Revista Art-emis
Regimul totalitar al protocoalelor (4) PDF Imprimare Email
Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu   
Duminică, 13 Mai 2018 18:28

Protocoale Sion 4„Pentru c? iudaismul este o religie a unei alegeri corporale inalienabile, nu folose?te crezul ca principiu de excludere. Iudaismul tolereaz? erezii de tot felul". (David L. Blumenthal)

O Europ?, unde realitatea fiec?rei na?iunii are întrupat? gena religioas?, psihologia, spiritul ei creativ ce sunt adânc structurate întru comuniunea cu Dumnezeu, dezmembrat? de na?ionalismul popoarelor, poate conduce spre o Sahara a etniilor. Sinergia dintre na?iune dacic? ?i Dumnezeu, prin Elita spiritual?, prin geniul creativ al Neamului, prin harul intui?iei ?i al cerului de genii, martiri ?i sfin?i, poate da na?tere celor mai ademenitoare opere profetice circumscrise teandricului românesc.Temelia ?i Stâlpul unei Na?iuni întru d?inuirea ve?nic? sunt religia ?i na?ionalismul.

Na?ionalismul cre?tin-ortodox al dacoromânilor prin ambele sale naturi: etnic? ?i religioas? constitue temeiurile cele mai profunde ale creativit??ii profetice ale comunit??ii propriu-zise care, se reveleaz? prin toat? mo?tenirea sa: Gând, Cuvânt, Har, Rug?, Cânt, Umor, Fapt?, Idee, Credin??, Adev?r, Frumos, Divin, Uman, Jertf?, Dragoste, Realizare, Asumare, Responsabilitate, Înainta?i, Str?buni, Str?mo?i. Cu alte cuvinte: Românii cu Cerul ?i P?mântul lor întru Trecut-Prezent-Viitor. „Na?ionalismul este-?i lucrul acesta se ?tie, de la Eminescu încoace-un act de crea?ie spiritual?. Con?tiin?a de sine a unei comunit??i omene?ti, con?tiin?a la o lung? participare istoric?, ?i mai ales valorificarea vie?ii prin aceast? participare-sunt acte de tr?ire spiritual?." (Mircea Eliade, Vremea, Aprilie,1937). În afara na?ionalismului cre?tin-ortodox lumea se rostogole?te spre o pant? abject?, stupid?, grosolan? ?i cretin?, vorba lui Conu Alecu Paleologu: „Suntem înconjura?i de o degenerescen?? dus? pân? la animalitatea cea mai cras?." (Ciprian Chirvasiu, „Destine f?r? noi", Ed.Badea-2006).

Doamne fere?te! Dac? România se pr?bu?e?te definitiv, n?dejdea e în Basarabia. „Dac? orice urm? de patriotism ar disp?rea din România, exist? Basarabia. De acolo ne va veni sc?parea". (Mitropolit Antonie Pl?m?deal?).

Scena marii Drame a omenirii de ast?zi a fost amplasat? la încruci?area dintre pr?p?dul capitalist ?i comunismul catastrofic, împodobit? în tragismul migra?iilor. Ast?zi Europa tr?ie?te din plin „profe?ia" lui Richard Kalergi: metisarea popula?iilor. El însu?i descendent dintr-o mam? japonez?-Mitsuko Aoyama ?i un tat?-Heinrich von Coudenhove Kalergi, diplomat austro-ungar ?i-a pus sângele în mi?care... Mii de tineri de ras? mixt? se unesc anual prin c?s?torii interrasiale, ori nu, producând urma?i supranumi?i: „Copiii de Kalergi." Dialectica lui Kalergi promovând mi?carea „Pan-European?", n-a invocat un plan de excep?ie, ci unul de normalitate. Invaziile, migra?iile lumii islamice au pornit ca o stare de excep?ie ?i s-au a?ezat ca o stare de normalitate. Deceniile de multiculturalitate politic? desf??urate pe o aren? deplin? a toleran?ei, doar din partea unei tabere, a transformat „Zonele interzise" în micro-state autonome sub suzeranitatea Shariei. Crucia?ii Mileniului Trei nu mai sunt cre?tini, ci musulmani. Minoritarii etnici, cet??eni ai statului respectiv s-au unit cu emigran?ii sosi?i ulterior în vederea constituirii statelor islamice independente, dar în interiorul na?iilor
cre?tine.

