Revista Art-emis
Un psihopat la Elysee? PDF Imprimare Email
Bernard Martoia, Fran?a   
Duminică, 17 Septembrie 2017 13:20

Macron ISecolul al XXI-lea a debutat cu o serie de conduc?tori de state, f?r? personalitate, f?r? competen?e, f?r? interese pentru propiile ??ri ?i popoare, ba chiar d?un?tori acestora. Romînisa nu face excep?ie. Ultimii trei ?efi de stat ai Fran?ei sunt exemple caracteristice ale marionetelor aruncate pe fotoliul lui Napoleon Buonaparte ?i ai regilor Fran?ei. Hexagonul nu mai este ce a fost cândva (nici România!) ?i, se pare c? un alt Nero poate da foc planetei.(Redac?ia ART-EMIS).

Comportamentul lui Emmanuel Macron este în concordan?? cu analiza psihiatrului italian Adriano Segatori

La 1 mai 2017, psihiatrul italian Adriano Segatori a prezentat analiza candidatului Emmanuel Macron în perioada premerg?toare alegerilor preziden?iale

Analiza lui, prezentându-l ca pe un psihopat, ar fi trebuit s? anun?e aleg?torii francezi. Nu s-a întâmplat a?a, iar persoana în cauz? a fost u?or aleas? Pre?edinte al Republicii Franceze în a doua rund?. Unele site-uri etichetate ale atmosferei, prin gândire unic?, au alertat electoratul. Nancy Verdier în numele lui „Dreuz Info" a sunat clopotul de alarm?; în zadar, deoarece mul?imea lan?urilor de informa?ii continue spal? eficient creierul credulilor, prezentându-l întotdeauna sub un unghi de m?gulire. Comportamentul lui Macron de la alegerea sa este, în toate privin?ele, în concordan?? cu analiza psihiatrului Segatori de la sosirea sa teatral? la piramida lui Louvres în seara alegerii sale pân? la insultele sale libere ?i repetate la aceia pe care îi dispre?uie?te. Lista continu? s? devin? mai lung?, deoarece Macron se iube?te numai pe sine. Reac?iile indigene ale oamenilor viza?i ?i jurnali?tilor uimi?i arat? c? nu l-au ascultat niciodat? pe psihiatrul care i-a avertizat.Am scris un articol pe 5 mai, care nu a fost publicat, care reaminte?te periculozitatea persoanei ajuns? la ?efia statului francez. Un om în?elept, chiar dac? este prea târziu pentru a relua povestea...

Un psihopat la Elysee?

Profesorul Adriano Segatori, psihiatru ?i psihoterapeut italian, a acordat un interviu ziarului elve?ian „Les Observateurs" despre natura periculoas? a candidatului Macron în Fran?a[1]. O.Z.N.-ul de pe scena politic? francez? se preg?te?te s? preia puterea executiv? dup? o campanie inteligent? orchestrat?, utilizând discret banii miliardarului George Sörös, care, prin fondarea „societ??ii deschise " (sun? cunoscut, nu ? - n.r.), finan?eaz? toate campaniile electorale pentru o lume f?r? frontiere. În timpul campaniei preziden?iale au ap?rut semne tulbur?toare, dar care nu i-au alertat pe francezi despre previzibilul pericol pe care îl prezint? acest personaj tulburat. Iat? discursul integral al acestui psihiatru : pe care l-am redeschis pentru c? traducerea pe pânz? nu p?rea satisf?c?toare.

