Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General (r) Dr. Mircea Chelaru   
Luni, 13 Februarie 2017 00:03

Mircea ChelaruControversatele proteste anti-Guvern ?i anti Iohannis au rupt România în dou? (dac? nu chiar mai multe p?r?i), peste care s-a suprapus ?i declara?ia ?efului Departamentului pentru Afaceri Europene din cadrul Ministerului de Externe rus, Aleksandr-Bo?an Harcenko: „[...] pozi?ia conducerii României ?i-a transformat ?ara într-un avanpost (al S.U.A.-N.A.T.O - n.r.), iar pentru noi aceasta reprezint? o amenin?are evident? [...]". V? prezent?m ast?zi reac?ia Generalului (r) Prof. dr. Mircea Chelaru fa?? de situa?ia creat?. (Redac?ia).

Sunt multe interese deasupra na?iunii, iar noi suntem la o vân?toare interinstitu?ional?

Întreaga economie ?i finan?ele române?ti sunt ciuruite de pompele sugative de vlag? româneasc? ale transna?ionalelor. Dac? o lu?m de la controlul bog??iilor subsolului ?i pân? la exploatarea criminal? a p?durilor, pân? la controlul tuturor resurselor de ap?, pân? la, dac? vre?i, controlul ?i subminarea întregii teritoriat??ii agricole a României. ?i pot continua cu enumer?rile. M? mir? faptul c? oamenii ace?tia nu ies cu sutele de mii în strad? s? întrebe de ce ni se taie p?durile, de ce ni se scoate aurul din subsol, de ce nu mai avem flot?, de ce nu mai avem nicio banc? româneasc?, de ce copiii no?tri sunt capta?i, ca inteligen??, ?i se duc înafar?. ?i a?a mai departe. A?adar, sunt multe interese deasupra na?iunii române [...]. Iar noi sunem la o vân?toare interinstitu?ional?, a unor institu?ii fa?? de alte institu?ii, lustruindu-ne care suntem cei mai prolifici în a ar?ta na?iunii cât de grozavi suntem.

În aerul pe care îl respir?m, sunt bacilii tic?lo?i ai r?zboiului ?i r?zbun?rii

La ora actual?, echilibrul între puteri este grav z?d?rnicit. Este competi?ia între puteri care duce la distrugerea ?i vl?guirea de energie a na?iunii. Se distruge ultimul reazem de coeziune na?ional?. Pentru c?, dac? a?i v?zut acum, românii sunt cei mai dezbina?i chiar în momente în care la frontierele noastre, deasupra noastr?, în aerul pe care îl respir?m, sunt bacilii tic?lo?i ai r?zboiului ?i ai r?zbun?rii. Putin se întâlne?te la Budapesta, urmeaz? s? vin? Trump acolo, a?i v?zut ini?iativa societ??ii secuie?ti de a produce Republica Interioar? Secuiasc?. Am primit ?i eu telefon din Budapesta, de la prietenii no?tri, c? ?i în Budapesta sunt foarte mul?i români, a?a cum în Bucure?ti sunt foarte mul?i unguri. Iar acolo, pe panourile publicitare, s-au transmis continuu imagini de la protestele din Capital? ?i din alte ora?e ale României, iar în limba maghiar? se subtitreaz? c? sunt proteste pentru autonomia ?inutului secuiesc. Asta este realitatea. Deci, pe panourile publicitare din Budapesta se întâmpl? asta. Nu pe toate, doar pe unele dintre ele. Dar e suficient. A?a începe nenorocirea. S? ?ti?i c? niciun r?zboi nu a început dintr-o dat?. Toate au fost preg?tite, iar indicii de identificare ai acestor consecin?e sunt cât se poate de nefavorabili nou?.

