Revista Art-emis
Principiile morale ale Codului Bushido PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 27 August 2017 21:59

Inazo Nitobe-BushidoDespre Samurai exist? numeroase controverse, tocmai pentru c? modul de via?? al asiaticilor difer? mult de cel european, iar psihologia asiatic? a fost pentru multe secole inaccesibil? europenilor. De?i chiar ?i ast?zi, are înc? multe pagini albe europenii, românii în mod special ar avea multe de înv??at pentru a-?i corecta comportamentul în societate. (Redac?ia).

Codul Bushido - Modul de via?? al Samurailor

Drepturile samurailor - clasa militar? nobil? din epoca medieval? ?i din începutul modernit??ii Japoniei - au fost abolite odat? cu modernizarea, în stil occidental a Japoniei, dar ei nu au disp?rut din memoria colectiv? a niponilor. Stilul de via?? al samurailor japonezi, „bushido", a devenit subiectul numeroaselor volume ?i filme. Printre autorii de carte se num?r? ?i Inazo Nitobe cu lucrarea sa „Bushido: Sufletul Japoniei". Volumul a fost lansat în anul 1899 în Statele Unite ale Americii ?i a avut un succes deosebit. Cele 8 Principiile morale ale Codului Bushido - stilul de via?? al samurailor:

Corectitudinea

Codul Bushido afirm? c? Dreptatea este cea mai puternic? virtute a samuraiului. Unul dintre samuraii cei mai cunoscu?i o descrie astfel: „Rectitudinea este puterea unui individ de a se decide asupra unui mod de ac?iune în concordan?? cu ra?iunea, f?r? renun??ri; a muri când este timpul s? mori, s? love?ti atunci când e timpul s? love?ti". Un altul o descrie a?a: „Dreptatea este osul care d? fermitate ?i statur?. F?r? oase, capul nu poate r?mâne în vârful coloanei, ?i nici mâinile nu s-ar mi?ca. Deci f?r? corectitudine, nici talentul ?i nici înv??area nu pot transforma firea uman? într-una a samuraiului".

Curajul

Codul Bushido distinge între vitejie ?i curaj: „Curajul este demn de a fi numit între virtu?i numai dac? este exercitat în numele Drept??ii. În scrierile sale, Confucius spune: A percepe ceea este drept ?i a nu face dezv?luie o lips? de curaj. Mai pe scurt: Curajul înseamn? a face ceea ce este drept".

Binefacerea sau milostenia

Un om investit cu puterea de a comanda ?i de a ucide este de a?teptat s? demonstreze aceea?i putere extraordinar? în binefacere ?i mil?: „Dragostea, m?rinimia, afec?iunea pentru al?ii, comp?timirea ?i mila sunt tr?s?turi ale Binefacerii, cel mai înalt atribut al sufletului uman. Atât Confucius cât ?i Mencius au spus des c? cea mai important? atribu?iune a unui conduc?tor este mila".

Polite?ea

A discerne între servilism ?i polite?e poate fi dificil pentru un vizitator oarecare al Japoniei, dar pentru un b?rbat adev?rat, polite?ea are r?d?cinile în binevoin??: „Polite?ea ?i bunele maniere au fost observate ca fiind tr?s?turi japoneze. Dar polite?ea ar trebui s? fie expresia unei griji binevoitoare pentru sentimentele altora. Este o virtute s?r?cioas? dac? e motivat? doar de teama de a nu ofensa gusturile altora. Cea mai înalt? form? a Polite?ii se apropie de dragoste".

Onestitatea ?i sinceritatea

Conform lui Nitobe, adev?ra?ii samurai au dispre?uit banii, crezând c? „oamenii trebuie s? le poarte pic? banilor, pentru c? bog??ia încurc? în?elepciunea". De aceea, copiii samurailor de rang înalt erau crescu?i s? cread? c? a vorbi despre bani este de prost gust ?i c? ignoran?a în privin?a diferitelor valori ale monedelor arat? bun? cre?tere: „Bushido încuraja cump?tarea, dar nu din motive economice, cât pentru a avea exerci?iul abstinen?ei. Luxul era considerat o amenin?are la adresa b?rb??iei ?i umanit??ii ?i simplitatea cea mai sever? era cerut? clasei lupt?torilor... ma?ina de num?rat ?i abacul era urâte".

Onoarea

De?i codul Bushido se ocupa în principal cu profesia de a fi soldat, este la fel de adev?rat c? se referea ?i la comportamentul non-mar?ial (combativ). Sim?ul onoarei, o con?tiin?? vie a demnit??ii ?i valorii personale îi caracteriza pe samurai. „Teama de ru?ine atârna ca o sabie deasupra capului fiec?rui samurai... A te ofensa la cea mic? provocare era ridiculizat?. A?a cum spunea vorba popular?: Adev?rata r?bdare înseamn? s? supor?i ceea ce este de nesuportat".

Loialitatea

Realit??ile economice au dat o lovitur? loialit??ii organiza?ionale în întreaga lume. (Autorul remarc? aceasta la anul 1900! - n.r.). Chiar ?i a?a, b?rba?ii adev?ra?i r?mân loiali c?tre cei c?rora le sunt datori: „Loialitatea fa?? de un superior era cea mai distinctiv? virtute a erei samurailor. Fidelitatea personal? exist? în tot felul de oameni: o band? de ho?i de buzunare jur? fidelilate liderului ei. Dar numai în codul Onoarei Cavalere?ti, loialitea are o importan?? capital?".

Caracter ?i auto-control

Bushido înva?? c? oamenii ar trebui s? se poarte în concordan?? cu un standard moral absolut, unul care transcende chiar logica. Ce este bine este bine ?i ce este r?u, este r?u. Diferen?ele dintre bine ?i r?u sunt date, nu subiecte supuse dezbaterii sau justific?rilor de tot felul. Finalmente, este obliga?ia oric?rui b?rbat s?-?i înve?e copii standarde morale, prin însu?i comportamentul s?u. „Primul obiectiv al unui samurai este acela de a-?i înt?ri caracterul. Facult??ile pruden?ei, inteligen?ei ?i dialecticii erau mai pu?in importante. Superioritatea intelectual? era pre?uit?, dar samuraiul era, în esen??, un om al ac?iunii", scrie autorul.

Ultimul conflict militar în care samuraii au fost implica?i s-a petrecut în 1877 ?i este cunoscut drept B?t?lia de la Shiroyama.

footer