Revista Art-emis
Doctrina comunismului (3) PDF Imprimare Email
Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu   
Duminică, 11 Martie 2018 15:45

Gh-C-tin Nistoroiu, art-emis„?i neamul se zbate în lan?uri ?i geme?i plânge în doine ?i url?-n blesteme...". (Ionel Zean? - De zece ani)

Comunismul este un regim represiv fundamentat pe sisteme de gândire iudeo-ateo-materialiste: marxist, iluminist, leninist, anarhist, nihilist, bol?evic, umanitarist, ecumenicist, doctrine masono-talmudice liberale, pseudo-democratice antagonice cre?tinismului apostolic ortodox, doctrine generatoare ale crizelor: revizioniste, demografice, sociale, economice, psihologice, culturale, spiritual-religioase, globaliste, mondialiste.

Fostul ambasador american în Rusia sovietic?, David R. Francis, informa în Ianuarie 1918, guvernul american despre starea real? a lucrurilor de acolo: „... Liderii bol?evici de aici, dintre care majoritatea sunt evrei, iar dintre ace?tia nou?zeci la sut? sunt exila?i reîntor?i, pu?in le pas? de Rusia sau de oricare alte ??ri, ei fiind interna?ionali?ti care încearc? s? declan?eze o revolu?ie social? la nivelul întregii lumi." (cf. (Radu Theodoru, România, Românii ?i Comunismul. Un r?spuns documentat la o provocare antiromâneasc?. Ed. Lucman, Bucure?ti-2009, p. 15)

O alt? ?tire la fel de pre?ioas? venea de la c?pitanul de informa?ii din Rusia, Montgomery Schuyler:„...mi?carea bol?evic? este ?i a fost, înc? de la începuturile ei, orientat? ?i controlat? de c?tre evreii ru?i de cea mai sordid? teap?." Corespondentul ziarului „London Times" din Rusia, Robert Wilton, preciza în 1918, c? în organigrama celor 384 de comisari erau inclu?i: 2 negri, 13 ru?i, 15 chinezi, 22 de armeni ?i peste 300 de evrei. Dintre ace?tia din urm? 276 veniser? din Statele Unite, dup? c?derea Guvernului imperial. CEKA poli?ia politic? a bol?evicilor. ?ef, Moses Uritzky ?i Gernrikh Yagoda-Yehuda, evrei. Au coordonat masacrele c?rora le-au c?zut victime zeci de milioane de oameni. Masacru este un termen impropriu. Atunci ?i acolo este vorba de genocid. Alexandr Soljeni?în, în vol. II din Arhipelagul Gulag scrie c? evreii au creat ?i administrat sistemul sovietic organizat al lag?relor de concentrare în care au murit zeci de milioane de oameni. Marele scriitor rus d? numele c?l?ilor ?efi ai poporului s?u deghiza?i în bol?evico-comuni?ti: Genrikh Yagoda, Aron Solts, Yakov Rappaport, Laz?r Kogan, Matvei Berman, Neftaly Frenkel. To?i ?ase evrei. Sovoski, Trinitatea Ro?ie-1931. Nr. 278, în perioada 1917-1923 au fost masacra?i în Rusia: 25 episcopi, 1.215 preo?i, 6.075 profesori, 8.800 medici, 54. 850 ofi?eri, 260.000 solda?i, 10. 500 poli?i?ti, 40.000 jandarmi, 19.850 func?ionari, 347.250 al?i intelectuali, 815.000 ??rani, 192.000 muncitori [Nici un rabin] (London Times).

Winston Churchill, care ini?ial a sprijinit Armata Alb? în lupta antibol?evic? a amiralului Kolceak ?i a generalului Denikin, scria în 26 Ianuarie 1920, c?:„... bol?evismul, barbarie animalic?. Comunismul este o epidemie mult mai periculoas? decât ciuma sau tifosul...", iar în The Times, consemnase la 10 Ianuarie acela?i an: „Politica pe care o voi preconiza întotdeauna fa?? de Uniunea Sovietic? este aceea de r?sturnare ?i distrugere a acestui regim criminal." Ilustrated Saturday Herald. N-au trecut îns? nici dou? decenii ?i Churchill era aliatul cel mai fidel al celui mai mare criminal al istoriei-Stalin, aprobându-i astfel holocaustul împotriva cre?tinilor, trecând cu nep?sare peste na?iunile pr?bu?ite, peste monarhii, peste popoarele pervertite de bol?evici.

