Revista Art-emis
Guvernul Germaniei ?i Pogromul de la Ia?i din 1941 PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 02 August 2017 15:03

Jewish Telegraph AgencyDocument senza?ional al „Jewish Telegraphic Agency"

Redac?ia publica?iei americane „Jewish Telegraphic Agency" ne-a trimis un document excep?ional care redeschide cazul „Pogromului de la Ia?i". Este vorba despre buletinul zilnic de ?tiri (Daily News Bulletin) din ziua de 24 august 1959, în care exist? ?tirea c? guvernul Germaniei de Vest î?i asum? responsabilitatea pentru Pogromul de la Ia?i ?i accept? s? pl?teasc? desp?gubiri familiilor de evrei uci?i. Ce con?ine acest document excep?ional pe care ni l-a trimis ziarul Jewish Telegraphic Agency din S.U.A.? În traducere, ?tirea de pe fluxul din ziua de 24 august 1959 al publica?iei Jewish Telegraphic Agency spune urm?toarele:
„Ierusalim, Aug. 23 (J.T.A.) - Guvernul Germaniei de Vest accept? s? pl?teasc? compensa?ia c?tre familiile ?i persoanele ucise de Nazi?ti în timpul pogromului din Ia?i, România, în iunie, 1941, au dezv?luit ast?zi surse ale Ministerului de Finan?e. Acordul acoper?, de asemenea, plata unei compensa?ii c?tre mo?tenitorii evreilor uci?i în trenurile mor?ii din lag?rele din Ia?i. Cu toate acestea, autorit??ile din Bonn au declarat c? refuz? s?-?i asume responsabilitatea pentru toate cazurile de persecu?ie a evreilor în timpul ocupa?iei naziste a României". Am verificat autenticitatea acestui document excep?ional ?i ea este incontestabil?! Pornind de la acest document, cercet?torii ?i istoricii nu au acum de f?cut decît s? scoat? din arhivele Germaniei declara?iile oficiale ?i toate documentele care au stat la baza lor, astfel încît controversata problem? a „Pogromului de la Ia?i" s? fie pe deplin l?murit? strict în lumina adev?rului istoric! Pentru cei care nu ?tiu, facem precizarea c? „Jewish Telegraphic Agency" este una dintre cele mai cunoscute publica?ii evreie?ti din lume, a c?rei apari?ie neîntrerupt? dateaz? înc? din anul 1917, împlinind în acest an un secol de prezen?? public?! Într-un e-mail, redac?ia ne-a anun?at zilele trecute c? în arhiva publica?iei exist? aceast? ?tire despre „Pogromul de la Ia?i", care con?ine cîteva elemente extrem de importante:
- 1. faptul c? guvernul german recunoa?te vinov??ia armatei germane;
- 2. faptul c? guvernul german este de acord s? pl?teasc? desp?gubiri c?tre familiile victimelor;
- 3. autorit??ile germane nu-?i asum? responsabilitatea pentru alte persecu?ii ale evreilor din România!

Este uimitor cît de multe lucruri fundamentale pentru aflarea adev?rului despre „Pogromul de la Ia?i" con?in aceste cîteva rînduri din ?tirea publicat? de „Jewish Telegraphic Agency" în ziua de 24 august 1959! Unii vor întreba de ce ar avea o importan?? atît de mare o ?tire de pres? de cîteva rînduri, îns? cei care au citit ce s-a scris pîn? acum despre „Pogromul de la Ia?i" vor în?elege c? aceste informa?ii r?stoarn? opiniile care au reu?it în ultimii ani s? impun? în spa?iul public ideea c? jandarmeria român? ?i civilii români ar fi comis odioasa crim? din „trenurile mor?ii", cum a fost denumit? tragedia din iunie 1941. Pîn? ast?zi, se p?rea c? lucrurile s-au stabilit în mod definitiv, orice nuan?? putînd duce la acuza?ia c? s-ar nega holocaustul din România! ?i spun „holocaustul din România" întrucît, în mod par?iv, mul?i cercet?tori vobesc despre „holocaustul românesc" pentru a induce opinia c? a fost s?vîr?it de români! În orice alt? situa?ie se vorbe?te despre „holocaustul evreilor" sau „holocaustul albanezilor", c?ci victimele acelor tragedii au fost popula?ia evreiasc?, respectiv popula?ia albanez?! Dac? în România a fost, într-adev?r, un holocaust, nu este neap?rat necesar ca acesta s? fi fost comis de c?tre români (cum sugereaz? expresia „holocaustul românesc"), ci comis pe teritoriul României!

