Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Miercuri, 09 August 2017 20:55

CEDO Str?daniile celui de-al doilea stat românesc, recunoscut pe plan interna?ional ca Republica Moldova, de a se elibera din matricea sistemului justi?iei sovietice ne apar cu adev?rat notabile ?i prin recentul proiect de evaluare a hot?rârilor Cur?ii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova, realizat de un colectiv de speciali?ti sub coordonarea pre?edin?ilor Cur?ii Supreme de Justi?ie ?i a Institutului Na?ional al Justi?ie de la Chi?in?u, Mihai Poalelungi ?i, respectiv, Diana Sârcu. Un proiect cu suport financiar din partea Consiliului Europei pentru sus?inerea reformei justi?iei penale în Republica Moldova, finan?at de Guvernul Danemarcei.

Trebuie dintru început observat c? mai largul colectiv de autori (Mihai Poalelungi, Lilia Grimalschi, Stas Splavnic, Diana Sârcu, Alexandra Nica, Olga Dorul), prin concluziile ?i comentariul special al Pre?edintelui Cur?ii Supreme de Justi?ie, Mihai Poalelungi ?i-a asumat dificila misiune de a con?tientiza corpul magistra?ilor asupra obliga?iei de fidelitate fa?? de Conven?ia European? a Drepturilor Omului, un demers deloc facil, dac? avem în vedere c? la Chi?in?u unii, nu pu?ini ?i nu lipsi?i de im portan??, opereaz? cu un dublu standard ?i ierarhizat al loialit??ii.

Drepturi ?i libert??i fundamentale ignorate, ?tirbite ori suprimate

Realizarea în premier? a unei priviri analitice asupra a 196 de hot?râri ?i 39 de decizii ale C.E.D.O. versus Rpublica Molodova, din perioada 13 decembrie 2001- 5 iulie 2016, ne ofer? tabloul a tot atâtea drame, c?ci despre ce altceva poate fi vorba, când oamenii ?i-au c?utat dreptatea la instan?a suprana?ional? în cazuri de: „anchete inefective, mor?i suspecte, suiciduri controversate, agresiuni violente, erori letale ale poli?iei, omoruri comise de for?e pacificatoare, tratamente inumane ?i degradante prin aresturile ?i penitenciarele din fosta Uniune Sovietic?, tortur? , maltratare la momentele re?inerii ori în deten?ie, lipsa asisten?ei medicale lipsa motivelor relevante ?i întemeiate pentru deten?ie, deten?ii ilegale, ingerin?e în drepturile avocatului, lipsa accesului la dosarul cauzei, omisiunea audierii martorilor, neexecutarea hot?rârilor judec?tore?ti, revizuiri abuzive, condamn?ri ilegale, violarea domiciliului, a secretului comunica?iilor private, descinderi nocturne f?r? autoriza?ie".

R?zboiul statului cu identitatea na?ionl? ?i religioas?

Ne re?ine aten?ia, în mod cu totul aparte, registrul faptelor autori???ilor statului împotriva dreptului la identitate, a libert??ii de con?tiin?? ?i de liber? exprimare. In acest sens, C. E. D. O. a admis mai multe ac?iuni privind: „refuzul de a recunoa?te identitatea româneasc? ?i impunerea unei alte etnii, sterilizare for?at?, refuzul recunoa?terii Mitropoliiei Basarabiei, refuzul înregistr?rii bisericii, îngr?direa libert??ii de manifestare a religiei, sanc?ionarea opiniilor exprimate în pres? ca fapte de def?imare , îngr?direa libert??ii de întrunire. Chiar ?i numai faptul de a inventaria tabelar hot?rârile C.E.D.O. versus Republica Moldova este meritoriu, fiindc?, în acest fel, sunt scoase la lumin? realit??i de neocolit, despre care altfel nu am fi aflat pe baz? de probe validate de o instan?? interna?ional? a drepturilor omului.

Valorile Conven?iei Europene - prima idee din crezul judec?torilor

Despre însemn?tatea lucr?rii lansate la 29 iunie 2017, Tudor Pan?îru[1], judec?tor al Cur?ii Constitu?ionale de la Chi?in?u ?i fost judec?tor al Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, spunea: „Republica Moldova nu î?i poate permite luxul de a r?mâne ancorat? în mentalitatea juridic? a trecutului sovietic. F?r? respectarea preeminen?ei dreptului ?i a principiului garant?rii drepturilor fundamentale nu sunt posibile progresul economic ?i bun?starea societ??ii . Tot a?a cum f?r? schimbarea mentalit??ii judec?torilor nu se poate vorbi, în fond, despre reformele judiciare. O minte distorsionat? de convingeri ?i deprinderi conrare valorilor Conven?iei va c?uta ?i g?si interpret?ri eronate pân? ?i în cazul legilor irepro?abile".

Credem c? nu vom gre?i, recomandând acest crez ?i autorilor trecu?i, prezen?i ?i viitori ai neterminatei reforme a Justi?iei din România.

-------------------------------------------------
[1] Tudor Pan?îru (n. 6 octombrie 1951, Baraboi, Dondu?eni), jurist ?i politician român din Republica Moldova, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova (1990-1994) ?i membru al Camerei Deputa?ilor din Parlamentul României în legislatura 2008-2012. În anii 1992-1996 a fost ambasador ?i reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lâng? ONU. Începând cu anul 2002 este judec?tor interna?ional la Curtea Constitu?ional? din Bosnia ?i Her?egovina.

footer