În august 1917, la Congresul bol?evicilor componen?a Prezidiului ar?ta astfel: „3 ru?i, 1 geogian de origine matern? incert?, Stalin ?i 6 evrei. ?edin?a decisiv? a Comitetului Central, 23 octombrie 1917. Particip?: Ziderblum zis Lenin (acas? vorbea idi?, David Shub în volumul Lenin-Biografie scrie c? mama lui dup? tat? era evreic?), Edgar zis Zverdlov, Bron?tein zis Tro?ki, Appelbaum zis Zinoviev, Rosenfeld zis Kamenev, Uri?ki, Kolontay, pân? aici 7 evrei, Djuga?vili zis Stalin, georgian sau osetin evreu, Dzerjinski polonez sanguinar ?i un nenorocit de rus, pentru coloratur?: Babnov. S? nu ?tie lec?ia asta politologul Tismeni?ki zis Tism?neanu? se întreab? amiralul Radu Theodoru. ?i s? nu o raporteze la conducerea Partidului Comunist instalat în România de Stalin prin mare?alul Malinovsky care a adus în furgoanele Frontului 2 Ucrainean troika iudeo-kominternist?: Ana Pauker, Laszlo Luca zis Vasile Luca ?i Io?ka Broitman zis Iosif Ki?inevski? Mira-m-a??!" (Radu Theodoru, România, Românii ?i Comunismul. Op. cit., p. 17)

Tism?neanu, politolog ?i politruc fiind ca ?i tat?l s?u, era la curent ?i cu lucrarea lui Maurice Pinay, care nominalizeaz? evreii din primul guvern comunist din România:

1. Ana Pauker, evreic?, ministru al afacerilor externe al ?i agentul nr. 1 al Kremlinului în România pân? în 1952, când a trecut în umbr?, r?mânând îns? în libertate. Aceast? hien? ce se numea de fapt Anna Rabinsohn, era fiica unui rabin venit în România din Polonia. S-a n?scut în Moldova, în 1892. În 1919 Anna Rabinsohn a intrat în partidul comunist, iar în 1920 a organizat împreun? cu alt evreu, Max Goldstein, asasinarea membrilor Senatului de la Bucure?ti, printre care se afla ?i Greceanu, pre?edintele de atunci al camerei superioare. Max Goldstein a fost prins de poli?ie ?i împu?cat, dar Anna Rabinsohn a sc?pat fugind în Elve?ia, unde ?i-a luat numele de Pauker, în urma c?s?toriei cu evreul Marcel Pauker. Împreun? cu acesta a plecat apoi în Rusia, unde so?ul ei a devenit ofi?er al Armatei Ro?ii. Dup? fuga lui Tro?ki, Ana Pauker ?i-a denun?at propriul b?rbat ca fiind tr?d?tor tro?kist, iar acesta a fost împu?cat. În 1932 a fost trimis? pe ascuns în România pentru a organiza o mi?care comunist? subteran?. Ca s? nu fie descoperit? de poli?ie ca agent comunist, a frecventat, ca dam? de consuma?ie, cele mai ieftine localuri din Bucure?ti, Ia?i ?i Timi?oara, pân? în 1936. În urma acestei vie?i depravate a contactat un sifilis care i-a „mâncat" o ureche. De atunci se coafa în a?a fel încât s?-?i acopere urechile, pentru a nu se observa c? nu avea decât una singur?. În 1936 poli?ia i-a descoperit activitatea, a?a c? a fost arestat? ?i condamnat? la 10 ani închisoare.

