Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Corneliu Florea, Canada   
Duminică, 08 Octombrie 2017 13:35
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/analize/Romania_Centenar.jpg

România CentenarAm citit, în revista „România literar?" din 28 iulie 2017, ideile, opiniile unor români despre cum cred ei c? ar trebui marcat Centenarul Marii Uniri, pe care îl doresc ?i eu, cât mai autentic ?i frumos reprezentat fiindc? este cel mai mare eveniment istoric al na?iunii noastre, la care trebuie s? contribuim ?i s? particip?m cu însufle?ire noi, românii de ast?zi. ?i eu, român printre români, visez ?i-mi imaginez cum ar trebui s? evoc?m, pre?uim ?i cinstim evenimentele unirii celei mari de acum o sut? de ani.

Pentru Ministerului Culturii ?i Identit??ii Na?ionale cultura na?ional? nu e o preocupare

Editorialul acestui numar, intitulat „Centenarul", este scris de Nicolae Manolescu, nemuritorul critic literar de Dâmbovi?a, prin care traseaz? sarcini tematice, precise Uniunii Scriitorilor din România, al c?rei etern pre?edinte este. Scriitorimea unit? sub instruc?ia ?i ordinele sale literare, trebuie „s? se implice în proiectele privitoare la marele eveniment istoric" ?i adaug?, din condei, c? este o obliga?ie moral?. Noi, to?i românii con?tien?i de unitatea na?ional?, avem aceast? obliga?ia moral?, nu numai cei din uniunea domniei sale, f?r? a motiva precum Nicolae Manolescu c? „nu sunt bani pentru programe" Deci, dac? nu sunt bani la Bucure?ti, ei nu vor face programe oricât de însemnat ar fi Centenarul Marii Uniri. Apoi mai scrie c?, ini?ial, a fost un comitet al Centenarului, dar a sucombat fiind lipsit de fonduri. Deci, f?r? bani nu se face nimic cu toat? obliga?ia lor moral? de care pomenea, gratuit, pre?edintele U.S.R. Totu?i, guvernul, manipulat din umbr? de un delicvent penal, a trasat, ferm, sarcin? de partid Ministerului Culturii ?i Identit??ii Na?ionale s? finan?eze s?rb?torirea Centenarului. Ce persiflare, ce caricatur?, ca cel mai pr?p?dit, s?rac ?i prost minister postdecembrist, lefter dar înzorzonat ca titulatur?, s? se ocupe de identitatea na?ional? când în acest minister nici m?car cultura na?ional? nu e o preocupare. Am aceast? certitudine mai ales dup? ce l-am vazut ?i ascultat la Buz?u, la un congres, pe ministrul Lucian Roma?canu îns?rcinat cu programele Centenarului Unirii. O alt? catastrof?!

Dup? 28 de ani de jafuri ?i vânz?ri, întâmpin?m Centenarul Unirii cu datorii ?i dobânzi cum nu am mai avut niciodat? în istoria noastr?