Crucia?ii musulmani au creat pe baza „epur?rii etnice", respectiv a descre?tin?rii popula?iei cre?tine faimosul Londonistan, prin care elaboreaz? „Proiectul Emiratelor Islamice", cucerind ora?ele: Birmingham, Bradford, Derby, Dewsbury, Leeds, Leicester, Liverpool, Luton, Manchester, Sheffield, Tower Hamlets-Republica Islamic? Tower Hamlets ?i Waltham Forest. Fran?a, ner?mânând mai prejos ad?poste?te peste 5 milioane de musulmani în 751 de „Zones urbaines sensibles". Lyon, Marseille, Paris, Toulouse, au devenit noile Mecca/Kaaba franceze. 20% din popula?ia capitalei Belgiei, Bruxelles este musulman?. În Germania fenomenul extinderii „Zonelor interzise cre?tinilor", ia amploare uluitoare. Italia de asemenea se confrunt? cu aceast? „Cruciad? musulman?", ca o replic? mai târzie dat? fo?tilor Cavaleri crucia?i sprijini?i de papalitate.

Olanda p?store?te peste 40 de zone la fel de interzise nemusulmanilor, precum: Amsterdam, Denventer, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Ultrecht. ?ara premiului Nobel se mândre?te la nivel european cu cea mai generoas? lege a emigr?rii. Goteborg ?i Malmo au peste 25% popula?ie musulman?. Imamul ora?ului Malmo, Adly Abu Hajar se mândre?te cu: „Suedia este cel mai bun stat islamic din lume." (G-ral (r) Aurel I. Rogojan, „Emiratele Occidentale Unite", în „Ocupa?ie f?r? tancuri ?i solda?i"-Ion M?ld?r?scu, Art-emis.ro; Soeren Kern, Emiratele Unite ale Europei de Vest, în Hudson New York)

Varianta negativ? a „integr?rii" care urmeaz? o dinamic? necre?tin?, nefireasc? deci, asigur? rasei albe, genocidul/ antisemitismul al?turi de descre?tinarea Europei. Are mare dreptate scriitorul israelian Yigal Ben-Nun care aprob? osteneala profetic? a lui Kalergi ?i într-un fel ne avertizeaz? pe noi to?i cre?tinii: „Migra?ia arab? a fost cel mai bun lucru care s-a întâmplat în Europa în ultimii 50 de ani. Arabii din Europa sunt un fapt de via??. E timpul s? începem s? accept?m c? nu exist? nici o modalitate de a bloca migrarea chinezilor, pakistanezilor sau arabilor în Europa... E adev?rat, Europa nu va fi ceea ce a fost odat?, dar asta e un lucru bun... Cu cât mai mul?i emigran?i din Africa ?i Asia vor ajunge în Europa, cu atât mai bine va fi. Mai devreme sau mai târziu, copiii ?i nepo?ii lor se vor c?s?tori cu veterani europeni, vor da na?tere la meti?i ?i vor schimba demografia ??rilor. Europa va fi complet diferit? de cea pe care o cunoa?tem ast?zi." (Certitudinea, Anul 2, Nr. 10-2018).

Cine va sc?pa de fenomenul metis?rii? Singura ras? care nu ?i-a profanat etnia: Iudeii circumci?i Legii vechi: „s? nu se amestece cu alte neamuri", ci doar s? le st?pâneasc?!, ar completa rabinul de ast?zi. Pentru cine va fi mai bine metisarea Europei? Tot pentru singura ras? ultrana?ionalist? care s-a conservat atât de milenar.