A fost închis? la penitenciarul V?c?re?ti pân? în 1940, când sovieticii au invadat Basarabia ?i Bucovina ?i au capturat o personalitate româneasc?, [Ion Codreanu], cerând în schimbul ei eliberarea Anei Pauker. Evreica a fost predat? sovieticilor ?i în Rusia i s-au creat condi?iile necesare pentru a organiza un partid comunist „român" cu evrei din Basarabia ?i Bucovina. În timpul r?zboiului a încercat s?-i converteasc? la comunism pe prizonierii români din lag?rele sovietice de prizonieri, dar n-a reu?it. A revenit în 1944 în România, de ast? dat? cu gradul de colonel în Armata Ro?ie ?i, sub protec?ia sovietic?, a început distrugerea tuturor institu?iilor cre?tine, civilizate din ?ara noastr?. I s-a oferit un loc în guvern prin interven?ia brutal? a lui Vi?inski, la 6 martie 1945, ?i de atunci pân? în mai 1952 prostituata Ana Pauker a condus teroarea comunist? în România. Mai multe încerc?ri de asasinat îndreptate împotriva ei, ini?iate de grupuri de studen?i, au e?uat, fiindc? liderii comuni?ti nu ap?reau decât rar în public ?i atunci când o f?ceau erau bine p?zi?i de o armat? întreag? de poli?i?ti ?i de agen?i secre?i. Când Ana Pauker trebuia s? treac? pe vreo strad? din Bucure?ti, mili?ia ordona închiderea magazinelor ?i a ferestrelor caselor, nu cumva s? se trag? asupra ei din acele locuri.

În 1952, tensiunea anticomunist? a crescut foarte mult, atingând culmi neb?nuite, iar comuni?tii de fric? s? nu se produc? revolte, au decis eliminarea celei mai nepopulare figuri ale regimului, Ana Pauker. Prin decizia Comitetului Central al Partidului Comunist „Român" , urmat? de un discurs al lui Gheorghiu-Dej, secretarul general, deci ?eful oficial al partidului, Ana Pauker a fost acuzat? de „oportunism", „sabotaj economic" , „abatere de la linia partidului" etc. ?i a fost „expulzat?" din Comitetul Central în mai 1952, fiind îns? reabilitat? în 1956. În luna iunie 1952 a pierdut ?i func?ia de ministru al Afacerilor Externe. Toate aceste ac?iuni ?i ecoul lor în presa comunist? ?i iudeo-mason? au reu?it s?-i în?ele pe occidentali, care au v?zut în ele o dovad? de „antisemitism" al comuni?tilor, dar poporul român nu a putut fi dus de nas a?a de u?or, c?ci el ?tia c? locul Anei Pauker în Comitetul Central fusese luat de alt evreu, Iosif Chi?inevski. Totodat?, evreica umbla liber? prin Bucure?ti ?i se pare c? îndeplinea o func?ie secret? în conducerea partidului. Ana Pauker a murit în 1958, de sifilis, ?i a fost îngropat? în cimitirul evreiesc din Bucure?ti.

De obicei, când un comunist c?dea într-adev?r în dizgra?ie î?i pierdea ?i capul o dat? cu func?ia sau disp?rea pentru totdeauna în vreun lag?r de munc? for?at? ori în vreo închisoare. Faptul c? un evreu comunist a trecut dintr-o func?ie public? într-una secret? ?i a disp?rut astfel pentru un timp din paginile ziarelor, dup? ce glasuri critice ale fra?ilor s?i comuni?ti au proferat bine cunoscutele injurii la adresa-i nu trebuie s? ne induc? în eroare.

2. Ilka Wassemann, fost? secretar? particular? a Anei Pauker, care a ajuns s? aib? mare putere de decizie în Ministerul de Externe.

3. Iosif Chi?inevski, agentul num?rul 1 al Kremlinului în România dup? înl?turarea Anei Pauker, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist ?i vicepre?edinte al Consiliului de Mini?tri. Evreu din Basarabia, numele s?u adev?rat era Iosca Broitman. El era adev?ratul ?ef al Partidului Comunist din România, de?i „oficial" secretarul general al acestuia era ceferistul român Gheorghe Gheorghiu-Dej, folosit drept paravan politic. Chi?inevski ?i-a luat numele de la ora?ul Chi?in?u, unde înainte de venirea Armatei Ro?ii avea un atelier de croitorie.

