Revista Art-emis
Un eveniment istoric ignorat: islamizarea Europei (2) PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Nicolae Iuga   
Duminică, 09 Aprilie 2017 15:24

Islam EuEpicentrul exodului de refugia?i s-a aflat în Siria. R?zboiul civil din aceast? ?ar? a fost declan?at la începutul anului 2011, în contextul a ceea ce s-a numit „prim?vara arab?", destabilizarea Siriei urmând dup? aceea a Tunisiei ?i Egiptului. Totul a început cu manifesta?ii anti-guvernamentale, organizate ?i finan?ate din afar?, dup? scenariul binecunoscut: manipularea din exterior a cet??enilor proprii cu ajutorul asa-ziselor „re?ele de socializare". Protestatarii cereau libert??i politice ?i manifestau împotriva dinastiei Assad, pre?edin?ii Hafez ?i fiul s?u Bashar aflându-se la conducerea ??rii de aproape o jum?tate de secol. Organizatorii str?ini ai destabiliz?rii au speculat abil ?i disensiunile confesionale intra-musulmane existente aici, respectiv faptul c? secta alawit? era apropiat? a familiei Assad ?i majoritatea persoanelor care de?ineau func?ii importante în stat erau membri ai acestei secte. De asemenea au fost speculate ?i interesele politice ale importantei minorit??i kurde, popula?ie musulman? dar ne-arab?. La fel ca ?i Gaddafi în Libia ?i Mubarak în Egipt, pre?edintele Bashar al-Assad a recurs la reprimarea manifestan?ilor. Deosebirea este c? Gaddafi ?i Mubarak au c?zut în scurt timp, dar Assad a rezistat neobi?nuit de mult. Liderii autoritari ai Libiei ?i Egiptului nu au fost ajuta?i de c?tre nimeni, în schimb în sprijinul regimului lui Bashar al-Assad a intervenit Federa?ia Rus?.

Care sunt interesele Federa?iei Ruse în problema sirian?? Sunt de fapt interese diametral opuse intereselor pe care le au S.U.A. în aceea?i ?ar?. Sunt chestiuni care nu au nici o leg?tur? cu „democratizarea" Siriei ?i cu lupta împotriva dictaturii lui Bashar al-Assad, acestea fiind demagogie pur? a Occidentului. Arabia Saudit? este mult mai represiv? ?i mai dictatorial? decât Siria sau Libia, dar Arabia Saudit? este ?ar? „prieten?" a Americii ?i deci nu mai trebuie „democratizat?". În realitate, S.U.A. sunt interesate în a elimina Federa?ia Rus? din furnizarea gazului metan în Balcani, Italia ?i sudul Europei în genere. Qatarul, Arabia Saudit? ?i Turcia au planificat construirea unei mari conducte de transport gaz c?tre Europa Central? ?i de Sud, care permitea scoaterea Rusiei din joc, dar care trebuia inevitabil s? traverseze teritoriul sirian. Pre?edintele sirian Bashar al-Assad s-a opus, mizând pe varianta unei conducte ruse?ti, care s? transporte gaz din Federa?ia Rus? prin Iran ?i Siria c?tre Europa Estic? ?i Meridional?. Atunci Statele Unite ?i Marea Britanie au luat decizia de a ac?iona pentru înl?turarea prin for?? a pre?edintelui Bashar al-Assad de la putere ?i pentru dezmembrarea statului sirian.

Dup? cum a ar?tat ?i fostul ministru francez de Externe Roland Dumas, înc? din anul 2009, deci cu doi ani înainte de izbucnirea r?zbiului civil din Siria, S.U.A., Israelul ?i Marea Britanie au planificat o ac?iune militar? anti-sirian?[8], prin încurajarea, finan?area ?i înarmarea în Siria a unor grup?ri jihadiste radicale anti-Assad, în acest fel luând na?tere ceea ce mai târziu s-a numit „Statul Islamic", o crea?ie a S.U.A., la fel ca ?i Al-Quaeda. Între timp, r?zboiul civil din Siria s-a prelungit extrem de mult, devenind un amplu r?zboi de uzur?, agravat ?i prin participarea mai multor armate str?ine. Dup? patru ani de bombardamente ?i dup? atingerea unei cifre de peste un sfert de milion de mor?i, a început - în vara anului 2015 - ?i exodul unei popula?ii civile de aproximativ trei milioane de persoane din ?ara pustiit? de r?zboi. Primele destina?ii ale refugia?ilor sirieni au fost - natural - ??rile vecine musulmane ?i stabile, Turcia, Iordania ?i Libanul. Apoi din Turcia, refugia?ii musulmani au fost încuraja?i discret s? treac? în Europa pe mare, în ambarca?iuni care navigau ilegal, cu toate riscurile inerente ale unei astfel de aventuri nebune?ti. În acest fel, Europa urma s? fie invadat? ?i ocupat? aparent pa?nic de c?tre musulmani, într-un timp record, dup? care s? fie alterat? în cea mai profund? substan?? spiritual? a sa.

