Revista Art-emis
Regimul totalitar al protocoalelor (3) PDF Imprimare Email
Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu   
Duminică, 29 Aprilie 2018 11:26

Protocoalele Inteleptilor Sionului 3„Peste aproape toate ??rile din Europa se întinde un stat inamic puternic care poart? un r?zboi continuu împotriva celorlalte ?i îi apas? îngrozitor pe cet??eni: acesta este iudaismul". (Johann Gottlieb Fichete:1762-1814)

Na?iunea dacoromân? a odr?slit în esen?a cre?tinismului ortodox fiindc? existen?ialitatea Neamului românesc a purces cu ?i spre toate energiile sale harice, creatoare pentru a se defini na?ional ?i universal, p?mântean ?i ceresc, pentru a-?i înfia soarta istoric? întru destinul divin al ve?niciei sale. În aceast? atotcuprinz?toare perspectiv?, comunitatea întregit? spiritual prin Elita aleas? ?i prin fiecare dacoromân chemat trebuie s? împlineasc? voca?ia ?i misiunea hristic? a Neamului prin gând, cuvânt, scris, cântare, art?, d?ruire, jertf? ?i dragoste. Numai în acest fel se ctitore?te Patrimoniul spiritual cre?tin ortodox care d? un aspect de permanen??, de tain?, de împliniri ?i supraîmpliniri ale vremurilor indiferent de timpuri: cu urcu?urile ?i c?derile lor, cu biruin?ele ?i frângerile lor, cu Crucea ?i Învierea lor, cu acele momente în?l??toare care puncteaz? Istoria, Na?ia ?i Biserica în Cerul eternit??ii, în sinergia ve?niciei a?a cum au f?cut-o faimo?ii Voievozi ?i regi ai Daciei Mari, marii Vl?dici ai Neamului, ilu?trii poe?i ai Iubirii, martirii ?i sfin?ii, magnificii filosofii ?i teologi ai Culturii Duhului cum au fost ?i sunt: Andrei ?aguna, Antim Ivireanu, Mihail Eminescu, Bogdan Petriceicu Ha?deu, Nae Ionescu, Petre ?u?ea, Mircea Vulc?nescu, Mircea Eliade, Vasile B?ncil?, Ernest Bernea, Dumitru St?niloae, Antonie Pl?m?deal?, Vasile ?epordei, Sergiu Ro?ca, Constantin Galeriu, Theodor M. Popescu, Ioan Ianolide, Virgil Maxim, Radu Gyr, Andrei Ciurunga, Nichifor Crainic, Constantin Noica, Iustin Pârvu, Artur Gabriel Silvestri, Ieronim Hristea ori Mihail Diaconescu, Mugur Vasiliu, Ioan Ro?ca ?i spre disperarea vr?jma?ilor atei ?i cre?tini, înc? mul?i al?ii temerari de înalt? ?inut? moral? ?i autoritate celest? covâr?itoare.

Toat? crea?ia, suferin?a, crucea ?i dragostea acestor divini înainta?i ori a prezen?ilor întregitori ai spiritului încorporeaz? o Filocalie sofianic? ce se întrege?te mereu prin jertfa comuniunii asumat? de sacrificiul originalit??ii specifice fiec?rui mare Român.

Continuarea tâlcuirii Protocoalelor:

Capitolul al XI-lea : „Consiliul de Stat va fi menit s? sprijine puterea guvernului. Sub înf??i?area unui corp legiuitor, el nu va fi în realitate decât un comitet de redac?ie a legilor ?i decretelor guvernului. Iat? care e programul noii Constitu?ii pe care o preg?tim. Vom crea Legea, Dreptul ?i Tribunalul: 1) sub forma de propunere a corpului legislativ; 2) prin decrete ale Pre?edintelui (republicii) sub form? de ordine generale; prin acte ale Senatului ?i prin decizii al Consiliului de Stat, sub forma de ordine ministeriale; 3) în cazul când am g?si c? e folositor, sub forma de lovitur? de Stat.".

