Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Corneliu Florea, Canada   
Duminică, 12 Noiembrie 2017 13:35

INSHR-EWMircea Vulc?nescu înainte de a muri, în penitenciarul de la Aiud în 1952, testamentar a spus: „S? nu ne r?zbuna?i".

În 2017, Urma?ii badelui Vasile din Bârsana Maramure?ului au hot?rât: Nu te r?zbun?m, te ap?r?m fiindc? ?i se face a doua oar? nedreptate în istorie. Întâi, ai fost pe nedrept acuzat ?i condamnat de Alexandra Sidorovici, so?ia lui Saul Bruckner (Silviu Brucan) în Tribunalul Poporului, o unealt? comunist? pus? acolo s? lichideze marii patrio?i români ?i cea mai str?lucit? elit? intelectual? româneasc?, iar acum, e?ti din nou condamnat tot de str?ini, de unul cu neao? nume românesc, Alexandru Radu Florian, directorul I.N.S.H.R.-„E.W." (Institutul Na?ional pentru Studierea Holocaustului în România, numit „Elie Wiesel") Acest institut a fost înfiin?at ?i finan?at de stalul român, la propunerile lui Ion Marcel Ilici Iliescu, ca s? se ocupe de holocaustul evreilor. La scurt? vreme, institutul lui Wiesel a început s? dea ordine, indirecte prin interpu?i docili, servili, de proscriere au unor mari personalit??i istorice, culturale ce au fost deja condamnate pe nedrept ?i sacrificate în închisorile comuniste. Nu ?tim de la cine au asemenea drepturi, dar ?tim c? dac? noi ne-am amesteca, asem?n?tor, în via?a ?i memoria evreilor, ei ar face o h?rm?laie pân? la cer, la Dumnezeul lor, acuzându-ne de antisemitism, ceea ce, dup? ei este un p?cat mai mare decât p?catul biblic, cel de la începutul lumii, de a lua poame din pomul cunoa?terii. Deci, dup? acest institut, românii trebuie s? r?mân? definitiv cu ochii închi?i pentru a nu vedea lumina adev?rului ?i datornici priponi?i pentru vecie ai anilor 1934-1944.

De la obsesii incurabile, la procese interminabile

În revista „Contemporanul" - ideea european?" din iulie 2017, num?rul 7 (784) am citit articolul „Apel pentru Mircea Vulc?nescu" semnat, în ap?rarea lui, de istorici, jurnali?ti, scriitori, arti?ti, regizori, profesori, medici, pensionari ca urmare a unor noi r?bufniri de obsesii maligne cu în?elesuri ?i sub în?elesuri, cu sensuri ascunse, a institutului Wiesel, care a trimis Ministerului Afacerilor Interne o plângere ?i o list? cu proscrierea unor personalit??i de mare valoare în cultura neamului românesc ce au fost condamnate de Tribunalele Poporului, între 1946-1950, la ani grei de închisoare comunist?. Pe aceast? list? se num?ra scriitorul ?i filosoful Mircea Vulc?nescu, economist de profesie, care a murit în închisoarea din Aiud în 1952, datorit? maltrat?rilor s?lbatice ?i refuzului de-a fi internat în spitalul închisorii pentru pneumonia cu pleurezie care, netratat?, l-a ?i r?pus. Institutul lui Wiesel pretinde expres ca Mircea Vulc?nescu, Radu Gyr, Gheorghe Jienescu, Horia Vintil?, I.C. Petrescu s? fie proscri?i, precum era la romani, s? li se ?tearg? urma ?i memoria, argumentând c? au fost condamna?i de tribunalele populare din anii 1946-1950 pentru vinov??ia de s?vâr?irea unor infrac?iuni de genocid contra umanit??ii ?i crime de r?zboi. Ast?zi, se ?tie precis c? acele tribunale erau doar formale ?i trebuiau doar s? pronun?e sentin?ele primite dinaintea procesului. Acum Institutul lui Wiesel nu mai are loc în România de memorialele ?i busturile celor de pe lista lor - publicat? în Contemporanul nr 784 – de institutele publice sau str?zile ce poart? numele acestor personalit??i române?ti, printre acestea, nici de ?coala ?i bustul lui Mircea Vulc?nescu din Bârsana Maramure?ului. Conform celor primite, Ministerului Afacerilor Interne al României trebuie s? ia masuri în baza O.U.G. 31/2002 ?i s-a executat imediat trime?ând copii dup? nota pârâtorilor Institutului Wiesel împreun? cu ordonan?a guvernului Adrian N?stase - nomen odiosissimum - ?i la prefectura jude?ului Maramure? cu urm?toarele cuvinte „v? adres?m rug?mintea de a dispune verificarea situa?iei din jude?ul dumneavoastr? ?i luarea m?surilor ce le aprecia?i..." ?i prefectura Maramure?ului a transmis mai departe pâra institutului Wiesel - ce tot studiaz? holocaustul de vreo 12 ani ?i cine ?tie câte înc? zeci de ani - Prim?riei Comunei Bârsana, unde consilierii locali s-au adunat, ?i-au f?cut cruce când au v?zut pâra ?i au hot?rât, în unanimitate, s? lege pâra institutului Wiesel de coada pisicii m?tu?ii Varvara, care s? o trimit?, a??, la ?oricelul Adrian N?stase s? ?i-o lege de coad? ?i s? mearg? cu ea unde o vrea, în lume. Locuitorii comunei Bârsana ?in foarte mult la Mircea Vulc?nescu, este cet??eanul lor de onoare, ?i au trimis o scrisoare deschis? Institutului „Elie Wiesel" intitulat? „Pe aici nu se trece" pe care au semnat-o Urma?ii Baciului Vasile din Bârsana Maramure?ului.

