Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Duminică, 15 Ianuarie 2017 21:23

Gestapo Bucure?tiÎn data de 26 februarie 2013, regretatul mare istoric, prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu mi-a trimis un e-mail, prin care m? informa despre Decizia Consiliului Constitu?ional al Fran?ei, ?ar? fondatoare a Uniunii Europene, cu privire la anularea neconstitu?ionalei impuneri prin lege a recunoa?terii, de c?tre anumite state, a unor ipotetice genociduri, o reglementare legislativ? ascuns? cu grij? în România. În spiritul democra?iei ?i al libert??ii de exprimare, Fran?a a avut în?elepciunea ?i demnitatea s? ia o decizie corect? ?i s? resping? aceast? lege. De?i au trecut aproape patru ani, „I.N.S.H.R.-E.W." (un fel de Gestapo de Bucure?ti), „face legea" dup? bunul plac al capului acestei institu?ii, aflat? sub protec?ia Guvernului României. Consum? banii contribuabililor în defavoarea lor ?i pl?te?te salarii „nesim?ite" unor anti-români, care nu fac altceva decât s? genereze ?i s? catalizeze în mod condamnabil sentimente anti-evreie?ti în rândul cet??enilor ??rii. Demoleaz? busturi ale valoroaselor personalit??i române?ti, cere ?i ob?ine retragerea titlurilor onorifice ale acestora, cere eliminarea unor tablouri din expozi?ii, dicteaz? românilor a cui memorie au sau nu au voie s? cinsteasc?, interzic vehicularea unor nume valoroase ale culturii române?ti, pe motive neîntemeiate. Astfel s-a ajuns ca toat? floarea cea vestit? a spiritualit??ii Neamului românesc, începînd cu Ion Antonescu, Nicolae Paulescu, Mircea Eliade, Petre ?u?ea, Nae Ionescu, Nicolae Iorga, Emil Cioran, Grigore Gafencu, Corneliu Zelea Codreanu, Mircea Vulc?nescu, Ion Gavril? Ogoranu... s? fie condamnat? ?i asasinat? în fiecare zi a postdecembrismului anti-na?ional. De?i a primit suficiente sesiz?ri privind neconstitu?ionalitatea legii-f?r?-de lege 217/2015, dar ?i a altor abera?ii ?i abuzuri legislative, a?a numitul „Avocat al poporului" nu a contestat niciunul dintre acestea. A dovedit, în repetate rânduri, c? nu este altceva decât o paia?? pus? pe mun scaun neportivit ca s? execute ordine, nu s? ac?ioneze pentru ap?rarea interesele poporului român. O spun miile de semn?turi recente, care cer demisia acestei marionete. Parlamentul României fabric? ?i voteaz? legi antistatale pe band? rulant?! Pre?edintele României tace (deforma?ie genital?) ?i promulg?!, Guvernul României tace! Academia Român? tace! Poporul român tace, dovedind c? afirma?ia profesorului sârb Miodrag Stanojevic este întemeiat?: „Poporul român este imbecil de tolerant!"[1]. Ajunge! Red?m mai jos mesajul regretatului istoric Gh. Buzatu ?i con?inutul deciziei Consiliului Constitu?ional al Fran?ei. Poate va în?elege ceva ?i Curtea Constitu?ional? din România (C.C.R.) ?i se va autosesiza. (Ion M?ld?rescu).

Gheorghe Buzatu 02/26/13 à 4:56 PM
Corps du message - „Am primit acum, direct de la Paris: În Fran?a nu se mai pune problema de a se pedepsi contestarea genocidurilor! Asta le trebuie domnilor de la „Wiesel". De-acum, Academia Român? are temeiuri s?-i pun? la punct pe tovar??ii politruci de la « I.N.S.H.R.-Wiesel » ?i « 22 »."
S-auzim numai de bine,
Gh. Buzatu
P.S. - Mai jos se afl? Decizia Consiliului Constitu?ional al Fran?ei ?i, de asemenea, adresele de pe Google, pe care v? rug?m s? le controla?i pentru exactitate!
Ia?i, 26 febr. 2013.

Mesajul de la Paris

O foarte interesant? situa?ie juridic?. In Fran?a Consiliul Consitu?ional a declarat neconstitu?ional? legea Fabius-Gayssot privind pedepsirea contesta?iei existen?ei genocidurilor. Legea similar? din România trebui atacat? prin justi?iei pe aceast? baz? ?i declarat? neconstit?ional?. Exist? acum un precedent juridic.

Cenzurarea legii privind negarea genocidului. (Traducere din limba francez?).