S? urm?rim acum, cum cred ?i î?i expun al?i români în revist? ideile ?i opinile despre marile s?rb?torii ale fire?tilor uniri din anul 1918, pentru c? istorice?te este vorba de un ?ir de evenimente al unirii noastre na?ionale pe tot parcursul acelui an. Prima opinie este a mass-medistului - cuvânt for?at ?i neomologat nici în romglez? - Cristian P?tr??coniu, severinean, licen?iat în ?tiin?e politice, adic? politruc post decembrist, care ?i-a intitulat expunerea în romglez? „S? umbl?m la soft" Nu am g?sit soft în DEX, doar în englez?, al?turi de soft headed ce nu înseamn? cap moale ci, direct, prost, ceea ce m-a l?murit. Domnul C.P. scrie despre „softul evenimentelor" în care românii trebuie s? fie genero?i, modera?i, decen?i, cu bun sim? ?i s? s?rb?toreasc? fundamentalmente civic. De ce a?a, fundamentalmente tiptil ?! Pe cine s? nu sup?r?m cu Centenarul Unirii Noastre ? Dup? aceste indica?ii, scrie c? bag? mâna în foc c? la Alba Iulia va fi „vampirism politic". Pentru aceast? cunoscut? practic?, în care domnia sa ?i-a dat licen?a, nu trebuia s? bage mâna în foc ?i s? r?mân? cu ea acolo, românii o tr?iesc de 27 de ani. Ultima fraz? o scrie „bref". Degeaba c?uta?i cuv?ntul prin dic?ionare, c? nu se afl? decât în romgleza olteanului nostru în locul cuvântului brief , ce înseamn? scurt, concis. Deci, pe scurt, cum foloseau românii înaintea romglezei, aflam c? î?i dore?te ca „evenimentele Centenarului Marii Uniri s? stea sub zodia lui d?ruind, vei dobândi". În?l??tor, numai c? evenimentele Centenarului de ast?zi au stat sub zodia vremurilor de acum o sut? de ani, iar de d?ruit nu prea mai avem ce d?rui dup? 28 de ani de jafuri ?i vânz?ri. Cât despre dobândit, am dobândit numai mari datorii ?i dobânzi, cum nu am mai avut niciodat? în istoria noastr?. Acesta este adevarul, drag? domnule licen?iat, cu care întâmpin?m Centenarul Unirii.

Înf?ptuirea Marii Uniri trebuie s?rb?torit?, cu fermitate!

Scriitoarea clujean? Irina Petra? scrie „Recondi?ionarea identitar?" în care spune „avem nevoie de un an întreg de s?rb?toriri" ?i „s? s?rb?torim cu fermitate ?i elegan??". Scrie s? ne prezent?m vatra, neamul, limba român?, identitatea na?ional?. A?a ?i trebuie ?i întradev?r avem nevoie de un an întreg, fiindc? unirea cea mare ?i fireasc? s-a înf?ptuit dealungul întregului an 1918. Îmi permit o completare, am s? punctez eu actele unirii care au început la 27 martie 1918, când Sfatul ??rii de la Chi?iin?u hot?r??te unirea Basarabiei cu Regatul Român, în momente foarte grele atât pentru Basarabia cât ?i pentru regat, unire ce ar trebui amplu expus?, apreciat? ?i 27 martie s? devin? s?rb?toare na?ional?. În octombrie 1918 amplele manifest?ri ale bucovinenilor ?i transilv?nenilor de unire a tuturor românilor într-un stat na?ional, de sine st?t?tor, au loc la Viena dup? care, Iuliu Maniu în fruntea a 70.000 de militari români, din fosta armat? austro-ungar?, se întorc acas?, visând ?i înf?ptuind Marea Unire, dup? cea înf?ptuit? de Mihai Viteazu la 1600. În 28 noiembrie 1918, Consiliul Na?ional Român din Cern?u?i hot?r??te revenirea la Moldova lui ?tefan cel Mare dup? 145 de ani, deci la România. Acest eveniment nu trebuie umbrit de Marea Adunare Na?ional? de la Alba Iulia, fiind amândou? egale ca semnifica?ie na?ional?. La fel ca scriitoarea Irina Petra? foarte mul?i români v?d complex semnifica?ia întregului an 1918 în înf?ptuirea Marii Uniri ?i a?a trebuie s? s?rb?toritm, cu fermitate, în anul 2018.

Guvernan?ii ?i parlamentarii s? nu fie admi?i, ca vorbitori, la aceste ceremonii, fiindc? nu au f?cut nimic pentru România

