Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Joi, 29 Decembrie 2016 18:56

General Br. (r) Aurel Rogojan, art-emisRetrospectiva anului 2016

Un bilan? al evolu?iilor vie?ii interna?ionale în anul de care ne desp?r?im poate fi rezumat simplu, dar expresiv, la „strig?te de r?zboi ?i trop?it de bocanci". A spus-o Frank-Walter Steinmeier, ministrul de externe al Republicii Federale Germania ?i o voce aparte în familia euroatlantic?. Pe de o parte, la numeroasele ?i insistentele apeluri ale liderilor statelor din vecin?tatea Federa?iei Ruse pentru a li se garanta securitatea, ca urmare a crizei din Ucraina, Statele Unite ale Americii ?i N.A.T.O. au procedat la o desf??urare demonstrativ? de for?e militare în Polonia, România ?i statele baltice. In dreptul rela?iilor interna?ionale astfel de mi?c?ri sunt calificate ca poten?ializare a agresiunii, respectiv amenin?are cu for?a. Pe de alt? parte, operationalizarea elementelor scutului antirachet? din România a constituit, de departe, motivul cel mai frecvent invocat la Moscova în leg?tur? cu cre?terea poten?ialului de amenin?are reprezentat de S.U.A. ?i N.A.T.O. la adresa securit??ii Federa?iei Ruse. Dar îngrijor?rile Rusiei sunt accentuate ?i de faptul c? în zilele ce urmeaz?, dup? cum relateaz? „Associated Press" ?i „Statfor.com", S.U.A. vor desf??ura mult mai rapid trupe în Polonia, România ?i statele baltice.

O brigad? american? urmeaz? a fi prezent?, la începutul lunii ianuarie 2017, în vestul Poloniei. Unitatea, dotat? cu cele mai noi tipuri de armament, va ajunge la data de 6 ianuarie 2017 în portul german Bremerhaven ?i va fi rapid deplasat? în Polonia, România ?i statele baltice. Transferul brig?zii în Europa de Est nu este doar un semnal pentru N.A.T.O., c? nu este singur în fa?a pericolului rusesc, dar se dore?te ?i o demonstrare a for?ei, deoarece aceast? brigad?, a treia dup? poten?ialul s?u militar, dep??e?te capacitatea militar? a unor ??ri mici din Europa de Est luate împreun?. Motiv pentru care misiunea ei a ridicat multe controverse în U.E., men?ioneaz? cotidianul german „Münchner Merkur" Cre?terea capacit??ii militare ?i reamplasarea trupelor N.A.T.O. în Europa de Est a fost obiectul criticilor ministrului german de externe, Frank-Walter Steinmeier, care a catalogat aceast? ac?iune drept „strig?te de r?zboi ?i trop?it de bocanci". Accelerarea desf??ur?rii de for?e militare este motivat? ?i de criza politic? de la War?ovia, dar ?i de imprevizibilitatea deciziilor lui Donald Trump în privin?a angajamentelor militare deranjante pentru Vladimir Putin, date fiind inten?iile exprimate de ambele p?r?i pentru reconsiderarea rela?iei strategice Washington-Moscova. O rela?ie pe care voci ascultate de la Londra, Berlin, Viena , Paris , Roma, Madrid (la o prim? evaluare) o doresc echilibrat? ?i constructiv?, considerându-se c? „o lume privit? doar dintr-o singur? ?i manipulat? parte, nu poate fi decât strâmb?, dac? nu periculoas? de-a dreptul".

