Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 24 Ianuarie 2018 22:52

Nicolae Ceau?escu (1918-2018)Dac? Nicolae Ceau?escu ar fi tr?it, la 26 ianuarie 2018 ar fi aniversat 100 de ani de la na?tere[1]. Perioada ceau?ist? a fost, pentru unii mai bun?, pentru al?ii mai rea decât cea actual?.

În urm? cu un an, cineva m-a întrebat : De ce încerca?i s? schimba?i percep?ia public? asupra lui Nicolae Ceau?escu? Am r?spuns f?r? ezitare: De na?ionalist ce sunt!... Nu-mi pic? bine ideea c? românii s-au l?sat condu?i 25 de ani de un pre?edinte criminal, analfabet, imbecil, hr?p?re?, mitocan ?i cum îl mai fac detractorii s?i! Ar însemna c? suntem noi un popor de nevolnici, de idio?i, care ne l?s?m condu?i de asemenea specimene umane handicapate în toate privin?ele! F?r? nicio valoare, f?r? niciun merit! Ar fi cumplit de ru?inos pentru neamul românesc dac? s-ar confirma a?a zisele „crime" ?i abera?ii puse pe seama lui Nicolae Ceau?escu! Dup? 27 de ani aceste crime nu s-au confirmat, nici m?car una!

Nu poporul român l-a condamnat la moarte pe Ceau?escu, nu poporul român l-a împu?cat!

Nu poporul român l-a condamnat la moarte pe Ceau?escu, nu poporul român l-a împu?cat! În decembrie 1989, în zilele dinainte de proces, pe strad? nu a cerut nimeni moartea lui Ceau?escu. S-a reluat lozinca legionar? „Ori învingem, ori murim !", adic? era vorba de moartea la care erau dispu?i s? mearg? tinerii ie?i?i în strad?. Despre Ceau?escu s-a auzit o singur? strigare: „Ceau?escu judecat pentru sângele v?rsat!... (cu referire la calomnioasa diversiune a „Europei libere" referitoare la cele 60.000 de „victime" invocare la procesul-mascarad? - n.r.). Dar lumea se gândea la o judecat? dreapt?, nu ru?inea cu care ne-a p?tat obrazul procesul organizat de komimterni?tii mai vechi sau mai noi, în frunte cu Iliescu, Brucan ?i Roman! Deci, nicicum nu se poate admite c? Românii l-au împu?cat pe Nicolae Ceau?escu! Este un neadev?r, când este spus de pro?ti, ?i este o minciun? când este rostit? de persoane care cunosc cum s-au petrecut lucrurile. M? refer la participan?ii la complot! Planul lor a fost ca so?ii Ceau?escu s? moar? în cl?direa Comitetului Central, lin?a?i, c?lca?i în picioare de un grup de haimanale f?r? c?p?tâi, majoritatea ?igani, care ar fi fost prezenta?i apoi ca „furia poporului"! Ca exponen?i ai voin?ei românilor!... ?i nimeni nu ar mai fi fost acuzat de crim?!... Aceast? acuza?ie, acuza?ia de crim?, este corect? în cazul celor prezen?i la proces, la care se adaug? cei ce au decis propriu-zis la?ul asasinat!

Faptul c? nimeni nu i-a s?rit în ajutor nu trebuie s? ne mire. Cine a ?tiut c? va fi un proces sau c? s-a dat o sentin?? de condamnare la moarte?! Ne-am trezit cu un comunicat la TV, cum c? cei doi au fost judeca?i, condamna?i la moarte ?i executa?i, a? zice executa?i ho?e?te! Da! S-ar p?rea c? ar trebui s? ne ru?in?m pân? la ultima genera?ie de români!... Dar fii pe pace! Hai s? judec?m lucrurile la rece! Nimeni nu a cerut p?rerea românilor! Asasinarea Ceau?e?tilor a fost un act de tr?dare, ca un cu?it înfipt pe la spate! ?in bine minte: Nimeni nu s-a a?teptat la atâta nemernicie! Cei mai mul?i români au r?mas tr?zni?i, ?oca?i de ce ni s-a ar?tat la TV în seara de Cr?ciun!

