Revista Art-emis
Au ?i jandarmii drepturi? PDF Imprimare Email
General mr. (r) Conf. Univ. Dr. Ilie Gorjan   
Miercuri, 15 August 2018 19:57

Jandarmeria RomanaConform legii, personalul militar al Jandarmeriei Române se compune din cadre militare, elevi ?i studen?i ai institu?iilor militare de înv???mânt. Potrivit actelor normative care reglementeaz? statutul juridic al acestor categorii de personal, jandarmii se bucur? de drepturi ?i libert??i la fel ca orice persoan? cu cet??enie român?, prevederile constitu?ionale fiind, în aceea?i m?sur?, valabile ?i pentru aceast? categorie de cet??eni. La o analiz? atent? a drepturilor ?i libert??ilor prev?zute în Constitu?ie, se observ? c? toate sunt valabile ?i pentru personalul Jandarmeriei Române, cu excep?ia dreptului la grev?, dreptului de a fi ales, libert??ii întrunirilor ?i dreptului la asociere. De altfel, spre deosebire de alte categorii de cet??eni ai ??rii noastre, legea prevede pentru jandarmi ?i unele interdic?ii ?i restrângeri ale drepturilor ?i libert??ilor ce le revin, de care ace?tia sunt obliga?i s? ?in? seama, în caz contrar, suportând rigorile legii. Tot în conformitate cu prevederile legale, ofi?erii, mai?trii militari ?i subofi?erii în activitate au obliga?ia de a nu efectua activit??i care contravin demnit??ii, prestigiului ?i normelor de comportare ce decurg din calitatea lor de cadre militare.

În aceste condi?ii, ?i-n acest cadru juridic, î?i îndeplinesc atribu?iile ?i misiunile date în competen?? jandarmii ?i î?i duc traiul lor de zi cu zi, cu bucurii, cu griji, frustr?ri, satisfac?ii ?i insatisfac?ii, speran?? ?i n?zuin?? spre mai bine ?i cu n?dejdea îndrept??it? c? arma „oamenilor de arme", pe care ei o slujesc cu osârdie, î?i va rec?p?ta cu vremea locul ?i rolul statornicit dintotdeauna pe filele istoriei. Acestor oameni, membri cu statut special ai societ??ii, legea le cere s? apere ordinea ?i lini?tea public?, drepturile ?i libert??ile fundamentale ale cet??enilor, proprietatea public? ?i privat?, s? ac?ioneze pentru prevenirea ?i descoperirea infrac?iunilor ?i a altor înc?lc?ri ale legilor în vigoare, s? protejeze institu?iile fundamentale ale statului ?i s? combat? actele de terorism.

Toate aceste cerin?e se materializeaz? în atribu?ii concrete stipulate în con?inutul legii la care am t?cut referire, atribu?ii care trebuie îndeplinite de c?tre fiecare jandarm numai cu respectarea principiului legalit??ii ?i a celorlalte principii care c?l?uzesc via?a ?i munca jandarmilor. Dac? toate misiunile date în competen?a jandarmilor trebuie îndeplinite cu profesionalism ?i în condi?ii de maxim? legalitate, cele referitoare la ap?rarea ordinii publice, cu atât mai mult trebuie tratate cu toat? seriozitatea ?i responsabilitatea, întrucât acest tip de misiuni intr? cel mai mult în interferen?? cu drepturile ?i libert??ile fundamentale ale omului. Aceasta pentru c? astfel de misiuni presupun contactul direct cu publicul în timpul mitingurilor, manifesta?iilor, procesiunilor, dar, mai ales, în timpul activit??ilor sportive de amploare cum sunt meciurile de fotbal din Liga I ?i cele interna?ionale.

