Revista Art-emis
Al 45-lea pre?edinte al S.U.A.: Donald John Trump (4) PDF Imprimare Email
Ing. Ovidiu M. Curea   
Duminică, 08 Ianuarie 2017 17:30

Ing. Ovidiu M.Curea, art-emis„Surpriza" institutelor de sondare a opiniei publice

Deci, conservatorii au câ?tigat alegerile ?i pentru Senat ?i pentru Camera reprezentan?ilor ?i pentru pre?edin?ia S.U.A. Trump a câ?tigat cursa electoral? dând peste cap analizele politice, studiile ?i cercet?rile institutelor de sondare a opiniei publice, care, dup? anun?area rezultatelor au declamat la unison c? acestea au constituit o mare surpriz?. Mare surpriz? pentru cine? Surpriza putea fi pentru cei c?rora li se picura în ureche ?i li se b?ga în ochi în fiecare zi concluzia anticipat? c? Hillary Clinton va câ?tiga negre?it. Surpriza putea fi pentru masa mare a oamenilor de rând, aleg?tori obi?nui?i ?i încrez?tori în democra?ia ?i onestitatea care le fusese predat? în familie, în ?colile pe care le urmaser?, la televizor, la radio ?i în ziare. Surpriz? pentru spectatorii din str?in?tate ai alegerilor din S.U.A., care habar nu aveau (nici n-aveau cum) despre ce se petrecea, de fapt, acolo. Dar surpriz? ?i pentru anali?tii de la institutele specializate în studierea ?i stabilirea exact? a preferin?elor sociale? Aceste institute încadrate cu sociologi, psihologi, statisticieni, matematicieni? Aceste institute care pretind c? orice rezultat al studiilor realizate de ele se încadreaz? într-o marj? de eroare nesemnificativ? de câteva procente? Una din dou?, sau pomenitele institute sunt proaste iar speciali?tii s?i pe dinafar? de ceea ce urm?resc s? fac? sau rezultatele date publicit??ii sunt false, altele, cu totul altele, decât ce le-a rezultat din studiile ?i analizele f?cute, pentru c? st?pânii lor sau sponsorii lor, când le-au dat temele de cercetare le-au dat ?i rezultatele la care trebuiau s? ajung?. Din ambele variante rezult? c? l?udatele institutele de sondare a opiniei publice sunt incredibile, c? nu are nici un sens s? ne batem capul cu datele comunicate de ele, s? ne îngrijor?m, s? ne bucur?m sau, doamne fere?te, s? ne orient?m dup? ele.

Credibilitatea acestor institu?ii de mai mult? vreme se afl? în declin ca, de altfel ?i mass media de orice fel, care a pus serios um?rul la sus?inerea trunchierilor de adev?r operate de ace?ti "sondori" moderni. Alegerile din S.U.A. din 2016, pe lâng? faptul c? au desemnat un înving?tor, în persoana lui Donald Trump, ?i un învins, în persoana lui Hillary Clinton, au consacrat definitiv ?i un mincinos care se tot ascundea pân? acum dup? explica?ii ?i dup? câteva rezultate conforme cu realitatea pe care, pentru credibilitate, le scotea pe pia?? din când în când. Un mincinos ?i, pe deasupra, ?i prost, pentru c? urm?rind s? influen?eze aleg?torii în mod grosolan, imperativ ?i violent, nu a f?cut altceva decât s? ob?in? efectul contrar. Va trebui mult? vreme ?i mult? munc? pentru ca aceste institu?ii costisitoare s? se recupereze din neîncrederea pe care „?i-au câ?tigat-o" cu brio ?i s? se r?scumpere în ochii opiniei publice pentru a deveni din nou cât de cât credibile. Cât despre mass media aceasta s-a acoperit cu înc? o lespede grea de granit peste cavoul în care a coborât mai mult timp.

Cine este ?i ce vrea Trump?