4. Theohari Georgescu, ministru de interne al guvernului comunist între 1945 ?i 1952; ulterior i s-a dat o func?ie mai pu?in important?, de?i „oficial" fusese expulzat din partid, în aceia?i termeni ca ?i Ana Pauker. Numele s?u adev?rat era Burach Tescovici ?i era evreu originar din Gala?i. Înainte de invazia sovietic?, Burach Tescovici fusese proprietarul unei tipografii din Târgovi?te ?i membru al partidului comunist aflat în ilegalitate. A fost arestat în 1940 ?i trimis împreun? cu al?i evrei, într-un lag?r de concentrare, de unde a ie?it o dat? cu venirea trupelor sovietice, fiind numit ministru de interne, func?ie care în toate ??rile comuniste corespunde ?efului sovietic al MVD.

În 1945, f?r? ?tirea Adun?rii Na?ionale, Burach Tescovici „Georgescu" a semnat un decret, în calitatea sa de ministru de interne, prin care au c?p?tat permis de liber? intrare în România mai mult de 200 000 de evrei din Ucraina ?i Polonia, care au primit automat cet??enia român? ?i func?ii pe linie administrativ? ?i guvenamental?, mai ales în poli?ia comunist? botezat? mai târziu „mili?ie popular?". Ace?ti evrei fuseser? adu?i în România pentru a înt?ri iudaismul, care nu se sim?ea foarte sigur nici m?car protejat de Armata Ro?ie. Exist? în prezent în România peste un milion de evrei, cu toate c? cifrele inten?ionat false publicate de Comitetul Iudeo-American indic? existen?a a doar 400 000*.[ în anii 50, prima edi?ie ] Trebuie s? recunoa?tem c? evreii sunt adev?ra?ii vr?jitori ai cifrelor. Când e vorba de recens?mântul evreilor din diferite ??ri, num?rul lor este foarte mic, insignifiant, dar, când este vorba de victimile c?zute în r?zboi, cifrele cresc monstruos ?i ajung la milioane, Dumnezeu ?tie de unde ie?ite. Pentru noi, cifrele reprezint? cantit??i invariabile: 2 este 2 ?i 5 este întotdeauna 5, pe când pentru evrei numerele î?i pierd valoarea intrinsec? devenind simple mijloace pentru atingerea unui scop.

În 1946, Burach Tescovici „Georgescu" împreun? cu al?i evrei din guvern au falsificat alegerile generale care fusese favorabile cu 80 la sut? din votul Partidului Na?ional ??r?nesc al lui Iuliu Maniu, pe când Partidul Comunist Român nu ob?inuse nici 5 la sut? din voturi. Evreii sunt capabili s? falsifice orice eveniment public, cu atât mai mult atunci când sunt ajuta?i de baionetele sovietice. Din ordinul acestui monstruos Burach Tescovici, peste 300 000 de români cre?tini au fost trimi?i în închisori ?i lag?re de munc? for?at?. Conform unui program de teroare organizat, se f?ceau sute de mii de arest?ri de oameni nevinova?i, care timp de s?pt?mâni sufereau torturi ?i umilin?e de tot felul. Dup? aceea erau pu?i în libertate, spunându-li-se c? fusese „o gre?eal?". Dar se ?tia foarte bine c? acei oameni erau psihologic distru?i ?i c? nu aveau s? mai fie oameni întregi niciodat?. Faptul c? Burach Tescovici a fost suspendat din func?iile ministeriale în 1952 nu trebuie s? ne induc? în eroare: el î?i îndeplinise misiunea, al?ii mai pu?in cunoscu?i aveau s?-i preia func?iile, iar el avea s? se bucure de libertate, tr?ind mai departe în Bucure?ti.

