Revista Art-emis
Regimul totalitar al protocoalelor (1.2) PDF Imprimare Email
Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu   
Duminică, 22 Aprilie 2018 18:33

Protocoalele Inteleptilor Sionului 1.2„Capitalismul, bol?evismul ?i banca politic? sunt instrumentele prin care evreii n?zuiesc s? realizeze planul de domina?ie a lumii" (Constantin Florea Cioroianu Dobridor). Directivele de baz? ale N.K.V.D. pentru ??rile din orbita sovietic?, sunt fiicele descendente din celebrele Protocoale ale În?elep?ilor Sionului-Charta Celor 24 de Directive Secrete ale Primului Mare Congres Mondial Evreiesc (Sionist) din 1897, de la Basel-Elve?ia ?i adaptate dup? cerin?ele timpului, p?strându-se îns? fondul lor eminamente sionist întru finalitatea împinirii suprema?iei ecumenice globale. În anul 1906, luna August apare la British Museum un fragment tradus dintr-o carte ruseasc?: „Cel Mare în cel Mic ?i Antihristul ca o posibilitate politic? imediat?." (Notele unui ortodox; edi?ia a II-a corectat? ?i ad?ugit?. Tzarskoie-Selo, 1905).

În Decembrie 1919, la „Eyre & Spottiswoode" traducerea respectiv? apare sub titlul: „The Jewish Peril; Protocols of the Learned Elders of Sion". În acela?i timp cu traducerea englez?, apare ?i traducerea german? a lui Gottfried zur Beek la Berlin (Charlottenberg): „Die Geheimnisse der Weissen von Zion" (Tainele în?elep?ilor Sionului), care s-a r?spândit rapid în Germania, Austria, Polonia-1920, Fran?a-1921, traduse de Roger Lambelin ?i în S.U.A., editate de Small, Maynard & C-ie, Boston, unde apare ?i o alt? traducere: „The Protocols and World Revolution" (Protocoalele ?i Revolu?ia mondial?). Propriu-zis Cele 24 de Directive Secrete ale Primului Mare Congres Mondial Evreiesc (Sionist) din 1897, de la Basel-Elve?ia, nu sunt alceva decât „Protocoalele În?elep?ilor Sionului", împ?r?ite în 24 de Capitole, identice ca fond, astfel:

Protocoalele

Capitolul I: „Cuvântul nostru de ordine e: puterea ?i f???rnicia... Noi nu trebuie s? ne oprim înaintea mituirii, în?el?toriei ?i a tr?d?rii, ori de câte ori ne pot ele servi atingerea scopului nostru. În politic? trebuie s? te pricepi s? iei proprietatea altuia f?r? a ?ov?i, dac? po?i ob?ine prin acest mijloc supunerea ?i puterea".

Ilumina?ii iudeo-sioni?ti ?i-au creat un aliat sau un vasal din Yahweh. Ei sunt bine inten?iona?i, dezinvol?i, tenaci, fideli doctrinelor rabinice, sus?inând scopul propus urm?rind totodat? mijloacele folositoare pentru atingerea ?elului atât de m?re?. C?l?uzi?i de bog??ie ?i politic?, de pruden?? ?i trufie, puterea lor nu are nici iertare, nici mil?, nici hotare, ci numai conspira?ie ?i c?m?t?rie. Mijloacele oculte, fariseice de orice fel privind distrugerea cre?tinismului între?in o lupt? permanent ascuns?, iar din zi în zi tot mai aprig? ?i mai furibund?.

Directiva nr. 1

„...Deviza noastr? este: for?a ?i ipocrizia.... Noi (evreii) nu trebuie s? ne d?m în l?turi de la corup?ie, în?el?torie ?i tr?dare ori de câte ori acestea ne sunt folositoare pentru a ne atinge scopul. Prin intermediul politicii trebuie s? ?tim s? punem mâna pe propriet??ile celorlal?i, f?r? nici o team?, atâta vreme cât prin intermediul acestei metode putem s? ob?inem supunerea lor ?i puterea noastr?".

Capitolul II: „...R?zboiul fiind astfel transpus pe terenul economic, na?iunile vor sim?i puterea st?pânirii noastre, ?i aceast? situa?ie va pune pe cei doi vr?jma?i (Biserica ?i Monarhia) la dispozi?ia agen?ilor no?tri interna?ionali, care au mii de ochi pe care nici o grani?? nu-i poate opri...S?-i l?s?m (pe cre?tini) s? cread? în însemn?tatea pe care le-am inspirat-o, relativ la legile ?tiin?ei, la teorii. În vederea acestui scop propag?m în continuu, prin presa noastr?, încrederea lor oarb? în aceste legi". Dezl?n?uind dezordinea în sânul altor na?ii, iudeii de fapt î?i consolideaz? ordinea lor. Provocând ?i între?inând r?zboiul cu aurul adunat de la to?i, iudeii î?i asigur? pacea lor prosper? pe care apoi o vând celor înfrân?i destul de scump, necesitând un control de lung? durat? ?i aproape permanent, ce corespunde ambi?iilor lor totalitare. Revolu?iile, r?zboaiele ?i pacea ini?ia?ilor Protocoalelor sioniste au instituit în marile ??ri, B?ncile a?a-zise na?ionale, trusturile interna?ionale, rezervele finaciare globale prin care învârt omenirea dup? deget. Scara pe care ei urc? spre mai mare bog??ie ?i mai deplin? putere este Presa. Ca s? ai presa de partea ta trebuie s? fii bogat.

