Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Silvia Jinga, S.U.A.   
Duminică, 13 Noiembrie 2016 20:13

Trump, Pre?edinte S.U.A.Mi s-a luat o greutate de pe inim?. Aceasta este starea pe care am tr?it-o la 8 noiembrie a.c, diminea?a când am ie?it din cabina de vot. Numai cei care au urm?rit succesiunea întâmpl?rilor reflectate în presa american? de la debutul campaniei electorale vor în?elege c? datorit? corup?iei practicate de familia Clinton ?i acoli?ii lor am început s? ne temem. Am tr?it clipe care mi-au adus în minte secven?e funeste din perioada dictaturii de la noi. Cu adev?rat democra?ia american? era în primejdie. C.N.N., Washington Post, New York Times deveniser? tribunele oficiale ale „dinastiei" Clinton, dând senza?ia c? ?ara fusese luat? în antrepriz?. Holywood-ul, Wallstreet-ul, media, în mare parte, se angajaser? într-o saraband? a minciunii ?i calomnierii. Niciodat? n-am v?zut mai mult? arogan?? ?i siguran?? de sine drapat? într-o demagogie ?lefuit?, care la fel ca în timpul comunismului plutea pe deasupra realit??ii ?i a adev?rului. Cu foarte pu?ine excep?ii, presa american? s-a vândut sumelor uria?e pompate de ma?ina electoral? a familiei Clinton. P?reau imbatabili, triumf?tori, asumându-?i victoria cu mult înainte ca ea s? fi fost ob?inut?.

Hillary Clinton a manifestat un soi de „mânie proletar?" împotriva tuturor vocilor libere, nemascându-?i ura, ea ca ?i pre?edintele Obama împotriva lui Julian Asange, Edward Snowden ?i a tuturor celor care au pl?tit cu libertatea lor pentru curajul de a demasca putreziciunea elitei politice. Obama a ajuns pre?edinte datorit? sprijinului total al tineretului ca s? devin? cel mai de temut adversar al vocilor tinere doritoare de adev?r. Tinerii care au donat sume modeste cum ar fi 27 de dolari pentru Bernie Sanders, al doilea candidat al Partidului Democrat sunt cei care s-au sim?it tr?da?i de Obama. S? se ?tie asta. Oreste Teodorescu spunea azi (9 nov.) la Realitatea TV c? familia Clinton a devenit în exerci?iul func?iunii putred de corupt? ?i nu este de loc o exagerare. Poporul american este foarte r?bd?tor ?i iert?tor, dar nu ?i stupid. Milioanele pe care dinastia Clinton le-a acumulat din vânzarea de favoruri c?tre puteri str?ine sau c?tre cet??eni particulari, printre care, la un moment dat s-a num?rat un chinez îmbog??it, ghici?i din ce, din exploatarea unor prostituate aduse din China la New York stau m?rturie a acestei corup?ii de propor?ii. Dinasticii nu s-au dat în l?turi de la nimic. Familia Clinton a pozat în mama tuturor r?ni?ilor minoritari, dar s? ne amintim cum au subtilizat milioane de dolari din bilioanele trimise ca ajutor sinistra?ilor din Haiti, dup? tragicul cutremur soldat cu mii de mor?i. Printre al?i beneficiari ai acestui furt de amploare s-a aflat ?i fratele lui Hillary. Domnilor, familia Clinton î?i f?cuse din America instrumentul perfect de îmbog??ire, so?ii Clinton fiind la începuturile carierei lor politice foarte mode?ti la portofel. Dar nu-i nimic. ?i-au folosit darurile pentru a în?ela f?r? scrupule mul?imile, drapându-?i mizeria ?i crasa imoralitate într-o oratorie care de data aceasta nu i-a mai ajutat. Ulciorul nu merge decât de dou? ori la ap?. A treia oar? se sparge ?i iat? c? s-a spart împro?când-o pe Hillary necru??tor. Ea vindea favorurile precum papii în Evul Mediu indulgen?ele.
Când Bernie Sanders a spus-o r?spicat c? sistemul este rigged (corupt, p?rtinitor) a f?cut o m?rturisire din interiorul afacerii electorale a democra?ilor, unde Hillary a tras toate sforile posibile, practicând minciuna, dezinformarea aleg?torilor, cum s-a petrecut în California în perioada b?t?liei pentru nominalizare (primary). Noi to?,i care am fost spectatori la imensul teatru al în?el?toriei, suntem convin?i c? Hillary Clinton ?i co. au sabotat victoria care i se cuvenea lui Bernie Sanders. O parte dintre tinerii care l-au sus?inut pe socialist au preferat s? voteze pentru Donald Trump, atât de dezgusta?i au fost de machiavelismul dinastiei Clinton. S-a f?cut mare caz de conversa?ia de locker room (vestiar) a lui Donald Trump privind rela?ia cu femeile, dar s-a trecut u?urel cu vederea imoralitatea lui Bill Clinton v?dit? înc? din perioada lui ca guvernator la Arkansas, ca s? nu mai vorbim de afacerile familiei Clinton legate de aeroportul Mena din acela?i stat. Doamna Clinton le-a pedepsit în fel ?i chip pe amorezele so?ului ei ?i ea trece totu?i ca mare ap?r?toare a condi?iei feminine. Guvernarea familiei Clinton a adus Washington-ul în acea stare a Romei circumscris? de regele Jugurta al Namibiei, dac? nu m? în?el, când a afirmat urbe venale et mature perituram si emptorem invenerit (ora? de vânzare care vei pieri îndat? ce-?i vei g?si un cump?r?tor).