Zic mul?i c? dac? printre comploti?tii deciden?i s-ar fi aflat ni?te români adev?ra?i, ace?tia nu ar fi admis ca în ziua de Cr?ciun s? se... bla, bla, bla!... Ni?te români adev?ra?i nu ar fi f?cut acea mascarad? de proces! Dar, desigur, acest „detaliu" poate fi considerat ca o dovad? de sfidare a sentimentelor cre?tine, sfidare împins? pân? la batjocur?! Oare pentru c? era evreu Brucan a manevrat asasinarea lui Ceau?escu în ziua de Cr?ciun?... Cred c? majoritatea evreilor nu au gustat aceast? „subtilitate" talmudic?, dac? despre a?a ceva este vorba! De ce le-a trebuit „revolu?ionarilor" un Ceau?escu mort? Pentru c? nemernicii ?ia ?tiau bine ce urmeaz? s? se întâmple! ?tiau bine ce vor s? fac?! Urma s? se confirme toate cuvintele ?i avertismentele rostite de Ceau?escu la proces ?i în zilele premerg?toare arest?rii lui! ?tiau bine nenoroci?ii c? lumea nu va întârzia s?-?i dea seama c? „bâlbâitul" avusese dreptate! Nu trecea mult ?i lumea ar fi ie?it în strad? s? cear? eliberarea lui Ceau?escu.

Ca na?ionalist, nu recunosc sufletul românesc în felul în care unii româna?i de-ai no?tri s-au purtat fa?? de copiii so?ilor Ceau?escu

În decembrie 1989, nimeni nu cerea revenirea lui Ceau?escu la guvernarea ??rii. Era prea bolnav ca s? revin?, dar ar fi avut un cuvînt greu în orientarea electoratului! Cele mai mari ?anse dup? 1990 le-ar fi avut o mi?care politic? cu Nicu Ceau?escu în frunte. Nicu Ceau?escu, dac? se afla adev?rul despre cum „guvernase" jude?ul Sibiu, devenea imediat unul dintre liderii autentici ai vie?ii politice!... A?a c? a urmat ?i asasinarea lui Nicu Ceau?escu, de data aceasta pe cale medical?, ca s? zic a?a! Este un mare secret cine este medicul autor al asasin?rii lui Nicu?or Ceau?escu ! Un secret atât de mare încât nul ?tiau nici procurorii care l-au arestat pe nemernic, dar nu l-au arestat pentru crim?, ci pentru acte de corup?ie!... Da! Asasinul lui Nicu Ceau?escu este propriu zis dup? gratii. Iar cei care l-au împins la aceast? crim? nu l-au mai putut ap?ra! Cel pu?in deocamdat?!... S? vedem ce condamnare va primi prin sentin?a definitiv?!

Nu m-a? mira ca ?i Zoe Ceau?escu s? fi fost asasinat?! Oricum, soarta ei încarc? con?tiin?a noastr?!... Nu cunosc detalii despre felul cum a tr?it dup? decembrie 1989, dar nu-mi fac iluzii! Ca na?ionalist, nu recunosc sufletul românesc în felul în care unii româna?i de-ai no?tri, nu mul?i, e drept, s-au purtat fa?? de copiii so?ilor Ceau?escu! Despre Marin Ceau?escu eram convins c? „l-au sinucis" colegii lui Dan Voiculescu, adic? povestea cu securi?tii care au uitat s? deconteze la buget banii afla?i în gestiunea lor!... Dar zilele trecute am avut o mare revela?ie, o mare surpriz?! Am g?sit pe Internet o înregistrare cu fiica lui Marin Ceau?escu, doamna profesoar? Mihaela Ceau?escu, am cunoscut-o cu mare pl?cere în 2004. Biata femeie a vorbit despre tat?l dumneaei ?i, mai ales, a citit din scrisoarea de adio a p?rintelui s?u, scris? imediat dup? ce r?posatul tat? luase decizia de a încheia socotelile pe acest p?mânt! Surpriza pentru mine a fost calitatea textului... Un text impecabil!

S?-mi fie iertat c? vorbesc a?a! Dar dac? Nicolae Ceau?escu a avut un asemenea frate, capabil s? scrie textul pe care l-a scris într-un ceas de cump?n? cumplit?, nu mai pot fi crezute bârfele ordinare despre familia în care s-a n?scut Nicolae Ceau?escu! De altfel, mai auzisem eu ni?te vorbe, chiar la persoane din Scornice?ti, despre fra?ii Ceau?escu, vorbe care mi-au mers la inim?, la inima mea de na?ionalist! Nu, Ceau?escu ?i neamul s?u, cu fra?ii s?i, au onorat func?ia suprem? din statul numit România! O spun dup? ce am primit destule informa?ii, unele nici acum nu sunt publice, din p?cate! Deocamdat? stau în banca mea!... Nu e datoria mea s? le fac publice!

