Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Duminică, 18 Iunie 2017 14:57

SUA-RomâniaF?r? a atinge ca fast ?i consisten?? nivelul de protocol al prezen?elor lui Nicolae Ceau?escu la Cas? Alb?, cele câteva ore petrecute în comun de pre?edin?ii Trump ?i Johannis au devenit vizit? româneasc? la nivel înalt de cel mai mare efect de dup? 1989. Pentru imagine, mai totul a func?ionat aproape perfect. Un ?ef de stat prezentabil, cu discurs bine elaborat ?i îngrijit pronun?at, departe de engleza „de Cotroceni" cu care eram obi?nui?i, spontan ?i la schimburile de replici cu ziari?tii. ?i un nr.1 al celui mai puternic stat al lumii care, de obicei dezinvolt ?i non?alant - uneori pân? peste poate -, a fost, de dat? aceast? cât se poate de atent, deferent ?i chiar empatic cu primul lider din Europa de Est care-i calc? pragul la Cas? Alb?. În felul lui, fiecare dintre cei doi protagoni?ti a fost, în aceast? privin?a, o revela?ie. Dar ?i vizit? în sine a fost o mare surpriz?, de?i prin februarie mai ap?reau, „pe surse", zvonuri de preg?tiri ale Bucure?tiului pentru o eventual? întâlnire Iohannis-Trump. Viktor Orban, care începuse s?-?i fac? bagajele pentru Washington înc? din clip? anun??rii lui Trump ca viitor pre?edinte a dat „la loc comanda", iar pre?edin?ii Poloniei ?i Cehiei, ?i ei siguri de preeminen?a, mai a?teapt? ceva pân? la întâlnirea cu Trump. Suntem oare prefera?i din simpatie (c?ci, nu-i a?a, noi românii, suntem cei mai proamericani, cum se zice) sau altele s? fie motivele? P?i, la noi tocmai a intrat în func?ie „facilitatea" (ce suav i se spune) antiracheta de la Deveselu, baza de la Kog?lniceanu duduie, baremul de 2 la sut? pentru înarm?ri din bugetul na?ional e punct lovit, Kandaharul continu? s? fie pentru militarii români un M?r??e?ti al zilei ?i ne preg?tim pentru achizi?ii militare masive din Statele Unite. Din cauza a dou? noi/vechi amenin??ri, ne spune politologul George Friedman: Turcia ?i Rusia (care, de fapt, ?i-au mai stricat din rela?iile cu America, nu cu România, cu care rela?iile lor r?mân constant reci). Cu Statele Unite, îns?, avem cele mai bune rela?ii, ceea ce este esen?ial pentru securitatea noastr? na?ional?. La 20 de ani de la înfiin?area Parteneriatului strategic româno-american ni le-au evocat, cu satisfac?ie, cei doi pre?edin?i (dar mai ales al nostru, c?ci cel american a trebuit fie s?-i certe pe qatario?i, fie s? se eschiveze în fa?? ziari?tilor curio?i de saga fostului ?ef al F.B.I.).

Dar dincolo de presta?ia pentru marele public, aceast? vizit? a însemnat în primul rând un angajament oficial, reafirmat în mod clar, cu subiect ?i predicat, de c?tre pre?edintele Statelor Unite, ca ?ara s? r?mâne credincioas? faimosului Art. 5 din Carta Atlanticului, care prevede c? fiecare stat membru va s?ri în ajutorul oric?rui alt stat din Alian?a dac? acesta se afl? în pericol. Luna trecut?, la summitul N.A.T.O. de la Bruxelles, pre?edintele american evitase s?-?i reînnoiasc? acest angajament, de?i fusese solicitat, iar între timp Europa a cam frisonat ?i chiar a ini?iat demersuri pentru „o ap?rare comun?". Acum, îns?, fa?? de România, dar pentru toat? Alian?a Atlantic?, pre?edintele Trump î?i exprim? „sprijinul cel mai neechivoc" („US Today") pentru Art. 5.

Victoria aceast?, îns?, se pl?te?te, c?ci, reaminte?te mereu pre?edintele Trump, ap?rarea cost?, trebuie trecut mereu pe la cas?. România a înv??at cam cel mai repede lec?ia ?i va import? masiv tehnic? militar? din S.U.A. Acesta este, de altfel, ?i singurul punct de cooperare economic? de pe agenda vizitei. Nu s-a pus problema de nicio investi?ie, creditare, ajutor din partea Americii, de nicio nou? cooperare româno-american?, de?i faimosul Parteneriat stipuleaz? ?i a?a ceva. De cooperare economic? s-a vorbit doar în vârful buzelor ?i doar la solicitarea ziari?tilor. Nimic nou nici cu liberalizarea vizelor americane pentru români. Pre?edintele Trump zice c? nu s-a discutat de a?a ceva, dar se va vorbi (când?), pre?edintele Iohannis sus?ine c? totu?i, el, cel pu?in, a adus vorba. Pe cine s? crezi? Oricum, rezultatul e acela?i: mai a?tept?m.

În schimb, Parteneriatul strategic devine tot mai pronun?at pe component? s? militar? ?i implic? tot mai mult România în confruntare cu terorismul islamist, adic?, de fapt, pune încetul cu încetul România în stare de r?zboi. Solicitare dramatic?, riscuri reale. Al?i alia?i din N.A.T.O. au preferat varianta „fuga... e s?n?toas?". Luat la bani m?run?i, bilan?ul nu e, a?adar, prea grozav, pentru noi. ?i totu?i... Dup? ce ani ?i ani, aduna?i în decenii, parc? disp?ruse de pe harta actualit??ii interna?ionale, Bucure?tiul revine chiar în miezul fierbinte al crizei Occidentului, cu o pledoarie viguroas? pentru resetarea ?i rearmonizarea intereselor Europei occidentale ?i Statelor Unite. „România este membr? U.E. ?i cred c? este interesul dumneavoastr? de a avea o Uniune puternic? drept partener - a spus pre?edintele român la Cas? Alb?. Leg?tur? noastr? transatlantic? nu este doar despre diploma?ie, este baza civiliza?iei noastre vestice. Uniunea ?i N.A.T.O. nu trebuie s? concureze una cu cealalt?, ci trebuie s? conlucreze pentru a face N.A.T.O. mai puternic?, U.E. mai puternic?, S.U.A. mai puternic?", a mai declarat pre?edintele Iohannis ?i, logic vorbind, ambele ??rmuri ale Atlanticului ar trebui s? subscrie la o asemenea abordare. R?mâne de v?zut cum vor reac?iona ?i alia?ii României din vestul continentului la punctul de vedere sus-men?ionat ?i care s-ar putea constitui în ini?iativa româneasc? în U.E., în N.A.T.O. C?ci, printr-o ironie a sor?ii, parc?, pozi?ia mai tot timpul pasiv?, autist?, a Bucure?tiului în vânzoleal? nordatlantica ar putea s? se converteasc? în echidistan?a necesar? unor eventuale tentative de mediere între protagoni?tii zarvei din Occident. Oricum, în zon?, pe continent ?i în lume, România de azi are o pozi?ie (dar nu ?i o politic?, din p?cate) ce ar putea fi valorificat? prin cutezan?a, inteligen?? ?i diploma?ie, astfel încât Bucure?tiul s? (re)devin? un actant semnificativ în acest moment de mare solicitare pentru lumea democra?iei.

Rela?ia româno-american? este, f?r? discu?ie, una privilegiat?. Dar este ea oare ?i una win-win? Deocamdat?, se angajeaz? tot mai vertiginos, pe pista businessului. M?car dac? am avea ?i noi de câ?tigat.

footer