Istoricul, academicianul Ioan-Aurel Pop, vede Centenarul Marii Uniri cu ochii ?i mintea unui mare c?rturar ardelean care, ?i de data aceasta, d?ruie?te o parte din cultura ?i dragostea lui româneasc? Anului 1918 prin prelegeri istorice veridice, în ton academic. Este în acela?i timp o santinel? ?i ap?rator al identit??i na?ionale - i-am citit cu luare aminte volumul „Identitatea româneasc?", pe care îl recomand acum în preajma Centenarului. Domnia Sa este îngrijorat de cum se va comporta guvernul în Anul 2018. Foarte mul?i români sunt la fel de îngrijora?i. Sunt român autonom, deci liber îmi exprim p?rere personal?: a? dori ca politicienii, fie ei ?i licen?ia?i în ?tiin?ele politice, guvernan?ii ?i parlamentarii s? nu fie admi?i, ca vorbitori, la aceste ceremonii ?i s?rb?toriri fiindc? nu au f?cut nimic pentru România, dar put a parvenitism prin furt ?i corup?ie. Sper ca Dragnea ?i ochlocra?ia lui s? nu mai fie la putere în Anul Centenarului, iar pre?edintele Klaus Johannis s? fie în concediu prelungit, cât mai prelungit ?i departe de România, fiind doar un flotant gonflat, deci gol, la Cotroceni.

Mul?i români doresc un spectacol cu delega?i îmbraca?i în porturile lor str?bune

Sistematizat, poetul ?i prozatorul Adrian Popescu ar dori ca la Alba Iulia, cu ocazia s?rb?toririi de la 1 decembrie, s? fie reconstituit? Marea Adunare din 1918, începând cu defilarea delega?iilor de atunci ?i cuvânt?rile patrio?ilor unirii citite de arti?ti care s?-i personifice. Foarte mul?i români doresc un spectacol reconstruit cu acele delega?ii române, venite din Banat ?i Ardeal, îmbraca?i în porturile lor str?bune ?i cu arti?tii însufle?i?i de eveniment personificând unioni?ti acelor vremuri. Ar fi o excep?ional? manifestare ?i bine ar fi s? fim lipsi?i de prezen?a politicienilor de acum. Asemenea spectacole ar trebui s? aib? loc ?i-n Basarbia ?i Bucovina, în toat? ?ara.

S? cânt?rim guvernan?ii dup? faptele lor nu dup? logoree

Domnul profesor Irinel Popescu, pe cât de mare chirurg este pe atât de rupt e de actuala situa?ie social-politic? din România, fiindc? în cele 12 rânduri scrise su?ine c? pre?edin?ia, guvernul, parlamentul sunt cu adev?rat interesate de organizarea Centenarului Unirii. Cu tot respectul fa?? de Domnia Sa: „Quid verba audiam, cum facta videam ?" se întreba Cicero. Bun? întrebare, domnule profesor, s? ne-o punem tot timpul ?i noi, s? cânt?rim guvernan?ii dup? faptele lor nu dup? logoreea lor.

Criticul mercenar de pe Calea Victoriei

Criticul, de toat? critica, Alex ?tef?nescu, critic? incapacitea de a p?stra ceea ce s-a ob?inut în 1918 ?i cere „s? nu mai accept?m conduc?tori incapabili". Combate bine venerabilul, care, în schimb, l-a acceptat, periat din cap pân? în picioare ?i ?preiat cu elogii ?i-n axile pe Roman Patapievici, ce le-a fost un guru literar de la I.C.R. ?i înv??a c? românii sunt patibulari tara?i, plaiul mioritic radiografic e „o fecal?" iar Mihai Eminescu e „un cadavru de depozitat în debara". Dac? l-a?i asculta ?i acceptat pe Patapievici, restul v? e mult mai u?or, doar sunte?i critic mercenar de pe Calea Victoriei.