„Analiza mea despre Macron provine atât din imaginile pe care le am în posesia mea, cât ?i din biografia pe care o sus?ine candidatul. La vârsta de 15 ani, tân?rul Emmanuel Macron a suferit un atac sexual grav comis de c?tre profesorul s?u francez (Brigitte Trogneux), care avea vârsta de 39 de ani. În loc de viziunea cu apa de trandafir a acestei uniuni care ar putea fi definit? grotesc ca o c?s?torie reparatorie pentru violul comis, v?d mai degrab? faptul c? dezvoltarea lui Emmanuel Macron s-a oprit prematur în timpul adolescen?ei din cauza unei opera?ii de seduc?ie atât psihic?, cât ?i fizic?. Ce s-a întâmplat este înc?lcarea unui tabú. Prima înv???tur? a acestui caz este convingerea c? totul este permis.Fire?te, acest sentiment al întregii puteri a avut loc în cadrul burgheziei bune din Amiens. Dac? aceast? unire s-ar fi produs într-un mediu proletar - acest mediu pe care Emmanuel Macron îl dispre?uie profund - ar fi fost distrus. El urma s? s? se afle ast?zi sub controlul serviciilor sociale, în timp ce Brigitte Trogneux ar fi fost în închisoare. Acesta este adev?rul trist.

Ne confrunt?m cu o problem? pedofil?

Odat? ce tabú-ul este înc?lcat, ideea de omnipoten??, specific? fiec?rui copil, este ulterior încurajat? în cazul s?u, pân? când dep??e?te suprapunere propriei sale personalit??i. Aceasta din urm? este înt?rit? de avantajele incontestabile intelectuale care o fac s? extrapoleze limitele sale personale. Paradoxul este c? pare patologic normal, dar suntem în mijlocul narcisismului. De la tinere?e, Macron a avut o ambi?ie extraordinar?; are nevoie de privirea ?i admira?ia altora pentru a compensa un complex de inferioritate. Deci, ne confrunt?m cu trei paradigme care definesc un anumit tip de personalitate.
- ideea c? nu exist? limit? ;
- un sentiment de omnipoten?? din copil?rie, dar ?i mai prezent la vârsta adult? ;
- un narcisism care nu-i interzice s? se defineasc? ca fiind r?u inten?ionat
Ce structureaz? aceste trei paradigme?
Aceasta structureaz? o psihopatie deoarece ne confrunt?m cu un individ care, ca în cazul lui Emmanuel Macron, este perfect definit ca un psihopat. Cuvântul psihopat nu este o insult?. Un mare psihanalist american ca Nancy McWilliams explic? faptul c? un psihopat poate ajunge la cele mai înalte niveluri ale administra?iei americane. Un psihopat este un deviant care este foarte bine organizat din punct de vedere social ?i cultural. Acesta este cazul în profilul studiat.

Personalitatea psihopatului se caracterizeaz? prin puncte de referin??

De exemplu, Macron are o fascina?ie pentru superficial (de aici porecla Macreux), o capacitate extraordinar? de atrac?ie, dar un disconfort în confruntarea pe care o vedem în crizele sale de isterie de la un moment în care admira?ia blând? subliniaz? punctele slabe ale identit??ii sale (demiterea tumultoas? a ?efului de stat Pierre de Villiers). Aceast? isterie se caracterizeaz? prin interesul s?u pentru presta?ia teatral? (piramida din Luvru, ghea?a cu ghea??, elicopterul la bordul unui submarin de atac nuclear), care sunt remarcabile, o coinciden?? tulbur?toare, poveste personal? cu profesorul ei seduc?tor de la care a înv??at s? joace teatru.

Psihopatul nu este demn de încredere, dar reu?e?te prin fascina?ia pe care o exercit? pentru a convinge mul?i interlocutori. Nu are nici o remu?care. Când Macron vorbe?te despre s?raci sau îi insult? pe s?racii din Nord, numindu-i la fum?tori sau alcoolici invizibili, atunci când denigreaz? femeile, reducându-le la rangul de ignorante, ne trimite - sine die - discursul explicat de c?tre psihiatrul Jacques Lacan. Macron nu a vrut s?-l spun?, dar incon?tientul s?u ia vorbit, deoarece el crede ceea ce spune ?i nu poate s?-l ajute s?-l exprime. El se ap?r? schimbând semnifica?ia afirma?iilor sale, f?r? a-?i exprima niciodat? remu?c?rile pentru c? nu simte vinov??ia (insensibilitatea fa?? de victimele revoltelor din insula Saint Martin dup? trecerea uraganului Irma. Aceste revolte nu ar fi trebuit s? se produc? dac? ar fi dat ordinul pentru luarea m?surilor de precau?ie în aceast? problem?).

