Revista Art-emis
Al 45-lea pre?edinte al S.U.A.: Donald John Trump (1) PDF Imprimare Email
Ing. Ovidiu M. Curea   
Duminică, 18 Decembrie 2016 16:31

Trump 2016Alegerile preziden?iale din S.U.A., 2016. Habemus Praesem: Donald John Trump

N-a fost noaptea de 20/21 iulie 1969, când toat? suflarea de pe Terra tremura în fa?a televizoarelor a?teptând cu nodul în gât ca modulul lunar Eagle s? aselenizeze ?i din el s? coboare pe astrul nop?ii p?mântenii Neil Armstrong ?i Edwin Aldrin. N-a fost ziua de 13 martie 2013, când Conclavul Papal ne-a ?inut sub tensiune pre? de cinci balotaje pân? când a dat drumul fumului alb pe co?ul Vaticanului ?i când cardinalul protodiacon Jean-Louis Tauran a ie?it în balconul central al Bazilicii Sfântul Pere ?i, spre bucuria ?i desc?tu?area de emo?ii a milioane de credincio?i care a?teptau încorda?i în pia?? sau în fa?a televizoarelor, a dat, în sfâr?it, de ?tire întregii omeniri c? Habemus Papam. Nu. A fost noaptea ?i/sau ziua alegerilor din 8/9 noiembrie 2016, când lumea de pe toate meridianele a r?mas în fa?a televizoarelor cu sufletul la gur?, palpitând la ?tirile care veneau scandalos de încet ?i care, ?i mai scandalos, contraziceau toate sondajele de opinie anterioare, toate previziunile ?i toate prezicerile mass mediei, ale institutelor de sondare a opiniei publice, ale exper?ilor anali?ti politici sau ale clarv?z?torilor ?i vizionarilor de la Nostradamus încoace. Spre sfâr?itul zilei/nop?ii agen?iile de pres? ?i posturile de televiziune din toat? lumea anun?au cu v?dit? emo?ie c? Avem Pre?edinte (Habemus Praesem). Donald John Trump câ?tiga alegerile preziden?iale din S.U.A. pentru a deveni cel de al 45-lea pre?edinte de la Casa Alb?, în detrimentul contracandidatului s?u declarat anticipat de c?tre în?elep?ii satului în câ?tig?tor sigur ?i meritat, Hillary Clinton.

Alegerile din S.U.A. au prezentat întotdeauna, mai mult decât oriunde, un gen de spectacol sportiv zgomotos, combinat cu tablouri de carnaval ?i circ, montat cu uria?e sume de bani de cei pentru care investi?ia politic? este cea mai avantajoas? investi?ie, cu pariori care cedeaz? anticipat o parte din câ?tigul urm?rit numai pentru a r?mâne la sfâr?it cu câteva milioane în plus, cu galerii g?l?gioase de suporteri a?â?ate constant de mass media pân? la doborârea unuia dintre combatan?i, pân? când cel r?mas în picioare, în aplauzele asisten?ei, împarte zâmbitor recompensele convenite creditorilor a?eza?i la rând în numele democra?iei, progresului, egalit??ii ?i drepturilor omului. Numai c? anul acesta în curs? alerga un concurent care se f?cea c? nu prea în?elegea regulile jocului, de?i în trecut le practicase cu asiduitate. De aici deruta, neîncrederea ?i chiar îngrijorarea c? odat? declarat înving?tor acesta va pleca acas? cu to?i laurii victoriei pe care îi va înghesui în seifurile sale, deja doldora, gata s? dea pe afar?. Cursa a fost acerb? ?i a fost urm?rit? cu interese majore sau doar din curiozitate de toat? planeta. Nu s-a încheiat nici dup? trecerea liniei de sosire. În timp ce câ?tig?torul era purtat pe bra?e de fani, învinsul era ridicat din praf, scuturat ?i pus s? alerge mai departe de c?tre pariorii ?i investitorii perdan?i. Demonstra?ii de strad? care contestau rezultatul alegerilor dup? un scenariu care începe s? devin? plictisitor, acuza?ii de fraudare a alegerilor, ?i ele devenite arhi-cunoscute din cazuri petrecute în alte ??ri, amenin??ri cu secesiunea unor state (California), peti?ii c?tre Colegiul Electoral de a-l declara înving?tor pe învins ?i renum?r?ri de voturi au constituit arsenalul folosit în disperare de cauz? de cei c?rora le sc?pau milioanele de dolari printre degete. (Candidata unui minuscul partid, Partidul al Verzilor, cu un buget anual de 300 000 dolari, pe nume Jill Stein, cea care nu a ob?inut mai mult de 1% din sufragiile aleg?torilor, a fost determinat? ?i ajutat? s? cear? renum?rarea manual? a voturilor din statele Wisconsin, Michigan ?i Pensylvania unde Trump a câ?tigat la mic? diferen?? confruntarea cu Hillary Clinton, cu explica?ia c? vrea ca americanii s? ?tie exact cât de corect s-au desf??urat alegerile. Nu a cerut îns? ?i renum?rarea voturilor în statele New Hampshire ?i Minnesota, acolo unde Hillary Clinton a fost cea care a câ?tigat la musta??. Ajutorul primit de Jill Stein pentru aceast? ac?iune de la diferi?i sponsori a fost de 9,5 milioane dolari, adic? de peste 30 de ori mai mult decât bugetul anual al întregului s?u partid, dar ini?iativa sa, întâmpinat? cu critici chiar de c?tre unii membrilor din partidul s?u, care au considerat c? Jill Stein nu a f?cut nimic util pentru partid, ci a c?rat ap? la (moara) democra?ilor, s-a terminat f?r? rezultat. Renum?rarea nu a fost aprobat? de c?tre autorit??ile federale decât în statul Wisconsin, iar aici, culmea!, în urma efectu?rii renum?r?rii, a rezultat c? tocmai Trump a fost cel v?duvit cu un num?r de 131 de voturi. Din toat? aceast? zbatere inutil? a existat totu?i ?i un câ?tig?tor. Chiar un mare câ?tig?tor: semi-necunoscuta Jill Stein, despre care s-a vorbit cu aceast? ocazie în toat? presa, numele fiindu-i asociat cu cel a celebrilor Donald Trump ?i Hillary Clinton. Stein a devenit astfel peste noapte dintr-un obscur politician, o vedet? a zilei, iar popularitatea câ?tigat? o va ajuta, cu siguran??, în cariera ei politic? viitoare.