Managementul guvernan?ilor no?tri este înc? în stadiu de fezabilitate

Doamna Simona Vasilache, cu doctorat în management, adic? instruit?, iscusit? ?i priceput? vine cu „ac?iuni de anvergur?" în s?rb?torirea Centenarului, numerotate: muzee, sesiuni de art? de strad?, rute de tren cu conferin?e ?i expozi?ii, dezbateri publice prin orice mijloace, bancnote cu Centenarul, dezvelire de busturi în ?ar? ?i str?in?tate, cu un concurs de nou imn na?ional, edit?ri ?i dona?ii de c?r?i în bibliotecile lumii. Excep?ional, felicit?ri ! Fezabil, cum zice francezul, totul este ce fac românii din tot ce e posibil. E posibil s? merge?i la domnul ministru al identit??ii na?ionale, Lucian Roma?canu, dup? bani, dar nu e sigur c? ve?i primi, pentru c? programului dumneavoastr? de anvergur? îi trebuiesc mul?i, mul?i bani, care sunt imposibil de primit de la ministru. Prin absurd, s? presupunem, c? aceast? posibilitate financiar? ar fi posibil?, dar nu, nu mai e timp de realizare. Peste trei luni începe Anul 2018, iar managementul guvernan?ilor no?tri este înc? în stadiu de fezabilitate. Citi?i ?i ve?i afla c? celelalte na?ionalit??i ce au devenit autonome în 1918 ?i-au început de mult progamele, mult mai ambi?ioase decât ale noastre, de ani de zile ?i acum sunt gata.

Majoritatea oamenilor de cultur? se deta?eaz? de clasa politic? postdecembrist?

Doctorul în filologie R?zvan Voncu, lector universitar, crede c? „punctul de greutate al Centenarului ar trebui s? fie de natur? cultural?, nu festivist-politic?". Drept ?i m? bucur c? majoritatea oamenilor de cultur? ?i cu ocazia „Centenarului" se deta?eaz? franc de clasa politic? postdecembrist?. P?cat c? nu se unesc într-o contrafor?? politic?, având alte preocup?ri sau din comoditate, poate din continen?? sau orgoliu. P?cat, nu zic altceva. Domnia Sa vorbe?te de regândirea programelor ?colare, de importan?a limbei latine ?i cultivarea corect? a limbii române, despre ?colile de cultur?. Pertinent.

Vorb?rie... faptele nu se v?d, nu s-au n?scut...

Ultimul, la propriu ?i figurat, dintre cei ce au scris despre Centenarul Marii Uniri în revista „România Literar?" din 28 iulie 2017, este Ionu? Vulpescu, târgovi?tean ?i pop? ca educa?ie, dar e de stânga de când a fost consilierul lui Ion Marcel Ilici Iliescu ce l-a transformat în produs pesedist ?i Ponta l-a sfin?it ca ministru la cultur? în guvernul s?u. Cu un asemenea palmares duhovnicesc, cei de la revista „România Literar?" i-au cerut p?rerea ?i el a scris, în manier? grandilocvent?, „Un efort solidar". Trebuie precizat , din primul moment c? este vorba de solidaritatea sa cu PSD-ul Ponta-Dragnea, în care sfin?enia sa a prezentat „un proiect concret înc? din 30 noiembrie 2015 - despre aniversarea Centenarului - proiect ce nu a r?mas liter? moart?. Fezabil" ! Dar e doar vorb?rie, fiinc? faptele nu se v?d, nu s-au n?scut, nu se vor na?te din PSD, de?i înfumuratul p?rin?el vorbe?te ?i de o „autostrad? cultural? ce leag? capitalele Unirii - Bucure?ti, Aba Iulia, Chi?in?u, Cern?u?i - ?i alte centre".

Românii de rând au nevoie de facta, non verba!

Ce frumos ?tiu s? vorbeasc? popii ?i politrucii, dar noi, românii de rând, avem nevoie de facta, non verba. În final, p?rin?elul se auto-spovede?te ?i iart? de p?cate guvernan?ii pesedi?ti, încheind cu: „ne mai despart cinci luni de anul 2018 ?i progresele sunt minuscule ... un fiasco al Centenarului mi se pare deja antamat"! Nu ?tiu ce înseamn? antamat, nu l-am g?sit nici în vechiul meu DEX, dar cuvântul fiasco în aceast? propozi?ie m? îngroze?te. Poate e anatema popii fiindc? nu mai e ministru, de la unii popi te po?i a?tepta la orice. Totu?i, r?mânem la convingerea c? ce nu vor face guvernan?ii vor face c?rturarii, unii ziari?ti ?i scriitori, românii de rând, ?i în primul rând, ??r?nimea noastr? milenar?, sub îndrumarea sfatului b?trânilor în?elep?i ?i a consilierilor prim?riilor comunale, a bunilor ?i cu dragoste înv???tori împreun? cu adev?ra?i preo?i.