Directiva nr. 2

„... R?zboiul trebuie s? fie orientat într-o direc?ie economic?: na?iunile s? vad? cât de mare este puterea suprema?iei noastre economice, pentru ca acest lucru s? pun? cele dou? tabere la dispozi?ia agen?ilor no?tri interna?ionali, care au milioane de ochi ?i pe care nu-i va putea opri nici o frontier? pân? la atingerea totalei domin?ri mondiale...S?-i l?s?m pe cre?tini s? cread? în importan?a legilor ?i teoriilor lor ?tiin?ifice, care au fost în realitate inspirate de noi (actualele teorii politice). Astfel, prin intermediul organelor noastre de pres? vom spori continuu încrederea lor oarb? în aceste legi".

Capitolul III: „V? pot anun?a ast?zi c? suntem deja aproape de ?int?. Înc? pu?in? cale ?i cercul ?arpelui simbolic (care reprezint? poporul nostru) se va închide. Când cercul se va fi închis, toate Statele Europei vor fi încle?tate în el, ca ni?te c?tu?e puternice...Cre?tinii au pierdut obi?nuin?a de a gândi liber f?r? ajutorul sfaturilor noastre ?tiin?ifice. Iat? de ce nu v?d ei nevoia grabnic? de a face ceea ce vom face noi atunci când ne va fi sosit domnia, ?i anume de a prop?v?dui în ?colile primare singura ?tiin?? adev?rat?, care e cea dintâi dintre toate ?tiin?ele ordinii sociale, ale vie?ii omene?ti ?i ale existen?ei sociale, ?tiin?a care arat? diviziunea (împ?r?irea) muncii ?i prin urmare împ?r?irea oamenilor în clase ?i st?ri deosebite...Când vom fi dat na?tere (cu ajutorul tuturor mijloacelor ascunse de care dispunem prin aurul care e în întregime în mîinile noastre), unei crize economice generale, atunci vom arunca în strad? gloatele întregi de muncitori, în aceea?i zi, în toate ??rile Europei".

Atacul frontal al „În?elep?ilor" bombardeaz? ordinea constitu?ional? a unui stat spre care ei ?i-au a?intit pofta. Sf?râmând aceast? temelie, asediatorii adâncesc pr?pastia dintre cârmuitori ?i popor. Pe primii îi corup iar comunitatea o s?r?ce?te sub limita existen?ei. Sprijin? pe to?i amploia?ii ?i g?g?u?ii s? parvin? politic pentru ai manevra în Parlament prin legi seci ?i uscate, provocând schimbarea cât mai deas? a guvernelor. Având masele ?i guvernan?ii pe tabla de ?ah îi poate sacrifica dup? bunul plac ?i folositoarea dispozi?ie. În mijlocul poporului învr?jbit iudeii sioni?ti dobândesc bog??ie peste bog??ie ?i putere deasupra puterii. Aurul devine propria lor con?tiin??.

Directiva nr. 3

„Pot s? v? anun? de pe acum c? suntem aproape de obiectivul nostru final. Înc? pu?in ?i cercul simbolic al ?arpelui, care reprezint? poporul nostru, se va închide ?i atunci toate ??rile europene ?i de pe celelalte continente vor fi prinse în el ca într-un cle?te... Am schimbat structura statelor cre?tine pentru a favoriza desf??urarea luptelor politice înl?untrul lor. În scurt timp, tulbur?rile ?i rupturile vor ap?rea peste tot...Cre?tinii au pierdut obiceiul de a gândi independent de sfaturile noastre ?tiin?ifice. De aceea ei nu mai v?d necesitatea imperioas? de a face ceea ce noi, odat? ajun?i la implantarea imperiului nostru, vom face ?i anume s? pred?m în ?colile publice singura ?tiin?? adev?rat?, cea mai important? dintre ?tiin?ele sociale, care este ?tiin?a convie?uirii umane, care are nevoie de diviziunea muncii ?i, ca urmare de împ?r?irea indivizilor în clase ?i situa?ii economice... Iar atunci când, prin toate mijloacele ascunse de care dispunem, ca ?i prin puterea aurului aflat cu totul în mâinile noastre, vom declan?a o criz? economic? general?, vom face s? dea n?val? pe str?zi batalioane întregi de muncitori din toate ??rile Europei ?i din celelalte continente, în acela?i timp".

Capitolul IV: „Fiecare Republic? trece prin diferite trepte de dezvoltare, prin diferite stadii. Primul cuprinde cele dintâi zile de nebunie ale unui orb care se arunc? în dreapta ?i în stânga. Al doilea e acela al demagogiei, din care se na?te anarhia; apoi vine în mod inevitabil despotismul; nu un despotism legal ?i pe fa??, ?i prin urmare r?spunz?tor, ci un despotism nev?zut ?i necunoscut, dar totu?i foarte sim?it: despotismul desf??urat de o organiza?ie secret? care lucreaz? cu scrupule cu atât mai pu?ine, cu cât opereaz? sub scutul mai multor agen?i, a c?ror înl?turare nu numai c? nu-i face nici un r?u acestei organiza?ii, dar o ajut? chiar, scutind-o de a cheltui mijloacele sale cu r?spl?tirea unor servicii prea îndelungate...Libertatea în sine ar putea fi inofensiv? ?i ar putea exista într-un stat, f?r? a aduce vreun r?u bun?st?rii popoarelor, dac? ea s-ar sprijini pe legile credin?ei în Dumnezeu ?i ale fr??iei omene?ti, str?in? de acea egalitate care e dezmin?it? chiar de legile firii, care au statornicit înfrânarea ?i supunerea...Iat? de ce trebuie s? d?râm?m credin?a, ?i s? smulgem din sufletul cre?tinilor însu?i gândul Dumnezeirii ?i al Sufletului, pentru a le înlocui cu socoteli ?i lipsuri materiale".