Cine este Baciul vasile din Bârsana Maramure?ului?

C?l?torul care ajunge în Maramure?ul dacilor liberi, pe istorica Vale a Izei, a lui Bogdan Vod?, va trece ?i prin marea comun? Bârsana, unde în curtea ?coli gimnaziale se afl? bustul lui Mircea Vulc?nescu. Pe soclu este o plac? de marmor? pe care scrie: „?ie Baciule Vasile din Bârsana Maramure?ului î?i dau ast?zi, aici, mai presus chiar ?i de aceast? curte, socoteala !" Sub acest citat, cu majuscule scrie Mircea Vulc?nescu 1904-1952. Trebuie precizat c? aici era Tribunalul Poporului iar ast?zi era în Ianuarie 1948, când Mircea Vulc?nescu î?i sus?ine excep?ionala lui pledoarie de ap?rare, timp de peste trei ore, în care socoteala faptelor sale nu o d? „înaltei cur?i" - ce nu f?cea dreptate, doar dând sentin?ele primite, dup? cum constatase la primul proces din 1946, când a fost arestat în lotul doi a celor ce au f?cut parte din guvernul lui Ion Antonescu - ci a voit pentru viitorime ?i adev?rul istoric „dând seam? de toate faptele vie?ii sale unei autorit??i morale, Baciului Vasile din Bârsana Maramure?ului". Dup? ce am citit articolele corecte din „Contemporanul" ?i pe cele pro ?i contra din „Observator Cultural" pe aceast? tem?, am hot?rât, scriitorul Virgil Ra?iu ?i cu mine, s? mergem în Maramure?, la Bârsana s?-i felicit?m pentru hot?râre lor, s?-i sus?inem, s? ne inform?m ?i s? scriem, dar ?i s? afl?m mai multe despre Baciul Vasile, maramure?eanul ce a l?sat o atât de puternic? impresie de în?elepciune asupra filosofului Mircea Vulc?nescu, autorul lucr?rii Dimensiunea româneasc? a existen?ei.

Primul, cu care am vorbit în Bârsana a fost Preotul Gheorghe Urda de la care am vrut s? afl?m care a fost leg?tura, rela?ia dintre Mircea Vulc?nescu ?i Baciul Vasile, unde ?i când s-au cunoscut. Vroiam s? afl?m s? afl?m numele de familie al Baciului, având în vedere c? în Bârsana sunt foarte mul?i Vasile, dar cunoscu?i dup? nume, dup? loc sau o porecl?. P?rintele, ne-a în?eles imediat ?i, lini?tit, plin de bun?voin?? a început: „Întemeietorul sociologiei romane?ti, marele profesor Dimitrie Gusti, în secolul trecut, în cadrul cercet?rilor sale monografice în satele române?ti a venit ?i în comuna Bârsana, împreuna cu studen?ii ?i asisten?i s?i în 1931, timp de câteva s?pt?mâni. Mircea Vulc?nescu l-a înso?it, fiind asistentul onorific al profesorului ?i, cât? vreme a stat în Bârsana, a fost g?zduit la Baciul Vasile, fiindc? profesorul vroia ca studen?ii ?i asisten?i s?i s? fie g?zdui?i în casele localnicilor ca s? observe ?i s? cunoasc? cât mai bine firea ?i tradi?iile gazdelor, pe care, apoi le discutau împreun? ?i le notau în monografiile lor. În acest mod, între Mircea Vulc?nescu ?i Baciul Vasile s-a produs o apropiere deosebit?, de o aleas? omenie, o întrep?trundere religioas? ?i sufleteasc?. Mircea Vulc?nescu, de o rar? inteligen??, a descoperit ?i a fost captivat de gândirea limpede, în?eleapt? a baciului Vasile, comun? multor b?trâni de la noi, ce au acea filosofie ??r?neasc?, transmis? ?i îmbog??it? oral de la o genera?ie la alta. Eu, ?i nu numai eu, o compar cu antica filosofie pentru c? în amândou? g?sim multe adev?ruri comune ?i baze morale asem?n?toare, dar altfel transmise; ale lor în c?r?i, ale noastre în vechile noastre zic?tori ?i proverbe. În esen?? au acelea?i sens, semnifica?ie. Eu mai cred c? toate astea descoperite atunci, aici l-au unit definitiv suflete?te ?i ra?ional de baciul nostru. Cu ocazia studiilor monografice, f?ceau ?i fotografii, iar Mircea Vulc?nescu avea o fotografie a Baciului Vasile pe biroul lui de lucru. Poate v? uime?te ce spun, dar spun adev?rul aflat de la fetele lui Mircea Vulc?nescu, ce au fost, aici la noi, la dezvelirea bustului tat?lui lor. V? da?i seama ce onoare pentru comuna noastr? ca pe biroul de lucru al marelui c?rturar ?i filosof al na?iunii s? fie fotografia unui Vasile de-al nostru. El, ce a avut mentori pe Dimitrie Gusti ?i Nae Ionescu, cel ce a citit si studiat enorm, cel cu un sistem filosofic egal cu ale lui Constantin Noica si Lucian Blaga, privea îndelung la Baciul Vasile din Bârsana Maramure?ului când medita sau avea o situa?ie greu de rezolvat.