Serviciile ?i lega t?cerii

Eu sunt convins c? cei care sunt din interiorul serviciilor, direc?iilor, diviziunilor, a departamentelor, a serviciilor pe domenii ?i-au f?cut treaba. Îns? degeaba î?i fac treaba dac? informa?ia ajunge în locurile unde trebuie s? se ia decizia, dar chiar acolo este cauza neac?ion?rii sau a trecerii sub t?cere. Unii trec sub t?cere din perspectiva în?eleapt? care spune: „Haide?i s? nu amplific?m!", pespectiv? care este deja falimentar?. Iar al?ii nu o trec sub t?cere pentru c? este în interesul lor s? se produc? acele fenomene. Vreau s? v? spun cu toat? gravitatea ?i îmi asum întreaga r?spundere. Pe un parcurs de 20 de ani, a?a cum atr?geam aten?ia în cartea „O posibil? solu?ie", s-au înstilat, s-au inseminat în toate structurile în cercul doi de supraveghere ?i în cercul unu de consiliere agen?ii operativi ai altor interese. C? sunt români sau neromâni, nu conteaz?, dar ei sunt ai altor interese. Bine pl?ti?i, bine configura?i, cultiva?i foarte atent în diferite medii externe, care au înc?put ?i sunt convin?i c? fac bine, numai c? fac bine la comand?, adic? binele cu ghilimele de rigoare. Ele, individual luate, nu au o semnifica?ie extraordinar? de depreciere a statu-quo-ului institu?ional românesc, dar, însumate, dau un întreg foarte periculos pentru na?iunea român?. Asta este situa?ia. ?i ?ti?i care este culmea? Cei din supravegherea serviciilor, par?ial, în jur de 70-80 la sut?, cunosc treaba asta, dar sunt lega?i de mâini ?i de picioare, pentru c? legea nu le permite nici s? fac? demascare public?, nu le permite nici s? intervin? pentru a-i anihila, legea nu le permite s? intervin? la decident ?i a?a mai departe. Iar parchetul de legi pentru securitatea României a fost amânat, din 2006, sine die, tocmai pentru ca na?iunea român? s? fie amputat?, v?duvit? de acest instrument de protec?ie.

O contramanifesta?ie cu 200.000-300.000 de oameni ar fi un lucru dezastruos

Se poate ajunge pân? la conflicte majore între grup?ri de viziuni diferite. Eu m? feresc s? spun c? s-ar putea produce o contramanifesta?ie ca în anii '20 ai secolului trecut. Din acest punct de vedere, cei de la guvernare s-au ab?inut maximal ca s? nu-?i cheme electoratul ?i s? ajung? ?i ei cu 200.000-300.000 de oameni în Bucure?ti ?i s? spun?: „Iat? c? ?i noi suntem poporul care vrea altceva!". Dar o astfel de contramanifesta?ie ar fi un lucru dezastruos, criminal. Numai c?, mergând pe o singur? parte, se dezechilibreaz? adev?rul ?i încep unii s? cread? c? numai acesta este adev?rul. Deci, lipsa de comunicare, insufcien?a comunic?rii institu?ionale, argumentarea prealabil? ?i preg?tirea întregului sistem pentru m?surile luate a fost gafa monumental? a Ministerului Justi?iei ?i nu ?tiu dac? doamna H?ineal? are vreo leg?tur? cu a?a ceva sau nu. ?i cu asta cred c? am spus mai multe [...] ?i înc? ceva: cine i-a pus în bra?e ?i l-a gr?bit pe domnul Iordache (proasp?tul demisionat ministru al justi?iei - n.r.) s? vin? cu cu proiectul pus pe mas? într-un mod vulnerabil într-o sedin?? de guvern în care nu se afla pe ordinea de zi, ?i la miez de noapte?![1]. Au uitat legea celebr? a dacilor care f?ceau toate legile în miezul zilei, ca s? fie ilumina?i de m?ritul împ?rat Soare?!

S? fac? Sfatul ??rii, s? se dea cap în cap pân? le-or s?ri capacele!

Îl rog foarte mult pe domnul pre?edinte Iohannis, pentru c? îi st? în putere, s? invite la o ?edin?? informal?, m? rog, aproape informal?, pe pre?edin?ii celor dou? Camere, pe premier, pe pre?edintele C.S.M., pe Avocatul Poporului ?i s? fac? Sfatul ??rii. S? se dea cap în cap pân? le-or s?ri capacele, metaforic vorbind, ?i s? vin? cu pacea social?. Asta este calea. Pân? când ei care au primit investitura neamului s? ne conduc? nu-?i vor g?si calea de împ?care, nici na?iunea nu se împac?. ?i în jurul nostru bate criv??ul. Un mare criv?? al nenoricirii r?zboiului. Uita?i-v? c? în Ucraina de Est a început din nou r?zboiul! În inima ??rii noastre se cere secesiune. Se vor întâlni Putin ?i Trump la Budapesta. Se fac poduri peste România, iar noi ne batem între noi ca idio?ii".

Ce mu?chi al alian?elor s? pui pe un schelet golit de îns??i esen?a sa?