Recent, Vladimir Putin a reiterat c? în?elegerile sale personale cu pre?edintele Barak Obama nu au dat roade, deoarece la Washington sunt al?ii mai influen?i ?i mai puternici decât pre?edin?ii Statelor Unite, cu referire la faptul c? prim consulii politicii exerne americane sunt Pentagonul ?i marii furnizori ai logisticii de r?zboi.„Prieteni ai Pentagonului" se g?sesc în lumea global? peste tot ?i ei nu prididesc „[...] s? scoat? pe band? rulant? amenin??ri imaginare, mituri, precum amenin?area militar? a Rusiei. Asta e o afacere profitabil?, ce poate fi utilizat? pentru a pompa noi fonduri în bugetele ap?r?rii de acas?, pentru a obliga alia?ii s? se supun? intereselor unei singure superputeri, pentru a extinde N.A.T.O. ?i a-i aduce infrastructura, unit??ile militare ?i armamentul mai aproape de grani?ele noastre [...]", a declarat pre?edintele rus la recenta reuniune a Clubului Interna?ional de Discu?ii Valdai. O reuniune anual? pe care media interna?ional? o ascunde, de fiecare dat?, opiniei publice, ceea ce asemnific? o informare incomplet? ?i orientat?, cu efecte manipulatorii. Intr-un astfel de context, mini?trii ap?r?rii din Letonia, Estonia ?i Lituania ?i-au reiterat (14.12.2016) apelul c?tre Statele Unite ale Americii pentru un angajament puternic în regiunea baltic?, în contextul îngrijor?rilor legate de atitudinea viitoarea Administra?ii Donald Trump, a transmis „Reuters". Ei au cerut, de asemenea, Washingtonului s? asigure o „descurajare credibil? prin continuarea prezen?ei for?elor Statelor Unite ?i pre-pozi?ion?rii în ??rile baltice [...]". In ziua imediat urm?toare apelului balticilor, ?eful Statului Major General al For?elor Armate ale Rusiei, Valeri Gherasimov, citat de Agen?ia de ?tiri: „Ria Novosti" (Rusia), 15.12.2016, a declarat: „A crescut activitatea for?elor maritime militare ale N.A.T.O. în M?rile Barents, Baltic? ?i Neagr? ?i aceast? activitate are un caracter distructiv ?i provocator".

Potrivit acestuia, în Europa, pe linia de contact cu Rusia, „N.A.T.O. î?i consolideaz? contingentele armate, acumuleaz? arme ?i î?i dezvolt? infrastructura militar?. Comparativ cu anul trecut, în 2016 a crescut, în mod semnificativ, num?rul de aplica?ii ale Alian?ei Nord-Atlantice ?i de zboruri ale avia?iei de recunoa?tere [...]", a sus?inut Gherasimov în cadrul unui briefing pentru ata?a?ii militari str?ini acredita?i în Federa?ia Rus?. Pe cale de consecin??, atât factorii militari, cât ?i cei diplomatici ai Rusiei au declarat c? „Moscova va r?spunde propor?ional la noile amenin??ri din partea N.A.T.O.". Directorul Departamentului pentru Cooperare European?, Andrei Kelina declarat, în cadrul unui interviu acordat Agen?iei de ?tiri „RIA Novosti": „[...] observând modul în care se dezvolt? infrastructura militar? ?i se consolideaz? prezen?a militar? pe flancul de est al Alian?ei este evident c? se afecteaz? în mod direct securitatea noastr? ?i acest fapt îl vom lua în considerare în cadrul planific?rii noastre militare. [...] M?surile vor fi direct propor?ionale cu noile amenin??ri ?i forme de presiune care vor fi exercitate asupra noastr? din partea N.A.T.O.". Kelin a mai declarat : „Rusia va preg?ti un r?spuns la apari?ia în Marea Neagr? a unei grup?ri militare permanente a N.A.T.O. la care s? participe state din afara regiunii. Acesta a men?ionat c?, anterior, niciodat? nu s-a ridicat problema prezen?ei unei grup?ri a N.A.T.O. în Marea Neagr?. Dimpotriv?, state N.A.T.O., mai ales Turcia ?i România, au continuat s? participe la opera?iuni precum « Black Sea For » ?i « Black Sea Harmony » - activit??i comune ale flotelor statelor riverane la Marea Neagr?, cu participarea, inclusiv a Rusiei".

