Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Magda Ursache   
Duminică, 11 Februarie 2018 11:14

Florian Institut-NKVD-GESTAPODirectorul Institutului pentru Studierea Holocaustului Românesc „Elie Wiesel" duce de ani mul?i, cam doisprezece, o campanie împotriva martirilor ?i eroilor neamului românesc. A? zice chiar c? e vorba despre o campanie a urii, a intoleran?ei, dac? bate r?zboi cu sfin?ii care ?i-au c?p?tat prin chin, în pu?c?riile dejisto-paukeriste, libertatea interioar?.

Românul Valeriu Gafencu a murit din iubire de semen: evreul Wurmbrand, pe care l-a salvat de la moarte cu pre?ul vie?ii sale. Mircea Vulc?nescu a murit tot din iubire de semen: l-a salvat de la moarte pe un tân?r bolnav, nu import? din ce etnie. A?adar, domnul Alexandru Florian ar scoate, rând pe rând, din ceruri, un martir, un erou, fapt? destul de anevoioas? de vreme ce sunt mul?i martiri ?i eroi acolo, sus. Ce-i pas? domnului Alexandru Florian c? acad. Nicolae Breban a propus ca savantul Mircea Vulc?nescu s? fie numit membru postum al Academiei? Ce-i pas? c? Petre ?u?ea, patriot absolut, a fost reabilitat de justi?ie? La fel Nichifor Crainic, acuzat ?i de hitlerism, ?i de fascism, condamnat la „deten?ie grea pe via??", din nou membru al Academiei, dup? câte ?tiu, sau ar trebui s? fie. ?i de ce bag? atâta zâzanie între români ?i evrei domnul Florian? Dac? ?i tor?ionarii P?rintelui Arsenie Boca au fost capabili de metanoia, de ce domnul Florian nu poate avea o brum? de respect fa?? de martirii închisorilor?

O strad? din Mangalia nu poate fi numit? Vintil? Horia, nici o ?coal? din Segarcea, pentru c? se opune domnul Florian; un liceu din Bucure?ti nu poate fi numit Mircea Vulc?nescu pentru c? se opune domnul Florian; o strad? din Cluj nu poate fi numit? Radu Gyr, legionarul care a înfiin?at Teatrul Evreiesc Bara?eum, condamnat la moarte pentru un poem anticomunist, pentru c? se opune domnul Florian.

În 10 iunie (2017 - n.r.), domnul Florian nu s-a dus la M?n?stirea Petru Vod?, unde fusese invitat de stare?ul Hariton Negrea, la pomenirea de 4 ani a arhimandritului Justin Pârvu. N-avea grija schitului, de vreme ce prioritatea sa era harta interdic?iilor, care trebuia completat?. ?i cum s? se duc?, dac? acolo se afl? crucea lui Radu Gyr (d. 1975) ?i a Florei Gyr (d. 1984)? Motivul refuzului a fost agenda înc?rcat?. Domnul Florian era ocupat s? mai propun? demolarea unei statui, a unui bust, îndep?rtarea unor pl?ci memoriale, montate cu atâta greutate de Ion Lazu, s? declare inoportun numele unei ?coli, s? interzic? vânzarea unor tricouri, cu chipul lui Petre ?u?ea, conform nefericitei legi 217. Teologul Radu Preda, directorul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului ?i Memoria Exilului, a fost contestat pentru atitudine incorect politic? în problema legii liberticide din 2015. Cât pe ce s?-?i piard? postul. Mai precaut, istoricul Adrian Cioroianu a sus?inut - pe num?rate? - c? au fost mult mai mul?i evrei contra comunismului decât cei pro Stalin. M? rog. I-am c?utat cu lumânarea pe diriguitorii culturnici de etnie român?, din vremi proletcultiste.

Cine mai urmeaz? de pus pe lista neagr?? Cumva membrii grup?rii „Rugul aprins", Daniil Sandu Tudor, Vasile Voiculescu, Paul Sterian, Andrei Scrima, Al. Mironescu, Barbu Sl?tineanu, Bartolomeu Anania... Doar în lucrarea de tinere?e marxist?, Cunoa?terea ?tiin?ific? ?i apusul Zeilor, ap?rut? la Editura ?tiin?ific? ?i Enciclopedic? în 1975, în colec?ia „?tiin?a pentru to?i", pleda pentru „f?urirea unei civiliza?ii ateiste", având ca puncte de sprijin ciocul lui Lenin ?i musta?a lui Stalin. Sau nu-i lucrarea lui? Din C.V. a disp?rut! Zice Andrei Ple?u în „Despre inim? ?i alte eseuri", Humanitas, 2017, ?i-l aprob: „Despre un asemenea subiect (existen?a lui Dumnezeu - n.n. Magda Ursache) nu te gr?be?ti s? te pronun?i «materialist dialectic» decât dac? e?ti, pardon, bou". Stare?ul îi oferise 15 minute s?-?i explice pozi?ia, în fa?a miilor de pelerini. Într-un comunicat lansat în vara anului trecut, domnul Florian spusese c? marele duhovnic, ctitorul m?n?stirii, „a contribuit la respingerea democra?iei ?i la instituirea antisemitismului ca politic? de stat", plus alte groz?venii ca „apologia legionarismului" ?i „negarea Holocaustului". Încremenit în aceste acuze grave, domnul Florian a refuzat dialogul. S?-l ierte „b?searica"!

