Revista Art-emis
Doctrina comunismului (2) PDF Imprimare Email
Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu   
Duminică, 04 Martie 2018 18:22

Holocaustul rosu DC 2„Sunt un adversar al acestui regim din România care a transformat ?ara într-o închisoare... Am dus aceast? activitate pentru c? regimul comunist este o c?ma?e de for?? pe sufletul ?i fiin?a neamului românesc". (Arhiepiscop Victor Leu)

Dolarii bancherilor Iacob Schiff, Givotovski, cât ?i ajutorul celorlante b?nci evreie?ti americane,precum ?i directivele iudaismului interna?ional l-au ajutat pe Tro?ki cu artileria grea a banilor s? porneasc? asaltul nimicitor asupra monarhiilor ?i bisericilor cre?tine. Costurile reu?itei revolu?ii iudeo-comuniste au fost enorme, chiar astonomice. „Iudaismul interna?ional a investit în revolu?ia bol?evic? din Rusia, nici mai mult nici mai pu?in decât 312 milioane de dolari, oferi?i lui Tro?ki prin intermediul mai multor b?nci evreie?ti între 1915 ?i 1919. Printre aceste b?nci, sau mai bine zis grupuri bancare, cele mai importante au fost: Banca Kuhn, Loeb & Co, din New York, Banca Speyer & Co. din Londra Banca Warburg din Stockholm, casa bancar? Gunzburg din Petrograd, casa Nye Banken din Stockholm ?i Sindicatul Bancar Westfalo-Renan din Germania, toate firme ale iudaismului interna?ional. Un important document al Serviciilor Secrete Americane transmis în 1919, Înaltului Comisar Francez din Statele Unite, Andre Tardieu, spunea textual:

7-618-6 Nr.912-S R.2 II/ Statul Major al Armatei Sec?iunea a doua:
„I. În februarie 1916 s-a ?tiut pentru prima dat? c? în Rusia se preg?tea o revolu?ie. S-a descoperit c? urm?toarele firme ?i persoane au fost implicate în opera de distrugere:
1. Iacob Schiff-evreu; 2. Kuhn, Loeb & Co-firm? evreiasc? condus? de: Iacob Schiff-evreu, Mortimer Schiff-evreu, Felix Warburg-evreu, Ioachim H. Henauer-evreu, Otto Kahn-evreu; 3. Guggenheim-evreu; 4. Max Breitung-evreu.
II. În prim?vara lui 1917, Jocob Schiff a început s?-l comanditeze pe Tro?ki ca s? realizeze revolu?ia social? în Rusia. Ziarul iudeo-bol?evic „Forward"-,,Înainte" din New York era finan?at de asemenea în acela?i scop. Din Stockholm, evreul Max Warburg îl finan?a ?i el pe Tro?ki & Co, ?i la fel f?ceau ?i evreul Olaf Aschberg de la Nye Banken din Stockholm, ?i Givotovski, un evreu a c?rui fiic? a fost c?s?torit? cu Tro?ki.
III. În octombrie 1917 s-a petrecut revolu?ia social? din Rusia ?i, datorit? ei, câteva organiza?ii de soviete au preluat conducerea asupra poporului rus. În aceste soviete se distingeau cu nume adoptate, adev?rate ?i na?ionalitate, urm?torii: Lenin/ Ulianov-mam? evreic?, Tro?ki/ Bronstein-evreu, Steklov/ Naiamkes-evreu, Martov/ Zederbaum-evreu, Zinoviev/ Apfelbaum-evreu, Kamenev/ Rosenfeld-evreu, Suhanov/ Gimel-evreu, Sagherski/ Krochmal-evreu, Bogdanov/ Silberstein-evreu, Uri?ki/ Abadomilski-evreu, Larin/ Lurie-evreu, Kamkov/ Katz-evreu, Gane?ki/ Furstenberg-evreu, Dan/ Gurevici-evreu, Me?kovski/ Golgberg-evreu; Parvus/ Helphand-evreu, Riazanov/ Goldenbach-evreu, Martinov/ Zibar-evreu, Chernomorski/ Chernomordik-evreu, Soltn?ev/ Bleichman-evreu, Piani?ki/ Zivin-evreu, Abramovici/ Rein-evreu, Zvesdin/ Voinstein-evreu, Maklakovski/ Rosenblum-evreu, Lapinski/ Loewenschein-evreu, Babrof/ Nathanson-evreu, Ortodox/ Alxerod-evreu, Garin/ Garfeld-evreu, Glazanov/ Schulze-evreu, Ioffe-evreu...
VII. Cu câteva s?pt?mâni în urm? a izbucnit revolu?ia social? în Germania. Imediat evreica Rosa Luxemburg a luat conducere politic? ?i evreul Haase a devenit unul dintre cei mai importan?i conduc?tori ai mi?c?rii bol?evice interna?ionale. Revolu?ia social? din Germania se desf??oar? dup? acelea?i directive evreie?ti ca ?i revolu?ia social? din Rusia... Mi?carea bol?evic? îns??i este, pân? la un punct, rezultatul unei mi?c?ri generale evreie?ti ?i, de aceea, casele bancare evreie?ti sunt interesate de organizarea acestei mi?c?ri." (Traian Romanescu, op. cit., p. 70-71)