Care este problema din punct de vedere psihiatric? Care este pericolul personajului?
R?spund c? nu exist? nici o îndoial? în leg?tur? cu asta. Ca to?i psihopatii, Emmanuel Macron este deosebit de periculos. Un intelectual american specializat în ceea ce noi numim în jargonul nostru de psihiatru tulbur?ri bine integrate printre notabili, a afirmat verbal: „Criminalii în serie distrug familiile, în timp ce psihopa?ii din vârful statului distrug na?iunile".

De ce e periculos Macron?

- Are un înalt sim? al lui însu?i.
- Nu-i place Fran?a ?i nu se lupt? pentru oamenii din Fran?a.
- Se iube?te enorm ?i se lupt? s?-?i p?streze identitatea fragil?.
Confruntarea cu Marine le Pen nu are un caracter politic. El nu poate accepta c? o femeie, Marianne, reprezentant? a Fran?ei, este adversarul ei. Are nevoie de o mam? adoptiv?. Orice alt? rela?ie cu o femeie este imposibil?. Aceast? fragilitate este foarte periculoas?, deoarece, ca to?i psihopatii, ea func?ioneaz? numai pentru sine ?i consider? al?ii ca instrumente pentru propria ei m?re?ie. Acest lucru subliniaz? pericolul cu care se confrunt? Fran?a ast?zi cu un astfel de candidat. (Sfâr?itul interviului).

Comentariul meu (Bernard Martoia - n.r.) cu dou? zile înainte de al doilea tur al alegerilor preziden?iale din 7 mai 2017

Ca mul?i psihiatri, profesorul Segatori nu face nicio distinc?ie între psihopat ?i sociopat, dar termenul este folosit de poli?ia american? pentru a elimina crimele de serie. Sociopa?ii tind s? fie dezorganiza?i. Ei nu pot s?-?i p?streze un loc de munc?, s? locuiasc? ?i s? men?in? o rela?ie stabil?. Pentru c? violen?a lor este neregulat?, ei sunt mai u?or de identificat ?i de în?eles decât de psihopa?ii. Pe de alt? parte, psihopatii sunt extrem de organiza?i. Au rela?ii normale cu ceilal?i. Ele inspir? încrederea, deoarece în?eleg perfect emo?iile umane. Ei sunt st?pâni în manipulare, pentru c? nu simt nici o emo?ie ?i nu simt nici o remu?care. Ei î?i planific? cu aten?ie actele de r?zbunare. Din acest motiv, sunt foarte greu de identificat deoarece ei anticipeaz? fiecare pas al crimei lor pentru a se asigura c? nu vor fi detecta?i de poli?ie. Profesorul Segatori a subliniat pericolul psihopat care poate distruge na?iunile. Istoria contemporan? ne-a l?sat dou? exemple cu Iosif Stalin ?i Adolf Hitler.

Pre?edintele Republicii Franceze este ?eful for?elor armate. Numai el poate decide s? declan?eze o lovitur? nuclear?. Poate un psihopat s? aib? în mod rezonabil aceast? responsabilitate? Aceasta este întrebarea existen?ial? pe care ar fi trebuit s? o solicite aleg?torii francezi înainte de a vota[2].

Simone de Beauvoir a spus c? cel mai mare flagel al umanit??ii nu este ignoran?a, ci refuzul de a te informa de a cunoa?te.

Grafica - I.M.

------------------------------------------
[1] Înainte de votul final din turul al doilea al alegerilor preziden?iale din Fran?a. Alegerile preziden?iale din Fran?a din 2017 s-au desf??urat în dou? tururi de scrutin: primul, pe 23 aprilie, iar al doilea, între primii doi candida?i, la 7 mai 2017. În urma alegerilor, a fost ales pre?edinte Emmanuel Macron, candidatul forma?iunii „En Marche".
[2] Bernard Martoia pentru Dreuz.info .https://www.dreuz.info/2017/09/15/le-comportement-demmanuel-macron-est-conforme-a-lanalyse-du-psychiatre-italien-adriano-segatori/

footer