Faptul c? Putin i-a dat harta Moldovei de la 1812 lui Dodon îi sugereaz? proiectul Moldovei Mari. Partidul moldoveni?tilor ?i al statali?tilor tind c?tre a?a ceva. A?adar, ne a?tept?m la o escaladare a propagandei antiromâne?ti, iar prin faptul c?, acum, se emite ideea c? în România sunt manifesta?ii prosecesiune etnic? este o alt? form? de propagand? criminal? cre este înghi?it? de superficialii de la Bruxelles ?i din alte p?r?i. Când spun superficiali m? refer la cei care chipurile iau cuvântul, dar sunt foarte bine aviza?ii celor care conduc Uniunea Sovietic? European?", e de p?rere generalul Chelaru. Îl întreb?m ?i dac?, totu?i, ?inând cont de faptul c? suntem în U.E. ?i în N.A.T.O., ?i mai avem ?i scutul de la Deveselu pe deasupra, a?adar, dac?, în aceste condi?ii s-ar mai putea întâmpla vreo nenorocire pentru România începutului de secol al XXI-lea sau ar trebui s? st?m lini?ti?i, s? nu ne facem griji. Iar r?spunsul generalului pare mai degrab? un semnal de alarm? care nu trebuie neglijat: „S? nu uit?m ceea ce scriam eu în cartea „?ubrezenia alia?ilor", unde spuneam c? totul se poate d?râma printr-o în?elegere peste noapte. A?a am avut asigurate grani?ele ?i în 1940, dar dup? Pactul Ribentrop-Molotov, totul s-a pr?bu?it. Apoi a venit Ciano-Molotov ?i s-a dus ?i Ardealul. A?adar, nu (n.r. - nu trebuie s? st?m lini?ti?i). Eu v? spun c? singura certitudine pentru ap?rarea ?i existen?a statului na?ional unitar este puterea na?iunii. Puterea diplomatic?, mental? ?i în?elepciunea liderilor ?i puterea armat? de reac?ie a propriei na?iuni. Nu exist? în modelul istoric alt? solu?ie. C? ea se îmbrac? ulterior cu argumente, cu rela?ii, cu U.E., cu scut, cu parteneriat strategic, acesta este suplimentul la putere al unei na?iuni. Este augumentarea puterii na?iunii. Domnilor, ce mu?chi al alian?elor s? pui pe un schelet golit de îns??i esen?a sa? S? se în?eleag? bine ce st? în spatele acestei metafore![2]
--------------------------------------------------
[1] Cazul/momentul emiterii pe timpul nop?ii a O.U.G./2017, poate fi asemuit cu episodul Pearl Harbor. S.U.A., care interceptase mesajele între Tokio ?i Ambasada Japoniei la Washington a a?teptat ca momentul declan??rii atacului japonez din 7 decembrie 1941 s? se consume ?i abia apoi Cordell Hull, secretarul de Stat al S.U.A. l-a primit pe Reprezentantului Special al Japoniei la Washington, Saburo Kurusu. Abia atunci, - tardiv - i-a înmânat lui declara?ia de r?zboi a Japoniei împotriva S.U.A.
În cazul OUG 13/2017, mai pu?in cunoscut ?i extrem de pu?in nemediatizat este faptul c? în seara cu pricina, membrii guvernului ?i o echip? de ziari?ti au fost re?inu?i în Palatul Victoria de c?tre S.P.P.-i?ti, care primeser? ordin s? nu lase pe nimeni s? mai intre sau s? ias? din Palatul Victoria.„Pe data de 31 ianuarie, aproape de miezul noptii, la ora 23.48, agentia „Mediafax" (care nu mai de simpatii pro-pesediste nu poate fi acuzata), transmitea urmatorul breking news: „Membrii Guvernului se afla, la ora transmiterii stirii, in Palatul Victoria, iar jurnalistii care au participat la conferinta de presa au fost opriti in Centrul de Presa, in timp ce in fata institutiei protesteaza cateva sute de persoane. La toate intrarile de la Palatul Victoria au fost trase grilajele metalice pentru a opri o posibila intrare a manifestantilor". [...] Asa ca au stat cu nervii intinsi la maxim cateva ore bune, tinuti sechestrati in Palatul Victoria, pana ce unii dintre ei s-au mai interesat telefonic si la alte „surse alternative", afland astfel ca puteau fi foarte simplu evacuati, de exemplu, prin cladirea RA-APPS din spate, unde nu era, cat vedeai cu ochii, nici macar picior de protestatar". Vezi http://www.national.ro/dezvaluiri/seful-spp-ordin-sa-fie-sechestrat-guvernul-570530.html/
[2] Not?: textul a ap?rut ini?ial în ziarul Ring (vezi http://www.ziarulring.ro/analiza-incendiara-generalul-chelaru-despre-proteste-in-jurul-nostru-bate-crivatul-se-fac-poduri-pes) ?i a fost republicat cu acordul autorului.

footer