Familia Clinton a ajuns s? se confunde cu ceea ce americanii au numit establishment-ul, care include nu doar Casa Alb?, ci toate institu?iile pl?tite s? lucreze pentru interesele politicienilor, în frunte cu corpora?iile, într-o ciocoiasc? ignorare a majorit??ii a c?ror taxe erau abuzate în fel ?i chip ?i de care î?i aminteau în perioada alegerilor, când se aruncau în desfrâu sume uria?e. În ultimii treizeci de ani stagnarea nivelului de trai, exportul joburilor manufacturiere, degradarea marilor ora?e, a infrastructurii, pauperizarea, suferin?a cauzat? de criza economic? din 2008, stimulus-urile oferite b?ncilor de Obama au cauzat tensiuni mari în societatea american?. Au votat cu Donald Trump statele din Midwest, eminamente democrate, din cauz? c? cet??enii s-au sim?it în?ela?i amarnic de ambele partide, care s-au succedat la conducerea Americii. S? fie clar, Donald Trump nu este un republican tipic, nu este nici un democrat sadea. Victoria lui define?te un moment de total? repudiere a sistemului bipartinic, ceea ce ne face a crede c? evolu?ia structurii politicii americane nu se va opri aici. Emailurile lui Hillary Clinton au relevat societ??ii americane duplicitatea ei condamnabil?, afi?ând un discurs pentru uzul maselor ?i altul pentru uzul privat. Dac? ad?ug?m strategia de pay for play (încasat milioane pentru favoruri oferite generos de doamna secretary of state), minciunile în serie sus?inute cu un tupeu de neclintit, avem imaginea unui politician total compromis.

N.A.F.T.A., tratatul impus în primul termen al lui Bill Clinton a fost sinonim cu exportul a sute de mii de joburi. Aceste tratate comerciale nu servesc muncitorimii americane, ci investitorilor, adic? celor care urmau s? dea înapoi bani grei clasei politice. Donald Trump a fost destul de abil s? declare c? va pune America first again (pe primul loc din nou) ?i a fost ?i mai explicit c? îi va pune în fa?? pe cei uita?i (those forgotten). Aceasta a dat speran?? oropsi?ilor, care s-au sim?it abandona?i de câteva decenii. Discursurile ?lefuite ale Mrs. Hillary nu i-au mai impresionat pe fermierii din America rural?, nici pe lucr?torii din Michigan. Octavian Goga are un pamflet în care compar? nesim?irea clasei politice române?ti cu a unor m?gari care p??teau nestingheri?i pe Vezuviu, f?r? s? ia seama la clocotul lavei. Cam acela?i lucru s-a petrecut în campania electoral? din 2016. Siguri pe imensa finan?are care a curs de peste tot în campania lui Hillary, pe ma?ina lor electoral? extraordinar de bine pus? la punct nu au avut timp în trufia lor s? aud? clocotul lavei. De aceea discursul celei învinse a întârziat atât de mult, de unde se temeau c? Donald Trump, în cazul în care va fi învins, nu va oferi un concesion speech.

Donald Trump n-a fost candidatul ideal, dar a oferit ceea ce lumea a?tepta demult: abolirea acelui „political correctness" (corectitudinea politic?) care se opunea respectului fa?? de tradi?ie în societatea american?. La companii când am debarcat în America în 1990 înc? se mai ?ineau „Christmas parties" (petreceri de Cr?ciun). La pu?in timp au încetat s? se numeasc? astfel din teama de a nu insulta alte credin?e. Totu?i majoritatea americanilor sunt cre?tini. O parte a lor au început a se sim?i str?ini în propria lor ?ar?. ?i astfel a ap?rut sintagma appreciation party (petrecere de apreciere). "Politrucii" au presat s? fie îndep?rtat? o piatr? din North Carolina, pe care erau încastrate cele zece porunci, (monumentul fiind plantat de cel pu?in un secol acolo), pentru c? asta nu era politic corect. Asemenea reac?ii sem?nau uimitor cu cele ale talibanilor din Afganistan, care au distrus statuile p?gâne. Doctrina neoliberal? a democra?ilor cu împingerea mereu în fa?? a grupului L.G.B.T, a transgenderilor, cu profesarea ideii de stat f?r? grani?e, a celei de abolire a suveranit??ilor na?ionale a ?ocat multe segmente ale popula?iei americane. Votul dat lui Donald Trump a fost categoric ?i unul împotriva neoliberalismului ?i a propagandei globaliz?rii.

