Revista Art-emis
Un eveniment istoric ignorat: islamizarea Europei (1) PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Nicolae Iuga   
Joi, 06 Aprilie 2017 21:09

EuroIslam 11. Credem c? este necesar s? pornim de la observa?ia c?, în istoria recent?, au existat dou? valuri ale migra?iei musulmane spre Europa. Primul s-a produs lent, insinuant ?i într-un timp mai îndelungat, pe la începutul anilor '90 ai secolului trecut. Migra?ia, inclusiv cea musulman?, a fost stimulat? de c?derea regimurilor comuniste, cu frontiere practic închise, ?i de o relaxare a regimului circula?iei persoanelor în ??rile occidentale. Musulmani pa?nici, proveni?i în principal din Turcia ?i din zona Magrebului, au p?truns continuu în Europa, atât pe c?i legale cât ?i ilegale, în încercarea de a sc?pa de s?r?cie ?i de a c?uta un trai mai bun. Astfel, treptat, în ??rile mari europene, Germania sau Fran?a, s-a ajuns la minorit??i musulmane integrate ?i stabile în jurul a cinci milioane de locuitori, reprezentând între 7-10% din totalul popula?iei din respectivele ??ri europene. Aceste comunit??i musulmane au constituit apoi veritabile ?i eficiente capete de pod pentru puternicul asalt migra?ionist musulman asupra Europei începând din din anul 2015. Al doilea val l-a constituit evident cel al refugia?ilor de r?zboi, de dat? recent?. Îns? minorit??ile musulmane din ??rile europene vor deveni - din motive lesne de întrev?zut - din popula?ii conlocuitoare, popula?ii înlocuitoare.

În primul rând, trebuie avute în vedere diferen?ele uria?e între cele dou? civiliza?ii, cre?tin? ?i musulman?, în ceea ce prive?te mentalitatea referitoare la via?a sexual?. În cultura european? post-modern? ?i post-cre?tin?, rela?iile interpersonale de ordinul sexualit??ii pun în prim plan componenta hedonist?. Dup? cum am ar?tat[1], în Europa de azi aceste rela?ii se practic? având drept scop principal satisfac?ia libidual?, mai pu?in regenerarea institu?iei familiei sau ideea de sacrament a uniunii b?rbat-femeie indus? de religie. Via?a sexual?, în mentalitatea occidental? de azi, este sustras? oric?rei normativit??i morale sau religioase. Omul occidental postmodern mediu este amoral ?i fals religios. Iar în ceea ce prive?te latura juridic?, obiectivul lui pare a fi unul singur, ob?inerea recunoa?terii uniunii homosexuale ca fiind legal?. De la homosexualitatea tolerat?, privit? ca o chestiune anormal? ?i strict privat?, s-a trecut treptat la impunerea ei agresiv?, ca alegere normal? ?i ca manifestare public?. Problema este o arm? cu dou? t?i?uri. Pe de o parte S.U.A. ?i statele europene, din motive de calcul politic ?i din cinism, încurajeaz? homosexualitatea ?i manifestarea ei public?, deoarece un om rupt de tradi?iile ?i de normativitatea moral-religioas? proprie este mai u?or de manipulat. Acesta se va sim?i total liber ?i cu adev?rat liber, va ajunge la iluzia perfect? a libert??ii, întrucât este liber s?-?i aleag? „orientarea" sexual?. Îi ajunge. Individul captiv hedonismului sexual va fi o prad? relativ u?oar? pentru manipularea politic? circumstan?ial? ?i periodic?. Pe de alt? parte ?i pe termen lung îns? este de prev?zut c? homosexualitatea ?i libertinajul în spe?? sunt de natur? s? sl?beasc? grav institu?ia familiei tradi?ionale ?i s? conduc? la o sc?dere progresiv? a natalit??ii, pân? la o catastrof? a civiliza?iei occidentale.

