Revista Art-emis
Efectul dominoului: Washington-D.N.A.-Cotroceni PDF Imprimare Email
Radu Toma   
Miercuri, 01 Februarie 2017 19:07

Efectul DominoPrudent, ferindu-se s? comenteze, „Washington Post" a anun?at cu pu?in timp în urm?, citez: „Întreaga conducere administrativ? a Departamentului de Stat a demisionat... este cea mai mare plecare simultan? din întreaga istorie a institu?iei, a tuturor oficialit??ilor superioare care se ocupau cu administrarea ei, cu sediile ?i personalul din str?in?tate". Re?inem c? este vorba de patru manageri-cheie, subsecretarii de Stat pentru managementul Departamentului, pentru administra?ie ?i pentru Afaceri consulare, precum ?i directorul Serviciului misiunilor diplomatice din str?in?tate. Li se adaug? al?i doi diploma?i de carier? ?i tot asisten?i ai lui John Kerry, demisionari ceva mai înainte, anume Gregory Starr, îns?rcinat cu securitatea corpului diplomatic, ?i Lydia Muniz, responsabil? cu cl?dirile ?i celelalte facilit??i ale ambasadelor americane din lume, inclusiv cea de pe bulevardul Liviu Librescu 4-6, din B?neasa. Ceea ce înseamn?, practic, c? ambasadorul Hans Klemm se afl? acum într-o situa?ie delicat?, începe s? aib? probleme cu securitatea personal? ?i a celorlal?i membri ai Ambasadei, cu comunica?iile, cu logistica de toate felurile, între?inerea cl?dirii, a autoturismelor ?i a locuin?elor diploma?ilor etc.; c? celui care l-a trimis în România, fostul pre?edinte Obama, nu are cum s? i se mai plâng?, iar noului pre?edinte Donald Trump, a?a cum ar zice Hillary Clinton - ?efa ?i speran?a domnului Klemm pân? în ultima clip?, dar n?ruit? , n-ar fi „politically correct" s?-i cear? sprijin. Am l?sat inten?ionat la o parte numele unui alt fost amploaiat de vaz? al Departamentului disp?rut ?i el din institu?ie - n-am spus slujba?, ci amploaiat, un cuvânt aproape ie?it din româna vorbit?, cu speran?a ca personajul s? ias? ?i el cât mai grabnic din memoria colectiv? a românilor, dup? ce a fost scos din toate c?r?ile ?i dat disp?rut de la adresa 2201 C Street, NW, Washington, DC 20520 înc? dinainte de 20 ianuarie. Este vorba de Victoria Nuland, fost? asistent? a secretarului de Stat pentru Afaceri europene ?i eurasiatice, expert? în produsele industriei de minciuni neoconservatoare ?i în d?ruit gogo?i sleite, la -14° Celsius, pe Maidanul ucrainean, în iscat crize politice, escalad?ri militare ?i generarea de conflicte deschise intra-europene, de la Atlantic la Urali. O femeie-komisar str?in venit? acum un an din Vest - exact în genul fostei Ana Pauker, o femeie-komisar str?in venit? acum 70 de ani din Est - la Bucure?ti, ca „s?-l vad?" pe Iohannis („Am venit s? v? v?d", Nuland la Cotroceni?!); de asemenea s? laude intransigen?a ultra-selectiv? ?i progresele „corecte politic" ale D.N.A.-ului arendat de Establishment-ul globalist ?efei Kövesi - intermediar al afacerii a fost Traian B?sescu, comisionul îl prime?te anual în produse, adic? de 4 ani la D.N.A. corup?ii lui nu se num?r?...