Pentru a contracara ?i zdrobi definitiv rezisten?a cre?tin?, sioni?tii lanseaz? atacuri înte?ite asupra libert??ii ?i credin?ei ortodoxe. Ace?ti mari farsori pun la dispozi?ia cre?tinilor reci ori c?ldicei, diferitele variante ale libertinajului ispititor care-i a?â??, îi profaneaz?, iar despre credin?? arunc? butada c?: fiecare crede în ceea ce vrea, adic? în nimic, ceea ce îl face iresponsabil pentru ceea ce face. Pervertindu-le cu u?urin?? caracterele ?i a?a firave, indivizii ajug mercenarii iudeilor în lupta contra p?rin?ilor lor evlavio?i, a familiei cre?tine, a Patriei na?ionaliste, a Bisericii lui Hristos.

Directiva nr. 4.

„Orice democra?ie trece prin diverse faze. Cea dintâi dintre ele se aseam?n? cu furia unui orb care caut? un sprijin la întâmplare. Cea de a doua este faza demagogiei, din care se na?te anarhia. Apoi vine, inevitabil, despotismul, dar nu despotismul legal, nu despotismul normal ?i declarat-?i, în consecin??, responsabil-ci despotismul invizibil ?i necunoscut, dar care se face sim?it. Acest despotism este exercitat de c?tre o organiza?ie secret? care nu ac?ioneaz? la vedere, pe fa??...Libertatea ar fi putut s? nu fie v?t?m?toare ?i s? se manifeste efectiv în cadrul statului..., numai c? s-ar fi sprijinit de la început pe credin?a în Dumnezeu, pe spiritul de fraternitate dintre oameni ?i pe ideea egalit??ii lor, toate revelate chiar în legile crea?iei, legi care nu stabiliser? ideea de supunere, de împilare... Iat? de ce trebuie s? distrugem credin?a, s? smulgem din min?ile cre?tinilor legea îns??i a divinit??ii, cea care stabile?te egalitatea între oameni ?i pe care se reaz?m? libertatea, pentru a le înlocui apoi cu grijile materiale ?i cu studiul nevoilor materiale ale omului".

Capitolul V: „?inta de c?petenie a guvern?mântului nostru e sl?birea spiritului public al cre?tinilor prin critic?; s?-i facem s?-?i piard? obi?nuin?a de a cugeta, deoarece gândirea d? na?tere împotrivirii; s? obosim puterile gândului în h?r?uieli oratorice...Pentru a câ?tiga opinia public?, trebuie s? o buim?cim, r?spândind din diferite p?r?i ?i vreme îndelungat? atâtea p?reri care se bat cap în cap, încât cre?tinii vor sfâr?i prin a se pierde în labirintul acesta ?i prin a în?elege c? e cu mult mai bine s? n-ai nici o p?rere în politic?. Vor recunoa?te c? acestea sunt chestiuni care nu privesc societatea, ?i c? ele nu sunt menite a fi cunoscute decât de acela care o conduce. Acesta e întâiul secret. Al doilea secret, necesar pentru a guverna cu succes, const? în a înmul?i în a?a m?sur? gre?elile poporului, apoi obiceiurile, patimile ?i regulile vie?ii în comun, încât nimeni s? nu mai fie în stare s? descurce acest haos ?i oamenii s? ajung? s? nu se mai în?eleag? unii cu al?ii".

Dup? ce arde credin?a ?i destram? libertatea, cele dou? aripi care te înal?? la Adev?r, la Jertf?, la Iubire, pe mormanele distrugerii se înfige suli?a despotismului iudeu, iar prin pres? se împr??tie pretutindeni zgura buim?celii. Li se confisc? trecutul, gloria, legenda, jertfa, martiriul, sfin?enia cre?tinilor, iar prezentul îl promoveaz? ca sclavie în a?a fel încât viitorul s? devin? robia tuturor. Apoi prin desfrâu, destr?b?lare, frivolitate, corup?ie, ?omaj, s?r?cie s?-i învr?jbeasc? pe to?i împotriva tuturor pentru a se produce criza general? ?i stric?ciunea ?i dec?derea total?.

Henry Ford înainte de a ajunge pre?edinte al S.U.A., arat? sistemul de lupt? ocult al sioni?tilor în lucrarea sa tradus? în german? la pagina123: „Întreaga metod? a Protocoalelor poate fi cuprins? într-un singur cuvânt: dizolvare. Nimicirea a ceea ce s-a f?cut pân? acum, crearea unei perioade de tranzi?ie lung? ?i f?r? speran??, în timpul c?reia toate tendin?ele cele bune s? fie z?d?rnicite, o sl?bire treptat? a opiniei publice ?i a încrederii generale, pân? când acei ce stau în afara acestui haos vor întinde mâna lor lini?tit? ?i puternic? spre a apuca frânele puterii-aceasta este întreaga metod?." (H. Ford, „Der internationale Jude", vol. I-II, Leipzig-1920-1921).

