Revista Art-emis
Medita?ii electorale tranzitorii PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 02 Noiembrie 2016 21:54

Maia Sandu-Igor DodonLa, 30 octombrie 2016, s-a încheiat prima faz? a scrutinului electoral „Alegeri preziden?iale 2016". Cu siguran?? va fi al doilea tur cu toate c? ne-am aflat pe muchi de cu?it (din cauza miopiei politice a unor pitici politicieni cu ambi?ii mari). S? încerc?m s? facem o analiz? la rece a celor întâmplate. În primul rând prezen?a la vot a fost mai slab?: sub 50%, în ultimul scrutin anterior la preziden?iale fiind de peste 68%, adic? cu 20% mai mult. Cum era de a?teptat lider al scrutinului electoral este I. Dodon, c?ruia primele rezultate îi d?deau peste 55% din voturi, sc?zând dup? procesarea majorit??ii proceselor verbale pân? la 48%, iar al M. Sandu crescând pân? la aproximativ 39%. Un rezultat foarte bun în situa?ia ei, unul salvator, dac? lu?m în considerare c? campania ei electoral? în calitate de unic candidat a unui grup de forma?iuni politice a durat doar cca. dou? s?pt?mâni cu resurse financiare, mediatice, propagandistice minore, atunci când I. Dodon a avut o campanie electoral? de cel pu?in o jum?tate de ani, profitând de o sus?inere financiar?, logistic?, informatic? enorm?. Dup? retragerea din curs?, o bun? parte din electoratul lui Lupu, cum era de a?teptat, l-a sus?inut pe Dodon (cum altfel ar fi luat acest scor bun pentru el?), o alt? parte, debusolat? de-a binelea de piruetele liderului lor, Lupu, ?i de g?in?riile p?pu?arului Plahotniuc, probabil au r?mas acas?. Care au fost rezultatele celorlal?i actori? Unul penibil, unul de fapt a?teptat prognozat de multiplele sondaje, în special pentru unii care înc? se mai consider? actori importan?i pe scena acestui teatru al absurdului. În loc s? se retrag? necondi?ionat pentru a nu deveni unelte în jocul kremlinez al lui Plahotniuc ?i Dodon ei au inventat motive „serioase" de a r?mâne în curs?: M. Ghimpu - problema unionismului; Iu. Leanc? - problema electoratului democrat abandonat, în opinia lui, de M. Sandu, considerând naiv c? îl va aduce la el; V. Ghile?chi - inventata problem? a familiei. „Candida?ii unirii" M. Ghimpu ?i A. Gu?u împreun? au luat apr. 2%, egal cu cel din sondaje (de ce nu a procedat ca Voronin, Lupu care au ?tiut cum s?-?i salveze imaginea?). V? mai aminti?i care erau declara?iile dlui M. Ghimpu referitor la aceste sondaje? De men?ionat faptul c? to?i ace?ti mici actori cu ambi?ii mari au luat sub orice limit? în propriile lor sate de ba?tin?: M. Ghimpu - sub 9%, întrecut de M. Sandu cu peste 60% ?i Dodon (22.8%) ; A. Gu?u - cu doar 5 voturi, fiind întrecut? ?i de scandaloasa Maia Laguta, pe care cine-o cunoa?te în acest sat (probabil sunt voturi furate de la Maia Sandu!); V. Ghile?chi - cu doar 26%, fiind întrecut de Dodon (40%). De men?ionat c? chiar în satul de ba?tin? al lui Dodon M. Sandu a luat 37%.

?i eu sunt prounionist pân? în m?duva oaselor dar nu am votat cu M. Ghimpu. A?a au procedat majoritatea prounioni?tilor, procentul c?rora este în continu? cre?tere (conform unor sondaje ajunge la 34-36%), iar acum M. Ghimpu ?i doamna A. Gu?u le-a dat în mâinile lui Dodon ?.a. ca el „argumentul" c? pentru unire pledeaz? doar 2%. „Cea mai mare antireclam? a unirii o face Ghimpu" spunea în una din dezbaterile electorale cel care, de regul? tulbur? apele, dar atunci având perfect? dreptate - ex-ambasadorul A. Tulbure. Din p?cate a?a este. Ar trebui s? în?elegem un lucru foarte simplu: reunirea se va face nu prin declara?ii frumoase ci, în primul rând, în mod pragmatic, pas cu pas, prin ac?iuni ?i proiecte concrete. Ea se va face nu numai cu suportul prounioni?tilor ci ?i cu al celor care nu vor mai vedea o alt? cale de integrare european? ?i vor în?elege c? occidentalii ne-au l?sat s? ne b?l?cim în propria noastr? mocirl? dup? ce ne-au acordat atâta încredere, pe care politicieni gen Filat (pe Plahotniuc nu-l consider politic, este un ordinar pahan din lumea interlop?!), dar cu p?rere de r?u ?i Iu. Leanc? în ultimul timp (a se vedea refuzul domniei sale de a urma sfatul pre?edintelui P.P.E.). Dând dovad? de anumite sacrificii, distan?ele parcurse pân? la cea mai apropiat? sec?ie de votare fiind mari, ei totu?i au votat în mas? (spre deosebire de unii de acas?, în special, tinerii studio?i cu vârsta între 18-25 de ani, absenteismul c?rora a fost masiv, care au preferat o bere la bar sau s? stea s? priveasc? alegerile de pe ecranele televizoarelor). Este cazul moldovencei Olga Eremei care a schimbat dou? avioane ?i a zburat trei ore din Norvegia spre Suedia pentru a putea vota. „Nu este datoria, este obliga?iunea fiec?rui cet??ean al Republicii Moldova, ast?zi, s? ias? ?i s? voteze pentru un viitor mai bun pentru republica noastr?", afirm? doamna Olga Eeremei. Trei moldoveni din S.U.A. au mers aproape 300 de km pentru a ajunge la cea mai apropiat? sec?ie de vot din New York. Din p?cate Partidul Liberal a încetat s? mai existe (spuneam acest lucru la momentul oportun ?i despre P.P.C.D., P.F.D. Unde mai sunt aceste partide atât de promi??toare la moment?) A ar?tat ?i votul de ieri. Marea ?ans? a acestui promi??tor partid de dreapta a fost ratat? în a. 2013 când un grup de personalit??i ale partidului au cerut înlocuirea lui M. Ghimpu cu tân?rul, promi??torul (pe atunci, acum cu regret cariera lui politic? este serios compromis? de ?ederea prea mult în umbra unchiului ?i în func?ia de primar) D. Chirtoac?, care a fost îngropat ca politician de propriul s?u unchi.