Varianta Institutului „Elie Wiesel"

Iat? îns? Documentul transmis de c?tre ziarul „Jewish Telegraphic Agency" din S.U.A., ?tirea la care facem referire aflîndu-se pe fila 3.
-Teoria lui Jean Ancel despre „Pogrom", devenit? varianta oficial? adoptat? de Institutul „Elie Wiesel" (foto).
În România, mai ales dup? 1989, s-a acreditat ideea c? doar românii se fac vinova?i deDoc 2 versiunea INSHR-EW „Pogromul de la Ia?i", orice alt? teorie fiind considerat? în mod bizar ca fiind negarea holocaustului, în general! Totul a culminat cu organizarea de c?tre Institutul „Elie Wiesel" a unui set de manifest?ri „?tiin?ifice" la Ia?i, între 28 ?i 30 iunie 2006, în colaborare cu Centrul de Istorie a Evreilor ?i Ebraistic? al Universit??ii „Al.I. Cuza" din Ia?i ?i cu Federa?ia Comunit??ilor Evreie?ti din România - Comunitatea Evreilor din Ia?i, având sprijinul financiar al Guvernului României, la care au participat Claudiu S?ftoiu, consilier preziden?ial al lui Traian B?sescu, Mihai R?zvan Ungureanu, ministrul Afacerilor Externe în guvernul T?riceanu.

La sfîr?itul acestor manifest?ri, Institutul „Elie Wiesel" a publicat volumul „Pogromul de la Ia?i (28-30 iunie 1941) - prologul Holocaustului din România", ap?rut la Editura Polirom în 2006, care adun? comunicatele prezentate în cadrul unei sesiuni ?tiin?ifice. Iat?, de pild?, ce scrie Jean Ancel, cercet?tor la Yad Vashem, Israel, la pagina 50 a studiul s?u intitulat „Responsabilitatea autorit??ilor statului pentru înscenarea, preg?tirea ?i executarea Pogromului de la Ia?i ?i stabilirea num?rului victimelor":
Rîndurile de mai sus sînt o sintez? în care sînt prezenta?i „ini?iatorii, planificatorii ?i executan?ii Pogromului de la Ia?i". Observ?m c? atît persoanele, cît ?i autorit??ile men?ionate sînt împ?r?ite în dou? categorii:
- „lan?ul de comand? al persoanelor ?i organelor care au planificat, preg?tit ?i executat Pogromul de la Ia?i";
- „organele de execu?ie a pogromului".

Parcurgînd cu aten?ie aceste liste, se vede c? absolut toate persoanele nominalizate sînt cet??eni români ?i institu?iile ce reprezint? autorit??ile române?ti. Acestea ar fi responsabile de Pogromul de la Ia?i! Nu exist? nici un reprezentant al armatei germane, de?i ora?ul Ia?i devenise în acele zile garnizoan? militar? german?! Imediat dup? prezentarea acestei sinteze, Jean Ancel adaug? o propozi?ie înfior?toare despre poporul român, nesus?inut? de documente, la care nimeni nu a rec?ionat: „Este important de notat c? printre comandan?ii de fapt ai pogromului s-au num?rat cî?iva ofi?eri de jandarmerie care au comis ulterior crime de r?zboi îngrozitoare în Transnistria. S-a dovedit c? ei au fost românii cei mai nemilo?i, du?mani ai poporului evreu, gata s? comande ac?iuni de exterminare în mas? sau s? serveasc? drept exemplu de cruzime. Personalitatea ?i contribu?ia lor la Holocaust au ie?it la iveal? numai dup? deschiderea arhivelor din fosta Uniune Sovietic?, pân? atunci prezen?a lor în timpul pogromului neatr?gând nicio aten?ie".

„Micii uciga?i"

Acestor comandan?i din jandarmerie, Jean Ancel le adaug? ?i lista complicilor, „micii uciga?i", cum îi nume?te el, care sînt, de asemenea, numai români: „În afar? de marii uciga?i, au mai participat la pogrom cei pe care i-am denumit micii uciga?i. Micii uciga?i au fost vecini ai evreilor, simpatizan?i cunoscu?i ?i mai pu?in cunoscu?i ai mi?c?rilor antisemite, tineri (inclusiv elevi de liceu), func?ionari inferiori cu venituri mici, numero?i ceferi?ti, meseria?i frustra?i de concuren??, colegi de meserie, dar ?i români cu ocupa?ii intelectuale ?i de birou, func?ionari de stat ?i ai sec?iei financiare, ingineri, laboran?i, oameni de afaceri (uneori tovar??i la o afacere evreiasc?), pensionari, militari în retragere ?.a.".

