Revista Art-emis
Revolutia America First dup? primul an PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Miercuri, 15 Noiembrie 2017 13:44

Guy Milliere-Revolutia Trump abia incepeMomentul împlinirii unui an de la rasun[toarea victorie la preziden?ialele din Statele Unite l-a surprins pe pre?edintele Donald Trump în zbor la bordul lui Air Force-1 pe deasupra nesfâr?itelor întinderi continentale ale Asiei. Nu a fost o opera?iune de imagine, de tipul „Lumea, cabinetul de lucru al pre?edintelui", menit? s? pun? într-o lumina puternic? statura interna?ional? a omului de stat care , într-o via?? de peste 70 de ani, n-a f?cut nici politic? extern?, nici diploma?ie, ci un moment de din activitatea curent? a ?efului Casei Albe, lider suprem al statului hegemon mondial, pe care l-a implicat într-un proces vast de reevaluare ?i reorientare.

Iar un an de pre?edin?ie oblig? la bilan?. În ?ar?, peisaj pregnant nuan?at, cu o burs? ?i o economie care merg bine, inclusiv cu numai 4,1 la sut? ?omaj (recordul minim al ultimilor 17 ani), cu 1,65 milioane de noi locuri de munc?. ?i, cum î?i intitula un ziarist, Guy Milliere, la Paris, o carte peste care în general s-a trecut cu discre?ie, „Revolu?ia Trump abia începe". C?ci dac? surpriz? victoriei în alegeri a lui Donald Trump s-a consumat, ostilitatea fa?? de pre?edintele ales se men?ine în continuare, în unele sectoare ale societ??ii americane, la în nivel înc? foarte ridicat (pân? la isterie uneori), fapt oarecum atipic pentru uzan?ele politice ale celei mai mari democra?ii. Concur? la între?inerea unei asemenea atmosfere iritante ?i polticieni partidului democrat, ?i o parte a establishmentului republican, dar ?i branduri grele din pres? precum „C.N.N.", „Washington Post", „New York Post". Iar peste hotare, intr? în rezonan?? mai ales cercuri oficiale sau de opinie din Europa Occidental?, unde noul pre?edinte de la Washington DC, de forma?ie om de afaceri iar ca hobby realizator tv, prive?te rela?iile dintre state (?i) prin prisma legilor pie?ei, nu doar a doctrinelor ?i ideologiilor sau valorilor spirituale. Oricum, pre?edintele î?i vede de treaba aparent ori realmente netulburat ?i î?i urmeaz? tenace programul anun?at dezinvolt iar pentru unii chiar intempestiv înc? din campania electoral?. (Iar feluri?ii critici monitorizeaz? pas cu pas agenda ?i activit??ile Casei Albe pentru a colora p?tr??ele pe tabloul promisiunilor electorale. Deviza preziden?ial? r?mâne constant, cea anun?at? de la bun început: America First ?i în jurul ei graviteaz? întreag? activitate a noii Administratii.

Cu aceast? deviza în minte s-a întâlnit, în aceste zile, pre?edintele S.U.A. cu mai to?i mai marii statelor lumii (cu excep?ia celor din Europa) la summitul Asia-Pacific din Vietnam, dar ?i în turneul prilejuit de acest desant asiatic prelungit. Cu pre?edintele Chinei Xi a încheiat acorduri economice de 250 miliarde dolari, cu pre?edintele Pu?in al Rusiei s-a întâlnit, pe fug?, de câteva ori, ca doi parteneri într-o rela?ie nu prea agreat? de unii ter?i, dar care se-n?eleg f?r? prea multe cuvinte.

Si totu?i, chi?ibu??rii îi caut? mereu nod în papur?, ceea parc? chiar îl stimuleaz? ?i îl amuz?. C? n-a f?cut zidul anti-emigran?i cu Mexicul (se lucreaz?), n-a desfiin?at Obamacare (e pe cale), a renun?at la Acordul de la Paris asupra climei ?i la cel nuclear cu Iranul (se caut? noi formule), programul nuclear al Coreei de Nord înainteaz? (dar parc? se simte un ritm mai temperat ?i o propagand? mai cu surdin?).Fa?? de „Nou? Europa", pre?edintele Trump pare s? fi optat pentru o formul? de tip Realpolitik, care, bine gestionat? de ambele p?r?i, ar spori coeficientul de stabilitate ?i securitate în ??rile din zona.

footer