Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ing. Avram Fi?iu   
Duminică, 13 August 2017 16:07

La ?ar?Ei, politicienii le vor distruge ?i pe celalalte dac? tu nu faci nimic. Iat? solu?ia: din ignoran?? cras?, incompeten?? ?i tr?dare de interes na?ional, clasa politic? din ultimii 27 de ani, arunc? la groapa istoriei cea mai autonom? economic clas? social? din România, ??r?nimea. Astfel din 4,3 milioane de familii de ??rani în 2007, în numai 13 ani popula?ia de ??rani independen?i financiar, cultural, social, politic, este pe cale de a fi pulverizat? din punct de vedere structural. România a pierdut astfel din punct de vedere comercial, în ultimii 10 ani, 3,2 milioane de familii de ??rani (cca 9 milioane de suflete), familii care au trecut la agricultura de subzisten?? în prima faz? dup? care se vor a?eza pe lavi?a istoriei. Pân? în 2020 sunt preg?tite s? ias? din sistemul comercial înc? cca. 700.000 de familii (cca 2,1 milioane de persoane). Pentru clasa politic? actual? cca. 200.000 de agricultori cu ferme agroindustriale sunt suficien?i ca s? ne pun? mâncare ultrachimizat? în farfurie pentru a ne mai r?ri, „la cre?terea demografic? exponen?ial?" pe care o are ?ara.

În acest r?stimp avem de a face cu o clas? urban? ignorant?, care în mod pasiv accept? s? mearg? la supermarket, de unde s? cump?r? în mod iresponsabil pentru copiii lor alimente str?ine, de mâna a zecea, extrem de nocive din punct de vedere rezidual (con?inut legal ridicat în pesticide, radia?ii, îngr???minte, metale grele, E-uri). În toat? Europa consumatorul urban este cel care a sesizat primul interesul lui pentru s?n?tate ?i s-a mobilizat pentru construirea de rela?ii directe de aprovizionare cu ??ranul. La noi mirajul supermarketului înc? mai persist? ?i doar incidentele alimentare din ce în ce mai dese cu a?a zisele alimente din supermarket, îi mai pot trezi pe unii la realitate.

Ce au f?cut o parte însemnat? din consumatorii europeni în ultimii 27 de ani pentru aprovizionarea cu alimente de la ??rani?
- au „adoptat" o familie de ??rani din punct de vedere social (troc de copiii la sfâr?it de s?pt?mân? ?i vacan?e) ?i economic (petrecerea sfâr?itului de s?pt?mân? ?i a concediilor în ferme, aprovizionare cu alimente);
- finan?eaz? din impozitul pe venit ?i impozitul pe profit (cei ce au societ??i) lan?uri alimentare scurte între ??rani ?i consumatori;
- au cump?rat un porc, vi?el, miel, ied, familie de albine , la început de an (ce r?mân în ferm?) ca s? aib? motive s? mearg? cu copiii ?i nepo?ii în ferm? în mod periodic;
- s-au organizat juridic în O.N.G.-uri (gen ASAT, Co? ??r?nesc, etc...) de cca. o sut? de familii de consumatori (ce iau înprumuturi din banc? pentru a finan?a investi?ii în fermele ??ranilor identifica?i pentru furnizare de alimente; ce interela?ioneaz? cu ??ranii d.p.d.v. social cu obliga?ii clare în contractul de abonament) cu care semneaz? un abonament anual de aprovizionare ?i schimburi sociale (vacan?e, concedii, ajutor în ferme, recoltat produse direct în ferme, etc...);
- au cump?rat o suprafa?? mic? (500-1.000 m2) din ferma ??ranului ca s?-?i poat? instala o cas? de vacan??;
- men?in o leg?tur? permanent? între copiii ??ranilor ?i or??enilor pentru perenizarea contractului social ?i comercial;
- î?i construiesc o autonomie alimentar? par?ial? producându-?i o parte din alimente;
- î?i construiesc O.N.G.-uri cu ??ranii pentru a crea o rezisten?? în fa?a fenomenului de mondializare ?i se lupt? pentru fiecare bucat? de p?mânt ??r?nesc;
- î?i construiesc ONG-uri sociale de lupt? pentru valorile civiliza?iei rurale;
- î?i construiesc mecanisme de solidaritate între mediul urban ?i rural (gen claca noastr? de alt?dat?, ?ez?toarea etc...)

Într-o astfel de lume în care tr?im oamenii apreciaz? doar lucrurile rare, iar ??ranul român va deveni în urm?torii 5 ani o raritate ?i ne a?tept?m în mod firesc ca la cei r?ma?i s? le creasc? inerent valoarea. Avem înc? ?ansa pe care toate ??rile din Europa au pierdut-o ?i anume aceea de a avea înc? în via?? o specie de oameni foarte rar? pe care ast?zi nu-i pre?uim, nu le în?elegem rostul pe ast? lume... Dar vine el un moment, cât de repede, când îi vom pierde ?i abia atunci din p?cate vom con?tientiza ce am pierdut. P?strarea în via?? comercial? a m?car un milion de familii de ??rani este o datorie moral? a fiec?rei familii de or??eni din varii motive: fie pentru c? apar?in acestei lumi ??r?ne?ti; fie pentru c? au un interes de a da la copiii o mâncare s?n?toas?; fie c? sunt oameni responsabili ?i vor s? încurajeze agricultura ?arii; fie c? mai au în ei un dram de patriotism.
A?adar, cei care pot ar trebui s? se gândeasc? s? adopte o familie de ??rani de la care s? cumpere produse agricole. Toat? lumea ar avea de câ?tigat!

footer