Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Teo Palade   
Miercuri, 07 Martie 2018 20:55

Teo PaladePeste o sut? de mii de „solda?i f?r? uniform?", fonduri externe asigurate de cinci state cu scopul de a schimba „starea de fapt" din România. În folosul cui?

Mirosul urât, emanat la scurmarea mizeriei din templul acelora care se autointituleaz? „Sfin?ii lupt?tori împotriva corup?iei", a invadat spa?iul public românesc ?i a condus la decopertarea unor fapte mai vechi, mirositoare ?i ele, care s-au vrut încorporate, cel pu?in de fa?ad?, imensului val anticorup?ie. Fapte reprobabile dar, ca urmare a nep?s?rii noastre ancestrale, acoperite imediat de uitare. Între acestea, ?i programul „Restart România".

140.000 de „cet??eni reformatori", „restarteri" pl?ti?i s? pun? sub presiune regimul de la Bucure?ti

Ambasadorul S.U.A. la Bucure?ti anun?a în anul 2012 c? se hot?râse „restartarea" României. La initiativa ambasadei S.U.A., câteva dintre misiunile diplomatice din Bucure?ti participau la un program intitulat „Restart România". La cea dat?, acoperit? de cuvinte frumoase, de aspira?ii entuziasmante ?i slogane democratice, ac?iunea de mare amploare „Restart România", coordonat? ?i pl?tit? de S.U.A., Marea Britanie, Germania, Spania ?i Canada, se afla în plin? desf??urare. Ea avea ca scop atragerea cât mai multor tineri autohtoni la ac?iuni menite s? atace „mentalitatea corup?iei" ?i s? modifice „starea de fapt" din România. Naivi, dar ?i nep?s?tori, în 2012 nu am reac?ionat în niciun mod. Apoi, am uitat. De ce ar fi fost necesar? o ripost?? Pentru c?, interven?ia din exterior în scopul de a modifica ordinea de drept dintr-o ?ar?, indiferent de muzicalitatea rezonan?ei metodelor utilizate, este asimilat? pretutindeni pe mapamond ca un atentat la siguran?a na?ional? ori ca o tentativ? de lovitur? de stat.

Pare o concluzie for?at?, prea dur?? Cum altfel s-ar putea numi organizarea ?i sus?inerea de c?tre cinci ambasade acreditate în România a unor „programe" prin care cei nemul?umi?i de situa?ia din ?ar? sunt pl?ti?i, încuraja?i ?i îndemna?i la lupt? împotriva „st?rii de fapt"? „Programe" la care, conform declara?iei ambasadorului S.U.A. la Bucure?ti, fuseser? deja atra?i ?i pl?ti?i 140.000 de tineri? Semnificativ, ori numai cu titlu de am?nunt neimportant, pentru cei mai pu?in informa?i ar trebui precizat c? în anul 2012 Armata Român? era practic desfiin?at?, în mare parte ?i cu „sprijinul" determinant al unora dintre statele enumerate mai sus. Concret, din aproape 400.000 de militari activi în 1990, România mai avea, a?a cum are ?i azi, circa 70.000 de solda?i, ofi?eri ?i generali. Pare incredibil, dar toat? Armata României, stat aflat la r?scrucea intereselor marilor puteri mondiale, nu umple un stadion... De dou? ori mai mul?i „solda?i" erau deja înrola?i în „armata de tineri" pl?tit? cu banii ambasadelor prietene!

Cine erau ei, solda?ii f?r? uniform?? Ne l?murea domnul ambasador Gitenstein: „acei cet??eni reformatori" care „folosesc internetul pentru a ataca ceea ce dumneavoastr? (adic? noi, românii! - n.a.) numi?i mentalitatea corup?iei [...] acei cet??eni reformatori care fie au tr?it în str?in?tate ?i s-au întors pentru a-?i lansa propriile firme, fie lucreaz? pentru companii occidentale sau sunt activi pe internet". Cu cei 140.000, boteza?i cu tandre?e de ambasada S.U.A. „restarteri", România trebuia repornit?. De ce, repornit?? Ne spunea tot Excelen?a Sa care, referindu-se în mod public la „starea de fapt" din România ?i la necesitatea de „restartare" a acesteia, afirma: „Na?iunile care e?ueaz? sunt cele ale c?ror institu?ii sunt slabe sau manipulate, cele în care statul de drept este banalizat". Am putea concluziona c? dl Gitenstein, un excep?ional cunosc?tor al realit??ilor române?ti, constatase ?i ne spunea pe ocolite c? România a e?uat, avea institu?ii slabe, iar statul de drept se banalizase. Ca urmare, în contradic?ie total? cu Conven?ia de la Viena care impune diploma?ilor „respectarea legilor ??rii de re?edin?? ?i neamestecul în treburile interne ale acesteia", domnul ambasador a hot?rât s? scoat? statul de drept din banalizare ?i s? readuc? la linia de plutire ?ara asta e?uat?. Cum? Prin ini?ierea programului „Restart România" la care a cooptat alte cinci ambasade pentru a pl?ti 140.000 de „cet??eni reformatori". O întreag? armat?! „Armat?" cu misiunea ca, prin efort comun cu ambasadele, s? pun? um?rul pentru a schimba „starea de fapt" în statul suveran Republica România! Totul, numai ?i numai din prietenie ?i respect.