3. Nu este vorba doar de o cople?ire demografic? de moment a popula?iei autohtone de c?tre musulmani ci, practic, spiritul european urmeaz? s? fie ucis în întregime ?i ireversibil. Dispare cu repeziciune atât Europa marilor culturi - Europa literaturilor clasice, a artelor plastice, a muzicii simfonice ?i a filosofiei - cât ?i Europa unui stil de via??, Europa fericirii cotidiene, a vie?ii pl?cute ?i a divertismentului. Dispare sentimentul de siguran??, de confort, felul omului de a se sim?i bine, dispare via?a de noapte, circula?ia pe timpul nop?ii este interzis?, iar aerul european devine irespirabil. În cantinele ?colare unde exist? ?i elevi musulmani se serve?te la toat? lumea mâncare corespunz?toare cu normele de puritate religioas? musulman?, chipurile spre a nu fi ofensate sentimentele religioase ale tinerilor musulmani.

Statele europene, în care s-a n?scut în timp o anumit? idee de libertate, au intensificat controlul asupra propriilor cet??eni pentru a combate terorismul islamic, au devenit peste noapte state poli?iene?ti. Se instituie în fapt o teroare psihologic? difuz?. Puseuri periodice de isterie a atacurilor teroriste pe fondul unei paranoia colective continue. Este pu?in probabil c? musulmanii vor cuceri Europa în sensul militar clasic al termenului, dar este sigur c? o pot face nelocuibil?. Problema „valorilor" tradi?ionale europene, pe care o evoc? politicienii, nu ar trebui s? se mai pun?, pentru c? adev?ratele valori occidentale au disp?rut deja de mai mult? vreme, cu largul concurs al chiar elitelor politice europene. Un efect de bumerang, pervers, neprev?zut ?i nescontat, ca o sanc?iune divin?, pentru turbulen?ele pe care occidentalii (S.U.A. ?i o Europ? prea servil? în raport cu S.U.A.) le-au provocat în lumea arab?, din l?comie, din dorin?a nes?buit? de a acapara resurse, de a acumula putere ?i de a a realiza ceea ce s-a numit „globalizare" de pe pozi?ii de for??.

Ceea ce frapeaz? la prima vedere este modul de-a dreptul bizar în care s-a comportat Europa confruntat? cu problema refugia?ilor musulmani. Liderii principalelor ??ri europene, între care s-a eviden?iat cancelarul german Angela Merkel, au tratat problema ca pe o simpl? criz? umanitar?. Este surprinz?toare aici combina?ia letal? de naivitate stupid?, prostie flagrant?, lips? de viziune, imbecilitate criminal?, iresponsabilitate ?i cecitate politic? de care au dat dovad? atât elitele politice cât ?i serviciile secrete de informa?ii, numite (aici impropriu) ?i de „Inteligen??". Liderii politici au decis, f?r? consultarea propriilor popula?ii prin referendumuri a?a cum ar fi fost normal, c? sute de mii de refugia?i trebuie primi?i în toate ??rile europene pe cote repartizate obligatoriu, g?zdui?i în centre de primire confortabile, hr?ni?i, apoi ajuta?i s? primeasc? gratis o locuin??, s? li se ofere un loc de munc? ?i s? fie integra?i în societ??ile occidentale. În acest fel, liderii europeni au introdus ei în?i?i un cal troian deosebit de periculos în inima Europei. Dup? care, dep??i?i de situa?ie, au dat-o la întors, transformând Europa libert??ii de circula?ie, simbolizat? inclusiv prin podurile desenate pe bancnotele monedei euro, într-o Europ? a gardurilor. Nu ?i-au pus nici un moment o serie de probleme grave de ordinul eviden?ei elementare.

