Revista Art-emis
Terorismul civic PDF Imprimare Email
Ing. Ovidiu M. Curea   
Duminică, 17 Decembrie 2017 18:10

Terorism civic- S? tulburi via?a pa?nic? a locuitorilor unui ora? prin zgomote stridente, prin vocifer?ri, strig?te, scand?ri jignitoare la adresa unor persoane politice democratic alese;
- S? blochezi sau s? strangulezi circula?ia pe drumurile publice;
- S? admonestezi trec?torii din jur care nu împ?rt??esc ideile manifest?rilor respective;
- S? încalci legile care reglementeaz? organizarea ?i desf??urarea manifesta?iilor publice;
- S? împiedici oficialit??ile ora?ului s?-?i duc? la îndeplinire programele;
- S? împiedici for?ele publice s? restabileasc? ordinea;
- S? recrutezi, s? preg?te?ti, s? finan?ezi ?i s? utilizezi personal protestatar pentru manifest?ri de strad? neautorizate;
- S? recrutezi, s? preg?te?ti, s? finan?ezi ?i s? utilizezi personal pentru propagand?, manifest?ri protestatare ?i intimidare online.

Cum crede?i c? ar putea fi denumite într-un singur cuvânt toate aceste manifest?ri agresive, lipsite de orice urm? de civism, de bun sim? ?i total ilegale? Cum crede?i c? ar putea fi denumite aceste manifest?ri care prin repetabilitatea lor constant? ?i simultan? în mai multe ora?e ale ??rii înl?tur? orice posibilitate de a le considera a?a-zis „spontane" dup? cum pretind organizatorii din umbr? ai lor prin vocile g?l?gioase ale mercenarilor din mass media? Toate aceste excrescen?e sociale nu pot purta decât un singur nume: terorism ?i pentru c? sunt sus?inute deschis de c?tre unele O.N.G.-uri ?i organiza?ii civice (organiza?ii care, doar pentru c? î?i zic civice, pretind c? îi reprezint? pe to?i cet??enii unei ??ri, f?când abstrac?ie de modul în care ace?tia s-au exprimat în fa?a urnelor), ar putea fi numit terorism civic. O nou? form? de terorism ap?rut? în vremurile noastre sub lozinca deformat? a democra?iei ?i libert??ii, libertatea în?eleas? în limbajul s?lbatic al junglei "sunt liber s? fac ce vreau, s? dau în cap la cine vreau ?i la cine pot", ?i nu libertatea în?eleas? în limbajul lumii civilizate "sunt liber s? fac ce vreau cu condi?ia s? nu îngr?desc libertatea celui de al?turi".

Dar, s? vedem ce zice Dic?ionarul explicativ al limbii române despre terorism: „TERORÍSM - s. n.
1. Totalitatea actelor inten?ionate de violen?? comise de un grup sau de o organiza?ie pentru a provoca o team? generalizat? ?i pentru atingerea unor scopuri politice.
2. Totalitatea actelor de violen?? comise de un grup sau de o organiza?ie pentru a crea un climat de insecuritate sau pentru a schimba forma de guvern?mânt a unui stat". Deci este vorba de acte inten?ionate, de violen?? (agresivitate, brutalitate, duritate, impulsivitate - DEx), de grup sau organiza?ie, de team? generalizat?, de climat de insecuritate, de atingerea unor scopuri politice. Quod erat demonstrandum: manifesta?iile la care ast?zi suntem obliga?i de unii s? asist?m în mod repetat fac în mod evident parte din manifest?rile teroriste.

Ne ab?inem s? punem întrebarea de ce profesorii contemporani ai democra?iei avansate care afirm? sus ?i tare c? lupt? din r?sputeri cu terorismul ?i cu terori?tii, care cheam? toat? comunitatea interna?ional? de bun? credin?? s? lupte împotriva terorismului ?i terori?tilor pe care ei îi arat? acuzator cu degetul, nu zic nimic despre acest nou gen de terorism. Ne ab?inem, de asemenea, s? întreb?m ?i de ce finan?area organiza?iilor teroriste nu este privit? prin aceea?i lup? ?i tratat? cu aceea?i severitate. Ne vom limita numai în a constata o realitate a lumii de ast?zi: existen?a terorismului civic, fie c? ne place, fie c? nu. Cum se manifest? aceast? realitate am v?zut. Ce presupune ea, încerc?m s? descifr?m.

O prim? observa?ie, care sare în ochi de la prima vedere, este faptul c? terorismul civic schimb? fundamental datele procesului politic din societate, sc?zând rolul electoratului ?i rezultatului ob?inut la urne, tinzând c?tre anihilarea acestuia. Prin men?inerea îndelungat? a manifest?rilor teroriste, prin crearea climatului de insecuritate ?i inducerea unei temeri generalizate, membrii societ??ii, indiferent de orientarea lor politic?, vor fi constrân?i s? renun?e pân? la urm? la propriile op?iuni ?i s? accepte schimb?rile reclamate de terori?ti. Lumea se va s?tura de atâta balamuc ?i instabilitate. Sus?in?torii partidelor aflate la putere vor fi din ce în ce mai dezam?gi?i de lipsa de reac?ie a ale?ilor, pe care îi vor acuza de tr?dare pentru c? nu îi ap?r? în nici un fel fa?? de violen?ele contestatarilor. „Duce?i-v? acas? ?i l?sa?i-i s? guverneze pe cei care m?car ?tiu ce vor" se va auzi din ce în ce mai des în rândul opiniei publice.

Lupta politic? nu se va mai încheia la urne. La urne puterea va fi doar câ?tigat?, dar ea va trebui apoi men?inut?, ap?rat? în strad? ?i oriunde acolo este nevoie, unde adversarul politic atac?. Cine nu va în?elege acest nou adev?r al realit??ii politice va ie?i de pe scen? f?r? multe aplauze oricât de mul?i sus?in?tori ar fi avut în procesul electoral. Cu naivit??i de genul "Manifesta?ii de strad? fac numai cei din opozi?ie. Noi am câ?tigat alegerile, noi nu avem de ce s? manifest?m", orice program politic este din start sortit e?ecului, pentru c? el va fi sistematic contestat, boicotat ?i sabotat de c?tre minorit??ile active, hot?râte ?i încrâncenate.

Prima condi?ie a fiin?elor vii este adaptarea la mediu. Cele care nu se pot adapta mor.
A doua observa?ie ar fi c? odat? câ?tigat? puterea politic? prin violen??, prin terorism, ea nu va putea fi men?inut? decât prin acelea?i metode care vor fi aplicate de data aceast? nu împotriva for?elor politice de opozi?ie, care practic vor fi inexistente, ci împotriva societ??ii, iar noi vom avea de a face în acest caz cu ceea ce omenirea a mai experimentat în trecut ?i nu o singur? dat?: cu dictatura. Prin urmare, la ora actual?, ne afl?m la mijlocul drumului care duce într-o parte spre maturizarea for?elor politice ?i adaptarea lor la condi?iile vremii, iar în cealalt? parte c?tre instaurarea unei noi dictaturi. Dictatur? care, indiferent de unde ?i de cine este sprijinit? tot dictatur? r?mâne.

Încotro o lu?m? Nou? ce ne-ar pl?cea? Noi ce alegem? C? de b?gat în traist? nimeni nu ne bag? nimic de poman?.

Grafica - I.M.

footer