Întreb?ri r?mase f?r? r?spuns

Iat? câteva întreb?ri, logic justificate, care ar merita r?spuns de?i nu se obose?te nimeni s? le deslu?easc?:
- Ale cui interese erau deranjate în 2012 de mersul spre democra?ie, nu totdeauna lin, al ??rii noastre?
- Cui nu-i convenea „starea de fapt" din România?
- Prin ce metode se m?surase legitimitatea sau nelegitimitatea ordinii de drept din ?ar? ?i cine era cel investit s? decreteze colapsul „st?rii de fapt" peste capul conducerii alese a statului român suveran?
- Pentru ce era nevoie s? fie atra?i, organiza?i ?i pl?ti?i, sute de mii de tineri în scopul „restart?rii" unei Românii care, membr? N.A.T.O. ?i a Uniunii Europene, î?i urma calea proprie spre democra?ia deplin??
- Se oprise ?ara, e?uase, iar noi habar nu aveam? Dac? da, cine, ce o oprise ?i pentru ce? Iar dac? unor ??ri prietene ?i aliate li se p?rea c? România a „e?uat", cine sau ce le-a oprit s? recurg? la colaborarea deschis? cu regimul legal existent în loc s? pl?teasc? o adev?rat? armat? clandestin? cu scopul de a „restarta", mai pe fa??, mai pe ascuns, ?ara? - ?i, poate nu în ultimul rând, unde se afla în tot acest timp Serviciul Român de Informa?ii?

Desigur, programele care s? duc? la „restartarea" unei ??ri „e?uate" nu se elaboreaz? singure. Eviden?a a peste 150.000 de oameni ?i a nu se ?tie câte zeci sau sute de O.N.G.-uri subordonate acestei idei, planificarea, asigurarea logistic? ?i desf??urarea ac?iunilor care implic? zeci de mii de oameni din loca?ii diferite, necesit? nu numai resurs? financiar?, ci ?i uman?. Logic, ar rezulta c? în structura ambasadelor cu pricina au fost desemna?i pe termen lung speciali?ti, chiar ?i structuri specializate r?spunz?toare de bunul mers al ac?iunii. Prin urmare, ne putem întreba: „Restart" se întâmpl? numai în România, ca idee nou?, spontan? ?i izolat?? Nu a existat precedent? Nu cumva programe de tipul „Restart" au mai fost aplicate ?i în alte ??ri? Cum ar fi Libia sau Ucraina, ca s? d?m numai dou? exemple dintre statele unde, în ultimul decenu, „starea de fapt" de a fost schimbat? „din interior" cu sprijin extern?

El, Programul, se aplic? pentru întâia oar? în România? Sau ?i acel Decembrie 1989 a fost urmarea unui alt plan „Restart România"? Unul cu linii de derulare un pic deosebite, implicând ?i al?i contributori externi, dar tot cu angrenarea a sute de mii de „restarteri" („cet??eni reformatori") pl?ti?i, asigura?i logistic... et cetera?

Iat? cât de periculos este ?i în câte direc?ii te poate îndrepta o ini?iativ? de genul „Restart România"! ?i-a asumat dl. Gitenstein implica?iile reale pentru S.U.A. ale unei ac?iuni de o asemenea natur? desf??urate în ?ara de acreditare? A luat în calcul Excelen?a Sa consecin?ele gravelor înc?lc?ri ale Conven?iei de la Viena comise la ambasada S.U.A. de la Bucure?ti? Dac? nu, locul s?u nu era acolo. Dac? da, atunci fie a fost un incon?tient, fie nu i-a p?sat întrucât rolul s?u se reducea la executarea unui ordin. Iar, în România, cine ar fi avut curaj s?-i judece faptele?

