Revista Art-emis
Ideocra?ie PDF Imprimare Email
Prof. dr. Mircea Druc, ex Prim-ministru, Ch?in?u   
Miercuri, 07 Martie 2018 20:28

Prof. dr. Mircea DrucImperiile clasice au disp?rut dup? cel de-Al Doilea R?zboi Mondial. Intelectualii kominterni?ti le-au criticat necru??tor, cu mânie proletar?. ?i mi?c?rile de eliberare na?ional? din colonii le-au zdruncinat cu succes. Iar lumea occidental?, în general, a subestimat specificul ?i poten?ialul unui Imperiu de tip nou. Fondat? în 1922, Uniunea Sovietic?, numit? ?i „Marele Experiment", nu reprezenta o inova?ie generat? de un imperativ istoric. În 1917, puciul tro?chist-leninist, inspirat de Finintern, a dus la c?derea monarhiei ruse ?i acapararea puterii de c?tre un singur partid politic. P.C.U.S., animat de ideea fix? - revolu?ia mondial? ?i transformarea din temelii a omenirii, a proiectat ?i construit pe ruinele clasicului imperiu ?arist ceva inedit: o Ideocra?ie

No?iunea de „ideocra?ie" provine din cuvintele grece?ti „????"-ideea ?i „??????"-putere. A nu se confunda „ideocra?ia" (puterea ideologiei) cu al?i termeni consacra?i, precum „iudeocra?ia" (puterea evreilor) ?i „idiocra?ia" (puterea idio?ilor). În utopia platonian?, cei care aveau menirea s? devin? „suveranii", erau marii filosofi; în teocra?ia tradi?ional? conduce Divinitatea (Dumnezeu/Allah) prin interpu?i; în evul mediu teocra?ia, ca putere a sacerdo?ilor ?i a Papei, ?i-a g?sit exprimarea în cezariano-papism ?i bizantinism; în secolul al XX-lea s-a vorbit deja de o tehnocra?ie, ca putere a intelectualit??ii ?i a managerilor. Kominternul a conceput Uniunea Sovietic? ca un fel de teocra?ie secular?. ?i, totodat?, ca o ideocra?ie în care avea s? conduc? ideea socialist? prin partidul unic, de avangard?. Domina?ia unei singure ideologii (bol?evismul în U.R.S.S., fascismul corporatist în Italia ?i rasismul în Germania) era legat? organic de subordonarea întregii vie?i sociale unui singur ?ef suprem (?????, Duce, Führer).