Capitolul XIV: „Când va fi sosit domnia noastr?, nu vom recunoa?te nici o alt? religie afar? de aceea a Dumnezeului nostru unic, de care e legat destinul, deoarece noi suntem poporul ales, prin care chiar acest destin e unit cu soarta lumii. Din acest motiv va trebui s? nimicim toate credin?ele. Faptul c? prin aceast? nimicire a credin?ei se spore?te num?rul ateilor din zilele noastre, nu ne va stânjeni str?duin?ele, ci va servi ca pild? genera?iilor care vor asculta predicile noastre asupra religiei lui Moise, al c?rui sistem stoic ?i bine conceput va fi izbutit s? cucereasc? toate popoarele". Asumarea no?iunii de „popor ales", însumeaz? responsabilitatea de a fi ceea ce ?i-ai propus, adic? deasupra lumii. Dac? mergem pe sinteza acestei asum?ri, atunci destinul „poporului ales" devine logic: Destinul omenirii. Cum „poporul ales" nu se poate cre?tina, atunci toate popoarele cre?tine ?i necre?tine pot deveni mozaice sau în cel mai bun caz subjugate. Domnia „poporului ales" nu înseamn? a st?pâni doar finan?ele, comer?ul, presa, ci ?i cultura, religia, ?tiin?a, ?coala, educa?ia, comunit??ile cu întreg patrimoniul lor tradi?ional, material, spiritual.

Directiva nr. 14: „Când se va instaura domnia noastr? nu vom recunoa?te nici o alt? religie în afara celei care crede în Dumnezeul nostru (Iehova), de care este legat destinul nostru, pentru c? noi evreii suntem poporul ales, prin care acest destin este legat cu evolu?ia lumii. În consecin?? ?i din acest motiv trebuie s? distrugem orice alt? religie. Dac? aceast? distrugere va da na?tere ateilor, noul stadiu de transformare nu ne va îngreuna planurile, ci va servi de exemplu pentru genera?iile urm?toare, care vor în?elege prezicerile noastre despre religia lui Moise, al c?rui ingenios sistem stoic va sfâr?i prin a cuceri toate popoarle."

Capitolul XV: „Când vom începe în sfâr?it s? lu?m puterea în mân?, cu ajutorul loviturilor de Stat, preg?tite în aceea?i zi, ?i dup? ce vom fi hot?rât desfiin?area tuturor guvernelor existente (iar pân? atunci va mai trece mult? vreme, poate un veac întreg), vom c?uta s? împiedic?m uneltirile ?i comploturile împotriva noastr?...Vom publica o lege care va sili pe to?i fo?tii membri ai societ??ilor secrete s? p?r?seasc? Europa, centrul st?pânirii noastre. Hot?rârile guvernului nostru vor fi definitive ?i f?r? drept de apel". Rela?ia iudeilor cu cea a cre?tinilor este invers propor?ional? cu ceea ce gândesc ?i fac. Pe când primii dispre?uiesc succesele care sunt trec?toare în folosul impunerii planurilor unei lungi perioade de timp, cre?tinii sacrific? toate planurile lor care i-ar conduce la ve?nicie, la aur? deci, pentru succesele efemere ce le d? alura de iluzie.

Directiva nr. 15: „Când prin lovituri de stat preg?tite peste tot pentru aceea?i zi, dup? ce ne vom fi asigurat de neputin?a tuturor guvernelor existente (?i va mai trece înc? mult timp, probabil un secol întreg, pân? s? le vin? momentul-socotind din 1892), în sfâr?it vom începe s? domnim, vom verifica atent s? nu existe comploturi împotriva noastr?. Vom vota o lege prin care to?i membrii vechilor organiza?ii secrete vor fi obliga?i s? p?r?seasc? Europa, centrul guvernului nostru. Hot?rârile puterii noastre vor fi ferme ?i f?r? drept de apel".

Capitolul XVI: „Cu scopul de a nimici toate for?ele colective în afar? de ale noastre, vom desfiin?a Universit??ile, prima etap? a colectivismului, ?i vom întemeia altele într-un nou spirit. Conduc?torii ?i profesorii lor vor fi preg?ti?i în tain? pentru opera lor, prin programe de ac?iune secrete ?i am?nun?ite, de la care nu se vor putea abate întru nimic. Vor fi numi?i cu o deosebit? b?gare de seam? ?i vor fi în întregime dependen?i de guvern?mânt...Vom înlocui clasicismul, ca ?i orice studiu al istoriei vechi...Vom ?terge din amintirea oamenilor toate faptele veacurilor apuse, care nu ne sunt pl?cute, nep?strând decât pe acelea care zugr?vesc gre?elile guvernelor cre?tine".