?eful Statului Major General rus a ?inut s? itereze c? „[...] Nivelul de încredere dintre NATO ?i Rusia se afl? la cel mai sc?zut nivel de la încheierea r?zboiului rece. [...] Vom continua practica desf??ur?rii de activit??i care vizeaz? cre?terea nivelului de încredere ?i reducerea tensiunilor. Suntem deschi?i dialogului în aceea?i m?sur? în care sunt preg?ti?i de acesta ?i partenerii no?tri", a subliniat generalul Valeri Gherasimov, precizând c? „[...] Dezvoltarea for?elor nucleare strategice ale Rusiei în 2017 va fi men?inut? la un nivel care s? asigure descurajarea oric?rei agresiuni". Pentru ca precizarea ?efului Statului Major General rus s? nu r?mân? f?r? acoperire, comandantul Grupului Balistic Strategic al Rusiei, generalul Serghei Karakaev a completat: „In prezent, for?ele balistice strategice ale Rusiei dispun de 400 de rachete intercontinentale dotate cu focoase nucleare, 99% fiind disponibile pentru atac, iar Rusia pune accent pe dezvoltarea grupurilor de atac ale for?ei balistice strategice în sens calitativ".

„??????????? ???????? ? K??????????? ???????????? (O.D.K.B.) preg?te?te un r?spuns pentru N.A.T.O."

La rândul lor liderii ??rilor membre ale ??????????? ???????? ? K??????????? ???????????? (Organiza?iei Tratatului de Securitate Colectiv? - O.D.K.B. - Armenia, Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Rusia ?i Tadjikistan) vor discuta (26.12.2016 la Sankt Petersburg) modalit??ile posibile de a r?spunde la activitatea în cre?tere a NATO la frontierele blocului militar. Secretarul general al O.D.K.B., Nikolai Bordiuja a declarat pentru „Izvestia.ru" (Rusia): „Trebuie s? în?elegem clar ce se întâmpl? în jurul grani?elor noastre, de ce N.A.T.O. concentreaz? armament, creeaz? infrastructur?, redisloc? patru batalioane suplimentare (în ??ri N.A.T.O. din Europa de Est. Pentru ce se fac toate acestea? Si cum se schimb? în ansamblu situa?ia în domeniul securit??ii? Cum s? reac?ion?m, pentru a nu fi prea târziu [...] Noi nu putem r?mâne t?cu?i ?i s? nu facem nimic, v?zând cum ??rile din jurul nostru sunt în?esate de armament ?i de contingente [...]"

„Serbia î?i înt?re?te for?ele aeriene cu avioane ruse?ti ?i elicoptere europene"

„Reuters", via „Agerpres" (15.12.2016) reconfirm? faptul c? Serbia, îngrijorat? de insecuritatea estului Alian?ei Nord Atlantice, inten?ioneaz? s?-?i înt?reasc? for?ele aeriene în 2017 prin achizi?ionarea de aparate ?i echipamente atât din Rusia, cât ?i din Uniunea European?. Serbia încearc? s? fac? echilibristic? între men?inerea rela?iilor tradi?ionale cu Rusia, o na?iune slav? ortodox?, ?i aderarea la Uniunea European? ?i leg?turi mai strânse cu N.A.T.O., de?i nu inten?ioneaz? s? se al?ture Alian?ei atlantice, a transmis „Reuters".

Vladimir Putin: „Singura problem? e c? Rusia nu are nicio inten?ie s? atace pe cineva".

În discursul s?u anual la reuniunea din 27 octombrie 2016 a Clubului interna?ional de discu?ii Valdai, Vladimir Pu?in a spus, între altele, cu referire la Statele Unite ?i principalii ei alia?i : „Desigur, poate fi o misiune pl?cut? ?i chiar profitabil? s? te înf??i?ezi ca ap?r?tor al civiliza?iei, împotriva noilor barbari. Singura problem? e c? Rusia nu are nicio inten?ie s? atace pe cineva. Asta e chiar absurd. [...] E de negândit, stupid ?i complet nerealist. Numai Europa are 300 de milioane de oameni. Toate statele membre ale N.A.T.O., împreun? cu S.U.A., au, probabil, o popula?ie total? de 600 de milioane. Iar Rusia nu are decât 146 de milioane. E pur ?i simplu absurd s? concepi astfel de idei. ?i cu toate astea, ei le folosesc pentru a-?i urm?ri scopurile politice".