A?a cum au început s? se precipite lucrurile la Washington, câteva concluzii generale se impun, ?i, de bun? seam?, privind România. Astfel, în pu?inele zile de când se afl? la Casa Alb?, noul pre?edinte intr? serios în rol, cre?te în func?ie în fiecare zi. Se pare c? a pornit deja pe o cale f?r? întoarcere, deci c? î?i ?ine marile promisiuni f?cute - se constat? c? bursele, capitalul ?i investitorii s-au relaxat, Wall Street-ul ?i-a rec?p?tat suflul, indexul Dow Jones a luat-o în sus. Cu un dinamism remarcabil la 70 de ani, fostul om de mega-afaceri ?i constructor newyorkez a deschis deja preliminarii cu marele business american, pentru relansarea industriei auto ?i modernizarea infrastructural? a ??rii. Apoi, un semnal extraordinar pentru op?iunile ?i priorit??ile viitoare ale Administra?iei este faptul c? prima institu?ie a guvernului intrat? în renovare este cea care administreaz? politica extern? a ??rii, Departamentul de Stat. În acest context, chiar dac? aduce cu un text de 10-12 cuvinte scris în condi?ii improvizate, „pe genunchi" cum s-ar zice, vizita la inaugurarea noului pre?edinte american a liderului partidului de la guvernare, Liviu Dragnea, ?i a premierului Sorin Grindeanu a fost esen?ial?, pozitiv?. Câteva zeci de secunde ?i numai 10-12 vorbe, tocmai cât le trebuie ca „s? bat? palma" unor b?rba?i de onoare pu?i serios pe treab?, f?r? hârtii cu filigran, stilouri aurite, sigilii de cear? bla, bla... 10-12 cuvinte mai importante decât a?teptarea la scara aparatului preziden?ial american, Air Force Number 1, la aeroportul Otopeni, sau decât viitoarea gard? de pu?ca?i marini americani dând onorul unui oaspete român pe paji?tea din fa?a Casei Albe. Au fost cuvinte laconice, dar au anticipat ?i au cuprins 4 ani ce vor veni, de rela?ii româno-americane primenite. Ce diferen?? uria?? între acest episod ?i intrarea clandestin? a lui B?sescu în Salonul Oval de la Casa Alb?, b?gat pe u?ile din spate, de vicepre?edintele Biden, la pre?edintele Obama pentru o poz?, în septembrie 2011, când s-au rostit, de ambele p?r?i, tot câteva cuvinte. Când - scen? antologic? dintr-o epoc? întunecat? de istorie româneasc? - B?sescu, sluga alb? de pe planta?ia România, a apucat s? spun? doar:
- Ce pot s? fac pentru dvs., domnule pre?edinte?
Obama, st?pânul negru, i-a r?spuns sec:
- S? te duci acas? ?i s? ai grij? de justi?ia din România!
Asta a fost tot...

Revenind la România 2017, este o chestiune de pu?ine zile pân? când, r?mas „orfan" de înalte protec?ii ?i singur printre str?ini la Bucure?ti, ambasadorul Klemm î?i va anun?a plecarea. Este interesant cum o va motiva, rechemat sau demisionar, cert este c? va refuza s? se pun? la dispozi?ia noii Administra?ii, adversar? a ?efilor s?i politici. Apoi, dup? plecarea domnului Klemm ?i posibila venire mai grabnic? a unui ambasador al pre?edintelui Trump, putem spera c? aici va începe „r?zboiul" cu vechile structuri impuse timp de un deceniu în justi?ie, mai bine zis cu destructurarea ei, în perioada celor dou? mandate ale pre?edintelui-mercenar T.B. Cu siguran??, în scurt? vreme managementul actual de la D.N.A. se va eroda, comunicarea direct? a lui Köve?i cu Ambasada S.U.A. va fi întrerupt?, institu?ia va intra în normalitate, controalele celor abilita?i asupra ei vor deveni cele adecvate.

În sfâr?it, în ce prive?te ultima pies? din dominoul c?zut dinspre Washington încoace, Palatul Cotroceni, men?inerea pre?edintelui Iohannis acolo este o simpl? chestiune de timp. Simpl?, dar pe care dânsul nu o poate influen?a, fiindc? este vorba nu de timpul lui, ci de timpul altora. Timpul necesar pentru ca Parlamentul ?i Guvernul, având popula?ia majoritar? al?turi, ?i beneficiind de noile condi?ii externe favorabile, s?-i decid? soarta. La urma urmei, în ce prive?te oportunit??ile interna?ionale, ast?zi mai mult ca niciodat? României i se potrive?te de minune ?i trebuie s? asculte de acea vorb? veche din popor: Copilul mic care nu ?ip? ?i nu plânge nu prime?te ?â??.

Sub comanda politic? a democra?iei liberale, vreme de 25 de ani, Departamentul de Stat a fost „Câinele de paz?" al globalismului. A fost spaima, sperietoarea politicienilor ?i a multor oameni de rând din România, o Românie paralizat?, c?pu?at? de quislingi locali, clone neoconservatoare, sörösi?ti interna?ionali?ti ?i al?i pr?d?tori, sub sloganul perfid „Politically Correct". Un slogan repudiat ast?zi de poporenii ?i electorii americani care l-au f?cut pe Donald Trump pre?edinte, ?i de to?i europenii, din Vest ?i din Est. În pu?ine s?pt?mâni ce vor urma, pe râul Potomac, venind de sus, dinspre Mun?ii Allegheny, vor trece primele sloiuri, plutind alene c?tre Ocean. Desigur, cei care vor lucra atunci la Departamentul de Stat, la etaje ceva mai înalte, le vor putea vedea, râul curge doar la câteva sute de metri c?tre Vest, prin spatele cl?dirii. La Washington, anul acesta, dezghe?ul pare s? vin? mai devreme...

footer