Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Nicolae Radu   
Miercuri, 04 Ianuarie 2017 15:07

Prof. univ. dr. Nicolae Radu, art-emisAnul 2016 s-a încheiat în sunet de clopot pentru o Europ? cernit?! Dac? în plan intern existen?a noastr? este marcat? de d?un?toare ?i interminabile fr?mânt?ri ale jocurilor de putere, în plan extern lucrurile sunt cu mult mai grave, ??ri precum Marea Britanie, Fran?a, Germania fiind permanent amenin?ate de organiza?ii teroriste mai mult sau mai pu?in cunoscute! Începutul de mileniu III anun?? pericole greu de anticipat, de la ac?iunile unor organiza?ii teroriste puternice sau ale unor „lupi singuratici", cu manifest?ri ce ?in de dezechilibrul psihic ?i pân? la calamit??i naturale, gen cutremure ?i inunda?ii. Loviturile asupra unei moscheei din Zürich, camionul de 25 de tone care a lovit în plin zeci de oameni prezen?i într-una din pie?ele de Cr?ciun din Berlin, atentatul comis asupra ambasadorului rus la Ankara, Andrei Karlov sunt ac?iuni ce trebuie s? aduc? la masa cooper?rii deciden?ii politici în vederea ini?ierii unor m?suri concrete ?i o mai temeinic? colaborare a serviciilor de intelligence. Asasinarea ambasadorului Andrei Karlov, în timp ce sus?inea un discurs în la o expozi?ie de art? fotografic? în Ankara, demonstreaz? f?r? nicun dubiu c? terorismul se reconfigureaz? concomitent cu r?zboiul pentru resurse. Nimic nu este întâmpl?tor, dar mi-ar place s? cred c? asasinarea ambasadorului rus în Turcia nu ?ine de ac?iuni comandate cu scopul de a tensiona rela?iile existente între pre?edintele rus Vladmir Putin ?i pre?edintele turc Recep Tayyp Erdogan.

România nu este un stat izolat de pericolul terorismului! Privind doar din perspectiva alian?elor din care ?ara noastr? face parte, imprevizibilitatea celor care î?i doresc control în Europa sau a celor ce se simt amenin?a?i de obiectivele mai mult sau mai pu?in transparente ale acestor alian?e nu face decât s? atrag? aten?ia serviciilor noastre de securitate asupra unor posibile ac?iuni teroriste. Nu pot s? nu reamintesc declara?ia unui fost director al S.I.E., potrivit c?ruia „România nu a fost niciodat? o ?ar? care s? vin? într-o zon? confrunta?ional? cu ??rile arabe. În perioada comunist?, rela?ia României cu Orientul Mijlociu era foarte bun?, în România s-au format genera?ii întregi de persoane de etnie musulman? educate în universit??ile române?ti. Înc? persist? în Orientul Mijlociu impresia general? cu privire la România - ?ar? prieten?"[1]. A? vrea s? cred c? aceste aprecieri sunt înc? valabile, Plecând de la faptul c? strategiile de ac?iune ale S.R.I.-S.I.E. sunt concepute ca permanent preventive ?i axate pe cunoa?terea ?i reducerea factorilor de risc ce ar putea influen?a cre?terea nivelului de amenin?are terorist?. Con?tientiz?nd c? terorismul a devenit foarte puternic, capabilit??ile sale fiind multiplu amplificate prin finan??ri suspecte ?i condamnabile, reconsolidarea posibilit??ilor de r?spuns din partea serviciilor de securitate ?i la o foarte bun? colaborare între serviciile de informa?ii[2] se impune sine die. Problematica cooper?rii în domeniul intelligence-lui trebuie s? urmeze rela?ia simplu-complex, în baza c?reia coordonarea activit??ilor serviciilor de intelligence/informa?ii în plan intern, regional ?i interna?ional[3] trebuie reconfigurat? ?i adaptat? situa?iei nou creat?. În acest context, migra?ia (înso?it? de numeroasele ei semne de întrebare - n.r.), multitudinea fronturilor deschise pentru controlul de resurse, instabilitatea politic? în Orientul Mijloc ?i în alte zone ale planetei, toate acestea nu fac decât s? ne atrag? aten?ia c? loviturile pot ap?rea oriunde ?i oricum, în pofida ac?iunilor operative de cunoa?tere ini?iate de C.I.A., M.O.S.S.A.D., ?.?.?. (F.S.B.), D.G.S.E., M.I.6... Chiar ?i în aceste condi?ii, b?t?lia nu este pierdut?!