5. Avram Bunaciu, evreu ?i el, în 1955 secretar general al Prezidiului Marii Adun?ri Na?ionale a Republicii Populare Române, de fapt adev?ratul ?ef al acestei institu?ii, pentru c? Petru Groza, pre?edintele „oficial", era doar un b?trân mason, un „om de paie" c?s?torit cu o evreic?. Numele adev?rat al lui Avram Bunaciu era Abraham Gutman (Gutman a fost tradus în române?te „Bunaciu").

6. Lothar R?d?ceanu, alt ministru al guvernului comunist de la Bucure?ti, „destituit" în 1952 ?i reap?rut la tribuna de onoare în 1955. Era evreu din Transilvania, pe nume Lothar Wurtzel. Cum „Wurtzel" se traduce în române?te prin „r?d?cin?", ?i-a transformat cu u?urin?? numele evreiesc într-unul românesc.

7. Miron Constantinescu, membru în Comitetul Central al Partidului Comunist ?i Ministru al Petrolului ?i Minelor, ?i-a schimbat din când în când func?iile ministeriale. Era un evreu din Gala?i ?i se numea Mehr Kohn, dar a folosit, cum se obi?nuie?te, un nume românesc.

8. Moises Haupt, general locotenent, comandantul Regiunii militare Bucure?ti, evreu.
9. Zamfir, general colonel, ?eful Securit??ii, r?spunz?tor pentru mii de asasinate comise de poli?ia secret?. Evreu, originar din Br?ila, pe numele s?u adev?rat Laurian Rechler.
10. Heim Gutman, ?eful Serviciului Secret Civil al Republicii Populare Române, evreu.
11. William Suder, general maior, ?eful Serviciului de Informa?ii ?i Contraspionaj al armatei comuniste române. Evreu, Wilman Suder, fusese ofi?er în armata sovietic?.
12. Roman, colonel, director al Serviciului Educa?ie, Cultur? ?i Propagand? al armatei române pân? în 1949, ulterior ministru în guvernul comunist. Numele s?u evreiesc era Walter.
13. Alexandru Moghioro?, ministru al na?ionalit??ilor în guvernul ro?u, evreu ungur.
14. Alexandru B?d?u, ?eful Serviciului de control al str?inilor din România. Evreu originar din Târgovi?te. al c?rui nume era Braunstein. Înainte de 1940 familia lui era proprietara unui magazin în Târgovi?te.
15. Lewin, maior, ?eful Cenzurei presei, evreu, fost ofi?er în Armata Ro?ie.
16. Holban, colonel, ?eful Securit??ii din Bucure?ti, evreu, pe numele adev?rat Moscovici, fost lider sindical.
17. George Silviu, secretar general administrativ la M. I., evreu pe numele adev?rat Gersh Golinger.
18. Erwin Voiculescu, ?eful Direc?iei Pa?apoarte din Ministerul Afacerilor Externe. Evreu pe numele adev?rat Erwin Weinberg.
19. Gheorghe Apostol, ?eful Confedera?iei Generale a Muncitorilor din România. Evreu pe numele Gerschwin.
20. Stupineanu, ?eful Serviciului de Spionaj Economic, evreu pe nume Stappnau.
21. Emmerich Stoffel, ministru, reprezentant al Republicii Populare Române în Elve?ia. Evreu ungur, specialist în probleme bancare.
22. Harry F?inaru, consilier al Lega?iei române la Washington pân? în 1954 ?i apoi potentat în M.A.E. Evreu, pe nume Hersch Feiner. Înainte de 1940 familia sa f?cea comer? cu cereale la Gala?i.