N?scut la 14 iunie 1946, Trump este al patrulea copil din cei cinci ai unei familii bogate din New York. Tat?l s?u, Fred Trump (1905-1999) provenit dintr-o familie de emigran?i germani a fost unul dintre cei mai boga?i dezvoltatori imobiliari din New York. Absolvent al liceului militar New York Military Academy (N.Y.M.A.), in Cornwall, New York, Donald Trump urmat doi ani la Fordham University in Bronx, dup? care s-a transferat la Wharton School of the University of Pennsylvania in Philadelphia, unde ?i-a încheiat studiile universitare ob?inând titlul de Bachelor of Science degree in economics. (Bachelor este titlul ob?inut dup? absolvirea unei facult??i. În continuarea studiilor se poate ob?ine titlul de master ?i, mai departe, cel de doctor). Faptul c? fratele s?u cel mare, Fred Jr., a decedat în 1981 r?pus de alcoolism, l-au f?cut pe Trump s? devin? un antialcoolic ?i un antitabagic convins. Trump este modelul omului e afaceri de succes, icoana visat? ?i inculcat? înc? din ?coal? oric?rui american. Orientarea politic? a lui Trump este destul de greu de precizat. A fost pe rând membru al Partidului Republican, pe care l-a p?r?sit în 1999 pentru Partidul Reformei. Între 2001 ?i 2008 a fost membru al Partidului Democrat. În 2009 a revenit în Partidul Republican, din care iese în decembrie 2011, dar, dup? numai cinci luni, se reîntoarce din nou în Grand Old Party (G.O.P.) a?a cum este supranumit Partidul Republican. Trecerea dintr-un partid în altul, precum ?i tendin?a de a folosi adesea un limbaj considerat de mul?i drept confuz, vag ?i uneori contradictoriu, i-au adus lui Trump acuza?ia de instabilitate, acuza?ie pe care el o respinge afirmând c?, în decursul vie?ii, a r?mas constant în aprecierea multor probleme, dar au fost cazuri în care ?i-a schimbat opiniile ca urmare a propriei sale evolu?ii. Trump a scris peste 40 de c?r?i care au f?cut succes de libr?rie, iar unele dintre ele au fost incluse în materialele de studiu din facult??ile americane cu profil economic. Dintre ele amintim: „Arta negocierii", „Timpul de muncit din greu", „Cele mai bun sfat în investi?iile de bunuri imobiliare", „Gânde?te ca un campion", „Gânde?te grandios ?i transpune în afaceri ?i în via??", „Secretul succesului în munc? ?i în via??", „Gânde?te pozitiv ?i mân? m?garul", „De ce se vrea ca tu s? fii bogat", „Gânde?te ca un miliardar" , 101 c?i c?tre succes", „Cum s? facem America mare din nou". Titlul ultimei c?r?i, „How to Make America Great Again", a fost preluat de sus?in?torii lui Trump ?i folosit ca lozinc? mobilizatoare în campania electoral?. Acest fapt a dus la acuzarea lui Trump de neo-nazism, lozinca respectiv? fiind asem?nat? cu cea folosit? de Partidul Nazist în 1930.

La începutul anului, când a intrat în campania electoral?, Trump era acreditat cu doar 1% ?anse de a deveni pre?edintele S.U.A.. Pe m?sura apropierii datei finale de 8 noiembrie, când ultimii doi candida?i, câte unul din partea celor dou? partide politice mari din S.U.A., aveau s? se confrunte în fa?a urnelor, cre?teau ?i ?ansele cu care era acreditat Trump, dar întotdeauna r?mânea plasat în urma contracandidatei sale Hillary Clinton. Cu cât distan?a se mic?ora, cre?tea ?i nelini?tea regiei electorale din interiorul S.U.A., cât ?i din afara lor. Preziceri sperietoare erau lansate pe toate canalele: dac? Donald Trump urma s? câ?tige alegerile lumea ar intra într-o perioad? mai neagr? decât Evul Mediu. E muncitor ?i gânde?te liber. Nu are marote sau idei preconcepute, lucru demonstrat în opiniile ?i comportamentele sale politice (a trecut prin trei partide), precum ?i în cele religioase (nu a avut nimic împotriv? ca fiica sa s? se c?s?toreasc? cu un evreu ?i s? treac? la iudaism sau fiul s?u s? se c?s?toreasc? cu o evreic?). Faptul c? se reorienteaz? repede în func?ie de condi?ii, urm?rind doar rezultatul practic, câ?tigul ?i succesul, îl prezint? ca nesigur în alian?e. Este adev?rat c? averea îi confer? independen?? în ac?iuni, protejându-l de diferite influen?e nefaste sau contradictorii, dar, de aici, poate rezulta pericolul unui autoritarism personal. Mult va depinde ?i de echipa pe care ?i-o va forma. Napoleon a fost mare ?i datorit? oamenilor de care s-a înconjurat. Codul Napoleonian nu a fost scris de Napoleon, ci de juri?tii s?i. Producerea zah?rului din sfecla de zah?r nu a fost inventat? de Napoleon, ci de savan?ii lui etc. Faptul c? în afaceri Trump a ?tiut s?-?i formeze echipe profesioniste care i-au asigurat succesul, iar în campania electoral? oamenii care l-au dus la victorie, poate constitui un precedent pozitiv în alegerea unei echipe pentru Casa Alb? pe m?sur?, care s?-i asigure succesul ?i în conducerea unei ??ri precum S.U.A..