Printr-o decizie din 28 februarie 2012, Consiliul Constitu?ional a constatat c? legea incrimineaz? negarea genocidelor recunoscute de lege nu a fost în conformitate cu Constitu?ia. El consider?, prin urmare, c? Parlamentul a introdus o înc?lcare neconstitu?ional? a libert??ii de exprimare prin pedepsirea negarea existen?ei ?i calificarea juridic? a crimelor el însu?i a recunoscut ?i calificat ca atare[2].

Consiliul Constitu?ional al Fran?ei

Având în vedere Constitu?ia;
Având în vedere Ordonan?a de 58-1067 din 7 noiembrie 1958 legea organic? privind Consiliul Constitu?ional;
Având în vedere Legea cu privire la libertatea presei din 29 iulie anul 1881;
Având în vedere codul penal;
Având în vedere observa?iile guvernului înregistrat la data de 15 februarie 2012;
Având în vedere observa?iile de r?spuns prezentate de c?tre deputa?i solicitan?i, înregistrate la dou?zeci ?i unu februarie 2012;
Raportorul a fost audiat;

1. Deputa?ii ?i senatorii reclamantele sus?in legisla?iei Consiliului Constitu?ional de a pedepsi negarea genociduri recunoscute de lege;

2. Având în vedere c? articolul 1 din actul men?ionat în Legea inser?iile cu privire la libertatea presei din 29 iulie anul 1881 Articolul 24b; acest articol pedepse?te, în primul rând, la o pedeaps? de un an închisoare ?i 45.000 de euro amend? cei care au « provocat sau reduse la minimum atât de scandalos », indiferent de mijlocul de exprimare sau angaja?ii publici de comunicare, « existen?a unuia sau a mai multor infrac?iuni de genocid astfel cum sunt definite la articolul 211-1 din codul penal ?i recunoscut ca atare de legea francez? »; Articolul 2 din actul men?ionat modific? articolul 48-2 din Legea din 29 iulie anul 1881; se extinde dreptul de anumite asocia?ii pentru a aduce p?r?ii civile, în special, s? atrag? consecin?ele cre?rii acestei noi infrac?iuni;

3. Având în vedere faptul c?, potrivit autorilor sesiz?rii, statutul men?ionat încalc? libertatea de exprimare ?i de comunicare proclamat? prin articolul 11 din Declara?ia drepturilor omului ?i cet??eanului din 1789 ?i principiul legalit??ii infrac?iunile ?i sanc?iunile care rezult? din articolul 8 din aceast? declara?ie; prin suprimarea doar o singur? mân?, genocidele recunoscut de dreptul francez ?i, pe de alt? parte, genocid excluzând alte crime împotriva umanit??ii, aceste prevederi méconnaîtraient, de asemenea, principiul egalit??ii; c? europarlamentarii reclamanta sus?in de asemenea c? legiuitorul a înc?lcat propria competen?? ?i principiul separa?iei puterilor în stat prev?zute la articolul 16 din Declara?ia de la 1789; care ar ignora, de asemenea, principiul sanc?iunilor necesitate men?ionat în articolul 8 al Declara?iei 1789, libertatea de cercetare ?i principiul care rezult? din articolul 4 din Constitu?ie, potrivit c?ruia p?r?ile î?i desf??oar? activitatea în mod liber;

4. Având în vedere c?, în primul rând, în conformitate cu articolul 6 din 1789 Declara?ia de: « Legea este expresia voin?ei generale ... ». Rezult? din acest articol ca ?i al tuturor celorlalte norme constitu?ionale referitoare la obiectul legii, sub rezerva dispozi?iilor speciale din Constitu?ie, legea î?i propune s? ofere norme ?i trebuie în consecin??, s? fie acoperit? cu un normativ;

5. întrucât, pe de alt? parte, în conformitate cu articolul 11 din 1789 Declara?ia de:
- « Comunicarea liber? a gândurilor ?i opiniilor este unul din drepturile cele mai pre?ioase ale omului: fiecare cet??ean poate, prin urmare, vorbi, scrie ?i s? publice în mod liber, cu excep?ia pentru a r?spunde la abuzul acestei libert??i în cazurile determinate de lege »;
- c? articolul 34 din Constitu?ie prevede: « Legea stabile?te regulile ... drepturile civile ?i garan?iile fundamentale acordate cet??enilor pentru exercitarea libert??ilor publice »;
- c?, pe aceast? baz?, este deschis în fa?a Parlamentului s? adopte norme cu privire la exercitarea dreptului de comunicare liber? ?i libertatea de a vorbi, a scrie ?i de imprimare;
- c? este, de asemenea, permis?, ca atare, s? instituie o legisla?ie care s? scoat? în afara legii abuzul de exercitarea libert??ii de exprimare ?i de comunicare, care submineaz? ordinea public? ?i drepturile p?r?ilor ter?e; întrucât, cu toate acestea, libertatea de exprimare ?i de comunicare este tot mai valoros ca exercitarea acesteia este o condi?ie prealabil? pentru democra?ie ?i una dintre garan?iile respect?rii altor drepturi ?i libert??i; atacurile asupra exercit?rii acestei libert??i trebuie s? fie necesar?, adecvat? ?i propor?ional? cu obiectivul urm?rit;