Adev?ratul Stat Major al lui Djuga?vili era Re?eaua de spionaj prin multiplicarea mecanismelor de control. „N.K.V.D. - Comisariatul Poporului pentru Controlul de Stat-spioneaz? toate administra?iile, în special armata, unde comandan?ii sunt flanca?i de comisari politici. Comisia de control a partidului compileaz? dosare compromi??toare pentru fiecare aparatcic, inclusiv pentru membrii Biroului Politic. N.K.V.D. verific? aplicarea deciziilor guvernamentale ?i-i supravegheaz? pe to?i activi?tii locali. Stalin dispune ?i de propria sa re?ea de informatori, pentru a controla atât N.K.V.D., cât ?i pe colaboratorii s?i apropia?i." (Stephane Courtois-coordonator, Dic?ionarul Comunismului..., op. cit., p. 48-49)

Practic toat? lumea spiona pe toat? lumea, mai pu?in pe t?tucul Stalin de care tremurau to?i. Sabia partidului ascu?it? de Stalin Djuga?vili reteza capetele tovar??ilor lui Lenin pe butucul Marilor Procese din 1936-1938, peste care s-a a?ternut n?frama Marii Terori din 1937-1938. Nici c?l?ul favorit, împlinitor al execu?iilor sale, Nikolai Ejov n-a sc?pat de Marele c?l?u. „Gruzinul" institue un mecanism politic de dimensiunile unui taifun prelungit în care se învârte un amestec de haos ?i teroare, de suspiciune ?i groaz?, de ame?eal? ?i consternare. „Stalin guverneaz? mânuind tehnica loviturii de stat permanente, creând structuri informale, concentrând puterile ?i f?cându-le s? dispar? ?i, apoi, s? renasc?, ridicându-l pe unul, coborându-l pe altul, între?inând o confuzie institu?ional? care nu va fi întrerupt? decât de începutul r?zboiului, dar care va fi reluat? cu ?i mai mare succes pân? în martie 1953." (Stephane Courtois-coordonator, Dic?ionarul Comunismului..., op. cit., p. 50)

Tro?ki a fost liderul favorit al iudaismului bol?evic în care s-a investit total cu: ziare, firme, case bancare ?i b?nci evreie?ti din New York, Tokio, Paris, Frankfurt pe Mein, Westfalo-Renan, Londra, Sockholm, Petrograd. Ini?iatorul continuu al ,,revolu?iei permanente", nu avea r?gaz , nu avea odihn? privind doctrina sa. În articolul Revolu?ia permanent? ?i linia leninist?, ultimul scris în Rusia sovietic?, consemna: „Ori de câte ori voi avea o clip? de r?gaz, voi continua s?-mi scriu lucrarea despre revolu?ia permanent? ?i s-o distribui printre tovar??i. Francezii spun « din moment ce sticla a fost deschis?, vinul trebuie terminat ». (?PA IML, f. 325, op. 1, d.368, r.17)

