Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 01 Iulie 2018 15:43

Klemm-go home !Interven?ie inacceptabil? în activitatea diplomatic? interna?ional?.

Prin „declara?ie comun?, în care fac apel la toate p?r?ile implicate în modificarea Codului Penal ?i a Codului de procedur? penal?, s? evite schimb?rile care ar sl?bi statul de drept sau capacitatea României de a lupta împotriva infrac?ionalit??ii ?i corup?iei", ambasadele Belgiei, Canadei, Danemarcei, Elve?iei, Finlandei, Fran?ei, Germaniei, Luxemburgului, Olandei, Norvegiei, Suediei ?i Statelor Unite, au înc?lcat flagrant uzan?ele diplomatice. Articolul 41 al Conven?iei de la Viena din 18 aprilie 1961 stabile?te cu exactitatre regulile interna?ionale privind rela?iile diplomatice:

„ART. 41[1]
§1. Fără prejudiciul privilegiilor ?i imunită?ilor lor, toate persoanele care beneficiază de aceste privilegii ?i imunită?i au datoria de a respecta legile ?i regulamentele statului acreditar. Ele au, de asemenea, datoria de a nu se amesteca în treburile interne ale acestui stat.
§2. Toate problemele oficiale tratate cu statul acreditar, încredin?ate misiunii de către statul acreditant, trebuie sa fie tratate cu Ministerul Afacerilor Externe al statului acreditar sau prin intermediul sau, sau cu oricare alt minister asupra căruia se va fi convenit.
§3. Localurile misiunii nu vor fi utilizate într-un mod incompatibil cu func?iile misiunii a?a cum sunt ele enun?ate în prezenta conven?ie, sau în alte reguli ale dreptului interna?ional general, sau în acordurile speciale în vigoare între statul acreditant ?i statul acreditar".

Pre?edintele se d? cu bicicleta. Parlamentul tace! Guvernul tace! Poporul rabd?...

Pentru înc?lcarea prevederilor Conven?iei de la Viena din 18.04.1961, respectiv a uzan?elor diplomatice interna?ionale, reac?ia Pre?edin?iei României, a Parlamentului ?i a Guvernului României nu poate fi decât una singur?: solicitarea prin Ministerul de Externe al României c?tre ??rile pe care le reprezint?, a rechem?rii respectivilor ambasadori ?i, sine die, declararea acestora ca „Persona non grata". Din p?cate ?i nu pentru prima dat? dup? 1989, institu?iilor men?ionate le lipse?te no?iunea de demnitate na?ional?, iar prin lipsa reac?iei române?ti, ambasadorii statelor str?ine au transformat înc?lcarea uzan?elor diplomatice într-un modus vivendi. Pre?edintele se d? cu bicicleta. Parlamentul tace! Guvernul tace! Poporul rabd?... pân? când?

De?i rarisime, se mai g?sesc, totu?i, reac?ii izolate la faptele condamnabile, dar cu câteva flori nu se face nici prim?var?, nici dreptate. În data de 29 iunie, Ambasada S.U.A. la Bucure?ti a organizat o recep?ie cu prilejul Zilei Independen?ei la care au fost invitate oficialit??i ale statului român. Dou? personalit??i importante ale României au avut bunul sim? s? nu dea curs invita?iei. ?eful statului îns? a luat-o, ca de obicei pe Carmencita ?i s-au prezentat împreun? s? s?rute papucul gauleiterului care cu pu?in timp înainte îi tr?sese înc? un ?ut în partea dosnic? a n?dragilor. Asta, dup? ce în loc s? mearg? la s?rb?torirea Drapelului Na?ional de la Cercul Militar, a pedalat pe biciclet? f?când reclam? pentru tricoul Adidas ?i pentru pantofii sport Asics Gel Attract 2 Lightweight[2]. Nu pentru prima dat?, afirm: Iohannis nu este pre?edintele meu!