Încotro America lui Trump

Încotro, ne spune chiar Trump: „Make America Great Again". Este sloganul cu care a înfl?c?rat masele ?i cu care a câ?tigat alegerile. Desigur, ca peste tot în lume ?i ca dintotdeauna, limbajul din timpul campaniilor electorale este una ?i ce face candidatul dup? ce câ?tig? alegerile este alta. (V? aduce?i aminte de sloganurile „S? tr?i?i bine" sau „România lucrului bine f?cut"?). Trump nu trebuie demonizat, a?a cum au f?cut adversarii s?i, dar nici divinizat mai ales de c?tre privitorii de pe margine care se uit? cu gura c?scat? la str?lucirea alaiului regal care trece prin ora? în cale?ti aurite, trase de cai cu hamuri de argint. Trump este un om al interesului. Interesul s?u (nimic de condamnat aici) ?i interesul ??rii sale (bravo, lui!). Deci este de a?teptat ca Trump s?-?i priveasc? obiectivele personale prin prisma scopurilor cu adev?rat na?ionale (nu doar proclamate) ?i aceasta mai mult decât al?i conduc?tori de aiurea sau chiar din America. Un pre?edinte american pentru America lui. În atingerea scopurilor vizate el nu se va împiedica (a?a cum a demonstrat-o) nici în doctrine politice, nici în rase, nici în sexe, nici în religii ?i nici, cu atât mai pu?in, în sentimentalisme. Dac? interesul lui o va cere, nu va ezita vreodat? s? ac?ioneze invers decât ar fi zis vreodat? c? va proceda. La el totul se negociaz?, se vinde ?i se cump?r? în perspectiva câ?tigului de orice fel. În afar? de trecutul s?u, câteva exemple din noua lui postur? de „pre?edinte ales" vin s? prefigureze destul de clar viitorul s?u comportament.

În timpul campaniei, în mod repetat Trump s-a pronun?at pentru reconsiderarea alian?elor ?i tratatelor, inclusiv N.A.T.O. unde S.U.A. este principalul contribuitor acoperind lipsa de implicare a celorlal?i parteneri, care se dovedesc tot mai pu?in cooperan?i. Dup? alegeri ?i-a nuan?at pozi?ia, declarând c? este pentru men?inerea N.A.T.O. ?i cre?terea rolului s?u strategic, pentru adaptarea strategiilor sale la noile condi?ii de securitate. De asemenea, dup? alegeri a renun?at la ideile din timpul campaniei electorale privind retragerea trupelor americane din Coreea de Sud, folosirea torturii în interogarea prizonierilor, punerea sub arest a fostului secretar de stat Hillary Clinton pentru afacerea e-mail-urilor. A muiat-o ?i cu ridicarea gardului dintre S.U.A. ?i Mexic, precum ?i cu retragerea din în?elegerea de la Paris asupra schimb?rilor climatice. Rela?ia cu Rusia ?i China sunt dou? dintre problemele importante pe care Trump se va concentra în inten?ia lui declarat? de a face "America mare, din nou". Rela?ia cu China, care nu-i cade de loc bine lui Trump este una foarte complicat?. Pe de o parte pentru faptul c? aceast? ?ar? devenit cel mai mare creditor al SUA: din cele 3 200 miliarde datorii externe, 777 miliarde de dolari, adic? o p?trime, americanii le datoreaz? Chinei, ?ar? care se situeaz? în fruntea listei primilor 10 creditori externi ai S.U.A., înaintea Japoniei (cu 686 miliarde), centrelor bancare din Caraibe (213 miliarde), exportatorilor de petrol (192 miliarde), Rusiei (138,4 miliarde), Marii Britanii, cu 128 miliarde, Braziliei cu 127 miliarde, Luxemburgului (106 miliarde), Hong Kong (79) ?i Taiwan (75). (Sursa: Topforeignstocks.com, 23.05.2009)