So?ii Ceau?escu au avut o demnitate fantastic? la „proces", în fa?a tr?d?torilor ?i a mor?ii!

L-am cunoscut ?i pe Ion Ceau?escu, fratele mai mic al lui Nicolae, dup? 1990 prin Ieronim Hristea, regretatul domn Hristea Ieronim! Care i-a fost subaltern!... Am f?cut lungi plimb?ri prin Her?str?u cu domnul Nelu! Un om onest, patriot des?vâr?it, modest, iubit de to?i cei cu care a avut de-a face! La o mas? cu vreo patru generali la restaurantul M.A.I. de pe ?tirbey Vod?, unde c?lcam pentru prima oar?, am pus ?i eu întrebarea de ce Nicolae Ceau?escu a ?inut a?a de mult s?-i confere so?iei sale atâtea responsabilit??i publice, politice? To?i cei de fa?? fuseser? în apropierea so?ilor Ceau?escu. Am primit mai multe r?spunsuri ?i comentarii. Am auzit ?i cuvîntul ?antaj, cic? Lenu?a l-ar fi avut la mâna pe Nikalai, cum îi zicea Petre ?u?ea, cu un dosar politic. E foarte posibil îns? ca Ceau?escu s? fi sim?it nevoia de a avea în apropierea sa imediat? un om de încredere! De încredere total? c? nu-l va tr?da!... Amândoi au avut o demnitate fantastic? la proces, în fa?a tr?d?torilor ?i a mor?ii! Cred c? ?i Elena Ceau?escu ar merita o evaluare obiectiv?, senin?. Trebuie s? fi avut ?i ea niscai merite care sunt acum ascunse! Eu am fost foarte mirat s? aflu de la un cons?tean din Buria?, nea Ionic? Guj?, c? Elena Ceau?escu avea o zi pe s?pt?mân? când primea în audien?? la prim?ria din Snagov oameni din zon? care aveau ceva de reclamat. Nea Ionic? a reclamat un abuz s?vâr?it asupra sa, iar tovar??a Ceau?escu i-a f?cut dreptate. Dup? câteva zile s-a trezit bietul om cu câ?iva haidamaci în curte care l-au amenin?at c? dac? se mai duce la tovar??a cu reclama?ii o p??e?te!... M? întreb: cum de nu s-a aflat de acest frumos obicei al defunctei?!... A fost o impostoare, cu un doctorat scris de al?ii?!... Altceva ce i se mai poate imputa?

Când Constantin Dobre a ap?rut la TVR complet viu... Ceau?escu era pe deplin împu?cat!

Pe Nicolae Ceau?escu nu l-am cunoscut personal! Nici m?car nu l-am v?zut „pe viu"! Nici m?car la tribuna vreunui conclav comunist, miting etc. Eu nu am defilat niciodat?, ca s? ajung în fa?a tribunei oficiale ?i s?-l v?d! Eram scârbit ?i dezgustat de aceste manifesta?ii! S? povestesc ce era s? p??esc eu cu Nicolae Ceau?escu! Pe la începutul anilor 80, când Ceau?escu a invitat la el 50 de scriitori, s? afle de la fiecare ce are de spus, ce-l doare, ce-l nemul?ume?te! În dou? tran?e, 25 din aripa na?ionalist?, protocronist?, ?i 25 din aripa kominternist?, sus?inu?i de „Europa Liber?". Am încercat s? fiu ?i eu pe list?, am tatonat terenul în ambele tabere! N-am înc?put nic?ieri! Asta a fost îns? marea mea ?ans?, s? nu fiu agreat nici de unii, nici de al?ii. Motivul? Cred c? m? considerau imprevizibil!... ?i chiar a? fi fost!