Ce este vital acum pentru Istoria na?ional?? Absen?a ei, manualele alternative, f?r? trecut glorios ?i dac? se poate scoaterea în relief a viciilor, violen?ei, c?derilor, corup?iei, înfrângerilor, p?catelor, nonvalorilor, liberalismul, gloria comunismului, un alt Mihail Roller troglodit ?i c?l?u al Istoriei sau istorici care nu le pas? de Adev?r. Pentru unii Istoria a r?mas o legend?. Pentru unul „este o poveste frumoas?". Pentru cei mai mul?i îns? nu mai exist?. Al?turi de aur ?i pres?, alte dou? mari puteri conduc la cucerirea unei na?ii, a unor popoare: Înv???mântul ?i Educa?ia care trebuiesc descre?tinate ?i convertite politic. Tocmai de aceea cei care tind s? devin? st?pânii lumii promulg? completa liberalizare a înv???mântului sub toate treptele lui: de la Gr?dini?? pân? la Universitate. Toate ?colile trebuie s? devin? autonome, liberale astfel încât s? se cultive incultura, analfabetismul, ateismul, iresponsabilitatea, denigrarea valorilor, a Patriei, a Bisericii, politicianismul cronic, violen?a de orice natur?, deligven?a, sexualitatea, desfrâul, incestul, pedofilia, homosexualitatea, b?d?r?nia, furtul, crima, la?itatea, minciuna, calomnia, cam?ta ?i numai drepturile f?r? datorii sau obliga?ii.

Deviza „Ale?ilor" pentru cre?tini: Trebuie ?ters totul: Trecut-Prezent ?i Viitor!

Directiva nr. 16: (Trebuie s? precizez de la început c? aceast? directiv? este aplicat? aproape cuvânt cu cuvânt de iudeo-sioni?ti în toate ??rile dominate de comunism). „Cu scopul de a distruge orice punct de adunare str?in nou?, vom închide toate universit??ile, care reprezint? principalul loc de reuniuni, inaugurând altele sub o form? nou?. Rectorii ?i profesorii (ai noilor universit??i) vor fi preg?ti?i în secret pentru treaba pe care o vor avea de f?cut. Vom elimina din programa de înv???mânt dreptul politic ?i tot ce se refer? la problemele politice. Din universit??i nu au voie s? ias? tineri care s? fie în stare s? realizeze proiecte de legi constitu?ionale. Vom înlocui clasicismul ?i orice studiu al istoriei antice-cu studiul progresului viitor. Vom ?terge din memoria ?i tradi?ia oamenilor toate evenimentele care nu ne plac din secolele trecute, p?strându-le doar pe cele care arat? gre?elile guvernelor cre?tine".

Capitolul XVII: „Ne-am îngrijit deja s? discredit?m clasa preo?ilor cre?tini ?i s? le dezorganiz?m astfel misiunea, care ne-ar putea ast?zi stânjeni mult. Înrâurirea ei asupra poporului scade din zi în zi...Vom a?eza puterea bisericeasc? ?i preo?imea, în ni?te cadre atât de strâmte, încât înrâurirea lor va fi nul? fa?? de aceea pe care au avut-o alt?dat?. Când va veni momentul de a distruge pe vecie curtea papal?, atunci degetul unei mâini nev?zute va ar?ta popoarelor aceast? curte. Dar când popoarele se vor azvârli asupra ei, noi vom ap?rea ca ap?r?tori ai acestei cur?i...Regimul nostru va fi apologia st?pânirii lui Vi?nu, care îi serve?te de simbol; cele o sut? de mâini ale noastre, vor ?ine fiecare un resort al ma?inii sociale".

Ca s? construie?ti o Biseric?, trebuie s? ai ?coal?, adic? s? fi trecut prin ?coal?. Construind Biserica ai deja educa?ie în ?coal?, înv???mântul înnobilându-se. Dac? ai ?coal? ?i Biseric? atunci ai un popor luminat, credincios, omenos, harnic, cinstit, în?elept, jertfitor, iert?tor, cu dragoste de Neam ?i Dumnezeu, adic? de Frumos, cu bun?voin?? fa?? de alte na?ii care sunt cuvincioase cu comunitatea ta. „Unicul scut al limbii ?i religiei noastre este casa lui Dumnezeu. Toat? ?coala românilor este biserica... ?i numai sub scutul altarului avem paz? a ne p?stra limba ?i datinile str?mo?e?ti." (Mih?il? Gritta, 1762-1837, propietar ro?ien de min? de aur, ctitor a 7 biserici ?i 7 ?coli).

