Revista Art-emis
Balcanizarea Americii PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 07 Februarie 2018 11:43

Donald Trump 2018Cei mai buni americani, clasa medie, clasa medie superioar? (middle class, upper middle class), oameni cu studii la marile universit??i americane ?i din lume ar vrea o Americ? normal?, nu una imperial?, dominatoare, agresiv? ?i „protejând" mafiotic, contra taxe impuse, toat? planeta P?mânt. Ace?ti americani, cei mai buni americani, vor o ?ar? banal?, la fel ca alte democra?ii (Marea Britanie, Fran?a) din lumea occidental?. Ce nu par s? în?eleag? ace?ti minuna?i americani recen?i e c? nivelul lor excep?ional de via?? nu poate veni decât de la o Americ? imperial?, care face r?zboaie cui vrei ?i cui nu vrei, care vinde din bel?ug arme, care conduce N.A.T.O. în interesul Americii ?i care face pe jandarmul global f?r? s? cear? voie pentru asta de la nimeni.

De ani buni îns? America a intrat într-o deriv? aparent ireversibil?, cel pu?in în ultimele patru mandate preziden?iale, cele ale lui George W. Bush (republican, neoconservator) ?i cele ale lui Barack Obama (democrat, neoconservator), dac? nu cumva deriva a început chiar la primul mandat al lui Bill Clinton, so?ul ultimei candidate democrate (neoconservatoare), e?uat? în cursa pentru Casa Alb?. Dimpotriv?, cursa pentru Casa Alb? a mult prea celebrului de decenii Donald Trump ?i înc? într-o mai mare m?sur? rezisten?a lui în primul an de mandat au surprins America, dar ?i restul lumii, mai ales lumea interesat? de America ?i de politica global?. Dincolo de respectul cuvenit oric?rui ?ef de stat ales democratic, oricine ?i oricum ar fi el, pentru c?-?i reprezint? poporul, la un an de mandat îndeplinit în condi?ii extreme, Donald Trump impune Americii ?i întregii lumi o stim? pe care nimeni nu a putut-o anticipa în 2016.

Media mainstream american?, ca ?i media din majoritatea statelor europene, dar ?i din alte p?r?i ale lumii au avut în 2017, probabil, cel mai prost an din lunga lor istorie. „New York Times", „Washington Post", „C.N.N.", dar ?i „Le Monde" sau „Obs" în Fran?a, precum ?i multe alte faimoase întreprinderi de pres? ?i media au fost în cursul ultimilor doi ani, mai ales în 2017, ni?te derizorii, detestabile instrumente de demolare a pre?edintelui ales prin vot democratic în SUA. Pe fa??, la lumina zilei, grosolan, imbecil, în dispre?ul total al legilor ?i al bunului-sim? comun. Prin media sa mainstream, prin presta?ia multor politicieni ai s?i, America a intrat într-o neverosimil? er? de balcanizare. Prin „balcanizare" lumea occidental? în?elege câteva lucruri. E vorba de o form? de haos social ?i politic, de state care nu pot fi guvernate, de fragmentare a unor state în regiuni mai mici care nu se pot în?elege între ele ?i î?i fac r?zboaie. Va ajunge America s? se ?i fragmenteze teritorial? Vom avea un stat California independent ? Sau un Texas de sine st?t?tor? Deocamdat?, balcanizarea e ideologic? ?i mediatic?, r?zboaiele „interregionale" se poart? între politicieni ?i între organele mass-media. Anumite titluri de pres? nu-?i vor mai reveni niciodat?, nu vor mai avea parte de încrederea cititorilor neafilia?i, independen?i. Media independent?, responsabil?, cât? a mai r?mas în America ?i în U.E., s-a mutat pe site-uri ?i pe bloguri, de multe ori improvizate, f?r? resurse. Împotriva mediei independente se practic? variate forme de h?r?uire, intimidare ?i cenzur?. În Fran?a, spre exemplu, noul pre?edinte Macron a început o evident? ofensiv? de control pentru ceea ce el consider? a fi „fake news". Germania a legiferat deja cenzura ?i controlul la începutul lui 2018 (legea NetzDG).

Prin desecretizarea preziden?ial?, publicarea ?i preluarea în toat? lumea a „memo"-ului lui David Nunes, ?eful Comisiei de Informa?ii a Camerei Reprezentan?ilor, un memo de nici patru pagini, Donald Trump ?i-a aruncat în aer adversarii, presa, media, Partidul Democrat, F.B.I. ?i Departamentul de Justi?ie. Se anun?? deja un alt raport despre Departamentul de Stat, un alt viespar democrat neoconservator, pe modelul Victoriei Nuland ?i al lui Joe Biden, mai cunoscu?i la noi. America fierbe în aceste zile ca pe vremea lui Watergate - în vizor e în principal Partidul Democrat, în pericol nu e pre?edintele de aceast? dat?, ci sunt adversarii s?i, r?spândi?i în institu?ii esen?iale ale statului, care au transgresat toate legile ?i toate cutumele.