Nu sunt adeptul „teoriilor conspira?iilor", dar lumea întreag? are nevoie de m?suri concrete ?i nu de vorbe, pacea fiind bunul cel mai de pre? pentru fiecare dintre noi. În timp ce terorismul love?te cu sânge rece, r?spunsul se l?s? a?teptat, iar responsabilitatea este pasat?, de cele mai multe ori, de la un partid politic la altul. Ac?iunile post 9/11 septembrie 2001 au ar?tat unei lumii întregi imagini incredibile, cu o Americ? lovit? ?i aflat? sub impactul panicii. Al Qaeda nu a ini?iat regretabilele lovituri la voia întâmpl?rii, dispunând de un puternic suport logistic ?i de oameni precum Mohamed Atta sau Hani Anjour antrena?i ?i preg?ti?i s? moar? pentru o cauz? de ei ?tiut?! De?i existau informa?ii cu privire la iminen?a unor atacuri, amploarea ?i importan?a acestora au fost neglijate sau minimalizate de c?tre serviciile de informa?ii. În mod cert, în contextul atentatelor din ultimele zile, terorismul este o realitate crunt?, cu impact asupra siguran?ei oric?rui stat ?i cu efecte asupra încrederii popula?iei în eficien?a deciden?ilor ?i a serviciilor de securitate specializate.

Faptul c? Rusia a calificat împu?carea mortal? a ambasadorului rus la Ankara drept atac terorist nu face decât s? atrag? aten?ia c? terorismul este omniprezent, pentru combaterea acestuia fiind necesare conjug?ri de for?e în mod pragmatic ?i nu doar în cuprinsul unor declara?ii belicoase, f?r? con?inut de cele mai multe ori. De ce insist asupra acestui lucru? În contextul atentatelor din ultimele zile din Turcia, Elve?ia ?i Germania, devine tot mai evident faptul c? niciun stat nu mai poate crede în intangibilitatea propriilor m?suri de securitate, organiza?iile teroriste de tipul Statul Islamic, Al Shabbab, Jabhat Fatah al-Sham, fost? „Frontul Al-Nusra", filiala sirian? a Al-Qaida, Bokko Haram cunoscut sub numele de „Statul Islamic al Provinciei Africa de Vest" fiind posibil înfiltrate în întreaga lume! În aceste condi?ii, previziunile Dr. Alba Popescu, expert în spa?iul african ?i doctor în securitate na?ional? ?i informa?ii, se confirm?: „foarte curând Africa va deveni principalul furnizor de insecuritate în Europa. Actualul val de migra?ie va parcurge automat rutele africane, care sunt controlate în propor?ie de 100% de islami?ti în conjunc?ie sau nu cu re?ele de criminalitate organizat?"[4].

Din punctul de vedere al autorit??ilor noastre, România este o ?ar? aflat? departe de atacurile teroriste. ?i totu?i, privind spre atacurile de la Nisa ?i din Berlin, nimic nu pare imposibil! Îmi este foarte greu s? accept ce s-ar întâmpla o astfel de ac?iune la o petrecere de revelion în spa?ii publice sau la o or? de vârf în metroul din Bucure?ti, când jum?tate din locuitorii capitalei se afl? în subteran! Cu toate acestea, am speran?a c? serviciile noastre interne de securitate au for?a necesar? pentru a ?ine departe de noi acest pericol cu posibile consecin?e greu de anticipat. Cu ceva speran?? de adev?r, Jonathan Fine, un redutabil expert israelian în problematica terorismului atr?gea aten?ia c? : „România nu este în vârful listei negre (shitlist) a Statului Islamic sau a al Qaeda, dar este într-o pozi?ie tranzitorie geopolitic?, între Turcia, Orient ?i Europa ?i de aceea cred c? interesul vostru major trebuie s? fie s? preveni?i c? România s? fie folosit? ca o rut? de tranzit"![5]. Considerând experien?a distinsului profesor, cercet?tor la Institutul Interna?ional pentru Combaterea Terorismului (I.D.C. Herzylia, Israel), nu pot s? nu m? întreb dac? nu cumva tocmai faptul c? România este folosit? ca ruta de tranzit a f?cut c? organiza?iile teroriste s? nu ac?ioneze pe teritoriul ??rii noastre, interesul acestora fiind ?i acela de a-?i p?stra libere posibilit??ile de mi?care?!