Liderii europeni ?i serviciile de informa?ii nu ?i-au pus de la bun început problema c? imensele gloate de refugia?i nu pot fi controlate om cu om, c? printre refugia?i se afl? ?i foarte mul?i b?rba?i tineri, atletici, care pretind c? nu au acte de identitate asupra lor dar refuz? s? fie identifica?i ?i amprenta?i. Indivizi care refuz? alimentele ?i ajutoarele oferite gratuit de c?tre Crucea Ro?ie, pe motiv c? pe ambalajele acestora era imprimat semnul crucii (crucea ro?ie cu bra?e egale înscris? în cerc), un semn devenit opac ?i inobservabil pentru europeanul mediu, semn pentru care europeanul de rând are percep?ia tocit? ?i nu î?i mai pune problema ce a semnificat cândva, dar un semn care sare în ochi musulmanului de rând, ca un ceva sinistru pentru el, un ceva ce aminte?te de vremea Cruciadelor. Ace?ti indivizi d?deau oare dovezi c? doresc s? se integreze în lumea occidental?? Nu p?reau mai degrab? ni?te indivizi dubio?i, fanatiza?i religios, cu preg?tire militar? ?i poten?iali terori?ti? În acest fel sute, poate mii, de terori?ti arabi au fost ajuta?i, practic invita?i s? intre în ??rile occidentale, s? se cazeze aici ?i s? treac? la ac?iune.

Nici un lider european nu ?i-a pus problema (probabil c? mul?i dintre ei nici nu au cultura necesar? pentru aceasta) cu privire la felul în care a luat na?tere Spiritul european, omul european (homo europaeus) ?i con?tiin?a de sine a Europei. Oamenii tr?itori în vestul continentului european la început de Ev Mediu au ajuns la con?tiin?a de sine c? sunt mai întâi cre?tini ?i apoi europeni - în aceast? ordine -, abia atunci când ?i-au pus problema s? elibereze locurile sfinte din Palestina de sub st?pânirea p?gân? (musulman?). În baza acestei con?tiin?e cre?tine, europenii au început s? se organizeze ca europeni ?i s? porneasc?, în secolele al XI-XII-lea, expedi?iile r?zboinice cunoscute sub numele de Cruciade. Europeanul mediu de azi a uitat complet de Cruciade, dar musulmanul nu. Musulmanul de azi are resentimente istorice, con?tiente sau subcon?tiente, fa?? de Europa ?i are motivele lui s? fie pornit distructiv împotriva civiliza?iei europene.

4. În concluzie, azi lucrurile sunt incomparabil mai periculoase decât pe vremea expansiunii otomane. Invadarea musulman? pa?nic? pân? la un punct a întregii Europe, care s-a produs deja, a avut loc extrem de rapid. Spiritul cre?tin european este practic pe cale de dispari?ie, liderii europeni sunt sub-mediocri, iar Islamul a reu?it, chiar cu concursul involuntar criminal al liderilor europeni, s? mute r?zboiul anti-european în inima Occidentului. Apoi, în abstract vorbind, un r?zboinic musulman sinuciga?, în stare s?-?i dea via?a pentru cauz? în orice moment, este în principiu superior ca lupt?tor, fa?? de un soldat european, care este în stare în orice moment s? se ascund? spre a-?i salva propria sa via??. Musulmanii au arme primitive, dar au o religie vie. În schimb, occidentalii au arme mai performante, dar au o religie moart?. Confruntat? cu aceast? realitate de o gravitate extrem?, Europa nu prea mai are ?anse, inclusiv pentru faptul c? a fost deja debilizat? religios în mod deliberat, iar Ideea globaliz?rii, care teoretic trebuia s? protejeze ?i s? propulseze Europa în prim plan mondial, nu are ?anse, tocmai pentru faptul c? aceast? idee este o afacere, nu o religie.

---------------------------------------
[8]http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/2015/08/roland-dumas-les-anglais-preparaient-la-guerre-en-syrie-deux-ans-avant-les-manifestations-en-2011-video.html

footer