În primele zece capitole parcurse deja asist?m clip? de clip?, etap? cu etap?, moment cu moment derularea proiectului-program al guvernului mondial prin tactica ?i strategia for?elor iudeo-sioniste privind distrugerea statelor ?i na?iunilor cre?tine pentru a se ridica, pentru a se impune acea mult visat? Republic? Universal?.

Capitolul al XI-lea r?sfoie?te fil? cu fil? amploarea f???rniciei, sistemul doldora de minciuni, precum ?i planul diabolic elaborat pentru actuala destr?mare a istoriei. Analizând planul fariseic rabinic ?i pe orizontal ?i pe vertical se observ? de fapt o r?sturnare a tuturor virtu?iilor naturale cardinale ori cre?tine prin substituirea lor cu f?g?duieli ame?itoare sau promisiuni de?arte. Dar ?i aceste vorbe de clac?, goale vor disp?rea când realizarea marii ?i noii puteri va fi deplin?. Lovitura uzurp?rii vechii puteri va fi atât de surprinz?toare ?i de nimicitoare încât va deveni lovitura de gra?ie a prea f?râmi?atei lumi cre?tine. Toate falsele teorii sem?nate de atei se vor spulbera ?i ele, se va arde tot, se va cur??a, se va ara ?i se va sem?na caracterul absolutist pe funda?ia totalitar? a Noii Organiza?ii Mondiale, apocaliptica Novus Ordo Seclorum.

Lumea cre?tin? r?zle?it? în bisericu?e, în camarile ierarhice clericale, în alte preocup?ri necre?tine, în secte, îngrozit?, ostracizat?, terorizat?, frânt?, sfârtecat?, ciopâr?it?, spulberat? nu va mai avea un strop de vigoare, nu va mai avea un lic?r de n?dejde pentru a se aduna, pentru a rezista, pentru a mai pulsa, pentru a supravie?ui.
Tenacitatea ?i zelul iudeo-sioni?tilor, al descenden?ilor fariseilor ?i saducheilor rabini, marea lor ispit? milenar?, universal?, propria capacitate ?i for?? a semin?iei atât de unite într-un plan ce nu este deloc paradoxal îi situeaz? ca putere chiar deasupra dumnezeului creat de ei, f?când din etnia habotnic? îns??i Zeul colectiv al acelui „poporului ales", atât de mediatizat care ast?zi se afl? în pragul supradomina?iei universale, conform cuvintelor profetice ale Proclama?iei din: „Le Regne d'Israel chez les Anglo-Saxons", publicat? de Roger Lambelin: „Fii ai lui Israel, am ajuns la pragul domina?iei universale!" (Roger Lambelin, Le Regne d'Israel chez les Anglo-Saxons. Ed. IV, Paris-1921, p. 130).

Directiva nr. 11

„Consiliul Guvernamental va fi preg?tit s? împart? puterea cu guvernul. Ca organism legal, el va fi folosit în realitate ca instrument de r?spândire a legilor ?i directivelor celui care guverneaz?.Vom crea legea, dreptul ?i tribunalul: Sub form? de propuneri în forul legislativ. Prin ordonan?e ale pre?edintelui, sub form? de ordonan?e generale. Prin ac?iuni ale parlamantului ?i hot?râri ale Consiliului Guvernamental, sub forma ordonan?elor ministeriale. Dac? se va considera necesar, sub forma loviturii de stat."

