Revista Art-emis
S?tui de colonialismul U.E., central-europenii joac? cu Rusia ?i America PDF Imprimare Email
Ec. dr. Ilie ?erb?nescu   
Luni, 11 Septembrie 2017 10:04

Ec. Dr. Ilie ?erb?nescuAproape la unison - iar??i cu excep?ia României, ??rile foste surate comuniste membre ale U.E. au adoptat m?suri pentru salvarea propriet??ii autohtone asupra p?mânturilor agricole. Ca o not? comun?, este vorba despre condi?ionalit??i diverse care s? îngreuneze sau s? fac? practic inoperabil? prevederea din tratatele de aderare referitoare la liberalizarea vânz?rii terenurilor agricole c?tre cet??eni ai U.E., modalitate mâr?av? prin care vesticii urm?resc s? pun? mâna pe roadele p?mânturilor estice. Fapt ce se produce inevitabil ?i de la sine în condi?iile în care cei din Vest sunt comparativ boga?i ?i cei din Est sunt comparativ s?raci. Cât prive?te argumentul c? libertatea de dobândire ar apar?ine deopotriv? celor din Est pentru p?mânturile din Vest, este vorba despre o tic?lo?ie: degeaba ?i se îng?duie s?-?i cumperi Mercedes, când tu nu-?i po?i permite decât closet în curte! În Ungaria, sloganul oficial este „p?mânturile ungure?ti apar?in maghiarilor ?i vor r?mâne ale maghiarilor", iar în Polonia, f?r? asemenea sloganuri, situa?ia în practic? se prezint? pe acelea?i coordonate: p?mânturile polonezilor sunt ale polonezilor. Pân? ?i mai pu?in vizata Bulgarie - unde asaltul U.E. este echilibrat de influen?ele puternice ale Rusiei -, reglementarea privind cump?rarea de p?mânt agricol de c?tre str?ini doar cu condi?ia unei reziden?e prealabile de minimum 5 ani în Bulgaria a stârnit pur ?i simplu bube pe la Bruxelles.

Era de b?nuit c? lupta anticolonialist? din ??rile estice ale U.E. s? se concentreze, cel pu?in în aceea?i m?sur?, în domeniul retailului, deosebit de sensibil pentru popula?ie ?i extrem de vizibil pentru maniera în care multina?ionalele vestice opereaz? întru distrugerea capitalului autohton ?i a identit??ii na?ionale locale. Peste tot, marile lan?uri vestice de retail au ocupat pozi?ii de for??, peste tot au luat locul chio?carilor autohtoni, folosindu-?i aceste pozi?ii. Nu este o simpl? înlocuire, ci o eliminare a furnizorilor locali, o cre?tere nejustificat? a importurilor, în dauna produc?torilor na?ionali. Peste tot, ca atare, se duce o lupt? tenace pentru limitarea expansiunii lan?urilor de retail vestice, prin interzicerea extinderii acestora în centrul ora?elor, ori pentru încurajarea prezen?ei produselor locale în rafturi ?i a produc?iei na?ionale în pia??. ?i s? subliniem ac?iunea sus?inut?, nu doar mimat? ?i deci ru?inoas? ca aceea din România, împotriva dublului standard pe care multina?ionalele occidentale îl aplic? furniz?rilor, îndeosebi alimentare, pe pie?ele estice ?i, respectiv, vestice.

În mod corelativ cu aceste mi?c?ri ?i ac?iuni pe plan intern, se constat? deplas?ri semnificative pe plan extern. În unele ??ri estice are loc o încercare de reapari?ie a unei politici externe, dup? dispari?ia aproape total? a acesteia în perioada de „punere la dispozi?ia" Bruxelles-ului. „Jocul" cu Rusia este ilustrativ, dar nicidecum nu este unicul. Extinderea leg?turilor economice cu Rusia, multiplicarea contractelor cu firme ruse?ti ?i a contactelor politice cu Moscova par s? fie instrumentul predilect al domnului Orban, deoarece probabil aceast? abordare este mult mai tolerabil? pentru Berlin, nefiind decât o copie palid? a ceea ce face în practic? Germania îns??i. În Polonia, deviza este cu totul alta: „Mai pu?in U.E., mai mult S.U.A.". Var?ovia manifest? o nemul?umire deschis? în ceea ce prive?te politica Berlinului fa?? de Polonia, incriminând f?r? ocoli?uri aranjamentele de livr?ri ruse?ti de gaze în Germania, prin tranzitarea M?rii Baltice ?i deci cu ocolirea Poloniei. Var?ovia a sistat mari comenzi de arme de la parteneri din U.E., în favoarea unor achizi?ii interne sau din S.U.A. Având în vedere problemele puse ?i mi?c?rile f?cute, Polonia a luat locul de frunte din ultimii ani al Ungariei printre „oile negre" pentru Bruxelles-ul mereu mai odios ?i mai berlinizat.

Aceste „oi negre" se arat? f?r? perdea îngrijorate de câ?tigarea scaunului preziden?ial în Fran?a de c?tre E. Macron, interpretarea lor fiind aceea c? o Fran?? urm?rindu-?i cu prioritate interesele na?ionale în U.E. le-ar l?sa un spa?iu de manevr? mai larg împotriva Bruxelles-ului, în timp ce o Fran?? condus? de la Berlin, precum se risc? a se întâmpla în vremea lui Macron, le poate închide ?i respira?ia.

footer