Directiva nr. 5

„... Problema capital? a puterii noastre este de a sl?bi aten?ia public? prin intermediul criticii, pentru a-i face pe oameni s? piard? obiceiul de a gândi, deoarece gândirea provoac? reac?ii. S? transform?m prin urmare, puterea gândirii pe terenul luptelor oratorice!...Pentru a ne asigura c? opinia public? se afl? în mâinile noastre, trebuie s? o n?ucim, exprimând, din diverse p?r?i ?i pe o durat? întins? de vreme, opinii atât de opuse, încât cre?tinii s? se piard? în labirintul lor ?i s? sfâr?easc? prin a g?si de cuviin?? c? cel mai bine este s? nu aib? nici o opinie politic?. Aceasta este o chestiune pe care societatea cre?tin? nu trebuie s? o cunoasc?, ci doar cel care conduce. Acesta este primul secret. Al doilea secret, necesar pentru a guverna cu succes, const? în a multiplica toate defectele poporului, proastele obiceiuri, pasiunile ?i regulile politice, în a?a manier? încât nimeni s? nu poat? face ordine în acest haos ?i oamenii s? ajung? în situa?ia de a nu se mai în?elege între ei."

Capitolul VI: „...Vom face s? se m?reasc? salariile, care totu?i nu vor aduce nici un folos muncitorilor, deoarece vom fi dat na?tere în acela?i timp unei scumpiri a obiectelor de prim? necesitate, datorit? (vom zice noi) dec?derii agriculturii ?i a cresc?torilor de vite".

Toate voin?ele, putin?ele, averile cre?tinilor trebuie s? fie dependente complet ?i înghi?ite de Monopolurile Marii Finan?e. Deposedat? de puterea politic?, aristocra?ia cre?tin? ajunge s? fie ?i dezmo?tenit? de averile ei funciare. Încurajat nego?ul ?i sprijinit? intens specula se neteje?te calea luxului pentru parveni?i, iar pentru s?raci se adânce?te continuu Valea plângerii, pr?pastia pieirii. Sporirea salariilor este o inten?ie fariseic? care determin? scumpirea peste m?sur? a alimentelor, a traiului aflat ?i a?a la limita existen?ial?. Deci, m?rirea salariilor aduce de la sine un profit dublu sau triplu în conturile celor boga?i.

Directiva nr. 6

„... Vom sus?ine cererea pentru m?rirea salariilor, m?rire care, f?r? îndoial?, nu va aduce nici un avantaj muncitorilor, mai ales c? vom provoca în acela?i timp cre?teri de pre?uri la produsele de prim? necesitate,-cre?teri ce se datoreaz?-vom spune noi-exploat?rii nera?ionale a agriculturii ?i zootehniei".

Analizând Primul Congres Mondial Evreiesc de la Basel din anul 1897, care cuprindea doar evreii sioni?ti ?i cei reforma?i, nu ?i pe cei ortodoc?i, prin prisma celor 24 de directive stabilite pe criterii de referin??, se constat? c? întreaga activitate a iudaismului are la baz? aplicarea în totalitate a Protocoalele În?elep?ilor Sionului, din 1773, ce-?i trag seva din Talmud, atât în lumea capitalist? cât ?i în cea comunist?.

Protocoalele democrate care ast?zi ne bântuie încrâncenat a?ez?rile milenare tradi?ionale, sfârtecând ?ara noastr? cre?tin? de la un cap?t la altul sunt de fapt rudele de sânge ale celebrelor protocoale sioniste. ?ara noastr? postdecembrist? tr?ie?te ast?zi din plin prigonirile ?i persecu?iile Evului iudaic sionist. „Omenirea tr?ie?te ast?zi momentul iudaic. În continu? ascensiune de la Rena?tere pân? în zilele noastre, iudaismul î?i vede împlinit? aspira?ia de domina?ie mondial?. Dup? mai bine de dou? mii de ani de înver?unare, evreii au ajuns s? st?pâneasc? lumea..." .(Gabriel Constantinescu, Marginalii la Talmud. Ed. Dacia-1999)

„Protocoalele În?elep?ilor Sionului" constitue un Plan real cu caracter universal, perfect elaborat, îndr?zne?, secret, erudit, conspirativ, uzurpator, cosmopolit. Un Crez talmudic-iudeo-sionist prin care s-a fondat „Alian?a Israelit? Universal?", privind finalitatea n?zuin?ei de a se institui hegemonia mondial? a „poporului ales", se propag? ca o M?rturisire de credin?? a marilor Ilumina?i: Marx, Anderson, Beresniak, Weishaupt, Manzzini, Pike, Herzl, Garibaldi, Cremieux, Montefiore ?.a. Cu f?r? de lege sau f?r? Dumnezeu, ori mai corect spus cu dumnezeul lor, iudeii sioni?ti ?i reforma?i, c?l?uzi?i secular de rabini ?i Ilumina?i care, sunt mai presus de orice, chiar ?i fa?? de Yahweh, binef?c?torul pe care l-au creat, vasal Mesiei Israel au realizat p?mântean cea mai puternic? structur? biologic?, cea mai perfect? comunitate secret?, ocult?, inchizitorial?, spiritual?, finaciar?, politic?.