Din acest punct de vedere, viitorul nu foarte îndep?rtat al Europei va fi, demografic vorbind, adjudecat de c?tre musulmanii poligami ?i de c?tre micile comunit??i etnice care se vor înc?p??âna s? tr?iasc? tradi?ionalist cre?tin, în ipoteza c? vor mai supravie?ui astfel de comunit??i. În rest Europa, ipocrit? ?i decrepit?, travestit? ?i fardat? grosolan, simbolizat? prin femeia cu barb?, se va scufunda singur? în mocirl?, din cauza propriei sale deprav?ri. Peste tot, lumea musulman? cunoa?te o adev?rat? explozie demografic?. Popula?ia islamic? a crescut, de la 12% din popula?ia globului, cât reprezenta la anul 1900, la aproximativ 20% în anul 2000, în prezent atigând un procent ?i mai mare, dar imposibil de stabilit cu acribie. Frecvent, în ??rile islamice un singur b?rbat, împreun? cu cele 3-4 neveste legitime, formeaz? o singur? familie, care poate procrea pân? la 20-30 de copii. Pierderile reprezentate de tinerii mor?i în r?zboaie sau în atentate sinuciga?e sunt acoperite ?i dep??ite cu o repeziciune uimitoare. Astfel c? ceea ce nu au reu?it s? fac? împotriva Europei turcii cu sabia, timp de secole, sau jihadi?tii de azi cu atentatele lor teroriste, vor face musulmanii aparent inofensivi, stabili?i legal în Europa de Vest, cu o sexualitate bine disciplinat? moral-religios. Vor fi, cum am spus mai sus, o popula?ie înlocuitoare.

2. În al doilea rând, r?zboaiele anti-musulmane din ultimul deceniu ?i jum?tate, decla?ante de c?tre S.U.A. sau la instigarea S.U.A., au radicalizat lumea musulman? care, fire?te, a reac?ionat. De exemplu, r?zboiul împotriva Irakului, de fapt bombardarea ?i devastarea Irakului. Evident, miza principal? a destabiliz?rii Irakului a fost acapararea petrolului, dar nu era singura. A existat ?i o miz? politic?. ??rile arabe au dou? posibilit??i. Prima, s? admit? pe teritoriul lor baze militare americane ?i s? aib? conduceri-marionet? filoamericane. A doua, ??rile arabe care nu îndeplinesc aceste condi?ii, trebuie s? fie sl?bite ecomonico-militar ?i „integrate" într-un sistem care s? asigure domina?ia regional? a S.U.A. ?i a aliatului lor local. A?a se explic? ?i de ce S.U.A. ac?ioneaz? cu atâta fermitate ?i consecven?? în aceast? zon?. Prima metod? de sl?bire a acestor ??ri const? în a le pune în imposibilitatea de a decide ele însele, în virtutea suveranit??ii na?ionale, cu privire la bog??iile lor naturale, respectiv rezervele de petrol. În unele ??ri arabe, au fost plantate mai demult guverne marionet?. În celelalte, guvernele au fost, sunt ?i vor fi date jos cu for?a.

Urm?toarea etap? în r?zboiul împotriva ??rilor musulmane a constituit-o, a?a cum am mai scris[2], regizarea a?a-numitei „prim?veri arabe". De ce s-a f?cut aceast? destabilizare a ??rilor musulmane în lan?, din Tunisia pân? în Yemen, chiar ?i cu riscul ca aceast? destabilizare s? afecteze ?i Europa? Cel mai interesant r?spuns la aceast? întrebare îl afl?m de la William Engdahl, un economist ?i politolog contemporan, consultant economic ?i jurnalist independent. El descrie S.U.A. de dup? al doilea r?zboi mondial ca fiind un tip de Imperiu cu totul nou, care nu se bazeaz? pe ocuparea militar? a unui teritoriu, ci pe controlarea unor resurse vitale[3]. Un imperiu informal, dar care controleaz? finan?ele mondiale, lan?ul alimentar de baz?, energia, petrolul ?i industria chimico-farmaceutic?, un imperiu ajuns, dup? pr?bu?irea fostei U.R.S.S., cea mai mare concentrare de putere din istorie. ?i acest super-imperiu, ca oricare alt imperiu din istorie, va avea un sfâr?it, iar sfâr?itul S.U.A. va veni exact din aceast? tendin?? a sa, aceea de a controla anumite resurse la scar? planetar?.

Scopul final al S.U.A. în momentul de fa?? (arat? în continuare Engdahl[4]) este acela de a pune sub controlul s?u militar resursele din Africa ?i Orientul Mijlociu, spre a putea bloca în acest fel cre?terea economic? în China ?i Rusia, tocmai pentru a controla Eurasia în întregime. Numai c? în prezent, dup? Engdahl, S.U.A. au intrat în declin, de?i nimeni de la Washington nu este dispus s? recunoasc? acest lucru, la fel cum în Marea Britanie în urm? cu o sut? de ani nimeni nu voia s? admit? c? Imperiul este în declin. În prezent, S.U.A. depun toate eforturile nu numai ca s?-?i men?in? intact? puterea la care au ajuns, dar ?i s?-?i extind? domina?ia asupra întregii planete.