Capitolul al XII-lea: „Cuvântul libertate, care poate fi t?lm?cit în deosebite în?elesuri, noi îl vom defini astfel: Libertatea e dreptul de a face ceea ce îng?duie legea. O astfel de t?lm?cire a acestui cuvânt, f?cut? atunci când îi va fi sosit vremea, va pune toat? libertatea în mâinile noastre, deoarece legile vor nimici sau vor crea ceea ce o s? ne fie pl?cut urmând programul prezentat mai sus. Cu presa vom lucra în felul urm?tor: Ce rol joac? ast?zi presa? Ea serve?te la a?â?area patimilor ?i la între?inerea egoismelor de partid. Ea e plin? de de?ert?ciuni, nedrept??i ?i minciuni, iar cea mai mare parte a oamenilor nu-i în?elege deloc menirea. Noi o vom înjuga ?i îi vom pune opreli?ti puternice, vom aplica acela?i sistem ?i cu celelalte lucr?ri tip?rite, c?ci la ce ne-ar servi subjugarea presei, dac? nu ne vom pune la ad?post ?i de focul bro?urii ?i al c?r?ii?... Vom transforma publicitatea-care ne cost? ast?zi scump, deoarece numai prin ea putem cenzura ce se scrie în ziare,-într-un izvor de venit pentru statul nostru. Vom înfiin?a un depozit special asupra presei. Vom obliga s? ni se pl?teasc? o cau?iune atunci când se înfiin?eaz? ziare sau tipografii".

Capitolul care încheie jum?tatea Protocoalelor se opre?te la dou? idei principale, chiar fundamentale am putea spune: libertatea sanguinic? a presei pe în?eles francmasonic ?i scopul presei universale c?l?uzit cu mân? forte prin monopolul st?pânilor aurului pentru a li se asigura acestora domnia planetar?.

Presa bine dirijat? are o autoritate de Despot care, ia ap?rarea întregului arsenal al liberului albitru chiar pân? la nihilism ?i anarhie.Când domina?ia lor va atinge hotarele universale, liberul albitru va deveni suveran, chiar prin legile emise de st?pânitorii lumii, pentru ca acele legi noi s?-i de-a caracter absolutist: controlând controlul maselor, al comunit??ii civice, al opiniei publice prin intermediul informa?ional al mass mediei. Rolul suzeran al Presei a fost întrez?rit de Cremieux-P?rintele Alian?ei Israelite Universale: „Privi?i totul ca nimic. Banii ca nimic. Considera?ia sau dispre?ul ca nimic. Privi?i presa ca totul, pentru c? având presa vom avea tot restul". (Emile Cazanove, „La revolution antijuive le demain inevitable et a breve echeance", în La Revolution Antijuive de demain, Paris-1904)

Presa bine orientat?, bine inten?ionat?, bine sus?inut?, bine sprijinit?, bine c?l?uzit?, bine remunerat?, privilegiat? chiar, p?trunde cu o u?urin?? manipulatorie demn? de de lumea filmului premiat, de o premier? cu „Oscar", în min?ile celor obidi?i, nec?ji?i, s?r?ci?i, despuia?i, descul?i, bolnavi, suferinzi, debusola?i, depresivi, parveni?i, cum este cel cu „cap de mort de la noi"-groaza celor f?r? coloan? vertrebal?, a celor f?r? demnitate, a celor f?r? onoare, a celor f?r? credin?? puternic?, cât s? mute „mun?ii din loc", a celor f?r? jertfa crea?iei harice, presa soro?ist? ?i a celorlalte rubedenii, superficialii ?i to?i liber cuget?torii, precum poeta?ul-culinar, aninat de un taraf care-i m?gule?te din plin supraremunera?ia nemuncii de invidiat.

Presa aceasta decimând Biserica, Armata, ?coala, Statul, Patria a devenit atotputernic? ?i omniprezent? ilustrând ?i caracterele cele mai antagonice ale liderilor demonici totalitari cum a fost „t?tucul" lui Stalin ?i al lui Hitler: Richard Coudenhove Kalergi (1894-1972), ini?iatorul corect?rii „corectitudinii politice", printr-o form? de genocid nemaigândit în cadrul mi?c?rii „Pan-European?" din Viena, vizând crearea Noii Ordini Mondiale „bazat? pe na?iuni federale conduse de Statele Unite ale Americii. Integrarea european? ar fi fost primul pas în crearea Guvernului mondial... „T?tucul" Maastrichtului ?i al multiculturalismului în lucrarea sa: sus?inea c? viitorii cet??eni ai nu vor mai fi urma?ii înainta?ilor, ci un amestec, o turm? u?or de manipulat: „Rasa euroasiatic?-negroid? va fi rasa viitorului, similar? la aspect cu vechii egipteni ?i va înlocui diversitatea popoarelor ?i indivizilor... Ne-am propus s? transform?m europenii într-o ras? metis?". (Certitudinea, revista citat?...).