Este foarte adev?rat c? mai mult decât Yahweh, la realizarea planului lor anticre?tin ?i antimonarhic a fost contribu?ia ierarhilor cre?tini ortodoc?i, a papilor, a capetelor încoronate, a castei princiare, a aristocra?iei, a conservatorilor, a republicanilor, a democra?ilor, a capitali?tilor ?i a comuni?tilor în acela?i timp ?i în aceea?i m?sur?. C? ast?zi Protocoalele au reu?it, se vede destul de clar, de sigur ?i de tragic.

Regimul totalitar al protocoalelor (2)

„S? ne întâlnim pe c?ile onoarei ?i fidelit??ii fa?? de Patria noastr?". (Contraamiral Horia M?cellariu)

Fiin?a poporului român fiin?eaz? din fiin?a divin? a Neamului dac, care are o anumit? chemare, o aleas? alegere privind continuitatea puterii sale na?ionalist-cre?tine. Nu scopul ra?iunii trebuie s? conduc? Na?ia spre t?râmul civiliza?iei, ci sensul spiritualit??ii sale cre?tine care îi confer? demnitatea, onoarea ?i autoritatea nemuririi. În comuniunea Na?iei noastre dacoromâne cu Dumnezeu, P?rintele ei ceresc îi alege c?l?uze spirituale cu vibra?ii religioase puternice, vizionare, r?scolitoare prin jertf?, ce se întrupeaz? tezaurului na?ionalist-p?str?tor al destinului na?ional în lume. „Valoarea real? a unui neam nu se m?soar? prin compara?ie cu altele, ci numai în raport cu propria sa chemare, cu propriul s?u destin: o anumit? misiune pe care Dumnezeu i-a încredin?at-o pe p?mânt". (Vasile Posteuc?, Destinul Imperial al Românilor. Dumnezeu, Neamul, Omul. Ed. Criterion Publishing, p. 32).

Dreapta credin??, sentimentul, entuziasmul, suferin?a, d?ruirea, dreapta cump?nire, st?rile metafizice, arderile mistice, dragostea sunt proniatoare fr?mânt?rilor ?i consecin?elor sângeroase provocate de vr?jma?ii str?ini ?i l?untrici ce nesocotesc legea Crea?iei, în cadrul c?reia Na?ia dacoromân? trebuie s?-?i împlineasc? destinul, îndeplinind harul ei în istorie, dar ?i ca armonie în cadrul celorlalte na?iuni.

Numai o Elit? ortodox? cu o înalt? moral? cre?tin?, cu o competen?? superioar? profesional, cu o instan?? a autorit??ii sale jertfelnice poate rede?tepta, poate înarma spiritual, poate ap?ra, poate aduce biruin?a con?tiin?ei na?ionaliste a poporului românesc în lupta cu invazia iudeo-sionist?, de care ne avertiza pe la 1868, renumitul profesor universitar Desjardines: „Invazia iudeilor în ?ara româneasc? a luat propor?ii a?a de mari, încât a însp?imântat popula?ia acestei ??ri, c?ci se vede invadat? de o ras? bizar? ?i vr?jma?e, care constitue o na?ionalitate str?in? ?i cu totul opus? intereselor ei."(Arch. 3 p. 411, cf. Toma Petrescu în Ni se pierde Neamul-1940, Institutul de Arte Grafice „Cugetarea", p. 8).

Capitolul VII: „...La orice împotrivire, va trebui s? fim în stare s?-i facem pe vecini s? declare r?zboi ??rii care ar îndr?zni s? ne stea în cale, iar dac? ?i ace?ti vecini s-ar gândi s? se întov?r??easc? împotriva noastr?, va trebui s?-i înfrângem pe to?i printr-un r?zboi universal, al lumii întregi. Cea mai sigur? cale spre izbânda în politic? e secretul, t?inuirea ac?iunilor: cuvântul diplomatului nu trebuie s? se potriveasc? cu fapta lui. Va trebui s? silim guvernele cre?tine s? lucreze dup? planul nostru larg alc?tuit, ?i care e deja aproape de ?el".

Preg?tirea îndelungat? privind toate aspectele celor dou? puteri care trebuiesc îndep?rtate, nimicite: Biserica ?i Monarhia, munca minu?ioas?, obsedant? chiar, voin?a f?r? scrupule conduce la îndeplinirea cu prisosin?? a planului lor sionist. Iudeo-sioni?tii conform preceptelor rabinice sunt în mijlocul tuturor fr?mânt?rilor, în mijlocul tuturor nemul?umirilor, în mijlocul tuturor revoltelor, conflictelor, crizelor, conjura?iilor, r?zboaielor, dar nu pentru a le aplana, pentru a rezolva divergen?ele, pentru a preîntâmpina consecin?ele nefaste, ci pentru a le na?te, pentru a le între?ine belicos, beligerant, pentru marile premiere dramatice din care î?i trag mari foloase. A?a a fost cazul vecinilor asmu?i?i în contra noastr?... A?a a fost focul r?scoalelor ??r?ne?ti de la 1907, care gra?ie crizei ap?rute în final de care s-a profitat pe mai multe planuri: economic ?i politic prin acutizarea rela?iilor popula?ie rural?-dinastie regal?, sau poate chiar o invazie, dou?..., a fost pus? la cale ?i între?inut? de arenda?ii alogeni-urâtorii de ??rani.