Sunt nenum?rate cazurile când, în timpul misiunilor de ap?rare a ordinii publice, jandarmii sunt nevoi?i s? intervin? în for?? pentru restabilirea ordinii tulburat? de anumi?i indivizi certa?i cu legea, îndeosebi la unele meciuri de fotbal din Liga I sau interna?ionale, când ace?ti indivizi aduc injurii sau lovesc jandarmii, devasteaz? stadioanele unde se desf??oar? meciuri ori magazinele de pe traseele de deplasare sau molesteaz?, pur ?i simplu, cet??eni nevinova?i sosi?i pe stadioane pentru a urm?ri în lini?te un spectacol fotbalistic. Chiar ?i-n astfel de cazuri, jandarmii au obliga?ia s? respecte drepturile ?i libert??ile celor împotriva c?rora ac?ioneaz?, s? cunoasc? ?i s? respecte restric?iile ?i limitele prev?zute de lege în modul de ac?iune, în a?a fel încât ac?iunea lor s? aib? drept efect doar repunerea legii în drepturile ei fire?ti ?i nu abuzul de putere sau excesul de zel. Sunt persoane care acuz? jandarmii de violen?? pe stadioane, de înc?lcarea drepturilor omului în raporturile lor cu indivizii care tulbur? ordinea public?, de molestarea unor a?a zise persoane nevinovate etc. Nu neg?m faptul c?, a?a cum în?elepciunea popular? pe bun? dreptate a afirmat c? „p?dure f?r? usc?turi nu exist?", ?i jandarmii au „usc?turile" lor care, în asemenea ipostaze, dep??esc limitele ?i restric?iile la care am f?cut referire mai înainte ?i ac?ioneaz? cu exces de zel, fapt pe care-l dezavu?m apriori.

Dar, ne întreb?m pe bun? dreptate, cei care acuz? jandarmii de violen?? ?i de nerespectarea drepturilor omului, nu ?i-au pus la rândul lor întrebarea dac? ?i drepturile jandarmilor sunt înc?lcate? Atunci când ace?tia sunt înjura?i, scuipa?i, jigni?i, lovi?i cu pietre, huidui?i, ei nu sunt oameni care au dreptul la demnitate? În orice stat civilizat din lume, în astfel de momente for?ele de ordine impun respectul legii cu for?a ?i nu cu rug?min?i sau cu fuga din fa?a adversarului. Sintagma „în slujba cet??eanului", caracteristic? Jandarmeriei Române, înseamn? asigurarea drepturilor ?i libert??ilor majorit??ii cet??enilor în dauna unei minorit??i, care se manifest? astfel încât încalc? drepturile majorit??ii la demnitate, la libera circula?ie, la exprimare etc, ori tocmai împotriva unei astfel de minorit??i ac?ioneaz? jandarmii ?i atunci care este temeiul acuza?iilor ce li se aduc?

Pe de alt? parte, suger?m acuzatorilor s? se gândeasc? ce e în sufletul unui jandarm care se afl? în dispozitivul de ap?rare a ordinii publice la diverse manifesta?ii, mitinguri, întreceri sportive etc. Ace?tia sunt oameni, nu ma?ini, oameni care, unii dintre ei se confrunt? cu grave probleme sociale, lipsa locuin?ei, so?ia ?omer?, p?rin?ii bolnavi, copiii la ?coal?, rate la b?nci, un salariu care abia le ajunge de azi pe mâine, aspecte care le afecteaz? capacitatea de reac?ie, mai ales c? de multe ori ele se îngem?neaz? cu frigul p?trunz?tor sau temperaturile ridicate, pe care le suport? cu mult timp înainte de a începe manifesta?ia respectiv?, la care se adaug? ?i insultele ?i injuriile celor a c?ror protec?ie au obliga?ia s? o asigure. ?i de ce s? nu recunoa?tem c? orice om, pus în situa?ii limit?, când via?a îi este în pericol, ac?ioneaz? ?i sub impulsul spiritului de conservare sub imperiul c?ruia se g?se?te permanent.

De aceea, ca o concluzie, drepturile ?i libert??ile constitu?ionale sunt valabile pentru to?i cet??enii României, indiferent de na?ionalitate, vârst?, sex, sau de domeniul unde lucreaz?, inclusiv pentru jandarmi, care sunt obliga?i s? apere ?i s? respecte drepturile cet??enilor cu care vin în contact, dar ?i cet??enii au obliga?ia de a respecta drepturile ?i libert??ile oamenilor de arme, care nu au alt? menire decât aceea de a fi în slujba acelor cet??eni.
11 august 2018

footer