23. Ida Szillagy, adev?rata ?ef? a Lega?iei române de la Londra. Evreic?, prieten? cu Ana Pauker.
24. L?z?rescu, îns?rcinatul cu afaceri al guvernului român la Paris. Evreu, se numea în realitate Burach Lazarovici ?i era fiul unui comerciant din Bucure?ti.
25. Simion Oeru, subsecretar de stat. Evreu pe nume Achaffer.
26. Aurel Barang?, inspector general al artelor. Evreu pe nume Ariel Leibovici.
27. Liuba Chi?inevschi, pre?edint? a Uiunii Femeilor Antifasciste din România. Evreic? originar? din Cern?u?i, Bucovina, pe numele adev?rat Liuba Broitman, so?ia lui Iosif Chi?inevschi din Comitetul Central.
28. Lew Zwiger, director al Ministerului Economiei Na?ionale, evreu.
29. Zeider, doctor, jurist consult la Ministerul Afacerilor Externe, evreu.
30. Marcel Bresla?u, director general al artelor, evreu pe nume Mark Bresla?u.
31. Silviu Brucan, redactor ?ef al ziarului „Scânteia", organ oficial al partidului. Evreu pe nume Brucker. El dirija toat? campania de minciuni cu care era în?elat poporul român asupra adev?ratei situa?ii create de comunism. În acela?i timp, evreul Brucker conducea falsa campanie „antisemit?" din presa comunist? din România.
32. Samoil?, director administrativ al ziarului „Scânteia". Evreu pe nume Samuel Rubinstein.
33. Horia Liman, redactor-?ef adjunct la „Scânteia", evreu pe nume Lehman.
34. Schnapp, inginer, director administrativ al ziarului „România Liber?", al doilea ziar comunist ca tiraj, ?i el evreu.
35. Jean Mihai, director al cinematografiei române (propagand? comunist? prin filme), evreu al c?rui nume era Jacob Michael.
36. Alexandru Graur, director general al Societ??ii Române de Radiodifuziune, total aservit partidului comunist. Profesor, pe numele adev?rat Alter Brauer, originar din Bucure?ti.
37. Mihail Roller, un obscur profesor evreu, total necunoscut pân? la venirea sovieticilor în România, ajuns „pre?edinte" al Academiei Române ?i, mai mult, autor al unei noi „istorii" a poporului român care falsifica în mod grosolan realit??ile.
38. Weigel, profesor, unul dintre tiranii Universit??ii din Bucure?ti, conducea permanenta „epurare" a studen?ilor români, care î?i exprimau deschis convingerile ostile regimului comunist evreu.
39. Levin Bercovici, profesor, alt tiran al Universit??ii din Bucure?ti, care controla prin agen?ii s?i activitatea profesorilor români ?i rela?iile lor sociale. Evreu din Rusia.
40. Silvian Iosifescu, critic literar oficial, a cenzurat ?i schimbat forma ?i fondul poeziilor marilor no?tri poe?i Eminescu, Alecsandri, Vlahu??, Cârlova etc., clasici ai literaturii române, mor?i de zeci de ani, chiar de o jum?tate de secol, pentru c? nu erau în conformitate cu ideile marxiste-comuniste. Acest asasin al literaturii române era evreu ?i se numea în realitate Samson Iosifovici.
41. Ioan Vitner, al doilea „critic literar" marxist al regimului, autor al c?r?ii intitulate Problema mo?tenirii literare, ?i el evreu, se numea Iacob Winter.

