Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 04 Ianuarie 2017 15:34

No man s land RoLa 9 mai 1945, presa anun?a c? s-ar fi pus cap?t celui de-Al Doilea R?zboi Mondial. Fals! ?i-a schimbat doar „ecusonul" ?i uniforma, trecând de la starea „Hot War" la cea de „Cold War", care a durat peste patru decenii. 1989 a fost un an de grani??, un punct de plecare într-o nou? form? a maratonului sfâr?itului de secol al XX-lea ?i începutului celui de-al treilea mileniu al „erei" ciudate. Pentru România a însemnat momentul catastrofei na?ionale, debutul dezastrului ?i al ced?rii independen?ei. A urmat r?zboiul de agresiune împotriva federa?iei Iugoslaviei ?i acel 11 septembrie 2001 american (versiunea actualizat? a atacului japonez de la Pearl Harbor din 7 decembrie 1941). Atunci, dup? Malta, s-a marcat un reper major în programul „Skull & Bones 322" (în spatele c?reia sunt aliniate „Scroll & Key"«Sulul ?i cheia», „Book & Snake" «Cartea ?i ?arpele», „Wolf's Head"«Capul de lup», „Eliahu" ?i „Berzelius") ?i declan?area de c?tre S.U.A. a terorismului ?i a asasinatelor ca politic? de stat. Afganistan, Irak, Egipt ?i Libia au fost ?inte-victim?. Terorismul contra „terorismului" a desconspirat, complicata stare de „Hibrid War", în care a fost adus? omenirea, oferindu-ne un posibil r?spuns la celebra întrebare „Qvo vadis?". Dup? masiva „migra?ie" din 2015, programat? ?i substan?ial subven?ionat?, urm?rile ciocnirii civiliza?iilor ?i a culturilor nu s-au l?sat a?teptate: agresiuni, atentate, crime, asasinate în mas?... Consiliul pentru rela?ii externe al Statelor Unite preconizeaz? c? „în 2017 va izbucni o confruntare militar? serioas? între Rusia ?i un stat membru al N.A.T.O.". Mân?stire-ntr-un picior, ghici ciuperc?, ce-i ?": revenirea la „Hot War" ?i, contrar prevederilor art. 5 din Carta Atlantic?, România se va afla din nou la intersec?ia imperiilor, va r?mâne pe cont propriu, ?i, implicit, „acreditat?" cu plata noilor oale sparte.

De la „secret", la „discret"

Imediat dup? catastrofa na?ional? din decembrie 1989, escrocii politiciani?ti autohtoni s-au a?ezat la masa de lucru cu jefuitorii externi ?i cu exponen?ii unei anumite organiza?ii suprastatale, care a declarat trecerea de la statutul „secret" la cel „discret"... În anii postdecembrismului demolator, atât de tare s-au înmul?it „ini?ia?ii", încât ast?zi nu mai po?i merge pe vreo c?rare a României f?r? riscul de a c?lca într-un excrement de mason. Cineva ar putea întreba: care-i problema? La vremea respectiv?, o replic? pe m?sur? a dat-o Corneliu Vadim Tudor: „Ce-?i doresc eu ?ie, dulce Românie: [...] Scap? cât mai iute de masonerie!/ Numai neamuri proaste, ?mecheri, impostori/ To?i sunt Mari Mae?tri (în a trage sfori)./ Poart? ?or?, galoane ?i-alte tinichele/ Plini de semne sacre ?i de lan?uri grele. [...] To?i vor s? parvin?, brusc, pe scurt?tur?/ Ei vor s? r?stoarne legile-n natur?./ Func?ii ?i onoruri aprig sunt vânate/ Prostul avanseaz? doar pentru c?-i «Frate». [...]". De?i articolul 40 (4) al Constitu?iei României, precizeaz? f?r? echivoc: „Asocia?iile cu caracter secret sunt interzise", abuzivele înc?lc?ri sunt ignorate cu bun? ?tiin??, inclusiv, construirea unui templu gigant în inima ??rii.

Este demolat? identitatea noastr? na?ional? ?i tot ce înseamn? cultur? ?i tradi?ie româneasc?

Mini?trii stau la coad? s? intre în Masonerie, organiza?ie statutat? de guvernul N?stase ca fiind „de utilitate public?" ?i alimentat? de atunci încoace, generos ?i discret din banii publici. Ca ?i antina?ionala institu?ie I.N.S.H.R.-E.W., de altfel. În 1997, senatorul Radu Timofte avertiza: „Masoneria are tendin?a s? ocupe toate func?iile importante în Stat din România [...] ace?ti a?a-zis « fra?i » nu urm?resc altceva decât de a pune mâna pe tot ceea ce înseamn? putere în Stat a?a cum au reu?it în alte ??ri. Mi-e team? c? vom ajunge într-o zi s? fim condu?i numai de c?tre cei care fac parte din organiza?ii ?i atunci s-a dus ?i identitatea noastr? na?ional? ?i tot ce înseamn? cultur? ?i tradi?ie româneasc?" [1], iar Varujan Vosganian declara: „lojile masonice se orienteaz? spre «zonele strategice» precum Guvernul sau Banca Na?ional? ?i se constat? ?i un asalt asupra membrilor din guvern ?i mai ales asupra angaja?ilor B.N.R., indiferent de nivel"[2]. Sunt doar aspecte sumare ale a?a numitei vie?i politice ?i sociale din România la începutul anului 2017. Par f?r? conexiune direct?, dar...