William F. Engdahl demonstreaz? c? revoltele din Orientul Mijlociu ?i Africa de Nord nu sunt o serie de mi?c?ri oneste ?i spontane, pornite din interior ?i menite s? înl?ture regimuri politice abuzive, ci aceste revolte au fost provocate din afar? ?i fac parte dintr-un plan politico-militar anun?at de c?tre fostul pre?edinte al S.U.A. G. W. Bush la o reuniune a G8 din anul 2003, proiect numit „Orientul Mijlociu Mare". Acest proiect a fost pus la cale de c?tre S.U.A. pentru a lua sub control - prin „democratizare", de fapt prin „balcanizare" - întreaga lume islamic?, din Afganistan ?i Pakistan, prin Iran, Siria, Egipt, Libia, pân? în Tunisia ?i Maroc, adic? pân? la Gibraltar. A?a-numita „prim?var? arab?" a fost planificat? ?i organizat? în prealabil, instigatorii de pe re?elele de socializare fiind pl?ti?i ?i manipula?i. Liderii arabi ai r?scoalelor din statele islamice au fost instrui?i la Belgrad, de c?tre speciali?ti americani din organiza?iile Canvas ?i Otpor, unde s-a constituit o adev?rat? ?coal? de diversiune ?i destabilizare politic?, dup? înl?turarea violent? de la putere a fostului pre?edinte sârb Milo?evici[5].

Care ar fi motivele pentru care S.U.A. ar urm?ri o demantelare sistematic? a statelor musulmane? Dup? Engdahl, primul motiv ar fi acela c? în mâinile liderilor lumii arabe se afl? concentrat? o bog??ie uria??, constând în fonduri acumulate ?i resurse. Aceste state trebuie „democratizate", cam în felul cum s-a procedat în Rusia pe la începutul anilor '90, pentru ca aici s? poat? p?trunde „economia de pia??", respectiv s? se poat? restructura economia dup? indica?iile imperative ale FMI, astfel ca „b?ncile ?i societ??ile financiare occidentale s? poat? veni ?i s?-?i ia prada"[6]. Al doilea motiv ar fi „securizarea" ?i militarizarea resurselor de petrol din locuri precum Libia ?i Sudan, ??ri care prezint? interes pentru cre?terea economic? viitoare a Chinei. Acest lucru nu a fost dezv?luit numai de c?tre Engdahl ?i abia în anul 2014, ci a fost preconizat cu mult înainte de c?tre Zbigniew Brzezinski, într-o carte publicat? în anul 1998[7]. Aici politologul american, fost consilier pe probleme de securitate al pre?edintelui Jimmy Carter, preconizeaz? strategia S.U.A. în Eurasia, ar?tând c? nici un concurent al S.U.A. nu trebuie l?sat s? ajung? capabil s? domnie Eurasia ?i s? conteste pre-eminen?a global? a Americii. Pentru aceasta, în primul rând trebuie blocat accesul Chinei la resurse petroliere, la resursele Africii în general.

În anul 2006, China a invitat la Beijing 40 de ?efi de state din Africa, f?cându-le oferte de afaceri deosebit de avantajoase ?i propunând-le în acela?i timp s? fac? investi?ii, s? construiasc? în Africa locuin?e, spitale ?i s? realizeze mari proiecte de infractructur?, tot ceea ce nu a f?cut F.M.I. în Africa timp de 30 de ani de când se afl? înfipt acolo. Imediat dup? acest eveniment, Pentagonul a constituit un „Centru de comand?" special pentru Africa, „Africom", ?i a început cu destabilizarea ??rilor bogate în resurse din nord. Rezultatele înfrico??toare ale politicii americane se v?d la tot pasul: Tunisia, Egiptul, Siria ?i Libia - alt?dat? ??ri prospere - sunt acuma ajunse prin ele însele la anarhie ?i ruin?. În fine, exodul refugia?ilor din cauza r?zboaielor civile din ??rile musulmane destabilizate anterior de c?tre S.U.A., cu concursul unor state europene, este lovitura de gra?ie pe care o prime?te Spiritul cre?tin european.
- Va urma -

------------------------------------------------------
[1] Nicolae Iuga, Cauzalitate emergent? în filosofia istoriei, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2008, p. 119-125.
[2] Nicolae Iuga, ?ovinismul de mare putere, Ed. Grinta, Cluj, 2014, p. 109-114.
[3] www.williamengdahl.com, consultat la 22 feb. 2014.
[4] www.rt.com, consultat la 22 feb. 2014.
[5] Idem.
[6] Idem.
[7] Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard, American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, Basic Books, 1998.

footer