?i acum, dup? 85 de ani, Dumnezeule Mare pe ce lume tr?im, ni?te domni evrei din Bucure?ti ne trimit porunc? s? nu-i mai spunem ?colii cum vrem noi ?i s?-i d?m bustul jos. Cât? ur? antiromâneasc?. Nu ne-o fost destul, ca doar la câ?iva ani au venit ungurii peste noi, Doamne cât am p?timit, apoi o venit ru?ii cu comunismul, ce-or f?cut cu ?ara asta l?s?m în urma noastr? dar chinul nostru sub ei îl ducem pe lumea cealalt? la Judecata de Apoi. Iar acum, când am crezut ca va fi senin peste ?ar? ?i noi slobozi, nu ne dau lini?te ?i pace Institutul lui Wiesel. Tare ne mâhnesc ?i mânie în suflet ace?ti oameni ce odat? au suferit cumplit dup? care, acum, când au sc?pat, încep s? urasc? ?i s? fac? numai r?u în jurul lor. La vremea aceia, maramure?enilor, cu toat? n?pasta lor le-o fost mil? de ei ?i dup? împrejur?ri, cât s-a putut, i-au ajutat când i-au dus ungurii lui Horthy în Germania, iar institutul lor de ast?zi, dup? trei genera?ii, ascunde adev?rul istoric ?i ne judec? nedrept tot pe noi. ?i nenorocitul asta de Elie Wiesel, care-i de la noi din Sighet ?i i-a r?mas familia prin lag?rele germane, dup? ce a fost eliberat din lag?r a spus ?i scris la Paris: c? jandarmii români i-au trimis în lag?rele germane, ceea ce l-a mâniat pe dramaturgul Eugen Ionesco, care-l cuno?tea pe Wiesel ?i l-a tras zdrav?n de mânec? pentru grosolanul fals istoric. Degeaba, ne acuz? pe noi de toat? tragedia lor, cere desp?gubiri iar urma?ii lui vin cu porunca s?-l scoatem din comuna noastr?, c?-i a noastr? de când lumea, pe Mircea Vulc?nescu, c? o fost antisemit ?i în guvernul lui Ion Antonescu. Pe toate le-a pl?tit cu via?a în închisorile comuniste. Ajunge!"