„America nu e o « banana republic », ci o mare putere. Corecta?i-m? dac? gre?esc!"

Pre?edintele Federa?iei Ruse nu a l?sat nesanc?ionat? nici ceea ce el a numit „O alt? problem? imaginar?, de propor?ii mitice, este ceea ce eu numesc isteria din S.U.A. legat? de presupusul amestec al Rusiei în alegerile preziden?iale americane. [...] Statele Unite au o mul?ime de probleme urgente reale, [...] dar se pare c? elitele nu au nimic de oferit pentru a lini?ti societatea ?i, de aceea, încearc? s? distrag? aten?ia public? aratând cu degetul la presupu?i hackeri, spioni ?i agen?i de influen?? ru?i, [...] Trebuie s? m? întreb, ?i v? întreb ?i pe dumneavoastr?: î?i imagineaz? cineva la modul serios c? Rusia poate influen?a în vreun fel alegerea poporului american? În cele din urm?, America nu e o « banana republic », ci o mare putere. Corecta?i-m? dac? gre?esc!

În prim? ?i ultim? instan??, securitatea cibernetic? a superputerii mondiale nu este un fapt banal, despre a c?rei vulnerabilit??i s? se fac? desv?luiri publice, chiar de c?tre C.I.A., afar? de situa?iile în care:
1. tran?area adversit??ilor dintre „Central Intelligence Agency" ?i „Na?ional Security Agency" ar fi nodul gordian al securit??ii na?iunii americane, ceea ce, func?ie de circumstan?e, în egal? m?sur?, poate fi adev?rat sau fals;
2. un casus belli între America ?i Rusia ar prima în fa?a p?cii lumii;
3. John Brenan ar fi o „cârti??"a inamicilor S.U.A. sau, pur ?i simplu, un director iresponsabil al C.I.A.
Un astfel de ra?ionament este obligatoriu, dac? avem în vedere avertismentul lui Henry Kissinger: „Dac? nu auzi?i tobele r?zboiului, înseamn? c? sunte?i surzi!". Avertismentul ini?ial o fic?iune a publicatiei britanic? de satir?, dailysquib.co.uk, a fost readus în actualitate, dat? fiind cascada de „întâmpl?ri" venite parc? s? confirme predic?iile. Citându-l pe Vladimir Putin: „Întrebarea este: dac? lucrurile vor continua pe aceea?i cale, la ce viitor se poate a?tepta lumea? Avem r?spunsuri la întreb?rile legate de asigurarea stabilit??ii, securit??ii ?i cre?terii economice sustenabile? ?tim în ce fel vom putea construi o lume mai prosper?? De?i e trist s? o recunoa?tem, nu exist? consens asupra acestor chestiuni în lumea contemporan?."

Unde nu este consens, este loc de gâlceav?, spunem noi. Numai c? gâlceava mai marilor lumii se disput? pe via?a sau moartea popoarelor din „cordonul sanitar" trasat de strategii viitorului r?zboi din Scandinavia pân? la por?ile Asiei Mici. Nu întâmpl?tor, la începutul lunii octombrie a.c. ,în cel mai mare exerci?iu de mobilizare cunoscut vreodat?, administra?iile guberniale ?i 4 milioane de ru?i din Districtul militar Sud-Vest au trecut de la starea de pace la cea r?zboi. Rusia s-a revitalizat ca putere militar? pentru a putea riposta. Rusia nu trebuie provocat?, c?ci va reac?iona precum ursul zgând?rit de h?ita?ul prost la gura vizuinii.

footer