Revolu?ia (r?scoala) este întotdeauna un mijloc sigur, rapid ?i prosper pentru afacerile iudeilor. „...Numai ei (iudeii) au putut s? recurg? la instigatori socialisto-anarhi?ti din ?ar? ?i chiar din str?in?tate (Bulgaria, Austro-Ungaria, Rusia),-care, dup? cum o recunoasc ei singuri (Bernard Lazare, Les Juifs en Roumanie), sunt în solda lui Israel. Numai ei nutreau o ur? neîmp?cat? cu proprietarii rurali. Numai ei ar fi dorit s? vad? venind aici armata austriac?, care ar fi impus desigur suveranitatea lui Iuda." (Dr. Nicolae C. Paulescu, Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Francmasoneria. Ed. Babel/ Vicovia, Bac?u-2010, p. 105).

Directiva nr. 7

„... Trebuie s? fim oricând preg?ti?i s? declar?m r?zboi, prin intermediul vecinilor s?i, oric?rei ??ri care ar îndr?zni s? ni se opun? sau s? ne ?in? piept. ?i dac? ace?ti vecini vor ajunge la o în?elegere cu ?ara care e împotriva noastr? va trebui s? îi distrugem pe to?i printr-un r?zboi mondial. Cea mai bun? cale de succes în chestiunile politice este secretul absolut. Cuvântul diplomatului nu trebuie s? coincid? cu ac?iunile sale. Avem datoria de a obliga guvernele cre?tine s? ac?ioneze în concordan?? cu planul nostru, pe care l-am expus pe larg pân? acum ?i care se apropie de împlinire."

Capitolul VIII: „Trebuie s? ne însu?im toate armele pe care le-ar putea întrebuin?a du?manii împotriva noastr?. Va trebui s? g?sim în subtilit??ile ?i fine?ile limbii juridice o îndrept??ire pantru cazul când vom fi sili?i s? d?m pedepse care ar putea p?rea prea îndr?zne?e ?i nedrepte, deoarece e nevoie ca acestea s? fie exprimate în termeni care s? aib? aerul c? sunt ni?te maxime morale foarte înalte, având totodat? ?i o înf??i?are legal?". Preocuparea de c?petenie a iudeilor a fost s?-?i asigure permanent suveranitatea asupra ?tiin?elor socio-economice pentru a benefecia întotdeauna de cele mai subtile interpret?ri. Visul lor s-a realizat când ?i-au impus domina?ia asupra celebrei ?coli din Paris: „Ecole des Hautes Etudes sociales", care nu e francez?, ci din Fran?a.

?coala iudaic?, deci a preg?tit pe mai to?i marii conduc?tori europeni ?i din lume. Este destul de u?or de în?eles, la cine se afl? cheia care de?ine misterul conducerii, fapt care iar l-a revoltat pe Henry Ford (rectific dup? observa?ia prietenului meu Dumitru Ionescu-Bucure?ti, din primul articol, : n-a ajuns pre?edintele S.U.A., fiindc? n-a vrut), afirmând r?spicat: „Când studiem o adunare care hot?r??te asupra destinelor omenirii, precum aceea a conferin?ei de pace, când urm?rim oamenii care stau în cel mai înal grad sub influen?a evreiasc?, ?i mai ales le cercet?m trecutul lor, atunci aproape f?r? nici o greutate putem fixa momentul, în care ei au c?zut în situa?ia fatal?, el le-a adus unele foloase de moment, dar i-a f?cut în mod inexorabil sclavi ai unei puteri care evit? lumina publicit??ii. Spectacolul uimitor de a vedea b?rba?i de stat anglo-saxoni împresura?i ?i consilia?i permanent de c?tre prin?ii rasei semite, se explic? prin cunoa?terea petelor negre ale acelor oameni ?i prin vorbele din Protocoale: „Noi vom face s? se aleag? Pre?edin?i al c?ror trecut con?ine vreo afacere ascuns? ?i întunecoas?". (H. Ford, „Der internationale Jude", vol. I-II, Leipzig-1920-1921, p. 179). Ast?zi se vede mai clar, mai cert, mai l?murit ca niciodat? în orice împrejurare, influen?a covâr?itoare a sionismului r?sfrânt? dramatic asupra cre?tinismului. Paradoxal ?i destul de grav este faptul c? de?i se descoper? totu?i adev?rul, pentru cei mai mul?i, min?ile le r?mân înce?o?ate gra?ie beznei propagate tot de influen?a „protectoare" a celor ini?ia?i care vegheaz? permanent la împlinirea scopului lor.

Directiva nr. 8

„Suntem obliga?i s? stabilim leg?turi de prietenie cu toate organiza?iile pe care adversarii no?tri le-ar putea folosi împotriva noastr?. Trebuie s? g?sim prin intermediul subtilit??ii cuvântului juridic, o justificare pentru a servi la camuflarea ac?iunilor noastre, care e posibil s? par? foarte insolente ?i nejustificate, dar pe noi ne intereseaz? s? enun??m aceste ac?iuni prin intermediul cuvintelor pentru a da impresia c? ac?iunile sunt de o înalt? conduit? moral?, având în acela?i timp ?i un caracter legal."