Realitatea invit? la m?suri urgente! Trist este, îns?, faptul, c? voci mai mult sau mai pu?in autorizate promoveaz? prin mass-media scenarii invocând Jihadul într-o în?elegere gre?it?. Cu siguran??, solu?ia pentru pace nu înseamn? r?zboi împotriva Islamului! Pacea este dorit? ?i de musulmani, a?a cum este dorit? ?i de cre?tini, catolici sau iudei! Palestina se afl? în inima cet??enilor ei, a?a cum Fran?a se afl? în inima cet??enilor francezi. România trebuie s? r?mân? suflet din sufletul nostru! ?i totu?i, grani?ele r?zboiului hibrid se extind tot mai mult, sub diverse pretexte ?i împing, din nefericire pentru noi, pacea tot mai departe de starea normal?! Cu riscul repet?rii, sus?in c? de?i se apreciaz? c? România este un furnizor de securitate[6], România are nevoie de securitate! A?a cum am mai precizat, în timp ce cu S.U.A. România are un parteneriat strategic, Rusia ne prive?te cu suspiciune (justificat? din punctul ei de vedere - n.r.)! Ce se întâmpl? dac? Statul Islamic va fi atacat din România?! Ce se întâmpl? dac? Rusia nu prive?te Baza Deveselu ca pe o unitate defensiv??! România ?i Polonia au fost deja avertizate de liderul de la Kremlin, Vladinir Putin, c? se afl? în vizorul rachetelor Rusiei![7]
 

Cine, ce are de câ?tigat ?i ce r?mâne de f?cut?

Recalibrarea rela?iilor de bun? vecin?tate cu ??rile vecine poate fi un punct de consolidare a p?cii. Ungaria prive?te deja peste România spre Rusia sperând la revizuiri teritoriale în favoarea ei, Bulgaria determin? nostalgii din vremuri trecute, Serbia a reactualizat perteneriatul cu Federa?ia Rus?, în timp ce ?ara noastr? se afl? prins? c? un stat tampon între dou? fronturi ?i, practic, înconjurat? de for?e poten?ial ostile! S? fie oare întâmpl?tor c? Rusia prive?te cu interes spre Bulgaria ?i Republica Modova dup? recentele alegeri preziden?iale?! S? fie întâmpl?toare recentele interven?ii ale pre?edintelui ucrainei privind modific?ri „pa?nice" de teritorii? R?spunsurile pot fi multiple. „În primul rând, autorit??ile române trebuie s? con?tientizeze pericolul militar real care pânde?te România, apoi s? asigure capacitatea unei riposte, inclusiv prin cultivarea parteneriatelor bilaterale ?i a alia?ilor din vest ?i sud"[8]. ?i totu?i, ce se mai poate face? Înt?rirea capacit??ilor de ap?rare ale României nu poate fi l?sat?, iresponsabil, numai în seama N.A.T.O. De?i este trecut de ceasul al 12-lea, se impune mai mult decât oricând un management politic responsabil ?i o constant? cooperare a serviciilor de intelligence în vederea ini?ierii unor m?suri de prevenire ?i mai pu?in pe explica?ii post - factum! Mai bine o investi?ie inutil? decât una tardiv?!

------------------------------------
[1] http://www.ziare.com/international/terorism/fost-sef-sie-despre-pericolul-terorist-pentru-romania-si-obisnuinta-serviciilor-inca-din-comunism-interviu/ accesat 17.12.2016
[2] David Stafford and Rhodri Jeffreys-Jones (eds), „American-British-Canadian Intelligence Relations 1939-2000", Special Issue of Intelligence and National Security, 15/2 (2000).
[3] Tiberiu, T?nase Puncte de vedere privind cooperarea între servicii de informa?ii din spa?iul euroatlantic ?i al UE, în Stabilitate ?i securitate regional?, sesiune de comunic?ri ?tii?ifice cu participare interna?ional?, Bucure?ti, 9-10 aprilie 2009, Editura UNAP, Bucure?ti, 2009, p. 285.
[4]http://epochtimes-romania.com/news/alba-popescu-africa-va-deveni-principalul-furnizor-de-insecuritate-in-europa-video/ accesat 17.12.2016
[5]http://www.gandul.info/international/expert-antiterorism-din-israel-despre-elefantul-din-sufrageria-europei-romania-trebuie-sa-previna-folosirea-ei-ca-ruta-de-tranzit-pentru-teroristi/ accesat 20.12.2016
[6] https://www.antena3.ro/actualitate/klaus-iohannis-la-finalul-summitului-nato-romania-este-un-furnizor-de-securitate/ accesat 21.12.2016.
[7] http://www.mediafax.ro/externe/putin-avertizeaza-romania-si-polonia-ca-se-afla-in-vizorul-rachetelor-Rusiei/ accesat 11.12.2016.
[8]http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2014/06/17/generalul-degeratu-despre-conditiile-in-care-rusia-ar-putea-ataca-romania-porosenko-a-ordonat-armatei-sa-preia-controlul-frontierei-cu-rusia-lectiile-razboiului-din-irak-si-posibila-divizare-a-statului/ accesat 19.12.2016.

footer