Îmi preg?tisem un discurs cu care s?-l fac K.O. pe marele cârmaci. Pe scurt, i-a? fi vorbit cam a?a: Tovar??e pre?edinte, lucrez la o carte despre cutremurul din 1977. A fost o tragedie care a scos îns? în eviden?? frumoasele calit??i morale ale românilor! Mai ales în compara?ie cu ce s-a întâmplat la vecinii no?tri de peste Dun?re! Iar presta?ia dumneavoastr? a fost impecabil?, va intra în istorie cu siguran??!... Cartea este aproape gata, dar nu pot s-o termin! C?ci în cartea mea sunt prinse ?i evenimentele de la Lupeni, cu greva minerilor din Valea Jiului, când iar??i dumneavoastr? a?i fost extraordinar de curajos ?i de m?rinimos!... Numai c? liderul minerilor, Constantin Dobre, cu care dumneavoastr? a?i stat de vorb? ?i datorit? lui conflictul s-a aplanat, a p??it un accident de circula?ie pe o trecere de pietoni la Craiova, accident înscenat, se zice, de b?ie?ii cu ochi alba?tri! Accident mortal!... Nu pot termina cartea f?r? s? includ ?i aceast? poveste urît?!... Ce m? sf?tui?i? La Europa liber? s-a afirmat c? dumneavoastr? a?i avea leg?tur? cu acest asasinat!

Ceau?escu le-a dat o lec?ie de demnitate ?i de elegan??!

Eram în fa?a a 25 de colegi!... Nu puteam p??i nimic!... Decât c? m-a? fi f?cut de ru?ine, de rîsul curcilor! Constantin Dobre nu p??ise nimic, ba chiar lui Ceau?escu îi pl?cuse de el ?i-l adusese la Bucure?ti, s? urmeze cursurile de la ?tefan Gheorghiu ?i s? ajung? lider politic! Îl sim?ise c? este un om de curaj ?i de caracter! Gest de mare boier din partea lui Ceau?escu! ...V? da?i seama ce dezastru ar fi fost pentru mine dac? eram acceptat pe una din liste?!

Dar eu m? gândesc ?i altfel! S? zicem c?-i trânteam în fa?? lui Ceau?escu povestea cu Constantin Dobre! Ce ar fi urmat? E foarte probabil c? eu a? fi m?rturisit care este sursa dez-informa?iei privind asasinarea lui Dobre: „Europa liber?"! ?i a? fi putut s-o întorc zicând: Tovar??e secretar general, to?i colegii mei aici de fa?? au primit ?i ei aceast? informa?ie ?i o consider? adev?rat?! Auzim acum, de la dumneavoastr? prima oar?, o dezmin?ire! De ce aceast? informa?ie ajuns? la urechile tuturor românilor nu este dezmin?it? de nimeni în chip oficial, spre ?tiin?a tuturor?!... E de crezut c? discu?ia ar fi putut ajunge ?i la acest punct, când tovar??ul ar fi descoperit astfel cât de mult îl saboteaz? serviciile de propagand?, îns??i Securitatea, l?sând s? circule nestingherit? o asemenea calomnie! Eu nu i-am iertat lui Ceau?escu aceast? crim? niciodat?! Am aflat îns? adev?rul prea târziu, dup? 22 decembrie, când Constantin Dobre a ap?rut la TVR complet viu... Ceau?escu era îns? pe deplin împu?cat!... A?a c? mie de fapt ?i azi îmi pare r?u c? nu am fost admis de colegii mei s? particip ?i eu la acea întâlnire cu Ceau?escu!

Ceau?escu i-a cam b?gat pe to?i în buzunar, în frunte cu pre?edintele de azi al scriitorilor! Ceau?escu le-a dat o lec?ie de demnitate ?i de elegan??! Niciunul dintre participan?i nu a povestit cum s-a f?cut de rîs în fa?a conduc?torului iubit! Nici m?car vreunul dintre viitorii „disiden?i"! To?i au fost cumin?i ?i în banca sa fiecare! Au plecat de la Ceau?escu cu coada între picioare, sp?si?i ?i umili?i! Asta spun despre a?a zi?ii interna?ionali?ti, în frunte cu Crohm?lniceanu ?i Dinescu!... Protocroni?tii au fost destul de mul?umi?i, de?i nici ei nu au fost în stare s? spun? ceva din ce trebuia spus! Ceau?escu venise la întâlnire preg?tit s? aud? orice critic?!... S-a mai pomenit vreun pre?edinte comunist sau necomunist care s? fi organizat o asemenea întâlnire?! Cartea despre cutremur a r?mas neterminat?... Mi-au r?mas doar fi?ele, ni?te însemn?ri, un fragment publicat în Pagini pestri?e...