Pentru un moment ne-am îndep?rtat cu discu?iile, comentând Ordonan?a de Urgen?? Guvernamental? 31/2002 semnat? de marele parvenit, Adrian N?stase ?i Legea 217/2015 promulgat?, cu ochii închi?i, de Klaus Werner Johannis, nerespectând Constitu?ia României pe care a jurat c? o va respecta ?i ne-am întors la Baciul Vasile din Bârsana Maramure?ului, aflând toat? istoria lui. „Vremurile care au urmat odat? cu începerea r?zboiului ?i mai ales ce a urmat dup? r?zboi, în lag?rul comunist ce a distrus ?i intelectualitatea împreun? cu meritele ?i operele ei, au fost de restri?te ?i restric?ii, nu se vorbea de ei, de Mircea Vulc?nescu. Într-un târziu, în 1983 a venit în Bârsana Vasile Veti?anu, directorul Institutului Etnografic, Gheorghe Foc?a directorul Muzeului Satului ?i poetul Ion Alexandru pentru a vedea evolu?ia etnografic? maramure?ean? ?i din discu?iile cu dân?ii am aflat de Mircea Vulc?nescu ?i afec?iunea, cordialitatea lui fa?? de Baciul Vasile. A fost o istorie ce a stat îngropat? de vremurile cele rele timp de cincizeci de ani ?i prin ace?ti intelectuali ie?ea la lumin? ?i pe mine m-au rugat s? aflu cine a fost Baciu Vasile ?i cum îl chema. Am fost onorat, istoria m-a însufle?it ?i m-am apucat s?-l caut pe Baciul Vasile, a fost greu ?i mi-a cerut mult? st?ruin??; c?utam un ac într-o claie de fân, comuna e plin? de bârsani cu numele de Vasile iar cel pe care-l c?utam eu f?cea parte dintr-o genera?ie stins?. Din arhive am g?sit peste o sut? de s?teni boteza?i Vasile din acea genera?ie. Am mers din familie in familie s? aflu am?nunte de la copiii lor, de la neamuri. ?i l-am aflat, îl chema Bologa Vasile, fiul s?u a fost Mihai Bologa, diplomat la Budapesta, decedat între timp".

Ce nu ?tia p?rintele Gheorghe Urda era faptul ca dup? ultimul cuvânt, pledoaria prin care d?dea socoteal? Baciului Vasile ?i nu falsului tribunal al poporului, când a ajuns în închisoare, Mircea Vulc?nescu a fost anchetat dur, dup? metodele N.K.V.D. de leg?tur? lui cu Baciul Vasile. Lini?tit Mircea Vulc?nescu le-a spus istoria adev?rat? dar nu-?i mai aducea aminte de numele de familie a lui Baciului Vasile, ceea ce securi?tilor li s-a p?rut c? ascunde un du?man al clasei muncitoare. Mai târziu, când au început mi?c?rile de partizani anticomuni?ti ?i-n Mun?ii Maramure?ului în cadrul cercet?rilor Securitatea l-au suspectat ?i pe Baciu Vasile din Bârsana. Între timp, atât Mircea Vulc?nescu cât ?i Baciul Vasile muriser?, dar Securitatea c?uta orbe?te du?manii clasei muncitoare ?i dac? nu-i g?sea îi pl?smuia. Au descins o gr?mad?, vijelio?i ?i înarma?i în Bârsana, zguduind toat? comuna câteva zile, aducând la post pe to?i ce purtau prenumele de Vasile ?i-i interogau în leg?tur? cu Mircea Vulc?nescu. Cei interoga?i, când ie?eau din post erau vine?i ?i umfla?i de b?taie. Nu to?i, câ?iva au fost ridica?i ?i du?i la Sighet ?i la Baia Mare. Dup? un timp, pe rând s-au întors acas? betegi de cât? b?taie au primit în deten?ia Securit??ii. Unul dintre ei nu s-a mai întors niciodat? acas?, nu se ?tie de ce. Securitatea nu d?dea socoteal? de vie?ile oamenilor ce înc?peau pe mâinile lor, în pu?c?riile lor. Bârsanii, strâmtora?i de nevoi ?i Securitate, nu l-au mai pomenit pe acest Vasile al lor, l-au uitat. Uitare pe care nu o merit?.

Am hot?rât s? mergem împreun? ?i la prim?rie s? lu?m un interviu primarului, Teodor ?tefanca. Pe drum am dep?nat vechi amintiri, de peste cincizeci de ani, fiindc? p?rintele m-a recunoscut c? am fost medic în Leordina Maramure?ului, o foarte veche comun? pe Valea Vi?eului, când dânsul era elev, fiind leordean. Ne-am bucurat mult. Domnul primar, ne-a primit jovial ?i am intrat direct în subiect, spunându-ne cât? sus?inere ?i ajutor moral a primit din partea preo?ilor celor dou? biserici, ortodox? ?i unit?, din partea întregi comune ?i astfel consiliul local s-a sim?it împuternicit s? resping? cerin?ele impertinente ale institutului ?i s?-i r?spund? cu argumente. Acum, are în plan s? refac? mult mai impun?tor monumentul lui Mircea Vulc?nescu ?i s? realizeze, dup? ideea p?rintelui Gheorghe Urda, un muzeu în casa Baciului Vasile Bologa, în care a fost g?zduit c?rturarul iar în curte s? ridice statuile celor doi români adev?ra?i . Am fost sincer entuziasma?i i-am felicitat dorindu-le succes ?i vom scrie românilor exemplul lor, s?-i urmeze pe urma?ii Baciului Vasile din Bârsana Maramure?ului ...
St. Vital - Canada, Octombrie 2017

footer