Paradoxal gândirea superführerului Kalergi s-a transformat alergic în „Premiul European Coudenhove Kalergi" care se acord? din doi în doi ani zelo?ilor discipoli ce-i promoveaz? planul diabolic. Printre privilegia?i se num?r?: Angela Merkel ?i Herman Van Rompuy. (ibid., p. 8). În general cre?tinii de ast?zi, tr?iesc realitatea planului de lucru al francmasonilor care, arunc? în aer dragostea divino-uman?, asmu?indu-i pe cre?tini contra cre?tinilor, pe fra?ii unei provincii împotriva celorlal?i fra?i din alt? provincie, pe cei din hotarele ??rii împotriva celor din afara lor, pe politicieni contra celor care i-au ales sau nu i-au ales, pe st?pânii propriilor interese împotriva celor care înc? mai slujesc ?ara.

Directiva nr. 12

„Cuvântul « libertate », care poate fi interpretat în multe feluri, va fi în?eles de noi în felul urm?tor: Libertatea este dreptul de a face ceea ce permite legea, prin urmare, aceast? interpretare a respectivului cuvânt va face ca orice fel de libertate s? fie controlat? de noi, o dat? ce legile vor anula sau vor crea tot ceea ce ne convine nou?, în conformitate cu programul expus mai înainte. Contra presei vom proceda în felul urm?tor: Ce rol are presa? Ea trebuie s? agite spiritele sau s? între?in? egoismele de partid. Nu folose?te la nimic, e mincinoas?, nedreapt? ?i majoritatea oamenilor nu în?eleg de ce exist?. Noi îi vom pune z?bala ?i frâie zdravene. Vom face la fel ?i cu celelalte lucr?ri tip?rite, pentru c? la ce ne-ar folosi dac? ne-ar debarasa de pres? dar am r?mâne cu opinia exprimat? în c?r?i sau bro?uri?... Vom transforma publicitatea, care azi ne cost? scump, dar mul?umit? c?reia control?m toate periodicile, într-o surs? de avantaje pentru stat...

Nimic nu va fi publicat f?r? s? fie controlat de noi. Aceste agen?ii vor fi cu totul ale noastre ?i nu vor difuza altceva decât le vom ordona. Filologia ?i ziaristica sunt-în mod deosebit-cele mai importante for?e de educare a maselor ?i din aceast? cauz? guvernul nostru va fi proprietarul majorit??ii publica?iilor. Dac? vom aproba apari?ia a zece ziare, noi va trebui s? înfiin??m alte 30 de-ale noastre etc. Publicul nu va b?nui nimic. Toate periodicile publicate de noi vor cuprinde cele mai mari contradic?ii ?i vor avea p?reri diferite una fa?? de cealalt?. Vor fi de toate culorile politice ?i asta va inspira în ele ?i-i va atrage spre noi pe adversarii no?tri, care nu vor b?nui despre ce este vorba. Vor c?dea în plas? ?i îi vom face inofensivi".

Capitolul al XIII-lea : „...Oamenii, dezobi?nuindu-se din ce în ce mai mult de a gândi liber, prin ei în?i?i, va ajunge s? vorbeasc? exact a?a cum gândim noi, deoarece noi vom fi singurii care vom da noi îndrum?ri cuget?rii...prin mijlocirea anumitor persoane care, nu vor fi b?nuite de a avea leg?turi cu noi. Rolul utopi?tilor liberali va fi pentru totdeauna sfâr?it, atunci când va fi regimul nostru. Pân? atunci ne vor aduce foloase. De aceea îi vom îndemna pe oameni s? conceap? tot felul de teorii fantastice, noi, sau a?a zise progresiste; c?ci am sucit cu o mare u?urin?? capetele acestor nemernici de cre?tini, cu ajutorul acestui cuvânt progres, ?i nu g?se?ti nici unul printre ei care s? în?eleag? c? sub acest cuvânt se ascunde o gre?eal?".