Paradoxal, atât alegerea lui Trump, cât ?i imensa fantezie neagr? „Russiagate", prin care democra?ii încearc? ?i s? justifice cheltuirea a mai mult de un miliard de dolari degeaba în campania electoral? a lui Hillary Clinton, vorbesc de o ?ar? înc? vie, de o democra?ie (desigur, imperial?) înc? în stare s?-?i caute reperele ?i o bun? func?ionare. E evident c? Donald Trump nu poate fi comparat nici cu Nigel Farage, nici cu Jean-Marie Le Pen sau cu Marine Le Pen, ?i cu atât mai pu?in cu rusul Vladimir Jirinovski sau cu românul Corneliu Vadim Tudor. Apari?ia acestui personaj ie?it din norme, atipic, dup? un long moment de criz? adânc?, poate s? fie ?ansa rena?terii americane.

Partidul Democrat, echipa de campanie a lui Hillary Clinton au f?cut o gre?eal? care s-ar putea dovedi fatal? chiar pentru existen?a partidului. S? angajezi ?i s? pl?te?ti o a?a-zis? investiga?ie unui dubios spion britanic, s? iei „investiga?ia" comandat? de tine în serios, s-o plasezi conducerii FBI-ului ?i conducerii Departamentului de Justi?ie, care, f?r? s? o verifice, s? o ia în serios la rândul lor, pentru a-?i distruge contracandidatul, e o enormitate greu de egalat. Care acum se întoarce împotriva inamicilor lui Donald Trump. S? ne amintim ce spunea raportul atribuit lui Christopher Steele, fost agent MI6 la Moscova, în plin? campanie electoral?, despre candidatul care avea s? câ?tige pân? la urm? pre?edin?ia : „[...] autorit??ile ruse l-au cultivat ?i sus?inut pe candidatul republican la alegerile preziden?iale din S.U.A., Donald Trump, cel pu?in cinci ani" ; „de-a lungul câtorva ani, Kremlinul i-a aprovizionat pe Trump ?i echipa sa cu informa?ii pre?ioase despre contracandida?ii s?i, inclusiv despre candidata democrat? la pre?edin?ie, Hillary Clinton"; „conform Sursei D, care era de fa??, comportamentul (depravat) al lui Trump la Moscova a cuprins ?i închirierea suitei preziden?iale de la Hotelul Ritz Carlton, unde acesta ?tia c? se cazaser?, într-una din vizitele oficiale, pre?edintele Obama ?i so?ia sa (pe care îi ura), ?i folosirea unor prostituate care au fost chemate s? urineze în fa?a lui pe patul în care dormise cuplul preziden?ial [...]" (citate din Company Intelligence Report 2016/080, datat 20 iunie 2016).

Ce fel de ?ar? e aceea unde asemenea abera?ii, cretinisme sunt luate în serios ?i puse în documente oficiale ale Ministerului de Justi?ie ?i ale F.B.I. (oarecum echivalentul lui S.R.I. de la noi)? În plus, un procuror special, Robert Mueller, fost director F.B.I. pre? de 12 ani, ancheteaz? implicarea Rusiei în alegerile americane, spre deliciul adversarilor lui Donald Trump, de aproape un an, bazându-se ?i pe asemenea documente. Vorbim de o ?ar? din lumea a treia, o ?ar? african? în degringolad?, sau mai degrab? de o ?ar? balcanic? de la începutul secolului al XX-lea? Cum mai poate conduce o asemenea ?ar? a?a-zisa lume liber? ? Pân? unde se va duce criza moral?, politic? ?i institu?ional? în S.U.A. ? Putem sau nu s? vorbim de un grav proces de balcanizare a Americii, ?ar? care a condus lumea în ultimii 70 de ani ?

Dac? îi pui un microfon în fa?? unui membru al Partidului Democrat, î?i va spune pe loc c? pre?edintele ??rii sale e un arierat, e un pericol pentru pacea mondial?, un agresor sexual sau ce-i vine mai repede la gur?. Tot a?a ar proceda ?i majoritatea intelectualilor publici, zeci de mii de ziari?ti, aproape tot Hollywood-ul, dar ?i mul?i înal?i func?ionari de stat americani. Totu?i, Donald Trump nu e nici Nero, nici Caligula, nici m?car Claudius. Dimpotriv?, ac?iunea sa din primul an de mandat pare s? schimbe deja în bine o mare putere aflat? într-o derut? istoric?. Dar, dup? cum ?tim, istoria e adesea misterioas?, î?i alege eroii dup? socoteli care scap? ra?iunii comune omene?ti. Alegeri câ?tig?toare împotriva tuturor comploturilor ?i conspira?iilor.

footer