Cu toate c? România abund? în corup?i ?i corup?tori nepedepsi?i, este cât se poate de corect s? privim ?i în spatele baricadei abuzurilor „diploma?ilor" delicven?i. Nu este prea elegant ?i nici nu disculp? faptele jefuitorilor b??tina?i, dar s? arunc?m o privire spre „capra vecinului" nu stric?:
- Juristul ?i diplomatul Titus Corl??ean a afirmat c? declara?ia ambasadelor se situeaz? în afara uzan?elor diplomatice: „... a?a cum prescrie foarte clar Conven?ia de la Viena privind rela?iile diplomatice, exist? un faimos articol 41, paragraful 2 (din p?cate, nimeni nu mai aminte?te de prevederile paragrafului 1 - n.a.), care stabile?te regulile în materie. E valabil? pentru to?i, mai mari sau mai mici, în rela?iile interna?ionale, de comunicare a chestiunilor oficiale direct cu Ministerul de Externe din statul care acrediteaz? sau prin intermediul Ministerului de Externe, cu alte institu?ii [...]. Ar fi de preferat ca aceste chestiuni s? fie discutate direct ?i în mod concret, aplicat, specific, care sunt acele teme concrete care pot trezi preocup?ri ?i nu prin comunic?ri publice, pentru c? acest gen de comunicare r?mâne în continuare neuzual ?i a? spune chiar contraproductiv"[3].
- F?r? a avea posibilitatea verific?rii datelor prezentate de semnatar ?i f?când abstrac?ie de op?iunile sale politice, am g?sit sugestiv? expunerea deputatului Liviu Ple?oianu referitoare la faptele de corup?ie ale unor companii ?i corpora?ii multina?ionale occidentale, prezentat? sub forma unei scrisori deschise adresat? ambasadorilor semnatari ai declara?iei la care ne referim, sub titlul „România nu export? corup?ie! Statele dumneavoastr? îns? o fac! ?i e vremea ca acest lucru s? înceteze !". De?i nu înc?lze?te ?i nici nu dezvinov??e?te faptele penale ale b??tina?ilor, se pare c? nici ipocrita „capr? a vecinului" nu este a?a de nevinovat? pe cât vrea s? se cread?. Con?inutul scrisorii deschise :

Scrisoare deschis? c?tre ambasadele din România ale Statelor Unite ale Americii, Fran?ei, Germaniei, Olandei, Suediei, Finlandei, Norvegiei, Belgiei, Danemarcei, Canadei, Luxemburgului ?i Elve?iei: stopa?i exportul de corup?ie![4]

„În calitate de deputat ales în Parlamentul României, îmi exprim deosebita îngrijorare cu privire la nivelul foarte ridicat al exportului de corup?ie dinspre ??rile dumneavoastr? c?tre alte state, inclusiv c?tre România. Conform datelor oficiale (The U.S. Securities and Exchange Commission - Enforcement of the Foreign Corrupt Practices Act), companii de renume din ??rile pe care le reprezenta?i afecteaz? zeci de state ale lumii în care, pentru a ob?ine beneficii financiare, ofer? mit? în valoare de sute de milioane de dolari. În total, doar din ce s-a investigat pân? acum, rezult? un cuantum de 4.902.913.195 U.S.D.. La aceast? sum? se ridic? nivelul mitei date în str?in?tate (aproape cinci miliarde U.S.D.)! Iar amenzile pe care le-au primit companiile care au dat MIT? în alte state (în special în Europa de Est, Asia, Africa ?i America de Sud) totalizeaz? 10.722.513.931 de dolari (aproape 11 miliarde U.S.D.), f?r? a lua în calcul ?i amenzile de zeci de miliarde U.S.D. primite de diferite b?nci de renume din ??rile dumneavoastr?!