Pe de alt? parte, o mare parte din industria american? s-a mutat în China datorit? mâinii de lucru ieftine, creându-se, îns?, probleme pie?ei for?ei de munc? americane. M?rirea taxele de intrare a produselor chineze?ti în SUA, a?a cum propunea Trump în campania sa electoral?, ar avea efecte ?i asupra intr?rii produselor americane fabricate în China. Trump mai vedea ca solu?ie ?i repatrierea unit??ilor de produc?ie americane din ??rile lumii a treia, solu?ie la care de curând a dovedit c? nu renun??:"O reu?it? pentru mine ar fi atunci când Apple ar decide s? construiasc? o mare capacitate de produc?ie în S.U.A., în loc de China, Vietnam ?i s?-?i produc? marfa aici", declara Trump la întâlnirea cu Tim Cook, directorul executiv al grupului. Pentru aceasta ar urma s? scad? impozitele ?i s? ofere compensa?ii produc?torilor, promisiuni cu care, deja, a convins compania Carrier ?i încearc? s? conving? compania Ford Motors s? nu-?i mute produc?iile de aparate de aer condi?ionat, respectiv de automobile Lincoln, din S.U.A. în Mexic. Procesul de oprire a emigr?rii unit??ilor de produc?ie (la ora actual? 430 de întreprinderi americane inten?ioneaz? s? î?i mute capacit??ile de fabrica?ie în Mexic) ?i, cu atât mai mult, cel al a repatrierii celor deja plecate va fi greu iar consecin?ele ?i mai greu de controlat, r?mâne, îns?, preocuparea ?i hot?rârea pe care Trump le manifest? în acest sens.

În rela?iile cu Rusia, interesele economice, de asemenea, vor prima. Trump, om de afaceri înn?scut, crescut (tat?l s?u i-a dat un milion de dolari pentru a-l lansa în arena afacerilor), instruit (Wharton School of the University of Pennsylvania, unde a studiat Trump, a fost printre primele universit??i care au predat no?iuni de investi?ii imobiliare, domeniu în care acesta a excelat), experimentat ?i realizat (ajuns la o avere de peste 8 miliarde dolari) nu poate s? ignore rezervele naturale ale Rusiei ?i pia?a de desfacere pe care aceasta o prezint?, f?r? a fi supraînc?rcat? de oferte. Declara?iile sale conform c?rora se manifesta favorabil ridic?rii sanc?iunilor împotriva Rusiei ?i recunoa?terii Crimeii drept teritoriu rusesc indic? destul clar inten?iile sale în aceast? parte a lumii. Parte care include ?i România. Primele contacte directe cu Putin au ?i fost realizat prin intermediul mai multor convorbiri telefonice (pân? la 1 decembrie vorbise la telefon cu 44 de conduc?tori de state). Cei doi s-au ar?tat dispu?i la ini?ierea unui dialog bilateral, sens în care au stabilit necesitatea unei prime întâlniri nemijlocite dup? instalarea la Casa Alb? a noului pre?edinte.

În privin?a noastr? este de presupus c? Trump, mai întâi, va dori s? se informeze exact cu ceea ce se petrece aici, nep?rând omul care s? înghit? ceea ce i se ?opte?te la ureche sau i se sugereaz? f?r? explica?ii solide. Dup? aceea, va evalua costul, utilitatea ?i perspectiva bazelor militare din România în contextele interne ?i regionale, iar acestea ar putea deveni o moned? de schimb în negocierea rela?iilor cu Rusia ?i chiar cu unele ??ri vest-europene, interesele României pentru el în aceast? ecua?ie neavând nici o importan??.

footer