Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Corneliu Vlad   
Duminică, 30 Octombrie 2016 11:28

Washington DCRezultatul alegerilor preziden?iale din Statele Unite conteaza prea pu?in pentru perspectivele rela?iilor bilaterale româno-americane ?i, mai ales, nu ofer? în niciuna din cele dou? variante pentru Cas? Alb? premise identificabile de relansare. America este cel mai important aliat al României, cu care are Parteneriat strategic consolidat, dar niciunul din cei doi candida?i nu pune România pe un loc semnificativ în proiectat? s? agenda preziden?ial?. Dup? schimbarea de la Cas? Alb?, Bucure?tiul se va confrunt? cu rela?ii mai complexe, dar ?i mai dificil de administrat ?i dezvoltat cu Statele Unite. Niciunul dintre cei doi aspiran?i la pre?edin?ia S.U.A. nu ofer? indicii favorabile în privin?a viitorului rela?iilor dintre cele dou? ??ri. Ambii candida?i trebuie s? r?spund? „sentimentelor populiste ?i na?ionaliste din America în sensul limit?rii angajamentului S.U.A. în lume" - subliniaz? analistul american Thomas Wright. Exist?, desigur, abord?ri diferite ale celor doi candida?i. Donald Trump tinde spre o dezangajare politico-militar? a Wahingtonului în lume, focalizare pe problemele interne ale Americii, ba chiar un fel de neo-izola?ionism, solicit? un efort militar sporit al alia?ilor în N.A.T.O., dialog cu Rusia, în timp ce „interna?ionalista" Hillary Clinton anun?? un program ambi?ios al Americii ca lider incontestabil al lumii ?i trebuie s?-i conving? pe americani c? este necesar c? ?ara lor s?-?i sporeasc? angajamentul mondial în sprijinul obiectivelor economice ?i strategice ale ordinii liberale interna?ionale. Este lesne de constatat c? România nu se afl? plasat? pe liniile de for?? ale niciunuia dintre aceste dou? proiecte externe pentru Cas? Alb?.

Oricum, candidatul democrat Hillary Clinton ?i-a reconfirmat, ?i în cursul campaniei electorale, rezervele ?i reticen?ele fa?? de partenerul român, exprimate de altfel clar cu prilejul vizitei sale la Bucure?ti ca secretar de Stat. Cu câteva zile în urm? a dat România c? exemplu negativ în materie de politic? „pro-via??", f?r? a specific? îns? c? invoc? de fapt o situa?ie din timpul trecutului regim ?i omitea exemplele mult mai recente ?i mai flagrante ale altor ??ri, cu politici mai dure în materie, dup? cum remarc? într-un comentariu agen?ia Deutsche Welle. Dincolo, îns?, de aceast? referire v?dit neprieteneasc? fa?? de o ?ar? - în mod oficial - prieten?, precupant? este, în primul rând, imaginea deformat? a candidatului democrat asupra unui aliat important al S.U.A. în flancul estic al N.A.T.O. Iar percep?ia incorect? a doamnei Clinton nu este singular? în cercurile politice americane. Exemple relativ recente atest? c? ?i în Congres, ?i la Departamentul de Stat (lucru ?i mai de neîn?eles), percep?ia inexact? - pentru a nu spune r?uvoitoare - fa?? de România nu este fapt rar.

În luna iunie, senatorul John McCain, declara, tot în campania electoral?, c? sistemul democratic de control institu?ional func?ioneaz? în S.U.A., c?ci „nu suntem România". În aceea?i luna, senatoarea Loreta Sanchez, co-pre?edinte al Grupului de prietenie din Congres, se arat? îngrijorat? c?, sub pretextul luptei anticorup?ie, în România sunt înc?lcate drepturilor omului (ce „lobby ofer? oare asemenea interpret?ri?). Câteva s?pt?mâni mai târziu, s-au produs binecunoscutele gesturi neprietenoase la adresa României ?i românilor ale ambasadorilor americani acredita?i la Bucure?ti ?i Chi?in?u, a?adar, culmea ironiei, tocmai ale demnitarilor americani cei mai îndrept??i?i - ?i mai responsabiliza?i - s? cunoasc? situa?ia real? „de la fa?? locului" ?i s? stimuleze mai bun? cunoa?tere ?i conlucrare între ??rile noastre. Unul dintre ambasadori s-a fotografiat „din polite?e" cu un steag iredentist, cel?lalt a sus?inut public c? „Basarabia nu e România". S? fie chiar întâmpl?tor acest show diplomatic de gafe, în dou? acte, pentru a nu-l calific? mai dur, adic? a?a cum merit??

Consultantul strategic francez Andre Archimbaud constat? într-un eseu c? „America are de ales între doamna Ceau?escu ?i domnul Silvio Berlusconi". Oricare va fi, îns?, viitorul pre?edinte al Statelor Unite, Bucure?tiul va avea mai mult de lucru în rela?iile cu principalul - ?i decisivul - sau aliat politico-militar. Ce-i de f?cut? A spus-o, între al?ii, inepuizabilul comentator american George Friedman, în stilul sau direct, cam a?a: Veni?i cu proiecte care s? intereseze America. America merge înainte ?i f?r? prietenia voastr?, voi îns? ave?i nevoie de prietenia Americii, face?i în a?a fel încât s? o cointeresa?i. Trist ?i paradoxal este, îns?, c? America are tot mai mult? nevoie de o ?ar? c? România în aceast? parte a lumii, dar nici Washingtonul, nici Bucure?tiul par s? nu seziseze „detaliul" ?i se complac în ambiguitate ?i apatie.

footer