Enumerarea vinova?ilor români nu se opre?te aici. Acela?i Jean Ancel include între „micii uciga?i" ?i „acea adun?tur? de du?mani ai poporului evreu", care ar fi „servitori, c?ru?a?i, m?tur?tori de strad? ai Prim?riei, elevi din ?coli de meserii, simpatizan?i taci?i ai mi?c?rii legionare, dar nu cu adev?rat membri în mi?care". În mod surprinz?tor, „legionarii" sînt inclu?i tot în categoria „micilor uciga?i", despre care precizeaz? c? „era vorba de ?efi de rând ai mi?c?rii, care n-au fost re?inu?i în cursul marii campanii de arest?ri efectuate la ordinul lui Antonescu dup? în?bu?irea rebeliunii de la sfâr?itul lui ianuarie 1941 ?i care au sprijinit în mod voluntar ?i cu entuziasm «lichidarea» evreilor"!

Pentru a completa lista „vinova?ilor" pîn? la ultimul locuitor al Ia?iului, Jean Ancel adaug? femeile: „Bande de români compuse din femei ?i b?rba?i au înso?it în mod permanent patrulele de solda?i ?i poli?i?ti care au cercetat str?zile din centrul ora?ului în care locuiau evrei înst?ri?i, servind de ghid pentru ar?tarea locurilor în care erau ascun?i evrei ?i unde locuiesc"! Pentru a în?elege perfect teoria lui Jean Ancel despre „Pogromul de la Ia?i", însu?it? ?i de Institutul „Elie Wiesel", iat? pasajul care ne l?mure?te pe deplin: „Se poate afirma c? la Pogromul de la Ia?i au participat în mod activ mii de cet??eni români ai ora?ului care s-au adunat din toate p?turile popula?iei, în afar?, desigur, de membrii for?elor de ordine ?i de armata român? ?i german?"!

A?adar, în opinia cercet?torului Jean Ancel, Pogromul de la Ia?i apar?ine întregii popula?ii din Ia?i, mai pu?in for?elor de ordine ?i armatei române ?i germane! Mai exact, popula?ia Ia?iului, în opinia lui Jean Ancel, intr? în categoria numit? „elemente fasciste" ?i cuprinde „majoritatea românilor care au absorbit educa?ia ?i propaganda antisemit? începînd de la sfîr?itul secolului al XIX-lea". În sintez?, spune Jean Ancel, „elementele fasciste au constituit deci un termen foarte larg, care nu a l?sat în afara lui nicio p?tur? social?. Acestora li s-au ad?ugat, într-adev?r, derbedei ?i huligani, dar ei singuri nu ar fi îndr?znit s? ucid? mii de evrei".

Salvat de români. Aflarea adev?rului, nu mistificarea lui!

Evident, oricine se întreab?: cine este acest Jean Ancel, invitat în România s? prezinte aceast? teorie generalizant? care face din întreaga popula?ie a Ia?ului o „adun?tur? de uciga?i de evrei"? Destinul tragic al familiei sale ar trebui s?-l determine la o anumit? rigoare pentru aflarea adev?rului, c?ci este unul dintre supravie?uitorii acelor zile dramatice, avînd doar 1 an cînd 27 de membri ai familiei sale ?i-au g?sit sfîr?itul în „trenurile mor?ii", el însu?i fiind salvat de la o moarte inevitabil? de ni?te români! În 1963 a emigrat în Israel, unde, în anul 1977, a primit titlul de doctor în istorie, cu teza „Evreii din România în perioada dintre 23 august 1944 ?i 30 decembrie 1947".

Este cît se poate de firesc ca Jean Ancel, a c?rui familie a fost distrus? în acea sîngeroas? tragedie din iunie 1941, s?-?i dedice întreaga via?? „Pogromului de la Ia?i", îns? tocmai pentru c?, la numai 1 an, avea s? tr?iasc? o asemenea tragedie, ar trebui s? aib? un singur ?el: aflarea adev?rului, nu mistificarea lui! Cu atît mai mult cu cît, în calitate de cercet?tor la Muzeul Holocaustului din Washington, S.U.A., opiniile sale sînt luate în serios, orice eroare avînd un efect multiplicat! De ce acord?m aceast? importan?? studiilor lui Jean Ancel? Tocmai pentru c? azi aproape toate teoriile despre „Pogromul de la Ia?i" se bazeaz? pe articolele ?i c?r?ile sale. Cine mai are îns? curiozitatea s? cerceteze atît documentele de la dosarul procesului mare?alului Ion Antonescu, cît ?i pe cele ap?rute ulterior, va observa c? imediat dup? terminarea r?zboiului se ?tia c? trupele germane au fost cele care au comis teribila tragedie din iunie 1941 din Ia?i ?i din „trenurile mor?ii".