Sunt doar câ?iva mari preo?i ortodoc?i cu har care cresc, educ? ?i ?colesc comunit??i de ordinul sutelor de copii: nen?scu?i, n?scu?i, orfani, abandona?i, lep?da?i de p?rin?i ori de stat, care fac cât ?coala ?i Biserica la un loc, ba chiar mai mult. Al?ii, tot cu har ?i cu inim? de Român ctitoresc asemeni marilor Voievozi cu darul poporului frumoase, în?l??toare ?i majestuoase Biserici. Cinste lor! În rest c?m?tari pe toate drumurile ?i prin toate l?ca?urile ctitorite de înainta?i. Dac? ai d?râmat ?coala, atunci cu siguran?? urmeaz? distrugerea Bisericii, ajutând chiar cre?tinul pentru a se cuceri foarte u?or Cetatea Omeniei cre?tinului adev?rat. Cele mai mari prigoane francmasonice de exterminare a Clerului au început cu Revolu?ia Francez?, Revolu?ia bol?evic?, R?zboiul civil din Spania, ocuparea samavolnic? a Regatului Român prin tr?darea regelui Mihai, prin capitularea ?i ocuparea necondi?ionat? de la 23 August 1944.

Revolu?ia Francez? a adus Cerului obolul sacrificiului raportat la Cler (cifrele sunt mai prejos de realitate): „lichidarea brutal? a clerului... Din 70.000 de clerici (arhiepiscopi, episcopi ?i preo?i), 46.000 au fost destitui?i, închi?i sau exila?i, apoi uci?i prin ghilotin?, împu?care sau înec". (Ieronim Hristea, De la Steaua lui David la Steaua lui Rothschild. Ed. ?ara Noastr?, Bucure?ti-2004, p. 141).
Revolu?ia iudeo-bol?evic? din Rusia raporta cu mândrie bilan?ul jertfei Bisericii, ocupând locul I universal privind genocidul clerului: „din 900 de m?n?stiri, 722 au fost rase de pe suprafa?a p?mântului, iar altele au fost transformate în depozite sau grajduri. Au fost uci?i 201 de arhiepiscopi, 1.219 preo?i." (ibid., p. 177).
În R?zboiul civil din Spania unde au participat ?i insurgen?i-comuni?ti români, alogeni în frunte cu Erno Neulander (Walter Roman), (f?r? cifre definitive), viol?ri ?i ucideri în rândul c?lug?ri?elor, cu profanarea lor în sfintele l?ca?uri, cu „moa?tele c?lug?ri?elor Carmelite, pâng?rite..., aproape 20.000 de biserici au fost distruse sau pr?date. Num?rul preo?ilor asasina?i se ridic? la aproape 16.000..." (ibid., p. 195).

Drama Bisericii Ortodoxe Române între 1947-1964 s-a al?turat ?i ea martiriului Cre?tinismului universal cu circa 34 de ierarhi prigoni?i, (Pr. prof. dr. Ioan Dur?, Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române îndep?rta?i din Scaun ?i trimi?i în recluziune monastic? de c?tre autorit??ile comuniste în anii 1944-1981. Bruxelles-Belgia), cu peste 6 000 de preo?i, monahi ?i monahii ortodoc?i vântura?i prin închisorile, temni?ele ?i lag?rele comuniste, cu preo?i uci?i ?i prezbiterele aruncate în penitenciare sau pe drumuri din casele lor f?r? nici un sprijin. Numai în Colonia Gale?-cea a preo?ilor de la Canalul Dun?rea-Marea Neagr? s-au înregistrat între 800-1.000 de slujitori ortodoc?i ai Altarului lui Hristos. Ast?zi, la noi ?coala ?i Biserica sunt vrai?te, înregistrându-se Recordul celor mai nepreg?ti?i înv???tori, profesori ?i a celor mai lacomi popi ?i ierarhi francmasoni din întreaga istorie multimilenar? a Daciei, respectiv a Valahiei Mari. Nimeni nu compromite mai bine Clerul Bisericii decât necredin?a ?i avari?ia lui, lipsa voca?iei ?i absen?a misiunii-virtu?i fundamentale slujirii lui Hristos.