Flori ?i folclor, drapele tricolore în vânt ?i copii veseli. O zi f?r? pre?edin?i, guvernan?i sau parlamentari va fi o adevarat? s?rbatoare!

Eu visez de ani de zile s? apuc Centenarul Marii Uniri, pe care mi-l doresc ?i imaginez a?a ca pe o grandioas? reconstituire a Sfatului ??rii de la Chi?in?u, a Coniliului Na?ional de la Cern?u?i ?i a Marii Adunari de la Alba Iulia, unde au venit de departe, prin frig ?i ploi, pe jos sau cu carele ?i c?lare, delega?ii din toat? ?ara pline de însufle?irea unirii r?pit? de cotropitori seculari. Vreau s?rb?torire cu flori ?i folclor, drapele tricolore în vânt ?i copii veseli, nu vreau s? aud voci de pre?edin?i, guvernan?i sau parlamentari ai acestor vremuri. O zi f?r? ei va fi o adevarat? s?rbatoare. Aceast Centenar trebuie s? fie o s?rb?toare a sufletului ?i firii române?ti, în care to?i s? don?m voluntar ceva din noi, s? ne bucur?m cu lacrimi în ochi de bucuria semenilor no?tri la aceast? împlinire pl?tit? cu atâtea jerfe de tot neamul nostru peren aici. Nu suport programele artificiale, de hai s? ne afl?m în treab?, nici programele politico-financiare, în schimb în acest caz toate ministerele, vem 24 la num?r, au datorie social-moral? s? participe bine pregatite, nu pot s? lase totul în cârca celui mai pr?p?dit minister, condus de para?utistul, la propriu ?i figurat, Lucian Roma?canu.

Nu mai avem patrio?i precum acum o sut? de ani, doar jefuitori ?i vânz?tori de ?ar?

Datorit? politicii neromâne?ti ce continuat? ?i dup? 1990, ast?zi suntem aproape patru milioane de români în afara ??rii ?i m? întreb cum se preg?te?te Ministerul Afacerilor Externe pentru aceste mari evenimente na?ionale, ce c?r?i, expozi?ii, filme ?i programe preg?tesc ambasadele lui în afar? de ac?iunile protocolare obligatorii ?i de mesele pentru fripturi?tii români apropia?i, cunoscu?i c? perie guvernul ?i partidul. Am auzit ?i de un minister pentru românii de pretutindeni, oare cu ce se va ocupa în 2018 în afar? de afaceri g?in?re?ti politico-economice ?i sindrofii prin pretutindene. Oare Banca Na?ional? a României a sucombat sau va scoate o bancnot? sau moned? comemorativ? ?i câte ?i mai câte trebuiau f?cute pân? acum, câte ?i mai câte vor r?mâne nef?cute în 2018. Toate na?iunile desprinse din Austo-Ungaria în 1918 ne-au luat-o înainte ?i de data aceasta. Dintre ele avem vecini iredenti?ti care ne vor pizmui ?i mai îndârjit în 2018 pentru unirea noast? cea fireasc?, ne vor conturba cu ur? ?i du?m?nie, în fel ?i chip, Centenarul Marii Uniri. ?i ce nepreg?ti?i suntem noi în fa?a lor, pentru c? ni s-a ascuns, tot timpul, adevarul istoric din 1940 încoace, iar din 1990 am fost manipula?i s? renun??m ?i la identitatea na?ional?. Suntem îndruma?i s? nu contracar?m agresiunea la adresa staului nostru unitar de?i suntem îndrept??i?i ?i datori. Din nefericire, nu mai avem patrio?i precum acum o sut? de ani, doar jefuitori ?i vânz?tori de ?ar?. Sper s? nu fie chiar un fiasco, dar nici cum ar trebuie s? fie nu va fi. Oricum, incontestabil, Centenarul Marii Uniri este bacalaureatul nostru în fa?a României... Vom vedea cine va absenta, cine îl va promova ?i cine nu!

Septembrie 2017, St.Vital - Canada

footer