Analizând no?iunea de progres, mentorii ?i discipolii Protocoalelor i-au pus o masc? rafinat? de „cugetare", când de fapt este o minciun? de propor?ii, fiindc? doar domeniul fizic ?i material posed? mantia progresului, nu ?i t?râmul creativ spiritual. Paradisul ideilor ce z?mislesc lumin? ?i har, credin?? ?i iubire, jertf? ?i înviere nu poate fi pierdut, nu poate fi interzis de oarece indivizi cu ?apc? de proletar c?zut? pe fruntea te?it? de la ochii de viezure hun spre ceafa de grecotei îmbuibat ce se str?duiesc asudând în pricopseli ori de c?m?tarii ce trudesc pe brânci b??tina?ii cuvincio?i pentru a întemni?a Cerul spiritului în legea progresului, fiindc? Ideile vizionare, divine slujesc doar în ?i pe altarul Adev?rului ?i al Frumosului absolut.

Taina Adev?rului nu poate fi cunoscut? de inima celor împietri?i ?i nici de ochii strivi?i sub greutatea def?im?toare a solzilor lor de rechin, l?sând dâra adânc? a z?p?celii prin profanarea gândirii, a omeniei ?i a bunei cuviin?e. Progresului îi este atribuit? atitudinea de idee, fiindc? orbec?ind prin ra?iunea dialectic?, întunecat? arunc? bezna asupra ilumina?ii din catacombele tenebroase. Folosit în scop meschin, obsedant de totalitar, Progresul celor despotici devine regres pentru cei mai mul?i, poate chiar pentru to?i ceilal?i ?i va conduce în definitiv la descre?tinarea omenirii ?i rep?gânizarea lumii necre?tine, acum când orologiul st?pânirii R?ului, deja a început s? bat? destul, puternic, propagând ecoul peste tot.

Directiva nr. 13

„... Pierzând câte pu?in obi?nuin?a de a gândi din proprie ini?iativ?, cre?tinii vor sfâr?i prin a vorbi despre ideile noastre, pentru c? vom fi singurii care vom propune noi direc?ii de gândire în cercurile de persoane care nu pot fi considerate drept prieteni de-ai no?tri. Rolul liberalilor utopici se va încheia în mod sigur atunci când st?pânirea noastr? va fi recunoscut?. Pân? atunci, ei ne vor mai face tot felul de servicii. Progresul este o ?arlatanie care ne ajut? s? ascundem adev?rul... Când ceasul st?pânirii noastre va sosi, oratorii vor dezbate marile probleme care au tulburat omenirea, c?l?uzind-o în sfâr?it spre politica noastr? izb?vitoare. Cine va mai b?nui oare atunci c? toate aceste lucruri au fost premeditate de noi în conformitate cu un plan pe care nimeni nu l-a descoperit timp de câteva secole?".

Omenirea de acum se gr?be?te haotic ?i cu pa?i gigantici spre lumea de Apoi. Ap?sarea bate zguduitor, asurzitor, iar bulversarea penduleaz? într-un haos total. Acum în cel de-al doisprezecelea ceas, omenirii i-a mai r?mas doar dou? ?anse, fulger?toare, salvatoare: cre?tinii s? se reîncre?tineze, s? se întoarc? la Hristos, precum propagarea gândului, iar necre?tinii s?-l caute pe Hristos cu viteza luminii. Întoarcerea la Mântuitorul nostru Iisus Hristos trebuie s? devin? o a doua Revolu?ie spiritual? a Cosmosului, dup? cea a Întrup?rii Domnului. Calea încerc?rilor b?t?torit? de o smerenie profund?, va înflori astfel într-o odisee a spiritului pentru ca Adev?rul ortodox al Iubirii divine s? lumineze Via?a evanghelic?.

Amin!
Români, înc? v? mai pute?i trezi!

† Sf. Apostoli Iason ?i Sosipatru

* Fond de carte: Arhiva, bibliofil Dumitru Ionescu-Bucure?ti

footer