Directiva nr. 17: „Am avut grij? s? distrugem clasa preo?easc? cre?tin?, influen?a ei ?i s? provoc?m astfel e?ecul misiunii sale, pentru c? altfel chiar ne-ar fi putut deranja. Influen?a acestei clase asupra poporului scade de la o zi la alta. Vom limita clerul ?i preo?ii la un cerc atât de restrâns, încât influen?a lor va fi redus? la minim în compara?ie cu cea dinainte. Când va veni momentul pentru a distruge complet curtea papal?, degetul unei mâini invizibile va ar?ta popoarelor spre aceast? curte. Iar atunci când popoarele vor n?v?li asupra ei, noi evreii ne vom înf??i?a drept ap?r?torii s?i. Doar Regele evreilor va fi adev?ratul pap? al lumii ?i patriarhul bisericii interna?ionale. Politica noastr? va fi o reîncarnare a Domniei lui Vi?nu, simbolul noastru. În fiecare dintre cele o sut? de mâini ale noastre vom ?ine o pârghie a mecanismului vie?ii publice".

Capitolul XVIII: „Când vom sim?i necesitatea de a înt?ri m?surile de ap?rare poli?ieneasc?, (care ruineaz? atât de repede prestigiul puterii), vom pune la cale dezordini f?r? nici un rost, manifesta?ii de nemul?umire a?â?ate de buni oratori. Cei care vor nutri acelea?i sim??minte ca ?i noi, se vor al?tura lor". Poli?ia comunit??ii prezente este aproape în totalitate atee ?i deci, nu poate servi Biserica Ortodox?, fiindc? regimul ei actual nu mai este de mult cre?tin, ci liberal (comunism de centru) ?i social-democrat (neocomunism de mijloc), prilej deosebit pentru ca „Ale?ii" prin sistematica lor corup?ie ?i prin organiza?iile ini?iatice s? dirijeze ?i s? manevreze dup? bunul plac poli?ia. În loc s? poarte cu demnitate uniforma ?i s? respecte siguran?a cet??eanului ?i ordinea societ??ii, mul?i cre?tini de spoial? ?i preg?ti?i de mântuial? care sunt în aceast? institu?ie s-au frânt prin corup?ie, devenind „cozi de topor" în legiunile Ocultei na?ionale ?i interna?ionale.

Directiva nr. 18: „Când vom avea nevoie s? înt?rim m?surile de securitate ale poli?iei, vom declan?a tulbur?ri directe, prin manifest?ri de nemul?umire care vor fi provocate de oratori pricepu?i. Persoanele ce împ?rt??esc acelea?i sentimente li se vor al?tura... Nu trebuie s? uit?m c? renumele unei puteri scade atunci când se descoper? c? împotriva sa au loc frecvente comploturi". Este vital, urgent ?i fulger?tor un cutremur spiritual de cea mai înalt? magnitudine moral? care s? d?râme toate relele: ins, materie, omul autonom pentru a reface Totul în Bine: comunitatea cre?tin? cu Omul frumos, creator, coslujitor al Creatorului. „Este necesar? o revolu?ie spiritual? pentru reabilitarea omului ?i o nou? întocmire a ordinii social-politice, sintez? a tot ceea ce apar?ine condi?iei omului în noua epoc? ce se deschide, ordine ce trebuie s? cuprind? întreg patrimoniul istoric al umanit??ii". (Ernest Bernea, Dialectica spiritului modern. Ed. Vremea, Bucure?ti-2007, p. 78).

Nu este vina „Ale?ilor" c? revendic? prea zelos P?mântul. E vina celor care îl ofer?. Mul?umim lui Dumnezeu-Iisus Hristos c? nu revendic? ?i Cerul! Sunt câteva voci, ce-i drept cam r?gu?ite, betegite, f?r? autoritatea Adev?rului, ci a?a „pur ?i simplu" care contest? veridicitatea Protocoalelor În?elep?ilor Sionului[1]. Dar cei care le sus?in la modul absolut sunt îns??i iudeii, sioni?tii, tocmai prin autenticitatea celor 24 de Directive secrete elaborate la Primul Congres Mondial Evreiesc din 1897, de la Basel-Eve?ia, deci, la 124 de ani de la promulgarea lor, în care Protocoalele se reg?sesc în totalitate ?i aproape identic.