Cei trei secretari ai Confedera?iei Generale a Muncii pân? în 1950, Alexandru Sencovici, Mi?a Levin ?i Sam Asriel (?erban) erau to?i evrei...

De câte ori un cre?tin se afla într-o func?ie important?, pentru a ar?ta poporului c? ?i cre?tinii ocup? posturi cheie, acest „mameluc" era sf?tuit de un „secretar" sau „consilier" evreu care de?inea, de fapt, adev?rata putere...Toate posturile guvernamentale cheie, 90 la sut? sau chiar mai mult în administra?ia civil?, în economie, industrie ?i universit??i etc. erau de?inute de evrei ascun?i sub false nume române?ti ?i, cu toate acestea, presa evreiasc? ?i publicul ei credul dezinformat, protestau c? în România exist? antisemitism.

Aproape to?i prefec?ii de „raioane" , primarii ora?elor, comisarii de poli?ie din jude?e, comisarii politici din armat? erau evrei. Poli?ia comunist? din Bucure?ti era format? din evrei, de la portarul înarmat de la intrare pân? la directorii ?i ?efii „Securit??ii". Cu ironie amar?, bucure?tenii botezaser? sediul Securit??ii Statului „Tel Aviv", pentru a ar?ta c? membrii acestui trust terorist erau în totalitate evrei. Cei mai bestiali comisari comuni?ti ai „mili?iei populare" din Bucure?ti erau evreii Solomon ?i Kweiler, cu sute de crime la activ. ?i erau crime oribile. Nenum?rate fete func?ionare ?i studente cre?tine care refuzaser? s? devin? prostituate ale potenta?ilor evrei au fost arestate ca „du?mani ai poporului" ?i omorâte în chinuri ?i umilin?e f?r? limite în beciurile Ministerului de Interne. Cadavrele mutilate ale acestor nefericite erau trimise apoi în sicrie închise la crematorii pentru a fi arse ?i a ?terge dovada teribilelor crime...

Un muncitor-dac? era muncitor era român-câ?tiga abia 4.000 lei (în 1950), muncind câteodat? ?i 14 ore pe zi pentru a-?i îndeplini sarcinile de serviciu. Evreul numit de stat director al fabricii câ?tiga în schimb între 60 000 ?i 100 000 de lei lunar...Pentru a în?elege cât de puternic era în regimul comunist monopolul evreilor asupra posturilor de conducere în toate domeniile vie?ii române?ti, vom da numele câtorva ?efi ai Societ??ii Române de Radiodifuziune, care aveau controlul asupra tuturor sta?iilor de transmisie radio din România: 1. Alexandru Graur, director general, evreu, pe nume Alter Brauer. 2. Doctorul Petre Iosif, director adjunct al societ??ii, evreu pe nume Josephson. 3. Titu Bratin, director de programe. Evreu pe nume Braunstein. 4. R. Kamerling, director de personal, evreu. 5. Inginerul Reich, director tehnic al societ??ii, evreu. 6. Inginerul Bujesch, ?eful personalului tehnic al societ??ii, evreu. 7. Samuel Alperin, ?eful sec?iei de crainici radio. Evreu, pe nume Helpern. 8. Levin Rosemberg, dirijor al orchestrei radio, evreu. 9. Rosa Rosentatd, dirijor al orchestrei radio, evreic?.

To?i crainicii postului de radio erau evrei... Dictator în lumea muzical? era evreul Elias Goldberg, cunoscut sub pseudonimul Elly Roman. F?r? autorizarea lui nu se putea publica nici o partitur? nou?. Sub conducerea acestui individ s-au schimbat cuvintele unor vechi melodii populare, roman?e sau cântece de muzic? u?oar? compuse înainte de venirea regimului comunist. În locul vechilor versuri s-au introdus versuri de propagand? ro?ie, cu „tractoare", „fabrici", „cooperative agricole de stat"...În materie de versuri, alt evreu era st?pân deplin-se numea Harry Negrin (schwartz - negruîn limba german?), iar f?r? autorizarea lui nu se putea publica nici un vers.
Toate c?r?ile importante din bibliotecile publice, dar ale c?ror idei contraveneau doctrinei comuniste sau intereselor generale ale evreilor au fost scoase din biblioteci ?i arse. În 1948, statul român, sau mai bine zis evreii de aici au publicat dou? volume de 350 de pagini cu numele autorilor ?i lucr?rile interzise din literatura român? ?i str?in?. Mai bine de 90 la sut? din operele de literatur?, filosofie, sociologie, teologie, religie cre?tin? etc. au fost interzise... Pe lâng? mul?imea de profesori evrei care ticseau toate universit??ile ?i institutele de înv???mânt superior au fost infiltra?i la toate nivelele de studiu studen?i evrei cu misiunea de a-i spiona pe studen?ii români din interior."(Traian Romanescu, Marea Conspira?ie Evreiasc?. Ed. Logos, Bucure?ti-1997, p. 95-100; Maurice Pinay, The Plot Against the Church, pp. 73-77, cf. Traian Golea, , în Romanian Historical Studies, 1996, edi?ia a II-a, pp. 7-9

