Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ec. dr. Ilie ?erb?nescu   
Miercuri, 29 Martie 2017 20:04

Ec. Ilie ?erb?nescuRomânia a mai r?mas cu vreo 19 milioane de locuitori, de la 21,6 milioane, în urm? cu numai 20 de ani. Sc?derea - dramatic? pentru o perioad? istoric? a?a de scurt? - este pus? pe seama sporului negativ al popula?iei ?i migra?iei ce pare s? nu sl?beasc?. Perspectivele indic? o continuare ?i mai sever? a declinului. Num?rul de c?s?torii s-a tot redus, iar num?rul na?terilor a coborât la minime istorice ne anun?? c? vom mai r?mâne prin actualul teritoriu al ??rii doar 14-15 milioane pân? în 2050. Deci este vorba, nici mai mult, nici mai pu?in, de o ?ar? în extinc?ie. Extinc?ie chiar ?i fizic? sau, cum s-ar spune, ca na?iune, c?ci ca economie ?i stat România a disp?rut deja de mult. Nu ?tiu cum interpreteaz? al?ii aceast? tendin?? spre extinc?ie - eviden?iat? ?i în statistici, ?i în via?a cotidian? -, dar eu o numesc f?r? înconjur o tragedie na?ional? ?i o pun integral pe seama transform?rii rapide a României într-o colonie de la periferie a centrului vest-european, care, din cauza propriilor probleme f?r? ie?ire ?i f?r? întoarcere, o gestioneaz? mizerabil ?i jefuitor, ?i nu ca un st?pân m?car responsabil.

Rapiditatea cu care România a fost transformat? într-o colonie a generat un fenomen dramatic care o face organic aproape imposibil de administrat: România are grave probleme demografice de tip ?ar? dezvoltat? pe articula?ia unei economii de tip ?ar? subdezvoltat?. Nu se cunoa?te în lume un caz similar ?i nici vreo ie?ire, alta decât extinc?ia. Cei aproape trei milioane de români afla?i la munc? în str?in?tate sunt de fapt oameni în floarea vârstei (între 18 ?i 40 de ani), în deplin?tatea capacit??ilor biologice, fizice ?i psihice, de munc? ?i crea?ie. Aten?ie, ei reprezint? la un asemenea num?r circa 40% din for?a de munc? româneasc? de aceast? vârst?. Cu alte cuvinte, 40% din aceast? for?? de munc? adult? la capacitate maxim? lucreaz? pentru alte ??ri, ?i nu pentru România. Dincolo de aspectele pur concrete ale pierderilor pentru sistemele contributive de pensii ?i s?n?tate, este vorba de pierderi incomensurabile ?i irecuperabile pentru capacitatea productiv? ?i de crea?ie a ??rii, pentru substan?a ei na?ional?, pentru soarta ei în Europa ?i în lume. Într-un singur cuvânt, dar extrem de semnificativ: tragedie!

O tragedie prezentat? oficial ca o contribu?ie la finan?area balan?ei de pl??i ?i la dezvoltarea României! Ba chiar prima investi?ie din afar? în România! Mai mare decât toate investi?iile str?ine! Remiterile c?tre ?ar? de la românii afla?i la munc? în str?in?tate nu reprezint? o asemenea contribu?ie nu doar privind în sens filozofic ?i pe termen lung, ci ?i privind prozaic ?i pe termen scurt! Nu numai c? nu constituie decât câteva firimituri din ceea ce alc?tuie?te contribu?ia românilor în bejenie la dezvoltarea altor ??ri, dar, s? fim drep?i, nu aduc m?car o adiere de vânt la mi?carea mori?tii economiei în România. Nu se deschid cu ace?ti bani nici afaceri în România, nici cine ?tie ce investi?ii individuale nu se fac aici din banii cu pricina. Grosul se duce pe consum, în hipermarketurile str?ine din România. Adic? banii, în loc s? fie cheltui?i direct acolo, sunt cheltui?i aici, tot în profitul celor de acolo. România nu trage niciun folos!

Mai sunt unii care, pornind de la faptul c? vreo 80% din banii economisi?i de românii afla?i la munc? în str?in?tate sunt ?inu?i în b?nci de la fa?a locului (ar fi vorba de circa 100 miliarde de euro, de vreo patru ori mai mult decât de?in în b?nci din România românii r?ma?i în ?ar?), sus?in c? produse bancare speciale ar trebui promovate pentru a schimba cât de cât situa?ia în favoarea b?ncilor din România. Ce vorbi?i, fra?ilor?! B?ncile de aici nu sunt de aici, ci sunt tot de acolo! Ce mai conteaz? în care dintre p?r?i î?i ?in banii românii, c?ci - accentu?m înc? o dat?! - ?i b?ncile de aici sunt tot cele de acolo! D-apoi, ca s? fim perfect drep?i, ?i românii de aici care n-au plecat (înc?) acolo î?i ?in banii tot în b?nci de acolo, c?ci b?nci române?ti nu mai exist?! Nu mai exist?, în deplin? consonan??, de altminteri, cu bejenia românilor! Sunt doar dou? fa?ete ale aceluia?i fenomen: disolu?ia României!

footer