?i atunci ce-i de f?cut, exprimându-m? într-un stil leninist? „Exist? ?anse reale s? câ?tig?m acest scrutin din primul tur. Victoria noastr? este inevitabil?, acest lucru trebui s?-l în?eleag? to?i", a declarat asear? I. Dodon. Iat? eu nu vreau s?-l în?eleg. Prin votul acordat M. Sandu în pofida boicot?rii din partea colegilor ei de pe eshichierul centru-dreapta, din partea unei p?r?i a intelectualit??ii, Republica a fost salvat? de „victoria" lui Dodon. Da?i domnilor, doamnelor ?i domni?oarelor s?-i bar?m acestui kremlinez avid de putere, bani, glorie calea spre pre?edin?ie. Este în puterile noastre, trebuie doar s? ne mobiliz?m, s? con?tientiz?m gravitatea situa?iei în care ne afl?m, situa?ie de care depinde în mare m?sur? orientarea noastr? de mai departe: pro-Est sau pro-Vest. Victoria lui Dodon va fi un prim pas spre acapararea de c?tre Kremlin a întregii puteri în stat. Vin alegerile parlamentare. S? fim siguri c? Kremlinul nu va rata de aceast? dat? aceast? ?ans?. I-a? da crezare pre?edintelui B?sescu cu marea lui experien?? politic? c? „în turul doi prezen?a la vot va dep??i 55%, iar în aceste condi?ii câ?tig?toarea scrutinului va fi Maia Sandu... Igor Dodon nu a câ?tigat alegerile, de?i electoratul de stânga a fost mobilizat masiv". Confirm acest lucru din cuno?tin?? de cauz?, ieri fiind timp de 15 ore observator într-o sec?ie de votare cu electorat major prododonist, în care Dodon avea dou? doamne observatori. Folosind suportul masiv financiar Dodon ?i-a mobilizat la maxim electoratul. În calitate de observatori Dodon nu a folosit persoane întâmpl?toare (cum am fost eu, de exemplu), ci persoane din rândul votan?ilor la aceast? sec?ie, care îi cuno?teau personal pe cel pu?in vreo 40% din votan?i, în mare parte b?trâni. Ei probabil au fost vizita?i personal de aceste doamne. M-a marcat remarca (evident în limba rus?!) uneia dintre aceste doamne „Prive?te, nu este înso?it de nimeni" (se referea la un b?trân). Nu o s? m? gre?esc dac? voi spune c? probabil peste 90% din electoratul lui Dodon din aceast? sec?ie (dar probabil ?i din alte sec?ii) a votat: au votat b?trâni cu mari probleme locomotorii, au votat unii practic orbi adu?i îns? la vot de sus?in?tori, nu întotdeauna rudele lor. Într-adev?r, Dodon a lucrat în stilul lui Voronin. Dar pe acest segment Dodon probabil nu mai are rezerve pentru turul doi. Rezervele lui sunt o mare parte din votan?ii lui Ciuba?enco (candidatul lui R. Usatîi), ce a mai r?mas din electoratul lui Voronin ?i g?g?uzii, prezen?a c?rora la urnele de vot a fost mult mai mic?. Cu ajutorul Rusiei cred c? va încerca s?-?i m?reasc? sus?inerea din partea acestui segment al electoratului.

Ce facem noi, cei de pe segmentul de centru dreapta? Este un îndemn c?tre stimata noastr? intelectualitate care întotdeauna a fost pe baricadele mi?c?rii de eliberare na?ional?. De ce acum, în acest moment crucial a r?mas mult prea pasiv?. Dar for?ele proKremlin, buldogul Dodon tocmai aceasta a?teapt?. M-ar durea dac? în cazul intelectualit??ii de ast?zi marele Mircea Eliade ar avea dreptate. Este un îndemn c?tre tinerii (vârsta între 18-24 de ani), care au ie?it la vot sub 10%. Viitorul este al vostru, vota?i-v? viitorul. Nu l?sa?i s? vi-l voteze ce-i care sunt pe duc? în lumea celor drep?i. Stimate persoane cu putere de decizie. Crea?i-le tinerilor condi?ii propice pentru a-?i exercita votul. De ce oricine aflându-se oriunde în lume poate vota în baza pa?aportului, iar studen?ii, originari din satele Republicii nu pot s? voteze în baza buletinului, certificatului de student la locul de trai? Chiar daca suntem în situa?ia broa?tei din ciocul berzei, mai avem ?anse de a ne salva. Va fi greu îns?, în special intelectualitatea, tineretul studios, cei cu aspira?ii clare proeuropene ?i prounioniste trebuie s? în?eleag? c? victoria este necesar? nu doamnei Maia Sandu ci tuturor nou? pentru a st?vili ascensiunea kremlinezului I. Dodon spre Olimpul mult jinduit al pre?edin?iei.

footer