Institutul guvernamental „Elie Wiesel" s-a constituit într-un soi de Tribunal al Poporului ilegitim. Sau, poate, trebuie create tensiuni etnice, condi?ii anume, ca românii, numi?i cu atâta zel xenofobi, s? fie împin?i la atitudini antisemite, datorit? unor declara?ii iresponsabile venite dinspre directorul I.N.S.H.R.-„EW". Numit de premier (atunci, Ponta), tot premierul l-ar putea demite pe domnul Florian, motive fiind cu prisosin??. S-ar încheia cu aceste sesiz?ri trimise ultimativ la ministerul de Interne ?i de acolo la Prim?rii ?i la Prefecturi, ca s? mai cad? un bust (al mitropolitului Visarion Puiu, de la M?n?stirea Putna), o statuie, cum am aflat dintr-o emisiune curat? a lui Octavian Hoandr?, om normal în anormalitatea actual?; s-ar încheia vân?toarea de oameni mari, genii ca Vintil? Horia ori Mircea Vulc?nescu. Care o fi planul de ?ar? cultural? al domnului Florian? O s? cear? modificarea art. 33 din Constitu?ie, punctul a: „Accesul la cultur? este garantat în condi?iile legii"? Eu a? ad?uga acolo ?i accesul la istorie.

În Cornova, peste Prut, s-a acordat savantului Vulc?nescu titlul de cet??ean de onoare, participant în Basarabia, al?turi de Anton Golopen?ia, Iosif Berman ?i Henri Stahl, la o anchet? sociologic?. Dincoace de Prut, primarul B?lu?? de la Sectorul 4 a decis, la reclama?ia domnului Florian, s? se schimbe denumirea Liceului Tehnologic „Mircea Vulc?nescu", înfiin?at în 1992, în „Traian Popovici". O s? cear? ?i darâmarea bustului „criminalului de r?zboi", de o corectitudine exemplar? ca secretar al Direc?iei V?milor ?i Datoriei Publice, din curtea liceului, sculptur? datorat? Valentinei Bo?tin? ? Oare ?tie acest B?lu?? c? M?riuca Vulc?nescu a fost arestat? la 19 ani ?i trimis? în lag?r pentru vina de a fi doar fiica martirului? O s? i se cear? iertare pentru aceast? cedare la preten?iile domnului Florian? M? îndoiesc. De precizat c? Prim?ria Sectorului 2 a rezistat: bustul lui Mircea Vulc?nescu a r?mas la locul s?u de drept. Doar nu ne afl?m sub regim represiv, ca pe vremea guberniz?rii României de Armata Ro?ie.

Cred c? Domnul Florian nu-l place nici pe Steinhardt, salvat în închisoare de la boal? ?i de la moarte tot prin iubirea semenilor: având o grav? problem? gastro-intestinal?, colegii de carcer? renun?au, pentru el, la f?râma lor de pâine. De ce nu-l agreeaz? domnul Florian pe monahul de la Rohia? Presupun c? n-o fi antisemit! Cumva pentru c? l-a numit pe Valeriu Gafencu „Sfântul închisorilor"? I.N.S.H.R.-„EW"a solicitat, cum se ?tie, retragerea titlului de cet??ean de onoare. Funda?ia „Ion Gavril? Ogoranu" a contestat solicitarea domnului Florian. „I.G.O." versus „Wiesel", câ?tig?tor „Wiesel". A produs „Sfântul închisorilor" crime contra evreilor, dezordine public?, devast?ri de bunuri evree? Nimic din toate astea. Acuzele nu sunt dovedite, nefiind nici m?car scrise în dosarul condamn?rii. Închis, Valeriu Gafencu s-a comportat ca un martir, a închis ochii ca un martir. La fel, Mircea Vulc?nescu. Din lotul lui au f?cut parte: Mircea Cancicov, liberal, ministrul Economiei Na?ionale, mort la Aiud de Cr?ciunul lui '59 ?i Ion Arbore, mort tot de Cr?ciun, la V?c?re?ti, în '54, italienistul Alexandru Marcu, în ministerul Propagandei al guvernului Antonescu, mort la V?c?re?ti în '55, Gheron Netta, ministru de Finan?e, mort la Aiud în '55, general Grigore Georgescu, ministru al Lucr?rilor Publice sub Antonescu, mort la Sighet în '52, general de corp de armat?, Ion Sichitiu, ministru al Agriculturii ?i al Domeniilor, mort la Aiud, în '52. Generalul Const. St. Costache, subsecretar de stat la Ministerul Ap?r?rii Na?ionale, a avut noroc: a murit la proces, în februarie 1948. Elita dreptului a pledat gratis pentru aresta?i. A intrat ?i ea în pu?c?rii.