Bol?evicii marxi?ti, dup? ce au acaparat puterea prin teroare, prin revolu?ia sângeroas?, atât în Rusia cât ?i în celelalte ??ri din Estul Europei „proletarii" au interzis toate formele de , precum grevele sau orice nemul?umire, fiindc? preten?ia lor ar fi declan?at acuza?ia fie de „sabotaj economic", fie de „revolt?", ceea ce ar fi fost inadmisibil, dar ?i incompatibil cu doctrina „ilumina?ilor" fii ai întunericului. Patria noastr? fusese integral ocupat? de barbarii-ro?ii. Peste „iarba verde de-acas?", treceau tancurile bol?evice, aduse de tr?d?torii care s-au constituit în Diviziile ro?ii ale ru?inii. Sub ?enilele grele ale ocupantului, p?mântul era sfârtecat, cernit cu doliu, cu lacrimi ?i cu sânge. ?i p?s?rile s-au pr?v?lit din zbor încremenindu-le cântecul. Totul fusese confiscat: aer, p?mânt, ap?, soare, mun?i, codru, case, vetre, leag?ne, legende, doine, balade, n?dejde, trecut, prezent ?i viitor. Poporul nu fusese învins, ci vândut. Vândut sau mai bine spus d?ruit în sclavie du?manilor seculari de monarhul s?u, Mihai I, al?turi de mama sa împreun? cu camaril? ei regal? ?i de mul?i dintre fii na?iei prip??i?i de vremuri pe ogorul politic.

„Aceast? dement? decizie-de la 23 august 1944, scria la acea dat? Pamfil ?eicaru-a avut ca prim efect o dramatic? confuzie pe front. Conform instruc?iunilor generalului Racovi??, comandantul armatei de opera?ie care era în complot ?i principalul element de execu?ie a capitularzilor prezida?i de regele Mihai, delega?i ai unit??ilor române?ti au luat contact cu comandan?ii sectoarelor sovietice, la dispozi?ia c?rora au pus trupele române?ti. To?i ofi?erii ascultaser? la Radio Bucure?ti cuvântarea mincinoas? a Regelui nedemn, care anun?ase încheierea unui armisti?iu. Dup? un moment de dezorientare, comandan?ii unit??ilor ruse?ti au cerut instruc?iuni, nefiind informa?i de semnarea unui armisti?iu, cum informau ofi?erii români. R?spunsul de la Moscova a fost conform cu adev?rul: nu se semnase nici un armisti?iu ?i, în consecin??, unit??ile române?ti trebuiau înconjurate, dezarmate ?i f?cute prizoniere. În primele ore au fost mai mult de 130 000 de prizonieri români trimi?i în Rusia. Dup? dou? zile, totalul prizonierilor dep??ise 175 000. Cu mistificarea de la Cairo ?i marea în?elepciune patriotic? a lui Iuliu Maniu ?i a?a-zisul Comitet Na?ional-Democrat, începe mucenicia Poporului Român." (Cf. Ieronim Hristea, De la Steaua lui David la Steaua lui Rothschild. Ed. ?ara Noastr?, Bucure?ti-2004, p. 233)

Adesea adev?rul nu numai c? este dureros dar este ?i foarte greu de acceptat.Proverbul vechi care spune c? a?a cum î?i a?terni a?a vei dormi, se adevere?te mai întotdeauna. Fiind cre?tin ortodox sunt iubitor de semeni ?i nu admit decât un viitor cl?dit pe convie?uire pa?nic? ?i pe respect reciproc. Consider îns? necesar s? con?tientiz?m adev?rul istoric, s? recunoa?tem c? am mu?cat ??râna str?mo?easc? amestecat? cu sânge ?i sudoare ?i am reu?it s? r?mânem...

„Doamne,/ Ajunsu-ne-a cu?itul pân-la os/?i orice a?teptare-i de prisos./ Îndur?-Te de noi din cerul T?u/ ?i f? de-acum s? piar? Duhul R?u./ C? via?a ni-i câineasc? ?i amar?/ ?i sânger? ?i geme-ntreaga ?ar? !". (Ionel Zean?, Rug?)

footer