6. Considerând c? o prevedere legal? care are ca scop s? « recunoasc? » un genocid nu poate, în sine, s? fie acoperit cu semnifica?ia normativ? pe care o acord? legii;
- întrucât, cu toate acestea, articolul 1 din statut men?ionat reprim? dezacordul sau reducerea la minimum existen?a unuia sau a mai multor infrac?iuni de genocid, « recunoscut ca atare de legea francez? »;
- c?, prin pedepsirea negarea existen?ei ?i calificarea juridic? a crimelor el însu?i a recunoscut ?i calificat ca atare, parlamentarii au purtat o înc?lcare neconstitu?ional? exercitarea libert??ii de exprimare ?i comunicare;
- întrucât, în consecin??, f?r? a fi necesar s? se ia în considerare celelalte motive, articolul 1 din actul men?ionat trebuie s? fie declarate neconstitu?ionale;
- c? articolul 2, care nu pot fi separate trebuie, de asemenea, s? fie declarat? neconstitu?ional?.

Grafica - I.M.

---------------------------------------
[1] http://www.art-emis.ro/jurnalistica/1526-transilvania-nu-a-fcut-parte-din-regatul-ungar.html
[2] Sursa C.N.E.D. http://www.campus-electronique.fr/actualite@laune/Mailing/2013/Cnedac0213.htm
?i http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012-647-dc/decision-n-2012-647-dc-du-28-fevrier-2012.104949.html 

Textul original în limba francez?

Censure de la loi sur la contestation de l'existence de génocides
Par décision du 28 Février 2012, le conseil constitutionnel a estimé que la loi pénalisant la négation des génocides reconnus par la loi n'était pas conforme à la Constitution. Il considère ainsi que le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'expression en réprimant la contestation de l'existence et de la qualification juridique des crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels[3].

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;
Vu le code pénal;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 15 février 2012;
Vu les observations en réplique présentées par les députés requérants, enregistrées le 21 février 2012;
Le rapporteur ayant été entendu;
1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi;
2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un article 24 ter ; que cet article punit, à titre principal, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui « ont contesté ou minimisé de façon outrancière », quels que soient les moyens d'expression ou de communication publiques employés, « l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide défini à l'article 211-1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française » ; que l'article 2 de la loi déférée modifie l'article 48-2 de la même loi du 29 juillet 1881 ; qu'il étend le droit reconnu à certaines associations de se porter partie civile, en particulier pour tirer les conséquences de la création de cette nouvelle incrimination;
3. Considérant que, selon les auteurs des saisines, la loi déférée méconnaît la liberté d'expression et de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de cette Déclaration; qu'en réprimant seulement, d'une part, les génocides reconnus par la loi française et, d'autre part, les génocides à l'exclusion des autres crimes contre l'humanité, ces dispositions méconnaîtraient également le principe d'égalité ; que les députés requérants font en outre valoir que le législateur a méconnu sa propre compétence et le principe de la séparation des pouvoirs proclamé par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que seraient également méconnus le principe de nécessité des peines proclamé à l'article 8 de la Déclaration de 1789, la liberté de la recherche ainsi que le principe résultant de l'article 4 de la Constitution selon lequel les partis exercent leur activité librement;
4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... »; qu'il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative;
5. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789: « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi »; que l'article 34 de la Constitution dispose: « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer ; qu'il lui est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers; que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi;
6. Considérant qu'une disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi; que, toutefois, l'article 1er de la loi déférée réprime la contestation ou la minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide « reconnus comme tels par la loi française »; qu'en réprimant ainsi la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 1er de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution; que son article 2, qui n'en est pas séparable, doit être également déclaré contraire à la Constitution.
--------------------------------------------
[3] Source C.N.E.D. http://www.campus-electronique.fr/actualite@laune/Mailing/2013/Cnedac0213.htm
En savoir plus: cliquer ici http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012-647-dc/decision-n-2012-647-dc-du-28-fevrier-2012.104949.html

footer