Nu-i greu de constatat c? fanatismul proletcult s-a re?apat ca un cauciuc; vechiul injust a devenit cenzur? corect politic?, iar mili?ia gândirii nu iart?. Cine nu-i cu noi e... „c?pitan" (vocabula lui V. Tism?neanu despre Mircea Platon), fundamentalist, legionaroid. Acuza de antisemitism feroce e veche, de la Gherea cetire, care îi scria lui Korolenko, în 1912: „Întreaga intelectualitate român?, cu excep?ia lui P. Carp, al (sic) r?posatului Caragiale ?i a înc? doi-trei oameni mai pu?in mari - to?i au predispozi?ii antisemite ?i sunt satura?i de spirit antisemit". Afirma?ia asta l-o fi f?cut pe Zigu Ornea s? lupte pentru readucerea bustului Gherea în scuarul de unde fusese dat jos, la '89?

Tactica ?i tonul „Scânteii lui Brucan s-au recuperat, iar discrepan?ele de opinie primesc invective în maniera vechilor „gloabe bol?evico-sioniste", cum le nume?te Goma în cartea-interviu cu Flori B?l?nescu. Spre exemplificare, îl citez pe tov. Leonte R?utu, vituperând la Consf?tuirea cu secretarii cu propaganda ai comitetelor regionale de partid, din '53, februarie 21, contra istoricului Daicoviciu: „E un om despre care toat? lumea ?tie c? a umblat cu diagonal? ?i c? e ?i acum un element na?ionalist". Tot din motive de diagonal? a fost interzis ?i Ion Barbu, a c?rui moarte nici n-a fost anun?at? de presa literar?.

A fi „element na?ionalist" e acuz? grea ?i-n zilele noastre. Se recomand? s? fie pu?i la zid (index) to?i suspec?ii de na?ionalism, mor?i ?i vii. Avem câ?iva poli?i?ti politici (unii, cu blog) care-i urm?resc pe adversarii de idei ca la rugby, îi taloneaz? pân? le iese din cap atitudinea politic-incorect?. Patriotismul, ca datorie, ca obliga?ie, ca stare normal? fa?? de ?ara ta, e condamnabil. Dup? perfect socialist, trebuie s? fii perfect occidentat, perfect americanizat, perfect globalist, perfect corect politic.

Dac? scrii pe o tem? „inactual?", „obosit?", „expirat?" ca românitatea, po?i fi acuzat c? gânde?ti primitiv ori c? te afli la limita antisemitismului; devii „element poten?ial periculos". „Are dreptate Ion Coja. S? fii adversar al iudeo-bol?evicilor nu înseamn? s? fii antisemit, ci anticomunist, s-a revoltat Petru Ursache. A?a cum noi le cerem iertare evreilor pentru crimele, suferin?ele provocate lor, ?i ei trebuie s-o fac?".

Chiar la moartea lui Adrian P?unescu, Andrei Cornea a aflat prilejul s?-l atace pentru ceau?ism pe cel abia disp?rut, când, în propria-i familie, s-a practicat stalinismul. Barbar, care-i trimitea în temni?e pe na?ionali?ti sau presupus na?ionali?ti, predilect unioni?ti, ca „unelte contra ordinii sociale" În revista „22", bustul poetului a fost etichetat unul dintre „monumentele infamiei", iar Vladimir Tism?neanu a vorbit de fascismul lui Adrian P?unescu. Fapt demonstrat? Cum? O fi fascist poemul „Basarabia pe cruce"?

Ideea „recrudescen?ei" (termenul lui Ion Iliescu, pre?edintele intervievat de V. Tism?neanu într-o carte de format gros) fenomenelor fasciste ori legionare, de comb?tut cu bâtele minerilor, a prins teren. „Delirul na?ionalist" e boal? grav?, de eradicat, pentru globalizatorii care spun adio diferen?ei dintre neamuri. Scrie raportorul prim al procesului comunismului, în „Fantasmele salv?rii" (1998), c? regimul comunist nu mai poate fi resuscitat. O fi mort? O fi, dar interna?ionalismul proletar, de unde provine ideea „na?iunii universale" nu moare a?a de u?or, nici homozaurii, cum le spune un pamfletar redutabil, Marin Ifrim. Direc?ia pe care o d? politologul este c? acum trebuie luptat cu etnocentrismul (evreii - cinste lor - nu sunt etnocentrici?), cu legionarii, cu antisemi?ii. Mai corect, cu cei declara?i astfel.

V? amintesc c?, dup? arestarea lui Max Goldstein, care pusese o bomb? în Senat - au murit atunci ministrul Justi?iei, Dimitrie Greceanu, un senator ?i un episcop greco-catolic -, ministrul de Interne, Const. Argetoianu (?int? ?i el a unui atac e?uat, în tren) a sus?inut ritos c? în România s-a terminat cu comunismul. Va sfâr?i într-o pu?c?rie a regimului comunist ?i va fi zvârlit la groapa comun?. Cum stau lucrurile, „comunismu' n-o muritu, doar un pic s-o hodinitu".

footer