Donald Trump a fost mereu caricaturizat de media. El nu s-a pronun?at împotriva imigra?iei în bloc. El s-a pronun?at împotriva imigra?iei ilegale care curge la grani?a Mexic-S.U.A. To?i pre?edin?ii preceden?i s-au f?cut c? nu observ? fenomenul. Dar americanii din statele limitrofe, Arizona, California, Texas tr?iesc cu fric? zilnic pentru c? prin gr?dinile lor trec noaptea înarma?i imigran?i f?r? acte, dileri de droguri etc. În leg?tur? cu musulmanii, Trump a subliniat în repetate rânduri c? s-a referit la o interdic?ie temporar? a imigr?rii lor pentru a se cerceta starea terorismului musulman în interiorul Americii ?i s-a pronun?at astfel în contextul atacului terorist de la San Bernardino din California. S-a preluat de c?tre media doar ideea de interdic?ie, omi?ându-se caracterul ei temporar. A spune adev?rul pe jum?tate însemneaz? a-l falsifica integral. Donald Trump a dovedit c? ?tie s? lupte în condi?iile în care nu doar presa neoliberal? îl ataca f?r? încetare, dar o majoritate a partidului republican se disocia sarcastic de el, ridiculizându-l nu o dat? ?i asta s-a petrecut pân? nu demult. Acum pot fi v?zu?i oportuni?tii curtându-l pe cel legitimat de mul?ime. Vor to?i func?ii grase în noul guvern, vor s? refac? partidul republican descompus de tr?dare. O tempora!

Nu în ultim? instan?? a fost important? pentru votan?ii lui Donald Trump inten?ia lui expres? de a face pace cu lumea din afara Americii. Poporul american s-a s?turat s? vad? banii colecta?i din buzunarele lui, pr?p?di?i în aventuri r?zboinice costisitoare, care aduc tragedii în familiile de aici ?i în familiile din ??ri situate la mii de mile dep?rtare. Cred c? a re?inut fiecare c? în victory speech (discursul victoriei), Trump a formulat clar direc?iile politicii sale externe: „We will get along with all other nations willing to get along with us. We will deal fairly to everyone - all people and all other nations. We will seek common ground, not hostility, partnership, not conflict" (Ne vom în?elege cu toate na?iunile dornice s? se în?eleag? cu noi. Vom trata cinstit cu oricine - cu to?i oamenii ?i toate na?iunile. Vom c?uta temeiul comun, nu ostilitatea, parteneriatul, nu conflictul). Asemenea gânduri de bun sim? n-au fost demult rostite de un pre?edinte nou ales. De la G.W. Bush încoace au z?ng?nit f?r? încetare armele. Imediat dup? 9/11 s-a întocmit la Pentagon lista celor ?apte ??ri care urmau s? fie invadate, dintre care pân? acum doar Iranul a sc?pat de „humanitarian intervention" (interven?ia umanitar?). Hillary Clinton a votat ca senatoare pentru invadarea Irakului ?i a continuat pe tot parcursul mandatului de secretar? de stat s? militeze stra?nic pentru distrugerea atâtor popoare din Midle East. Este celebru videoclipul în care, parafrazându-l pe Cezar, a rostit râzând we came, we saw, he's dead (am venit, am v?zut, el e mort), referitor la uciderea lui Gadafi. Acel videoclip a îngrozit pe mul?i ?i eu m? num?r printre ei. Oamenii vorbeau din ce în ce mai mult de Armagedon. Mo?tenirea pe care Hillary Clinton o las? împreun? cu Obama în domeniul politicii externe este sinistr?. Va fi nevoie de timp ca lumea s? î?i redobândeasc? încrederea în Statele Unite ale Americii. Ca s? ai prieteni nu po?i trata mereu de pe pozi?ia de dictat, mai ales când lumea se diversific?, devenind multipolar?. Popoarele ultragiate vor crede o vreme ca troienii: timeo Danaos et dona ferentes.

S? n?d?jduim c? ra?iunea ?i bunul sim? vor prevala ?i ne vom bucura de pace. Eu m? întorc la marele nostru Mihai Eminescu spre a aminti de imaginea prismei de cristal cu fa?ete str?lucitoare cu care este comparat? umanitatea în romanul s?u Geniul pustiu. S? ne întoarcem tot mai des la marii poe?i ca s? ne întoarcem la noi în?ine, lucru f?r? de care nici o revolu?ie tehnic? nu face dou? parale. C?ci vorba lui Christos la ce s? ne fie bune comorile, dac? ne-am pierdut sufletele. Eu zic c? acesta este mesajul profund al alegerilor americane din 2016.

footer