„Interogatoriul" lui Ion Antonescu

Dou? fragmente din „Interogatoriul" lui Ion Antonescu, în timpul procesului, din 6 mai 1946 trebuie puse în paralel cu opinia lui Jean Ancel, potrivit c?reia doar jandarmii români sînt cei care au tras în evreii din „trenul mor?ii":
„Ion Antonescu: [Dup? pogrom - n.n.] eu m-am dus la Ia?i ?i am vorbit cu comandantul general german, pentru c? Ia?ul era atuncea în zon? militar? german?, acolo operau trupele germane ?i era ?i zona de front ?i tot Ia?ul era ocupat de germani, de trupele care trebuiau s? treac? Prutul. ?i atuncea m-am dus la Ia?i ?i am vorbit cu generalul german ?i i-am spus: «Dac? se mai repet? acest lucru, dau telegram? Führerului ?i las comanda frontului». ?i atunci, generalul german mi-a spus: «V? asigur, domnule general, c? nu se va mai întâmpla». [...]
Pre?edintele: Era numai ac?iunea germanilor la Ia?i? [...]
Ion Antonescu: Ei aveau... noi frontul Moldovei... era împ?r?it pe sectoare. Era în sector german.
Pre?edintele: ?tiu. Era în sector german, dar era ?i armat? româneasc? acolo.
Ion Antonescu: Era sub comandamentul german, dup? cum erau ?i divizii germane în sectoarele române?ti, la dispozi?ia comandamentului românesc. [...] Au fost grupuri de legionari care au f?cut acte de provoca?ie. Au tras de pe acoperi?uri în elemente germane ?i au împins - tot prin acte de provoca?ie - ?i câ?iva dintre evrei, fie ca s? se apere, fie ca s? trag?, de asemenea. Faptul c? s-au g?sit 2-3, foarte pu?ini, în orice caz, aceasta a legitimat preten?iile lor, interven?ia unor unit??i germane, care, peste capul autorit??ilor române ?i cu sprijinul legionarilor, au trecut la acte de represiune pe loc ?i au cerut ca, f?r? întârziere, autorit??ile române s? evacueze popula?ia evreiasc?, punând, singuri ?i direct, solda?i ?i elemente ale armatei SS germane ca s? întreprind? aceast? ac?iune de colectare ?i de conducere la trenuri, unde au fost transporta?i în condi?iuni cu totul necivilizate".

Sînt o mul?ime de alte documente care arat? c? lucrurile în acel iunie 1941 au fost destul de complicate ?i trebuie ca istoricii, f?r? patim? sau p?rtinire, s? stabileasc? adev?rul din zilele acestei tragedii. Documentul primit de la unul dintre cele mai importante ziare evreie?ti din lume, „Jewish Telegraphic Agency", în care avem informa?ia c? guvernul german a recunoscut înc? din 24 august 1959 c? trupele germane sînt vinovate de „Pogromul de la Ia?i", fiind de acord s? pl?teasc? ?i desp?gubiri pentru familiile victimelor, cere redeschiderea acestui dosar greu. Un lucru este important de subliniat: din ?tirea difuzat? de „Jewish Telegraphic Agency" rezult? cît se poate de clar c? recunoa?terea guvernului german nu este una de conjunctur?, c?ci nu accept? s?-?i asume responsabilitatea pentru alte eventuale atrocit??i comise pe teritoriul României, ci doar pentru „Pogromul de la Ia?i"! Iar aceast? precizare este extrem de important? ?i de ea trebuie s? ?in? cont de acum înainte to?i istoricii!

- Nota 1: Mul?umind celor de la „Jewish Telegraphic Agency" pentru furnizarea buletinului de ?tiri din 24 august 1959, sper?m ca acest document s? fie de folos supravie?uitorilor pentru ob?inerea de la statul german a desp?gubirilor cuvenite, iar acuza?ia c? românii au comis acea oribil? tragedie de la Ia?i ?i din „trenurile mor?ii" ar trebui nuan?at?.

Doc 1- Nota 2: Chiar zilele trecute, televiziunea american? N.B.C. a prezentat un documentar pe marginea acestui subiect, în care se spune c? „guvernul german accept? c? decesele din tren au fost crime de r?zboi, îns? nu a acceptat c? ar trebui s? desp?gubeasc? supravie?uitorii".Documentul publicat de noi acum pentru prima oar? arat? c? o asemenea pozi?ie nu se justific?, din moment ce tot guvernul german acceptase înc? din 24 august 1959 plata acestor desp?gubiri! Acest document îi poate fi de folos avocatului Stu Eizenstat, care a lucrat în administra?iile Carter, Clinton ?i Obama ?i care-i reprezint? pe supravie?uitori în negocierile dintre ace?tia ?i guvernul german! Chiar în zilele urm?toare, cî?iva dintre reprezentan?ii celor 1.000 de supravie?uitori se vor duce la o nou? rund? de negocieri cu executivul german. Or, dac? jandarmii români au comis atrocit??ile denumite „Pogromul de la Ia?i", cum spune Jean Ancel, atunci de ce ar trebui ca Germania s? pl?teasc? desp?gubirile? Iat? de ce documentul publicat acum de noi ar putea s? devin? principalul act din dosarul celor 1.000 de supravie?uitori!

footer