Capitolul IX: „...Guvern?mântul nostru Suprem const? în condi?ii extra-legale, care de obicei sunt cuprinse în cuvântul puternic ?i energic: dictatur?". Inchizi?ia dictaturii celor „ale?i", stabile?te c? liderii lor religio?i care p?storesc turma „aleas?" în sânul comunit??ilor, nu au un plan cu acela?i numitor comun pentru toate popoarele, ci diferit: conform naturii, culturii, tradi?iei, eroismului neamului respectiv. Sub suzeranitatea lui Iuda (mondialismul sionist), deviza sub care au c?zut în capcan? cre?tinii ?i sub care s-au comis atâtea robii, discrimin?ri ?i xenofobii: „Libertate, Egalitate, Fraternitate", î?i schimb? tâlcul. Respectivii învin?i, sclavi, vor primi doar câte o firimitur? ca la împ?rt??anie din cele trei no?iuni, din mâna pontifilor puterii ecumenice globale. Mâna aceasta suveran? care risipe?te aurul strâns tot de la ace?ti condamna?i, ridic? p?tima?ii, vicia?ii, ambi?io?ii, pofticio?ii, r?zbun?torii.

Pentru fiecare popor, mâna aceasta uscat? ce se întinde peste p?mânt de?ine câte un „As" cu chipul liderului valet, al c?rui rol este de a diviza ?ara în partide, organiza?ii, federa?ii, de a spulbera economia, de a renega na?ionalismul, de a abjura credin?a. În mâna stâng?, cea chircit? de avari?ie, pontifii ilumina?i ?in frâiele presei cu cele dou? fe?e: lauda sau denigrarea. Presa calomnioas? construie?te un zid înalt în jurul persoanei „non grata" pentru ca chiorii ?i orbii s? nu poat? vedea niciodat?. Dac? lâng? aur, viclenie, c?m?t?rie, conspira?ie, pres? se mai adaug? sectele, prostitu?ia ?i terorismul, asediatorii iudaismului sionist au de fapt în lume cea mai puternic? ?i cea mai de temut armat? a tuturor timpurilor.

Directiva nr. 9

„Conducerea noastr? superioar? î?i desf??oar? activitatea în condi?ii supralegale, care pot fi calificate cu un cuvânt foarte puternic, adic?: dictatur?".

Capitolul X: „...Din liberalism s-au n?scut guvernele constitu?ionale care au înlocuit, pe seama cre?tinilor, autocra?ia salvatoare cu Constitu?ia, care, dup? cum o ?ti?i bine, nu e altceva decât o ?coal? de discordii, de neîn?elegeri, de discu?ii, de deosebiri de vederi ?i de fr?mânt?ri sterpe ale partidelor; într-un cuvânt, e ?coala a tot ceea ce face ca un Stat s?-?i piard? individualitatea ?i personalitatea".

În politic?, mai corect spus în tab?ra politicianist?, for?a lucrurilor o d? vulgul, proletariatul debusolat ?i credul în toate.Votul lor ob?tesc mai are ?i caracterul de orbesc, venit prin cataracta liberalist? ?i glaucomul comunist. „Cutez?torii" ro?-portocalii au dres ?i dreg atât de bine cu condimente „democrato-oculte" Constitu?ia, încât s? se men?in? timp îndelungat neîn?elegerile, ura ?i conflictele între partide. Epoca francmasonic? a creat a?adar Era republican?, astfel c? to?i Fii Republicii, pre?edin?ii sunt progeniturile Ilumina?ilor. Pre?edin?ii oricât de puternici par la prima vedere, ei sunt de fapt bufonii de lux ai Ini?ia?ilor, care vor acorda legile ??rii în f?r? de legi, conform voin?ei regilor aurului lumii. Legile dac? sunt potrivnice, pre?edintele le va anula. Dac? sunt pu?ine le va înmul?i. Dac? sunt drepte le va strâmba. Dac? sunt clare, le va întuneca. Dac? sunt fire?ti le va face provizorii. Dac? sunt justi?iare pentru to?i atunci se va schimba Constitu?ia. Dup? ce se incinereaz? Tradi?ia cre?tin?, na?ionalismul dacoromân urmeaz? avalan?a z?p?celilor ?i uraganul desprinderii de firesc prin r?sturnarea ?i profanarea a tot ce este românesc, divin ?i ve?nic.

Celor pistruia?i, perciuna?i, cu ochi mul?i peste tot, înro?i?i, sfedelitori, cu urechi pleo?tite surprinzând orice ?oapt?, rug?, îndemn, elan, zel, cu mâinile r?sfirate peste Planeta aceasta nu chiar atât de albastr?, îns? foarte mult râvnit?, le e mult mai la îndemân? republicele decât monarhiile, de?i sângele „albastru" cancerigen i-ar avantaja, cum de fapt i-a ?i sprijinit în lupta lor pentru distrugerea monarhiilor cre?tine punându-le ca heraldic? cununile de spini,dar nu pentru merit, ci în batjocur?. De ochii lumii se mai p?streaz? câte un c?rbune monarhic care deabia acoper? degetele de la o mân?. Mai pâlpâie câte o dinastie atât de fidel? ?i de slugarnic?. Vigilentul Henry Ford este din nou pe baricad?, dând alarma: „Iudaismul va mai tolera monarhi, cât? vreme îi va întrebuin?a. Probabil cel din urm? tron pe care îl va evacua, va fi tronul englez; c?ci, dac? pe de o parte con?tiin?a britanic? se simte onorat? de a fi patronul iudaismului ?i a se împ?rt??i de binefacerile acestei protec?ii-, pe de alt? parte, dup? concep?ia evreiasc?, este un fapt prielnic de a se întrebuin?a aceast? putere mondial? la atingerea scopurilor evreie?ti. O mân? spal? pe alta; dar aceast? tov?r??ie va dura atâta vreme, pân? ce Iuda va fi gata s? dea Britania peste cap, ceea ce aproape poate s? fac? în fiecare moment. Sunt destule semne c? se afl? înaintea execut?rii acestei misiuni." (op. cit., p. 158)