Meritul îns? al deschiderii sticlei ?i al b?utului con?inutului i-a apar?inut lui Parvus, membru social-democrat rus, partizan al revolu?iei din 1905, trecând apoi dup? înfrângere pe aceea?i linie, dar german?. Contribu?ia lui financiar? în sprijinul revolu?ionarilor evrei a fost destul de mare, intermediind totodat? între germani ?i bol?evici. Generalul poli?iei ?ariste A.I. Spiridonovici, relata dup? documentele procuraturii din St. Petersburg c?: „bol?evicii primeau bani din str?in?tate prin intermediul lui Parvus, Gane?ki, Kozlovski ?i Sumenson. Pe parcursul anului 1916, de exemplu, doamna Sumenson a retras din contul ei curent 750 000 de ruble care fuseser? depuse acolo de diverse persoane particulare".(Spiridonovici, A.I., Istoria bol?evizma v. Rossii, Paris-1922, pp. 355-356)

Evreii capitali?ti ?i-au sprijinit fra?ii evrei comuni?ti cu fonduri bancare foarte mari ?i cu o armat? de instructori specializa?i de Kahal, pentru a-i înlesni victoria revolu?iei iudeo-bol?evice. O dovad? în plus ne este descoperit? de o telegram? ap?rut? în publica?ia „Conspira?ia germano-bol?evic?", din 1918, editat? de Comisia pentru Informa?ii Publice din Washington. Telegrama propriu-zis?, dezv?luie aportul bancar al b?ncilor:Warburg din Stockholm ?i Sindicatul Renano-Westfalian în sprijinul revolu?ionarului Tro?ki.

„Stockholm, 21 septembrie 1917
Domnului Rafael Scholan

Stimate tovar??e,
Casa bancar? Warburg, în urma unei telegrame trimise de pre?edintele Sindicatului Renano-Westfalian, a deschis un cont curent pentru ac?iunile tovar??ului Tro?ki. Un avocat, probabil domnul Kestroff, a primit muni?ii, al c?ror transport, împreun? cu banii, l-a organizat... cui i se va da suma cerut? de tovar??ul Tro?ki.
Îmbr??i??ri fr??e?ti, Furstemberg".

Sprijinului bancar i s-au al?turat repede ?i ceata promis? de speciali?tii instructori-comisari: „O dat? cu banii, lui Tro?ki i-a fost trimis un grup de 276 de evrei din New York, înstrui?i de Kahal-organism de conducere evreiesc din fiecare localitate unde tr?ie?te un num?r mai mare de evrei, cum ar fi New York, Londra, Paris, Var?ovia, Budapesta etc., organism care nu este altceva decât prototipul « sovietului », folosit ca unitate de comand? în toate ??rile comuniste. Ace?ti 276 de evrei americani, urmau s?-l ajute pe Tro?ki în calitate de comisari executivi. Ei au comis mii de crime, dar nepierzându-?i cet??enia american?, mul?i s-au întors s? tr?iasc? în zgârie-norii americani, îmbog??i?i de pr?zile luate din bisericile cre?tine ?i din palatele aristocra?iei ruse". (Traian Romanescu, op. cit., p. 72)

Iosif Vissarionovici Stalin (Djuga?vili), îi urmeaz? lui Lenin la conducerea bol?evismului rusesc, dar ocup? locul I, prin epoca terorii infernale pe care a instaurat-o. În limba georgian? „Djuga?vili" înseamn? „fiu de evreu". Familia sa, femeile sale au fost de asemenea evreice. Înc? din 1912, georgianul-pur sânge-evreu a v?dit o preocupare atent? fa?? de problema evreiasc?. Întregul mecanism al terorii definit de Lenin avea s? capete la Stalin o dezvoltare ?i o aprofundare pentru care, cu siguran?? dac? Lenin ar fi tr?it ar fi fost mândru. Stalin este preocupat între anii 1919-1923 de refacerea Imperiului rus, de ast? dat? sub steagul sovietic, care încropise rapid o armat? format? din 3.000.000 de „convin?i" de binefacerile unor „vizite" de jefuire a altora. Aceste invazii s-au produs în ciuda „Declara?iei" lui Lenin despre „Recunoa?terea drepturilor na?iunilor".