Ceau?escu a încercat s? schimbe statutul României! Nu ?i-a dat seama pe cât? lume deranjeaz? faptul c? România ajunsese propriu zis s? nu mai aib? nevoie de nimeni!

Concluzia ar fi c? Ceau?escu a încercat s? ridice România pe o treapt? „social?" superioar?. Exact cum zicea el, cu „treapta superioar?"! Exist? în lume un soi de club al statelor mai pricopsite. Care practic? un exclusivism, am impresia, ca-n cluburile londoneze! Nu e?ti primit cu una, cu dou?!... Nu e?ti l?sat s? îndepline?ti criteriile! Ceau?escu a încercat s? schimbe statutul României! Nu ?i-a dat seama pe cât? lume deranjeaz? faptul c? România ajunsese propriu zis s? nu mai aib? nevoie de nimeni! Politica lui Ceau?escu de dobândire a unei autarhii economice se apropia de ?int?! Aveam o economie într-adev?r „multilateral dezvoltat?". Dar noi nu prea în?elegeam atunci aceste cuvinte, le consideram sloganuri comuniste f?r? acoperire! Propagand? g?unoas?! Am fost ni?te dobitoci, vorba unui mare în?elept!... Ceau?escu a avut încredere în mari lideri politici ai lumii, care s-au purtat ca ni?te pu?lamale, f?r? onoare, f?r? urm? de fair play! În frunte cu englezii. Gestul lor de a profita de înghesuiala din decembrie 1989 pentru a sustrage din România medaliile conferite de regina Angliei lui Ceau?escu este un gest teribil de jenant, de jalnic! Este un record din spe?a „neam prost"! Când vezi în ce „palat" a locuit Ceau?escu, c? a murit f?r? s? aib? nicio proprietate, nici m?car o garsonier? în miile de blocuri construite pe vremea lui, necum vreun cont în banc?, ci doar un teanc sub?ire de câteva cecuri de 5.000 de lei, dintr-acelea cu care puteai s? câ?tigi o Dacia, te-apuc? rîsul-plînsul! ?i-?i vine s?-?i dai palme, dac? e?ti cât de cât cinstit cu tine însu?i!

Cine îl mai înjur? pe Nicolae Ceau?escu face astfel, poate f?r? voia lor, jocul asasinilor din decembrie 1989!

V? da?i seama, Elena Ceau?escu visa s? câ?tige la CEC o Dacia!... Am promis c? vom face ?i inventarul p?catelor lui Nicolae Ceau?escu, al gre?elilor! Deocamdat?, din mai multe motive, îmi propun s?-l vorbesc numai de bine, num?rul mare de români care înc? mai cred în denigr?rile ?i minciunile proferate la „Europa Liber?" ?i de sabotajul K.G.B./F.S.B.-ist din ?ar?. Aceste minciuni continu? s? circule, între?inute de serviciile loiale criminalilor care l-au asasinat pe Ceau?escu ?i au distrus ?ara dup? 1990! La fel ?i despre legionari. Au gre?it ?i ei, unii chiar cu p?cat! Dar nu m? trage inima s? fiu „obiectiv" ?i s? vobesc despre gre?elile legionarilor, cât? vreme denigrarea lor sistematic? este în continuare politic? de stat. Dar s? ne fie clar: cine îl mai înjur? pe Nicolae Ceau?escu face astfel, poate f?r? voia lor, jocul asasinilor din decembrie 1989! Sunt tovar??i de drum ?i de idei cu Brucan, Iliescu, Roman ?i întreaga suflare kominternist?! Se încadreaz?, din prostie, în strategia anti-româneasc? aflat? în plin? desf??urare! Duduie azi motoarele anti-românismului mai tare ca oricând! Simplificând lucrurile, trebuie s? în?elegem c? avem de ales între Brucan & Roman ?i Ceau?escu! Între românism ?i anti-românism! Cale de mijloc nu exist?! Timpurile pe care le tr?im ne oblig? s? fim radicali: ori laie, ori b?laie!

Nota redac?iei: Textul este o adaptare dup? dialogul consumat în mai 2017, între Prof. univ. dr. Ion Coja ?i Nikita Vlahos

-------------------------------------------
[1] Registrul St?rii civile pentru na?teri din Scornice?ti, comuna natal? a lui Nicolae Ceau?escu men?ioneaz? ca dat? a na?terii sale, ziua de 23 ianuarie 1918

footer