Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Miercuri, 11 Ianuarie 2017 14:18

Ciyber War attack, art-emis„Cyber war"-ul ruso-american între tezele lui John Brennan ?i antitezele lui Donald Trump

In disputa opera?iunilor de r?zboi informatic ruso-american, care ar fi contribuit la victoria republicanului Donald Trump împotriva democratei Hillary Clinton, disput? care este pe cale s? divizeze societatea american? ?i s? sumbineze probitatea ?i neutralitatea politic? politic? a C.I.A. ?i F.B.I., observarea cu calm ?i aten?ie a duelului informa?ional este mult mai productiv? decât analizele politically correct. Asta ?i pentru c? printre dovezi cea mai palpabil? pare a fi „ agentul G.R.U. Gucifer din România", ceea ce ar însemna c? S.R.I. devine un fel de Acarul P?un al cyber war-ului ruso-american. A?adar, s? observ?m faptele ?i s? le punem în antitez?:

Teza 1: „Pre?edintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a acceptat concluziile serviciilor de informa?ii americane conform c?rora Rusia a fost în spatele atacurilor cibernetice din timpul alegerilor americane, a afirmat ?eful de cabinet al lui Trump, Reince Priebus, citat de « Reuters »".

Antiteza 1: „Pre?edintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, continu? s? se opun? concluziilor la care au ajuns serviciile secrete americane asupra implic?rii Rusiei în alegerile din 2016, iar acesta ?i-a ap?rat (07.01.2017) vechea credin?? conform c?reia rela?ia strâns? dintre SUA ?i Rusia nu este un lucru nociv, ci chiar benefic pentru SUA, scrie C.N.N. [...]. Mai mult chiar, Donald Trump, a declarat (06.07.2017) în cadrul unui interviu telefonic pentru « The New York Times » c? tensiunile create în jurul atacurilor cibernetice ale Rusiei din timpul campaniei preziden?iale reprezint? „o vân?toare de vr?jitoare în plan politic" derulat? de adversarii s?i, care sunt jena?i de înfrângerea suferit?. [...] In cadrul convorbirii cu reporterii « The New York Times », Trump a criticat în mod repetat dezbaterile intense referitoare la Rusia, reiterând c?: « Numai oamenii pro?ti cred c? rela?iile strânse pe care le avem cu Rusia sunt un lucru r?u »".

Teza 2: „Serviciile americane de informa?ii sus?in c? Putin a ordonat atacurile cibernetice pentru influentarea alegerilor preziden?iale din S.U.A." („The Wall Street Journal" din 07.01.2017 ) „In cadrul unui raport elaborat de serviciile americane de informa?ii ?i publicat la 06.01.2017 se precizeaz? c? pre?edintele rus, Vladimir Putin, a ordonat atacurile cibernetice pentru a influen?a rezultatul alegerilor preziden?iale din SUA ?i c? liderul de la Kremlin a dorit s? îl ajute pe Donald Trump s? ob?in? victoria, vizând subminarea liberalismului occidental. Potrivit versiunii declasificate a raportului (25 de pagini), serviciile americane de informa?ii au concluzionat c? Guvernul rus a dorit s? submineze încrederea public? în procesul democratic din S.U.A. ?i s? o denigreze pe Hillary Clinton, candidatul democrat la pre?edin?ie, „Kremlinul dezvoltând o atitudine preferen?ial? evident? pentru Trump" [...]. In timp ce aten?ia Rusiei s-a îndreptat c?tre sustragerea de e-mail-uri ?i publicarea acestora pe diverse site-uri, raportul descrie utilizarea altor instrumente de c?tre Guvernul de la Moscova, precum folosirea trusturilor de pres? finan?ate de stat pentru a derula activit??i de propagand? ?i dezinformare [...]".

Comentariul necesar: Ce este mai grav, faptul c? Hillary Clinton a înc?lcat regulile de securitate a comunica?iilor sale prin po?ta electronic? oficial? proprietate a Guvernului S.U.A., sau faptul c? urmare a vulnerabilit??ilor create a pus în pericol secretul coresponden?ei oficiale, pe care a oferit-o hakerilor? Apropos, când au trebuit oferite dovezi, acarul P?un nu a fost altcineva decât Serviciul Român de Informa?ii, din moment ce Guciffer a ac?ionat din România (s? ne ?inem bIne!) ca agent al G.R.U. În atare condi?ii, adev?rul pân? la cap?t ar putea fi acela c? ansamblul securit??ii cibernetice a infrastructurii informatice a României se afl? sub imperiul Doctrinei informa?ionale a Federa?iei Ruse, mai exact spus securitatea informatic? ne este „garantat?" de cârti?ele G.R.U. care au penetrat companiile de securitate informatic?.