Rând pe rând, 14 republici suverane au fost invadate de armatele bol?evice, care au instalat guverne marionete sovietice, total supuse bol?evicilor ?i care au contribuit la instalarea aceleia?i terori politice exercitat? de CEKA, urmat? de totala sclavizare economic?, cultural?, religioas? ?i administrativ?. Analizând acum situa?ia în care s-au aflat atât aceste state înghi?ite de imperiul sovietic în primul val, 1919-1923, precum ?i cele care au tr?it aceea?i dram? dar în timpul celui de-al doilea r?zboi mondial, în?elegem c? sensul ocupa?iei militare a fost pur colonial, ducând la decimarea propriilor partide comuniste, ?i nicidecum o prioritate ideologic? sau umanitar?. Dovedindu-se un mare maestru al manevrelor politice, Iosif Vissarionovici/ Djuga?vili, controla în tain? toate culisele înc? din 1922, în?elegând cel mai bine fibra despotic? a regimului comunist totalitar instaurat de Lenin. „Ac?ionând din ordinul lui Stalin, GPU a procedat f?r? menajamente. Rândurile adep?ilor lui Tro?ki s-au sub?iat". (Dimitri Volkogonov, Tro?ki-eternul radical. Trad. Anca Ionescu, Ed. Lider, Bucure?ti-1996, p. 287)

Expulzându-i pe puternicii s?i rivali evrei, Tro?ki ?i Zinoviev din Biroul Politic, succesiunea lui Stalin era asigurat?. M?surile sale sunt rapide, dure, crâncene: un stat puternic muncitoresc eminamente comunist cl?dit pe exterminarea ??r?nimii, colectivizarea, transformarea întregii popula?ii r?mase în urma Teroarei ro?ii, a Ciumei ro?ii staliniste, într-o uria?? Armat? ro?ie capabil? s? duc? expansiunea Revolu?iei bol?evice pe plan interna?ional.

Revolu?ionarii de profesie-falanga sionisto-bol?evic?, Legiunea ro?ie a lui Lenin a dezl?n?uit marxismul apocaliptic distrug?tor peste socolul al XX-lea, cotropind ?i pustiind lumea vreme de o jum?tatea de veac. „Niciodat? în istorie, nimeni nu a uzurpat atât de barbar temeiurile primordiale ale fiin?ei umane; nimeni în lume n-a atacat cetatea etern? a adev?rului asemeni hoardei bol?evice." (Vasile Scut?reanu, Prin gulagul valah. Ed. Majadahonda, Bucure?ti-1995, p. 5)

Troica apocaliptic?: Marx-Lenin-Stalin au declan?at Inchizi?ia atee pentru a arde pe rug Cre?tinismul lui Hristos, singura religie a vie?ii imanente ?i transcendente.

S? privim pe rând portretele, chipurile lor hâde în dosul c?rora sta ascuns gâdele fiec?ruia. Mai întâi îi d?m prioritate maestrului burghez Marx, f?cut de discipolul s?u Lenin. „Marx însu?i, remarca Lenin, ne-a înv??at c? teoriile n-au decât o valoare pur fictiv?, o valoare de instrument. [...] Marx nu era decât un burghez evreu, c?lare pe statisticile engleze?ti ?i admirator în secret al industrialismului. Un creier îmbibat de bere ?i de hegelianism, în care amicul Engels injecta câteodat? unele idei geniale. Revolu?ia ruseasc? e o dezmin?ire complet? a profe?iilor lui Marx. Comunismul a triumfat tocmai într-o ?ar? unde aproape nu exista burghezie". (cf. Giovanni Papini, Gog. Vallecchi editore Firenze Milano-1942)