De Boboteaz?, în locul Crucii aruncate în ap?, se va practica rug?ciunea cu fa?a spre Masjid al-Haram ?i altarul Kaaba din Mecca?

Dac? alt?dat? se spunea c? „Toate drumurile duc la Roma", ast?zi c?r?rile tare încurcate duc la tastatura pupitrelor de comand? ale României unde, dup? 1990, au avut ?i au acces, nu cet??enii români merituo?i, dota?i cu calit??i profesionale ?i credin?? fa?? de Neam, ?ar? ?i tradi?iile poporului român, ci marionetele alogene corupte ?i ?antajabile, gata s? execute orice dispozi?ie venit? din partea superiorilor în grad sau pozi?ie. Educa?ia, înv???mântul ?i Istoria Românilor au fost remodelate dup? interesele ?i ordinele primite ?i aproape eliminate din cursurile preuniversitare. S-au importat fel de fel de manifest?ri cosmopolite ?i/sau p?gâne, cu scop comercial, profund anticre?tin ?i antina?ional, gen „valentine's day" ?i „halloween". Mai mult, au fost impuse în programele ?colare, concomitent cu eliminarea datinilor str?mo?e?ti. A?a se face c? în Ajunul Cr?ciunului lui 2016 sau de Anul Nou, „Leur-i Ler", „Scula?i, boieri mari", „Florile dalbe", „Steaua", „Plugu?orul" sau „Sorcova" au luat calea t?cerii. Nu m-ar mira ca de Boboteaz?, în locul Crucii aruncate în ap?, directivele de la Bruxelles s? „recomande" niscai „felicit?ri de sezon": dansul în jacuzzi exterior sau rug?ciunea cu fa?a spre Masjid al-Haram ?i altarul Kaaba din Mecca. La trecerea dintre 2016 ?i 2017, Televiziunea na?ional? a umplut ecranul cu obiceiuri evreie?ti, iar pe cele române?ti, le-au cam f?cut „uitate". Unde sunt revelioanele de la TVR de alt?dat?? Grigore Vasiliu-Birlic, Toma Caragiu ?i „?opârlele" lui, Alexandru Giugaru, Marcel Anghelescu, Costache Antoniu, Elvira Godeanu, Ion Finte?teanu, Maria T?nase, Marin Moraru, Dem R?dulescu, Dida Dr?gan, Amza Pellea, ?tefan Mih?ilescu-Br?ila, Jean Constantin, F?râmi?? Lambru, Horia ?erb?nescu, Radu Zaharescu, Sebastian Papaiani, Puiu C?linescu, Mihai Fotino... cu to?ii sub umbrela neuitatului Tudor Vornicu au plecat, sunt amintiri. În locul lor a r?mas pustiul postdecembrist cu silicoanele, fulgii, penele ?i agramatismele care murd?resc sticla ecranelor ?i gonesc pl?titorii de tax? TV.

De 27 de ani, la cârma ??rii, stau ag??a?i ca iedera, parazi?ii

În acest „Hibrid War" - mai degrab? r?zboi total -, pe harta României sunt aplicate etichetele: „colonie sub ocupa?ie militar?" ?i „poligon de trageri". Un fel de „No man's land" sau, mai pe române?te, ?ara nim?nui. Existen?a ca stat na?ional a devenit incomod? ?i incert?. Suntem înconjura?i de ??ri ostile: Ucraina, Bulgaria, Serbia, Ungaria! În fiecare zi, Istoria Românilor este rescris? la comand? de neispr?vi?ii „rolleri" contemporani precum Lucian Boia ?i asocia?ii, servitori jalnici ai... numai Dumnezeu ?tie c?rui st?pân. Dup? Stalingradul din 1942-1943 ne-am revnit, dup? „Stalingradul de la Dun?re" (tr?darea regelui de la 23 august 1944) ne-au ocupat ru?ii, acum o nou? b?t?lie la „Cotul Donului" se profileaz? ?i este greu de estimat dac? dup? un al treilea „Stalingrad" mioritic România va mai exista. Cine s? ?in? piept adversarului când Armata României figureaz? doar ca denumire, iar de 27 de ani, la cârma ??rii stau ag??a?i ca iedera, parazi?ii ?i tr?d?torii de ?ar??!

Grafica - I.M.

------------------------------------------
[1] Evenimentul zilei, nr. 1466 din 22 aprilie 1997.
[2] Adev?rul, 22 aprilie 1997

footer