Talmudul gr?ie?te imperativ, de la sine!

Este foarte adev?rat c? au existat victime ?i suferin?e ?i în rândul evreilor, care au fost ancheta?i, aresta?i, uci?i, deporta?i, dar cei care au dispus aceste acte criminale au fost dintre cona?ionalii ?i coreligionarii lor, care au creat sistemul absolutist, de domina?ie mondial? ?i care cu sau f?r? vrerea lor se mai întoarce câteodat? ?i împotriva p?rin?ilor totalitari, a fanaticilor despo?i.

Cine sunt autorii revolu?iilor ?i r?zboaielor mondiale francmasonice? (Disraeli, Coningsby, Londra-1844, p. 183).
Cine a creat Zeul prostitu?iei, l-a subjugat, exploatat ?i apoi profanat? (Die Schicksale de Frauen, Lepzig-1840, p. 40).
Cine a creat germenii dezbin?rii, tr?d?rii, vânz?rii, distrugerii ?i nerecuno?tiin?ei ? („Arhivele israelite", iunie 1867).
Cine împro?c? frumuse?ea Crea?iei divine ?i pe cea a Omului cu mizeriile obscene? (Entschleierte Geheinmisse der Prostitution în Hamburg. Leipzig-1847, p. 84).
Cine lupt? împotriva ordinii Teocratice ?i monarhice a omenirii? „Ilumina?ii" ?i „Ale?ii", predestina?i zic?-se de Talmudul rabinic! Ei se aflau ?i în rândul francezilor, englezilor, americanilor, germanilor, sovieticilor, românilor chiar sus de tot la vârf, în N.S.D.A.P., N.S.F.B., W.V.H.A., R.S.H.A., Gestapo, S.A., S.D., N.D., S.S.; în CEKA, N.K.V.D., K.G.B., G.R.U., K.I., M.V.D.; în P.M.R., P.C.d.R., S.S.I., D.P.S., D.G.P., D.G.M., D.G.S.P., D.G.S.S., M.A.I., Trupele de Securitate... Evrei au avut îns? ?ansa Mi?c?rii Sioniste care a avut o contribu?ie salvatoare major?, cum a fost ?i cazul lui Israel Alon ?i a cona?ionalilor s?i din Basarabia.

Israel Alon s-a n?scut la Cern?u?i în 1912. Tat?l s?u posesor al unei vile centrale era coproprietar cu prin?ul Mavrocordat al unei fabrici de mobil?, cu 300 de angaja?i, în Crasna-Ilshi. Când a început r?zboiul în urma pactului Ribbentrop-Molotov (Stalin-Hitler), to?i patru evrei ?i nu singurii, provocat deci tot de coreligio?ii s?i, dar dintre cei „Ilumina?i", „Ale?i", a venit pr?p?dul ?i asupra familiei lui. „...NKVD-ul a deportat pe to?i bog?ta?ii din Cern?u?i, plus o parte din ??rani..., în jungla Vasugan... Acolo a murit tata ?i to?i ??ranii deporta?i"... A supravie?uit dezertând, ajungând la Tomsk ?i de acolo la Moscova. Un maior evreu l-a ajutat s? plece noaptea cu trenul din gara Lvov spre Cern?u?i. ?inta era îns? Palestina. Astfel, a str?b?tut via Cern?u?i-R?d?u?i-Bucure?ti-Varna. „Totul era aranjat de c?tre Mi?carea Sionist?. Acolo, în portul Varna au stat dou? vapoare pentru evrei, Pan York ?i Pan Crescent... Au fost mii de oameni. Mi?carea Sionist? a lucrat foarte tare." Aceasta poveste?te la 92 de ani supravie?uitorul deport?rii, intervievat de Lucre?ia Berzintu-Tel Aviv, în Revista Nautilus no.10, Mai 2018. Felicit?ri!

Spre luare aminte!