Speran??, tradi?ionalism, imagine

?i totu?i, de ce ?i cum a fost posibil ca ast?zi, când ?tiin?a ?i practica alegerilor a evoluat atât de mult c? oriunde ?i pentru orice func?ie câ?tig? cine trebuie, s-a impus candidatul republican, Donald Trump, considerat din start drept outsider ?i prezentat de adversari drept misogin, na?ionalist, rasist, evazionist fiscal ?i pro-rus în fa?a eviden?ei progresului, a democra?iei, a luptei antiteroriste, a egalit??ii între sexe ?i rase, în fa?a viitorului globaliz?rii, a experien?ei politice ?i diplomatice, întruchipate, toate, în persoana candidatului democrat, Hillary Clinton, fost? prim? doamn? a Americii, fost? senator de New York, fost? secretar de stat al pre?edintelui de culoare aflat în func?ie? Aici am avea ?i primele explica?ii: Clinton (Bill) - pre?edinte democrat al SUA între 1993-1997. Clinton (Bill) - pre?edinte democrat al S.U.A. între 1998-2001. Clinton (Hillary)- prim? doamn? a SUA. Clinton (Hillary) - prima femeie aleas? în func?ia senator de New York (din partea Partidului Democrat), func?ie din care a sus?inut interven?ia militar? american? în Afganistan ?i Irak. Clinton (Hillary) - realeas? senator de New York din partea Partidului Democrat în 2006. Clinton (Hillary) - candidat la pre?edin?ia S.U.A. în 2008. Clinton (Hillary) - secretar de stat între 2009-2013, în timpul primului mandat al lui Barack Obama, sus?in?toare fervent? ?i eficient? a Prim?verii Arabe ?i a interven?iei militare americane din Libia. Deci, de 23, de ani numele de Clinton s-a aflat în prim planul politicii americane din partea Partidului Democrat. Prea mult Clinton ?i, pe deasupra, ?i democrat, în condi?iile în care, la americani, obiceiul este ca dup? maximum opt ani s? se produc? alternan?a dintre cele dou? partide, Democrat ?i Republican. Prea mult Clinton, un Clinton care tindea s? se permanentizeze.

În al doilea rând, dup? experimentul cu un pre?edinte de culoare, pentru americani a fost prea mult s? accepte un al doilea experiment inedit pentru ei, o femeie la Casa Alb?. A?a dup? cum am v?zut, abia în 2001 New York-ul a avut o femeie senator statal, iar aceasta a fost doar cea de a 30 - a femeie senator în Congresul S.U.A., din istoria sa de pân? atunci, de 212 ani. (Primul Congres al Statelor Unite a avut loc în anul 1789, iar prima femeie aleas? senator în Congresul S.U.A. a fost democrata de Arkansas Ophelia Wyatt Caraway, în 1932.) Atât misoginismul cât ?i rasismul au o lung? istorie ?i sunt departe de a fi fost complet eliminate din societatea american?. Primul negru ajuns senator în Congresul S.U.A. a fost Hiram Rhodes Revels, în anul 1869, primul latin, Octaviano Ambrosio Larrazolo, în 1928, iar primul senator indian din Congresul S.U.A. a fost înregistrat abia anul acesta, în 2016, în persoana democratei Kama Harris din California.

Sunt binecunoscute situa?iile nepl?cute cu care a fost confruntat? celebra sportiv? de culoare, campioana la tenis, Serena Williams ?i comentariile degradante f?cute la adresa ei de c?tre cona?ionali, dintre care cel mai josnic fiind cel pe care i l-a strigat din tribunele de la Indian Wells, în 2001, un b?rbat de culoare alb?: "Dac? eram în 1970 ai fi fost jupuit? de vie". Recent, dup? alegerile preziden?iale de anul acesta, câ?tigate de Donald Trump, prim?ri?a din localitatea Clay din Virginia de Vest, Beverly Whaling, a fost nevoit? s? î?i dea demisia pentru r?spunsul dat pe Facebook la comentariile rasiste f?cute de c?tre Pamela Ramsey Taylor, directoarea Clay County Development Corp. La aprecierile acestei din urm? „Va fi reconfortant s? avem la Casa Alb? o Prim? Doamn? de clas?, frumoas? ?i demn?. Eu m-am s?turat s? v?d o maimu?? pe tocuri", prim?ri?a Whaling i-a r?spus entuziasmat?: „Pam(ela), tocmai mi-ai f?cut ziua frumoas?".
- Va urma -

footer