Antiteza 2: „Trump nu acord? importan?a cuvenit? implic?rii Rusiei în alegerile preziden?iale din S.U.A.". Potrivit „C.N.N. International" (Statele Unite ale Americii) din 07.01.2017 - Nicole Gaouette ?i Jim Acosta: „Dup? întâlnirea (06.01.2017) cu ?efii serviciilor americane de informa?ii (James Clapper, directorul serviciilor na?ionale de informa?ii, John Brennan, directorul Agen?iei Centrale de Informa?ii ?i James Comey, directorul Biroului Federal de Investiga?ii), pre?edintele-ales Donald Trump nu acord? importan?a cuvenit? implic?rii Rusiei în alegerile preziden?iale din S.U.A., în pofida concluziilor raportului comunit??ii americane de informa?ii, potrivit c?ruia pre?edintele rus, Vladimir Putin, ar fi autorizat direct acest lucru. « Rusia, China, alte state, grupuri ?i persoane din str?in?tate încearc? s? atace infrastructura cibernetic? a institu?iilor noastre guvernamentale, companiilor ?i organiza?iilor americane, inclusiv a Comitetului Na?ional Democrat. Totu?i, aceste ac?iuni nu au afectat rezultatul alegerilor preziden?iale din SUA, mai ales c? sistemul electoral american nu a fost în niciun fel vizat de atacurile cibernetice »", a declarat (06.01.2017) Trump.

Mai rezonabil decât ?efii C.I.A. ?i F.B.I., pre?edintele Barak Obama a declarat pentru „A.B.C. News" c? „Rusia a inten?ionat s? se implice în alegerile din S.U.A.", ceea ce situeaz? disputa mai mult în planul dorin?elor, decât al faptelor. „Dup? publicarea raportului serviciilor americane de informa?ii referitor la atacurile cibernetice derulate de Rusia, pre?edintele S.U.A., Barack Obama, a declarat pentru « A.B.C. News » c? Moscova a inten?ionat s? se implice în alegerile preziden?iale din S.U.A.. Pre?edintele Obama crede ?i în implicarea Rusiei în alegerile preziden?iale din S.U.A. [...], dar ceea ce-l preocup? cu adev?rat este faptul c?, [...] „Putin este mai credibil decât cet??enii americani sus?in?tori ai Partidului Democrat". Problema real? a acestor dispute este, îns?, prinderea serviciilor de informa?ii ale S.U.A. în disensiunile politice interne, fapt ce le-a subminat credibilitatea. Pre?edintele american în exerci?iu, Barack Obama, i-a reamintit succesorului s?u republican, Donald Trump, c? « [...] suntem în aceea?i echip? », dup? un raport al serviciilor de informa?ii ale S.U.A., potrivit c?ruia Moscova a intervenit în procesul electoral din toamna trecut? în Statele Unite ale Americii pentru a-l ajuta pe Donald Trump s? câ?tige alegerile preziden?iale", relateaz? (07.01.2016) D.P.A. ?i A.B.C. Trebuie s? reamintesc c? „suntem în aceea?i echip?. Vladimir Putin nu este în echipa noastr?" a subliniat pre?edintele înc? în exerci?iu, men?ionând c? nu-i place c? unii încearc? s? submineze credibilitatea serviciilor secrete ?i s? divizeze societatea american?. [...]".

A?a cum anticipam, National Security Agency (N.S.A.), fiind decredibilizat? de concluziile Raportului directorului C.I.A., a primit cu rezerve , modera?ie ?i circumspec?ie concluziile prezentate pre?edintelui ales Donald Trump cu privire la atacurile informatice puse pe seama Rusiei. Nici nu se putea altfel, deoarece N.S.A. este garantul securit??ii cibernetice a Statelor Unite ?i a Alian?ei Atlanticului de Nord. Deci, cine afirm? c? hakerii angaja?i de G.R.U., printre care ?i celebrul Guciffer de România, au penetrat bazele de date ale Guvenului S.U.A. are, în primul rând, o problem? cu N.S.A.

Un alt comentariu necesar: Indiscutabil c? cyber war-ul este la ordinea zilei, dar nici-o alt? putere mondial? nu dispune de capabilit??ile S.U.A. în acest domeniu. A acredita existen?a unor sl?biciuni ale sistemului de ap?rare a S.U.A. fa?? de amenin??rile r?zboilui cibernetic ?ine mai mult de tacticile politicianismului aventurier, decât de puterile reunite ale Rusiei, Chinei, Indiei, Pakistanului ?.a. de a domina lumea prin opera?iunile cyber war.

footer