„Ideologia", perceput? ca o ?tiin?? despre idei, este considerat? un instrument important de cucerire ?i men?inere a puterii. Între func?iile ideologiei (cele de ap?rare, evaluare, elucidare, cunoa?tere, educare) pe primul loc se plaseaz? func?ia de legitimare a orânduirii existente; de integrare a tuturor segmentelor sociale în jurul valorilor/normelor elitei conduc?toare, care include în componen?a sa ?i vârfurile armatei ideologice. Crearea ?i între?inerea unui enorm aparat propagandistic avea drept obiectiv suprimarea libert??ilor democratice; implementarea în ?ar? a unit??ii de idei cu metode militaro-poli?iene?ti; r?spândirea ideologiei totalitare prin impunerea în alte ??ri a anumitor partide sau declan?area unei revolu?ii mondiale. Pe noi, românii, Armatele Imperiului cre?tin ortodox ne „eliberau" de sub jugul altui Imperiu necre?tin musulman. Armata Ro?ie muncitoreasc?-??r?neasc? a unui imperiu de tip nou ref?cea, în plan geografic, clasicul Imperiu rus. Ast?zi, nu mai avem de a face cu mitologia Imperiului ideocratic bol?evic axat? pe triada „?????????, ??????, ???". Suntem, mai curând, în situa?ia când Rusia ?arilor ne t?mâia cu triada «???????????, ????????????, ??????????». R?mâne de clarificat dac? actuala „lume rus?" are afinit??i cu doctrina clasic? fascist?, numit? ?i „a treia cale", sau, mai curând, cu na?ional-socialismul (nazismul) german din perioada interbelic?. În prezent, istoriografia rus?, ca ?i cea sovietic?, în trecut, substituie ni?te no?iuni distincte - „na?ional-socialismul" ?i „nazismul" german cu „fascismul" italian. ?i acest fapt, deloc întâmpl?tor, merit? o analiz? riguroas? academic?.
În defunctul Imperiu bol?evic, Partidul Stat (sau Statul Partid) a imaginat ideocra?ia sub forma unei piramide, care iradia absolut toate sferele vie?ii. În vârful ei se aflau conduc?torii - segmentul ezoteric al partidului, sau ini?ia?ii - fiii ale?i ?i credincio?i ai ideologiei. Pe o treapt? mai jos se situa aparatul - aspiran?ii la titlul de conduc?tori. Ni?te ini?ia?i, sperând c? ?i ei vor fi cândva ale?i. Dup? care venea activul partidului - veriga de mijloc a servitorilor credincio?i, ini?ia?i doar par?ial. ?i, în final, activul de mas? – mercenarii armatei ideologice. Ace?tia, neeligibili, erau ni?te credincio?i ai ideologiei, ini?ia?i ?i ei par?ial, dar cu gândul la o eventual? ini?iere deplin?. Important de re?inut: statutul ideocra?ilor (mercenarilor ideologiei) nu corespundea cu cel al membrilor simpli ai PCUS. Dup? colapsul Imperiului sovietic, piramida Bisericii Ruse resusciteaz? teocra?ia, extinde ?i consolideaz? frontierele unui alt Imperiu - ortodox-pravoslavnic cu centrul la Moscova, care se vrea ?i cea de „A Treia Rom?". În Republica Moldova, nu comisarii, nu politrucii partidului-stat ci propagandi?tii Rusiei post-sovietice împreun? cu „statali?tii" autohtoni - ni?te epigoni ?i uzurpatori ai Moldovei istorice - vor s? ne bage într-un virtual paradis eurasiatic.

Odat? cu instalarea la Kremlin a lui Vladimir Putin, în Federa?ia Rus? s-a consolidat spectaculos un nou tip de ideocra?ie ?i o nou? clas? politic?. Aceasta, îns?, nu ?tie cu ce s? se ocupe. E o chestiune pe deplin fireasc?, organic?. Or, din start, actuala nomenclatur?, mo?it? de aparatcicii lui Vladimir Putin, nu s-a constituit pentru a efectua o activitate pozitiv?. Nu, ea a vrut doar s? culeag? roadele unei cre?teri economice naturale, f?r? s? contribuie cu ceva. Politologul rus Dmitri Ore?kin avertizeaz?: „Evident, pentru regimul actual din Rusia, etapa c?ut?rii unui model de dezvoltare optim? s-a încheiat. A început faza degrad?rii. Partidele politice, compuse în bun? parte din marginali, se ocup? de filozofie ?i aceasta înseamn? c? se apropie colapsul. Practic, ele vântur? tezele privind „statul ideocratic", expuse acum zece ani, de c?tre filozoful Alexandr Dughin ?i al?i gânditori. Este un fel de autoam?gire, c?ci în istoria Rusiei o ideocra?ie integral? s-a edificat doar în perioada când comunismul era o religie, iar Stalin era sacerdotul suprem, divinitatea terestr?... Adev?rul e c? aceast? religie, confruntat? cu realitatea vie?ii ?i problemele oamenilor s-a spulberat. Iar poporul a r?mas dezam?git de statul ideocratic"[1].

În eterna c?utare a unei „identit??i ruse" ie?ite din comun, noua ideologie putinist? nu e decât un ambalaj al vechilor tenta?ii eurasiatice. În prezent, profesioni?tii r?zboiului informa?ional-psihologic se implic? în lupta pentru acapararea ?i men?inerea puterii politico-economice, ap?rând interesele noilor clanuri. ?i, practic, propagandi?tii, politologii, creatorii de imagine, exper?ii în tehnicile electorale ?i rela?iile cu publicul sunt prezen?i în toate mediile de informare în mas?. Una din sarcinile lor este modelarea ?i manipularea opiniei publice atât în interior cât ?i în exterior.

