Revista Art-emis
Un blam pentru mai marii Occidentului PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Luni, 11 Septembrie 2017 10:56

Corneliu VladGreu de crezut, dar adev?rat: o aniversare epocal? a istoriei contemporane - ?i nu una oarecare ci un centenariat - n-a fost luat? în seama de cei ce erau datori s? o glorifice binemeritat. Practic, mai nimeni - ?i nu doar la nivel oficial - nu ?i-a amintit, în lumea asta, c? în urm? cu o sut? de ani, mai precis la 13 iunie 1917, s-a n?scut conceptul geopolitic de Occident, din care aveau s? se nasc?, în timp, institu?iile ?i for?? Occidentului ?i a comunit??ii ?i structurilor euroatlantice de ast?zi. În acea zi din vara lui 1917, avangard? trupelor americane comandate de generalul Pershing debarc? pe coastele maritime ale Fran?ei pentru a veni în ajutorul statelor din Tripl? Alian?a Britanii, încle?tate în b?t?liile Primului R?zboi Mondial cu Germania Kaiserilor. Era pentru prima oar? în istorie când un militar american punea piciorul pe pamanntul Europei, dar era de fapt clip? inaugural? a consacr?rii Statelor Unite c? mare putere iar apoi c? hiperputerea mondial? de ast?zi.

Faptul anecdotic de istorie întâmplat acum un secol a fost celebrat, cuviincios ?i provincial, la Pas de Calais, dar, cum era ?i de a?teptat, a trecut neobservat nu doar în Europa, ci ?i în Fran?a. În?elesul acestei debarc?ri în Europa, care, aten?ie, avea s? se reediteze ?i în al doilea r?zboi mondial, nu poate fi îns? nesocotit de istorie: mersul lumii de ast?zi a fost - ?i continu? înc? a fi - c?l?uzit (pentru cât timp oare?) - de traiectoria benefic? definit? prin convertirea punctului cardinal ?i a conceptului geographic vest în conceptul socio-politic Vest, cu tot ceea ce decurge de aici - institu?ii, alian?e, civiliza?ie, valori... „De la Plato la N.A.T.O." (cum este titlul unui autor american), Vestul ?i-a creat ?i dezvoltat prin vremyuri istorice civiliza?ia, religiile, culturile, legile ?i tablele de valori. Aici s-au n?scut, spre binele întregii omeniri, progresul ?i moderrnitatea. Occidentul, mai corect spus Europa, a descoperit lumea, nu lumea a descoperit Europa, îmi spunea, în urm? cu mul?i ani, la Geneva marele europeist Denis de Rougemont în biroul sau de unde se vedea, printr-o fereastr? larg deschis?, piscul alb al Mont Blanc-ului.

?i atunci, de ce aceast? t?cere bizar?, grotesc?, ba chiar suspect?, pentru a nu-i spune doar ipocrit?? Pentru c?, în prim?var? premerg?toare momentului centenarului Vestului, pre?edintele Americii a declarat c? Germania „datoreaz? sume imense de bani N.A.T.O. ?i S.U.A., care îi furnizeaz? o ap?rare foarte puternic? ?i foarte costisitoare", iar cancelarul de la Berlin a replicat prompt, asigurându-l c? europenii „î?i î?i au propriul destin în propriile mâini". Departe de a fi vorba doar de un schimb de replici acide (?i nu sunt singurele), pr?pastia deschis? între principalele dou? puteri economice (?i nu numai) ale Occidentului prefigureaz? convulsii ?i dezechilibre de proprtii planetare în tot mai precar? balan?? a securit??ii interna?ionale. Autorii reiau cu frnezie vechea tema a declinului Occidentului , iar politologii se întrec în scenario catastrofice. „La orizont se profileaz? nu o lume f?r? Vest, ci un Vest f?r? Statele Unite", prevestea, pe cât de alarmist, pe atât de nerealist, universitarul (american!) Charles Kupchan. Numai c? a?a cum o lume cu „dou? Occidenturi" nu se poate, nici m?car gramatical, nici ??rmurile Atlanticului, care par ast?zi unora la fel de îndep?rtate c? pe vremea lui Columb nu vor deforma contururile Terrei sau, de-a dreptul spus, arealul mondial al democra?iei ?i economiei de pia?? al ceea ce numim (de altfel tot mai impropriu în sens strict geografic) Occident.Oricum îns?, ipocrizia celor ce au trecut non?alant ?i la? peste centenarul Occidentului geopolitic nu se poate sustrage unui blam istoric.

footer