Iat? doar câteva cazuri celebre de amenzi primite de companii din statele dumneavoastr? pentru dare de mit? (infrac?iune de corup?ie în alte ??ri):
- Siemens (Germania): amend? de 1,6 miliarde U.S.D.;
- Telia Company AB (Suedia): 965 de milioane U.S.D.;
- VimpelCom (Olanda) 795 de milioane U.S.D.;
- Alstom (Fran?a): 772 de milioane U.S.D.;
- KBR / Halliburton (SUA): 579 de milioane U.S.D.;
- Teva Pharmaceutical (Israel): 519 milioane U.S.D.;
- Och-Ziff (SUA): 412 milioane U.S.D.;
- BAE (Marea Britanie): 400 milioane U.S.D.;
- Total SA (Fran?a): 398 de milioane U.S.D.;
- Alcoa (SUA): 384 de milioane U.S.D.;- Snamprogetti Netherlands B.V. / ENI S.p.A (Olanda/Italia): 365 de milioane U.S.D.
...Desigur, ar trebui s? ad?ug?m celebrul caz de ru?inoas? în?el?torie la nivel global: Volkswagen (Germania), scandalul „Dieselgate" - amend? de 14,7 miliarde U.S.D. ! Ar trebui s? ne referim ?i la cele 13 miliarde de euro pe care compania american? APPLE a... „omis" s? le pl?teasc? în Irlanda.

Amenzi astronomice cu care au fost sanc?ionate b?ncile care au generat criza economic? ?i financiar? mondial?:
- JPMorgan Chase (SUA): 5,29 miliarde U.S.D.;
- Credit Suisse (Elve?ia): 5,3 miliarde U.S.D.;
- Wells Fargo (SUA): 5,35 miliarde U.S.D.;
- Deutsche Bank (Germania): 7,2 miliarde U.S.D.;
- Bank of America (SUA): 8,5 miliarde U.S.D.;
- BNP Paribas (Fran?a): 8,9 miliarde U.S.D.;
- Bank of America (SUA, nou? amend?): 11,8 miliarde U.S.D.;
- JP Morgan Chase (S.U.A., nou? amend?): 13 miliarde U.S.D.;
- Bank of America (S.U.A., nou? amend?): 16,65 miliarde U.S.D.

În plus, ar trebui s? ne spune?i ?i unde este în opinia dumneavoastr? corup?torul în celebrele dosare Microsoft ?i EADS, dosare instrumentate de nu mai pu?in celebra Laura Codru?a Kovesi, cea pe care cu to?ii a?i l?udat-o sau chiar a?i medaliat-o. Unde e corup?torulL din ??rile dumneavoastr?? Reiau solicitarea de la începutul acestei scrisori: stopa?i exportul de corup?iei! Companii de renume din ??rile dumneavoastr? dau mit? în alte ??ri, inclusiv în România. România nu export? corup?ie! Statele dumneavoastr? îns? o fac! ?i e vremea ca acest lucru s? înceteze.

Cu speran?a c? ve?i începe s? lupta?i cu adev?rat împotriva corup?iei colosale din ??rile dumneavoastr?, v? asigur?m de tot sprijinul nostru. România nu export? corup?ie ?i este un model din acest punct de vedere. Pute?i apela oricând la ajutorul nostru dac? întâmpina?i dificult??i în eradicarea corup?iei de miliarde U.S.D. care a cuprins mult prea multe dintre companiile dumneavoastr? de renume mondial... Iat?, la final, ?i o list? mai lung? de amenzi pentru dare de mit? în str?in?tate, din 2010 ?i pân? în prezent, cu men?iunea c? nicio companie româneasc? nu se afl? pe lista ru?inoas? a companiilor care corup alte state din anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017, 2018[5].

Grafica - I.M.

--------------------------------------------------------
[1] Conven?ia de la Viena din 18 aprilie 1961 cu privire la rela?iile diplomatice http://www.monitoruljuridic.ro/act/conventia-de-la-viena-din-18-aprilie-1961-cu-privire-la-relatiile-diplomatice-emitent-consiliul-de-stat-publicat-n-21262.html
[2] https://www.cotidianul.ro/de-ziua-drapelului-national-klaus-iohannis-se-da-cu-bicicleta/
[3] https://www.rfi.ro/politica-104343-titus-corlatean-declaratie-ambasade-neuzual
[4] https://www.facebook.com/liviuplesoianu.oficial/posts/2028919553991780
[5] Ibidem, lista companiilor occidentale care corup 2010-2018

footer