Schi??m apoi, portretul conturat de scriitorul florentin Giovanni Papini în celebrul s?u roman Gog, în care consemneaz? pe lâng? celebrele întâlniri cu Ford, Gandhi, Einstein, Freud, Edison, Wells, G. B. Shaw, Knut Hamsun ?i pe cea de la începutul lunii Iulie în ziua a treia, anul ultim al lui Lenin, „O vizit? lui Lenin", imagine a unui tablou r?mas revelator. „Capul s?u foarte cunoscut, de tip mongoloid, p?rea t?iat din brânz? veche ?i uscat?: ?eap?n ?i totu?i molatic. Între buzele lui resping?toare se vedeau dou? rânduri sinistre de din?i, ca ai unui cap de mort. Craniul s?u, lung ?i gol, f?cea impresia unei urne barbare, t?iat? din osul frontal al vreunui monstru fosil. Doi ochi vicleni ?i inchizitori de pas?re de prad?, stau tupila?i înd?r?tul pleoapelor însângerate. Mâinile sale se jucau neglijent cu un creion de argint..., mâini de mujic, dar în aspectul lor desc?rnat anun?au apropierea mor?ii. Nu voi uita niciodat? urechile lui de filde? lustruit, întinse în afar? ca pentru a prinde ultimele sunete ale lumii, înainte de lini?tea cea mare...

Oamenii, domnule Gog, sunt s?lbatici frico?i, care trebuie st?pâni?i de un s?lbatic f?r? scrupule, a?a cum sunt eu. [....] Ori, s?lbaticii sunt la fel cu criminalii, ultimul ideal al oric?rui guvern trebuie s? fie acela de a face în a?a fel, ca ?ara s? semene cu o ocn?...via?a de închisoare e cea mai potrivit? celor mai mul?i oameni... Visul meu este acela de a transforma Rusia într-o imens? închisoare [....] într-un astfel de sistem cei mai sclavi ?i mai sacrifica?i sunt tocmai paznicii [....].
- ?i ??ranii?
- Ur?sc ??ranii, r?spunse Vladimir Ilici... ??ranii reprezint? tot ce ur?sc mai mult: trecutul, credin?a, ereziile ?i maniile religioase, lucrul manual. Individul e ceva care trebuie suprimat... Sângele e cel mai bun îngr???mânt oferit de natur?. S? nu crezi c? sunt crud. Toate aceste execu?ii ?i spânzur?tori, care se fac din ordinul meu, m? plictisesc. Ur?sc victimile, mai cu seam? fiindc? m? silesc s? le ucid... În locul imnului credincio?ilor, aud ridicându-se spre mine urletele prizonierilor ?i ale muribunzilor; te asigur c? n-a? schimba aceast? simfonie cu cele nou? ale lui Beethoven. Aceasta e cântecul religios care anun?? beatitudinea apropiat?." (Giovanni Papini, Gog. Vallecchi editore Firenze Milano,1942, Trad. Ileana Zara, Bucure?ti, Ed. Univers, 1990, p. 100-104)

Statul totalitar sovietic s-a definit rapid ?i s-a consacrat definitiv ?i sângeros în istorie. Stalinismul, cu cele 36 milioane de mor?i ai s?i, a fost cea mai mare calamitate a istoriei umanit??ii. A?adar, doctrina comunist? a primit transfuzia iudaic? de la evreul Marx, continuat? apoi pe filon dinastic ?i etnic prin Ziberblum/ Lenin ?i Lev Bron?tein/ Tro?ki, Stalin (Djuga?vili) ?.a. Comunismul este un sistem represiv de distrugere a na?iunilor pentru a domina lumea. Sus?inut de sionismul iudeu, totalitarismul s-a declan?at ca o revolu?ie comunist? mondial?. Iluzia pentru „proletariatul unit", a devenit repede o deziluzie, astfel c? marele popor rus pravoslavnic în credin?? a devenit o mare de zdren?e spulberate de spectrul s?r?ciei, al mizeriei, al foametei, îmbibate de sângele execu?iilor genocidului continuu. Poporul rus, habotnic ?i viteaz a devenit un continent de sclavi, un de?ert de pleav? spulberat? în cele patru z?ri, o imens? întindere de zgur? peste care s-a în?l?at avari?ia gigantic? a evreilor. ?i ca o ironie vitreg? a sor?ii, poporul era învinuit ca fiind „antisemit".