Teodosie Roman n?scut în Boiu hunedorean peste Mure? în 1892, din ??rani drep?i ?i cura?i, a fost obligat s? lupte pe front în prima conflagra?ie, în armata imperial? împotriva fra?ilor s?i români, ajungând în Gali?ia, unde a stat 4 ani între zidurile unui lag?r rusesc. A doua conflagra?ie mondial? îl transform? pe Teodosie Roman în prizonier sovietic. „Nu de r?zboi, ci de lag?r. De acum pentru toat? via?a. 24 de ani va umbla cu c?tu?e la mâini, cu c?lu?ul în gur? ?i cu lan?uri la picioare". (Dorel Neam?u, N?scut în captivitate (1), în Dacia Nemuritoare, nr. 56-Aprilie 2018). Dar cu ceilal?i, cu zecile de milioane nevinovate din toate na?iile, închi?i, tortura?i, omorâ?i, doborâ?i de plutoanele de execu?ie, îneca?i, frân?i, deporta?i în lag?re r?mânându-le oasele în gropile comune, în p?mânt str?in, în Siberii de ghea?? ?i de sânge care n-au beneficiat de Mi?carea Sionist?, cum r?mâne?!

Ori faptul c? sunt cre?tini, vina le apar?ine fiindc? zice Talmudul: „Tob?ebegoim harog! Trebuie s? ucizi pe cei mai buni dintre goimi!". (Talmud Babli, Tr. Aboda-Zara, f.26.c.2, Los; Ven Soph., f.13, c.3.-; Rohling, L. cit. p.75, 94; Rachi Ad Exod., 14; Edit. Amsterdam 7; Solomon ben Sevet, citat de Ruppert, L. cit, p.22 ?i urm.).

Pe ei cine îi mai r?scump?r?? Pe ei cine îi mai plânge? C? ?i plânsul ?i ruga ?i amintirea lor le-a fost/ le este ?i le vor fi interzise! Pentru cei uci?i ai no?tri, tortura?i, ar?i de vii în crematorii, îngropa?i de vii, frân?i, ciopâr?i?i, mutila?i, profana?i, pâng?ri?i, smul?i de pe b?ncile ?colilor, din spitale, din case, vâna?i zi ?i noapte, înfometa?i, ancheta?i zi ?i noapte, smul?i din profesii, de la catedre, de la altare, din aule, din p?mânt, de pe p?mânt, din aer, de peste tot.

Pentru ei nu exist? Dreptate?
Pentru ei nu exist? Adev?r?
Pentru ei nu exist? p?rin?i?
Pentru ei nu exist? copii?
Pentru ei nu exist? Patrie?
Pentru ei nu exist? memorie?
Pentru ei nu exist? odihn??
Pentru ei nu exist? cinstire?
Pentru ei nu exist? recuno?tiin???
Pentru urma?ii lor nu exist? prezent ?i viitor?
Pentru ei exist? doar lacrimi ?i iubire!
Pentru ei exist? doar Neam, Cer ?i Dumnezeu!

Ast?zi, în Europa, în r?zboiul dintre Coran ?i Evanghelie câ?tig? Talmudul. De aceea Fiii lui Moise nutresc de veacuri simpatie ?i admira?ie pentru Fiii lui Mahomed. (Luzzato; Notice sur Abou-Jousouf Hasdai ibn Schaprout, Paris-1852, in-8, p. 31.-Despre simpatia evreilor chiar pentru Teologia musulman?, v. Abu Jaafar ibn Tophail, Philosophus autodidactus sive Epistola, ed. Pocock. Oxonii, 1700, in-4; praefatio).

Fidelitatea ?i exactitatea cu care se împline?te ?i des?vâr?e?te planul mondialist iudeo-sionist al Republicii Universale sau Imperiul „Ale?ilor", prev?zut în Protocoalele-Directive ne las? consterna?i: f?r? cuvinte! Compromisul dintre cre?tini ?i iudei este unica solu?ie! Convie?uirea dintre iudei ?i cre?tini este singura disolu?ie!

+ Sfântul ?i Dreptul Iov; Cuv. Mamant, Pahomie ?i Ilarion
------------------------------------------------
[1] Fond de carte: Arhiva, bibliofil Dumitru Ionescu-Bucure?ti

footer