a dec?zut. Am îmbog??it alte ??ri, în timp ce averea, puterea ?i încrederea ??rii noastre au disp?rut dincolo de orizont. Una câte una fabricile s-au spulberat ?i au plecat de pe t?râmul nostru, f?r? s? se gândeasc? la milioane ?i milioane de americani pe care i-au l?sat în urm?. [...] Vom construi drumuri noi, autostr?zi noi ?i poduri ?i aeroporturi ?i tuneluri ?i c?i ferate pe întreg teritoriul na?iunii. Deciziile privind comer?ul ?i afacerile cu alte ??ri vor fi f?cute în beneficiul muncitorilor americani ?i al familiilor americane. Vom respecta dou? reguli simple: cump?r? produs american, angajeaz? american".

Am eviden?iat câteva programe de perspectiv? din componenta economic? a doctrinei Na?ionalismului economic, din care se poate lesne observa, c? acestea nu au un scop în sine, ci pentru ca na?iunea american? s? beneficieze de rezultatul s?u.
Nici ap?rarea Americii, a S.U.A., nu este neglijat?, îns?, dup? cum declara: „Am subven?ionat armatele altor ??ri în timp ce am permis s?r?cirea foarte trist? a armatei proprii. Am ap?rat grani?ele altor ??ri în timp ce am refuzat s? le ap?r?m pe ale noastre". S? citam o declara?ie-concept, din timpul campaniei electorale: „Cine vrea s? fie ap?rat, trebuie s? pl?teasc?". ?i a?a a r?mas pân? ast?zi.

În privin?a terorismului, pre?edintele Donald Trump se pronun?a pentru crearea unei alian?e globale, pentru a „fi eradicat de pe fa?a p?mântului". Noul concept de societate „Na?ionalismul economic", urmeaz? a fi analizat, amendat, criticat, dar ce este sigur, modelul se opune Establishment-ului actual din multe ??ri occidentale, care vocifereaz?, acuz?, se opun, deoarece d?uneaz? globaliz?rii ?i favorizeaz? na?iunile. Gândindu-m? ?i la români mei ?i la România, unde este un r?zboi penibil, nici m?car între doctrine sau modele de societate, nu pot încheia decât cu cuvintele acestui Mare Om - Donald John Trump: „Când î?i deschizi inima pentru patriotism nu este loc pentru prejudecat?. Biblia spune « ce bine ?i pl?cut este când oamenii lui Dumnezeu tr?iesc împreun? în unitate». Trebuie s? vorbim deschis, s? dezbatem onest dezacordurile noastre, dar întotdeauna s? c?ut?m solidaritatea".

A? putea spune c? am monitorizat ac?iunile pre?edintelui S.U.A., ?i constat, cu mici excep?ii, c? promisiunile sale cap?t? concretizare în fapte de care beneficiaz? na?iunea american?. Evolu?ia societ??ii americane espre preponderent pozitiv?. Dac? noi românii, România suntem partenerul strategic cu S.U.A., de ce nu am lua modelul ei de societate? Sigur ar ie?i mult mai bine pentru na?iunea român?! S? trimitem economi?tii no?tri, s? ne document?m ?i s? implement?m modelul american: na?ionalismul economic. Asta doresc eu ??rii mele! Oameni buni asta e ultima voastr? ?ans?!

footer