În acela?i an cu Primul Congres Mondial Evreiesc, pe baza celor 24 de directive s-a creat Bund-ul evreiesc, constituit din organiza?ii evreie?ti din Rusia, Polonia, Lituania, cu rolul de a organiza ?i a antrena masele incon?tiente cre?tine în revolu?ia bol?evic?. În 1898, Bund-ul s-a unit cu Partidul Social Democrat Rus, în 1903 s-a separat, pentru ca în 1906 s? se uneasc? din nou. Paralel cu aceste uniri, reuniri s-a format în secret de evrei, chiar în 1898, Partidul Comunist. În perioada 1912-1916, în sânul Bund-ului s-au cristalizat grup?ri extremiste de stânga, pentru ca în 1916, s? fuzioneze cu Partidul Comunist, dup? care Bund-ul s-a dizolvat.

Petre ?u?ea definea bol?evismul: „Comunismul este un cancer social. Unde se instaleaz?, r?mâne pustiu". (321 de vorbe memorabile ale lui Petre ?u?ea, Bucure?ti, Ed. Humanitas, 1993, p. 31).
Marele filosof Ernest Bernea, preciza la fel ca Socrate al nostru: „Dar marxismul nu se socote?te numai un materialism economic, a?a cum e liberalismul, ci ?i unul dialectic, ceea ce îl angajeaz? pe plan politic în socialism". (Ernest Bernea, Dialectica spiritului modern. Ed. Vremea, Bucure?ti-2007, p. 37)
Reputatul istoric ?i publicist francez, Jacques de Launay, în volumul ap?rut în premier? mondial? în România, în anul 1993, Istoria secret? a Cominternului, prezint? în anexele 2 ?i 8 ale volumului amintit urm?torul bilan? al bol?evismului marxist:

Anexa 2

Primele victime ale bol?evismului 1917-1923
Revolu?ie ?i r?zboi împotriva armatelor burgheze
Mor?i - 4.500.000
Foamete (1921-1922) accelerat? de politica agrar? a lui Lenin - 6 000 000
Teroarea Ro?ie (CEKA ?i Succesorii G.P.U., O.G.P.U.)
Intelectuali - 160.000
Ofi?eri ?i solda?i - 740.000
Ofi?eri de poli?ie - 50.000
Preo?i - 40.000
Muncitori ?i ??rani - 1.300.000
Total 3.590.000
Total 14.590.000
Aceste 14.590.000 de victime au precedat moartea lui Lenin

Anexa 8
Victimele stalinismului 1924- 1947

Mor?i : Lichida?i din ra?iuni de stat (1924-1930) – 2.050.000
Foamete (datorit? colectiviz?rii în agricultur?) ( 1933-1939) - 7.000.000
Victime ale aceleia?i colectiviz?ri - 750.000
Împu?ca?i (1933-1936) - 1.600.000
Marea Teroare (septembrie 1936 - decembrie 1938) - 1.005.000
Lichida?i din ra?iuni de stat (1939-1947) - 2.700.000
(din care 5000 preo?i, 23 000 ofi?eri)
Mor?i în lag?re, închisori etc. - 21.000.000
Total - 36.105.000
la care se adaug?:
Perioada (1917-1923) - 14 590 000
Perioada (1948-1975) - 10 000 000
Total general – 60.695.000 victime.

Acceptând inerentele erori de apreciere sau chiar exager?ri din diverse motive, concluzia r?mâne la fel de cumplit? ... ?i mai cumplit? este t?cerea care acoper? înc? moartea acestor milioane de victime ale terorii ro?ii. Se încearc? în schimb s? fim obliga?i s? nu omagiem nici m?car memoria celor care s-au jertfit con?tien?i în încercarea de a lupta cu co?marul comunist.

- Va urma -

footer