Ca totul s? se desf??oare planului lor în?elept de diabolic trebuie s? o recunoa?tem, drepturile constitu?ionale vor fi substituite doar cu îndatoriri, a?a cum garanteaz? guvernarea lor autocrat?. Cei care îi ajut? cel mai mult în acest plan mefistofelic sunt neoliberalii zelo?i, care sunt la fel de capabili ca ?i verii lor primari neocomuni?tii, precum ?i culmea ironiei: preo?ii, ierarhii ?i turma lor bezmetic? de credincio?i.

Directiva nr. 10

„... Din liberalism s-au n?scut statele constitu?ionale care au înlocuit pentru cre?tini, monarhia salvatoare, iar Constitu?ia, cum prea bine se cunoa?te, nu este altceva decât o ?coal? a disensiunilor, a urii, a discu?iilor ?i polemicilor de partid. Într-un cuvânt, Constitu?ia este ?coala a tot ce determin? un stat s?-?i piard? integritatea ?i personalitatea".

Sf. GheorgheM?rg?ritarele ?i mireasma harului lor sacru a verdelui April

01.04.1881, Octavian Goga, mare poet cre?tin ?i om politic na?ionalist; 01.04.1887, Ion Negulescu, general, de?inut politic, erou-martir; 02.04.1922, Roman Braga, Arhimandrit, scriitor; 04.04.1909, Horia Cosmovici, avocat, de?inut polititc-religios; 04.04.1922, Corneliu Dene?an, pictor/ sculptor, de?inut politic-religios, poet al Crucii; 05.04.1884, Ion Constantin Incule?, om politic ?i de stat; 05.04.1945, Georgeta Scurtu-profesor-istorie; 06.04.1911, Constantin Burduja, preot, de?inut politic-religios; 06.04.1941, Gheorghe Zamfir, compozitor, cel mai virtuos naist al lumii; 07.04.1931, Amza Pellea, unul dintre cei mai mari actori de film ?i de teatru; 09.04.1949, martiriul Ecaterinei (Titi,n.1924) Gâ??-Fecioara Crucii, ucenica P?rintelui Arsenie Boca, ctitor? a M?n?stirii Vladimire?ti-Gala?i; 10.04.1912, Cleopa Constantin Ilie, Arhimandrit, marele monah-scriitor; 11.04.1911, Emil Popa, de?inut politic-religios, avocat; 12.04.1912, Iustina Constantinescu, presbiter?, profesor, eroin? anticomunist? a Grupului Nuc?oara-Arge?, de?inut politic-religios; 13.04.1886, Nicolae Tonitza, pictor, grafician; 14.04.1914, Dr. Faust Br?descu, de?inut politic-religios, scriitor-filosof; 14.04.1924, Alexandru Virgil Ioanid, de?inut politic-religios; 15.04.1905, Vic? Georgescu, avocat, de?inut politic-religios; 17.04.1907, Nicolae Dabija-maior, erou de r?zboi, martir al Crucii; 17.04.1922, Valentina Gafencu-Elefteriu, deportat politic-religios; 18.04.1894, Pamfil ?eicaru, erou de r?zboi, ctitorul m?n?stirii de maici Sfânta Ana, Or?ova-Mehedin?i, scriitor, cel mai mare gazetar al secolului XX; 20.04.1882, Nicolae Ciuperc?, general, de?inut politic, erou-martir; 21.04.1922, Deliu Iulian B?lan, de?inut politic-religios, poet al Crucii; 21.04.1936, Ioana Maria Cantacuzino, prin?es?, elev? lupt?toare anticomunist?, de?inut politic-religios; 22.04.1850, Veronica Micle, poet?, publicist?, traduc?toare, Zâna Luceaf?rului Mihail Eminescu; 23.04.1912, Ana Hristu/ Monahia Nicodima Vasilache, profesor, de?inut politic-religios; 24.04.1953, martiriul lui Gheorghe Br?tianu, prin?, om politic, istoric; 24.04.1954, Gheorghe Constantin Nistoroiu, profesor-teolog, na?ionalist-ortodox, slujitor al Cuvântului ?i-al Adev?rului; 26.04.1909, Ilie Imbrescu, preot, dr. în teologie, scriitor-m?rturisitor, de?inut politic-religios, erou-martir; 26.04.1919, Emilian Ezechil, inginer-ofi?er, erou de r?zboi, scriitor; 28.04.1894, Horia M?cellariu, Contraamiral, de?inut politic-na?ionalist; 28.04. 1941, Gheorghe Jipa Rotaru, prof. univ. dr. Comandor, scriitor-fondatorul ?colii de Var?, Maia Catargi-Ialomi?a; 29.04.1921, Aurel State, profesor, ofi?er, erou-martir, scriitor-m?rturisitor.

Tuturor Ml?di?elor lui April ?i purt?torilor numelui sfânt al Marelui Mucenic Gheorghe, lumin?, c?ldur?, har, dragoste ?i biruin??!

* Fond de carte: Arhiva, bibliofil Dumitru Ionescu-Bucure?ti
Adaptare grafic? – I.M.

footer