Revista Art-emis
Monopolul dolarului ?i infla?ia. Un prestigiu pierdut PDF Imprimare Email
Wilfried Lang, Germania   
Miercuri, 17 Mai 2017 18:42

USDÎnceputurile ascunse ale globaliz?rii

Pe data de 23 decembrie 2013 s-au împlinit 100 de ani de la înfiin?area lui Federal Reserve System, pe scurt: „Fed", banca monetar? federal? a Statelor Unite ale Americii. În 1913 pre?edintele Thomas W. Wilson semnase actul de întemeiere în ideea de a c?p?ta astfel controlul asupra miilor de b?nci particulare, pe de o parte, iar pe de alt? parte, de a st?vili influen?a Lirei Sterline în S.U.A. Totodat? prin rezervele de aur Fed era în m?sur? s? garanteze în orice clip? acoperirea bancnotelor cu echivalentul lor în aur. A urmat îns? Primul R?zboi Mondial care a obligat administra?ia american? s? fac? primele datorii masive în contul bugetului federal. Totul îns? suportabil ?i în limite acceptabile. Chiar ?i prima criz? economic? mondial? din anii 1929-30 (vinerea neagr? 27 octombrie 1929) nu a sdruncinat prea tare sistemul Fed. Împrumuturile statului cre?teau în continuare, dar, în paralel, ?i rezervele de aur ale Fed. În consecin?? dolarul a devenit valuta de referin?? pe plan mondial. Asta fusese cu atât mai necesar cu cât petrolul devenise o marf? comercializat? în toat? lumea între produc?tori ?i consumatori cu sisteme monetare foarte diferite.

Datoriile cresc continuu

Imensele datorii îns?, provocate de cel de Al Doilea R?zboi Mondial, neacoperite în cea mai mare parte de valori reale, precum ?i enormele pierderi dup? interven?iile nereu?ite din Coreea ?i Vietnam, au condus în mod sim?itor la sc?derea cota?iei dolarului pe plan mondial. Totodat? ?i infla?ia î?i urma cursul, încet, dar sigur, iar balan?a dolar-aur ap?sa din ce în ce mai greu pe visteria na?ional? a Statelor Unite. Astfel pe data de 15 august 1971 problemele valutare mereu crescânde de-a lungul anilor, l-au obligat pe pre?edintele de atunci al S.U.A, Richard Nixon, s? anun?e oficial desprinderea dola¬rului de rezer¬vele de aur ale Fed. Oficial, dolarul S.U.A. a fost de¬valorizat cu 8%. În reali¬tate îns? valoarea lui sc?zuse cu peste 200%. Deci acordul de la Bretton Woods (22 iulie1944) fusese practic anulat. Urmarea a fost un cutre¬mur valutar la toate bursele lumii. Un rezultat colateral fiind na?¬terea celebrului „Petrodollar" pe care îl cunoa?tem cu to?ii.

Încerc?ri de salvare

O alt? încercare de a stabiliza situa?ia a fost f?cut? în 1974 de gruparea „Bilderberg", format? din 82 personalit??i ale finan?ei mondiale la o conferin?? se¬cret? la Saltsjöba¬den în Suedia. Ca subterfugiu pentru compensarea infla?iei dolarului S.U.A., s-a hot?¬rât atunci ridicarea pre¬?ului petrolului cu 400%. Vina fiind aruncat? în spinarea ?eicilor din Golful Persic care fuseser? doar simpli participan?i ?i nicidecum ini?iatorii acestei lovituri. P?gu¬ba?ii au fost în pri¬mul rând ??rile slab dezvolta¬te, dar ?i to?i cei care în loc s?-?i inves¬teasc? banii în dezvoltarea industriei lor na?ionale, au trebuit s?-i cheltuiasc? pe carburan?i pentru a-?i putea produce energia de uz curent.

Pierderea treptat? a credibilit??ii

Cu toate aceste m?suri, deprecierea dolarului a continuat, încet, dar sigur. R?zboaiele din Irak ?i Afghanistan au provocat uria?e cheltueli, acoperite doar cu noi ?i noi datorii pe spinarea statului, în realitate bineîn?eles pe buzunarul contribuabilului de rând. În special în ultimii zece ani, dubiile privind stabilitatea dolarului au continuat s? creasc? mereu. Dac? în anul 2001 americanii mai c?p?tau 1,30 euro pentru un dolar, ast?zi rela?ia s-a inversat de-a-binelea, europenii cap?tând ei acum 1,45 dolari pentru 1 euro. Prin apari?ia de noi pie?e importante, în deosebi în China, Brazilia ?i India, rolul de valut? de referin?? a dolarului pe pia?a interna?ional? se clatin? serios ?i se pune acum întrebarea cât timp va mai rezista? Cu câteva s?pt?mâni în urm?, domnul Ben Bernanke, ?eful Fed spunea c? un dolar puternic ar fi în interesul economiei mondiale. La fel ?i ministrul de finan?e al S.U.A.,Timothy Geithner. Fraze de felul acesta, pronun?ate mereu mai des în ultimul timp, nu ne pot face s? credem c? a?a ?i este. Cine este într-adev?r puternic nu are nevoie s? o repete la nesfâr?it. Chiar ?i renumitul profesor Barry Eichengreen de la Universitatea din Berkeley - California vede dispari?ia monopolului dolarului în viitorul apropiat.

Rotativele de imprimat dolari S.U.A. se încing

În momentul de fa?? datoriile S.U.A. au ajuns la suma de 14.400.000.000.000.- (patrusprezece mii patru sute de miliarde) de dolari. Cele pe plan intern cresc ?i ele cu o iu?eal? ame?itoare, anume cu cca. un milion de dolari pe minut. Altfel calculat, datorii interne de 31.400,- $ pe cap de locuitor. Rezult? ni?te sume astronomice. Apare întrebarea dac? S.U.A. mai prezint? solven?a necesar? pentru acoperirea acestor datorii. Totodat?, prin discrepan?a enorm? dintre valoarea importurilor ?i cea a exporturilor, ajuns? în anul 2009 la cca. 270 miliarde dolari, grija marilor creditori se accentueaza pe zi ce trece. Aceste datorii constituind deja o sum? de patru ori mai mare decât produsul intern brut (P.I.B.) al S.U.A., ne putem da seama de ce ordine de m?rimi e vorba aici. Deocamdat? rotativele B?ncii Federale (Fed) tip?resc bancnote care devin din ce în ce mai anemice, introducându-le f?r? nici un fel de scrupule în circuitul pie?ii mondiale. Astfel candidatura la faliment devine tot mai evident?. Fa?? de aceste cifre, datoriile grece?ti ?i portugheze apar de a dreptul m?runte.

footer