Pentru a?i justifica existen?a, ideocra?ii Rusiei contemporane caut? s? inventeze diverse sarcini ?i ocupa?ii. Aceea?i problem? o aveau ?i ideocra?ii sovietici. Se discuta la infinit: despre criza general? a capitalismului, despre orânduirea progresist? a ??rilor comuniste, despre civiliza?ia apusean? decadent?/muribund?; despre modernizare, revolu?ie tehnico-?tiin?ific? ?i progres istoric. Sute de mii de cet??eni sovietici b?teau apa în piu? ?i ?ineau cursuri de comunism ?tiin?ific. Care a
fost rezultatul final se ?tie.

În actualul program electoral al lui Putin valorile spirituale ?i morale sunt men?ionate dup? activismul cet??enesc, în sensul unui voluntariat al întreprinz?torilor, la mod? în clasa de mijloc. Vor fi dezam?gi?i nostalgicii economiei sovietice industrializate ?i vor prinde curaj promotorii economiei postindustriale. Totu?i, pentru cei care visau s? revin? la industria grea, Putin le ofer? un program nuclear, care aminte?te de epopeea rachetelor nord-coreene. Pe viitor, Kremlinul nu mai are în vedere nici reformele anun?ate în trecut, nici cre?tinismul, nici biserica, nici religia. Se vorbe?te despre un model de dezvoltare denumit conven?ional „tehnocra?ie conservatoare cu b?taie nelimitat?". Tezele strategice, scrise pentru „VVP" de echipa lui Alexei Kudrin ?i al?i exper?i cu viziuni planetare, prev?d „hibridizarea" statului rus cu serviciile speciale, cu tehnologii IT de vârf ?i un sistem politic tehnocratizat intens. Obiectivul cheie este axat pe formula „Ca ei, dar f?r? ei" - crearea unui Occident economic în interiorul Rusiei, f?r? a deveni Occident pe dinafar?. În urm?torii ?ase ani sub un Putin reales, Rusia va arata ca o matrio?ka tradi?ional?: în interior o p?pu?ic? tehnocrat? cu aspect extra-modernist, iar în exterior una în camuflajul "omule?ilor verzi", care someaz? Occidentul: „Europa ?i S.U.A. s? cad? la în?elegere cu noi!" Dar, s? speram c? ?i de aceast? dat? Occidentul nu se va speria de noile arme ruse?ti.

În încheiere, o viziune personal? extras? dintr-un jurnal ?inut în tinere?e, la Leningrad ?i Moscova; o cugetare asupra viitorului nostru, al românilor, inspirat? de realismul utopist în contradictoriu cu realismul socialist ?i realismul capitalist: „În trecut, am luptat cu un Imperiu necre?tin. ?i am ob?inut unele victorii morale. Dar nu le-am putut fructifica decât par?ial. C?ci ap?ruse un alt Imperiu - cre?tin-ortodox. Acesta ne „elibera" de Imperiul precedent. În prezent, dezna?ionalizarea noastr? continu?. EI, ne mint cu mituri interna?ionaliste. Noi, derut?m „eliberatorii" cu un sim? nativ al umorului. Simulând obedien?a, rena?tem ca Pas?rea Phoenix. Instinctul autoconserv?rii s-a declan?at. Nucleul nostru genetic germineaz? întruna. A încol?it deja s?mân?a dacilor liberi nemuritori. Zalmoxe este cu noi! A?a s? ne ajute Dumnezeu!".

-----------------------------------
[1] ?????????? ????????. ?????????? ? ?????????. ??????????? ? ?????????????? ? ?????? - ????? ???????????????? ???????????, ????? ??????? ????, ? ???????? ?????. https://republic.ru/russia, 17.02.10 | 14:25.

footer