Stupefiant, emblematic pentru comportamentul iresponsabil al celor care conduc ?ara, este ?i faptul c? întreaga ac?iune menit? s? schimbe „starea de fapt" din România a fost validat? prin prezen?a fizic? a prim-ministrului român abia instalat în func?ie. Deloc nesemnificativ, se s?rb?torea „Ziua Independen?ei" (Ziua Na?ional? a S.U.A.) când ambasadorul Gitenstein a g?sit de cuviin?? s? anun?e lansarea cu succes a programului „Restart România". Program care, de necontestat, limita (ori persifla, prin scopurile sale?) suveranitatea României. Aflat acolo, pe podiumul festivit??ii, al?turi de ambasadorul S.U.A., modest ?i aproape invizibil, premierul n-a schi?at niciun gest de protest... Prin jocul ironic al sor?ii, t?cutul premier de atunci a devenit mai apoi acel prim-ministrul care trei ani mai tîrziu, zgomotos de aceast? dat?, era obligat s? demisioneze cu întregul guvern la presiunea acelor „cet??eni reformatori", pl?ti?i cu banii celor cinci ??ri organizatoare ale programului cu pricina. Era alungat prin for?a demolatoare tocmai a „cet??enilor reformatori" asupra existen?ei c?rora nu avusese nimic de obiectat în iulie 2012 ?i nici dup?!

Mai pu?ine enigme?

Dup? cinci ani de fr?mânt?ri sociale soldate cu imense pierderi economice ?i de credibilitate pe plan extern, ne putem explica acum cât de „spontane" erau (?i mai sunt înc?) mar?urile ?i protestele „cet??enilor reformatori" afla?i în solda unor state care ne voiau binele. Bine, f?cut cu for?a! Ne explic?m de ce valul de proteste era organizat, aproape în totalitate, online. Programul „Restart România" avea drept câmp de b?t?lie declarat internetul! Ne putem dumiri, abia acum, de ce în public se vehiculau cifre apropiate de suta de mii atunci când era vorba de num?rul participan?ilor la demonstra?ii. Era firesc. „Armata" lor avea, nu-i a?a, 140.000 de „solda?i"! În?elegem mai bine azi cât? „indignare civic?" poate induce banul ?i de ce unii „protestatari" sfidau în strad? gerul, vântul sau ploaia. Trebuia respectat contractul. Altfel, adio plat?!

Privind faptele prin perspectiva implic?rii directe a celor cinci state cu o mare influen?? în U.E. ?i în N.A.T.O., implicare inclusiv pecuniar?, dispar dubiile în ceea ce prive?te organizarea aproape militar? a demonstra?iilor de strad?, nu mai reprezint? o enigm? de unde veneau banii necesari „recuzitei", nu ne mai întreb?m de ce protestatarii aveau asigurat? cazare ?i mas? gratuite, ori de unde proveneau laserele scumpe cu care se afi?au lozinci „mobilizatoare" pe fa?ada sediului guvernului. Vedem mai clar motivul adev?rat al sfielii jandarmilor ?i ne explic?m mai lesne lipsa de fermitate a administra?iei centrale ?i locale: conduita noastr? de slug? fricoas? ?i lingu?itoare, mentalitate cultivat? cu succes pân? în cele mai înalte sfere ale statului.

Alte câteva întreb?ri legitime. De data aceasta, cu r?spuns previzibil

Ce s-ar fi întâmplat dac?, prin absurd, în anul 2012 ambasadorul român la Berlin ar fi pl?tit 140.000 de „cet??eni reformatori" nem?i pentru a lupta împotriva ordinii de drept din statul german întrucât România, ?ar? U.E., nu mai putea tolera „starea de fapt" din Republica Federal? Germania? Care ar fi fost urm?rile pentru România dac? ambasadorii no?tri ar fi procedat identic în S.U.A., Canada, Spania sau Marea Britanie? Aceste ac?iuni ar fi fost apreciate ca reprezentând dovada c? românii sunt preocupa?i de unitatea Uniunii Europene ?i c?, în postur? de alia?i fideli ai Americii, noi dorim o mai bun? ordine de drept în S.U.A.? Cum ar fi reac?ionat guvernele statelor respective ?i câte zile ar mai fi rezistat ca ambasadori trimi?ii României în acele ??ri? Cât timp, ca ?ar?, am mai fi continuat s? avem leg?turi diplomatice cu acele state?

Ca s? ajut în aflarea r?spunsurilor, men?ionez c? România nu este o colonie. România este, juridic, un stat suveran al Uniunii Europene cu acelea?i drepturi ca Germania, Spania ?i celelalte 25 de state membre. De asemenea, subliniez c? România are, ca membru al N.A.T.O., un parteneriat strategic bilateral cu S.U.A. ?i dispune de drepturi egale în alian?? cu Canada ?i Marea Britanie.

Post-scriptum
- Respect faptul c? mii de români au participat la protestele antiguvernamentale din îndemn l?untric, firesc ?i onorabil, f?r? s? fie parte a „armatei de restarteri". F?r? a fi pl?ti?i. Nu despre ei este vorba în scrierea de fa??.
- Verbul „a restarta" nu exist? în Dic?ionarul explicativ al limbii române. Cuvântul reprezint? un englezism, neasimilat oficial în limba român?, pe care l-am utilizat bazându-m? pe în?elegerea ?i bun?voin?a dumneavoastr?. Mul?umiri!

footer