Revista Art-emis
Ohrana a murit, tr?iasc? K.G.B.-ul! PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Miercuri, 26 Octombrie 2016 21:09

General Aurel I. Rogojan, art-emisReflec?ii amare despre revenirea Basarabiei la România

Cel mai mare ?i periculos secret pentru securitatea na?ional? a României îl reprezint? întinderea ?i adâncimea opera?iunilor unor servicii speciale, între care primeaz? cele ale Moscovei, pentru men?inerea controlului ?i manipularea inten?iior decizionale în sfera celor trei puteri ale statului român, în media ?i organiza?iile neguvernamentale. Sâmb?t?, 22 ?i duminic?, 23 octombrie 2016, am avut parte de o astfel de opera?iune, pentru a c?rei acoperire, servicii speciale interesate ?i agen?i ai acestora din structurile puterii statului român, dar ?i din a?a-zisa societate civil? s-au folosit, în mod criminal, de marele ?i nemuritorul ideal al unit??ii na?ionale a Românilor. Acest mare ?i nemuritor ideal a mai fost compromis, dar recenta provocare nu poate fi extras? din contextul mizei alegerilor preziden?iale care vor avea loc peste o s?pt?mân? la Chi?in?u, din contextul declara?iilor ambasadorului S.U.A. în Republica Moldova, referitoare la istoria Moldovei ?i despre contraproductivitatea idealului unionist, din contextul repetatelor avertismente, începând cu anul 1996, ale lui Vladimir Putin, potrivit c?rora punerea în discu?ie a frontierei de est va atrage dup? sine punerea în discu?ie a chestiunilor privitoare la Transilvania, Banat ?i Dobrogea. Cine, cum ?i când a mai compromis marele ?i nepieritorul ideal de unitate na?ional? a românilor? Agen?ii Moscovei din conducerile de la Bucure?ti ?i Chi?in?u, care, în anul 1991, în pofida avertismentelor primite de la Washington, în loc s? purcead? la unire, au deschis cale liber? multiplic?rii entit??ilor statale române?ti. A?a ne-am trezit cu un Partid al Moldovenilor, apoi ?i cu o Comunitate a Moldovenilor, cu idealuri unionist-secesioniste, adic? o Moldov? Mare în Comunitatea Euroasiatic? a Statelor Independente.

Pasul urm?tor, în cea mai pur? logic? a Ohranei ?ariste, la Moscova s-a elaborat un plan al „aducerii fluturilor la lamp?". Amenin?area imediat? din partea României pentru Moscova era idealul unionist. Drept urmare, un agent al K.G.B.-ului ?i-a f?cut apari?ia pe holurile fostului Comitet Central al P.C.R., unde func?iona Senatul României, pentru a flutura ?i oferta ciorna platformei mi?c?rii unioniste „România Mare". Senatorul Radu Ciontea („Vatra Româneasc?, P.U.N.R.), care a fost primul ofertat, a replicat direct: „M?i, tu e?ti nebun, chiar nu î?i dai seama ce faci?". Nu a mu?cat Radu Ciontea, dar nada i-a momit pe al?ii. La un moment dat, toat? floarea ve?tejit? a serviciilor secrete ale Moscovei s-a aciuat la P.R.M., compromi?ând idealul „România Mare". Cum agen?ii Moscovei de la Bucure?ti nu aveau astâmp?r, în etapa urm?toare au orchestrat mitingul cu Corneliu Coposu ?i cu?ca de fier din fa?a Ambasadei U.R.S.S. la Bucure?ti. Apoi au f?cut declara?ii unioniste belicoase din ipostaza de ?efi ai serviciilor secrete, urmarea fiind conflictul transnistrean din anul 1992, când masacrarea patrio?ilor unioni?ti a fost ascuns? cu lamele buldozerelor. Au urmat apoi actele de tr?dare ?i compromitere a marelui ?i nepieritorului ideal al românilor parafate în Tratatul cu Ucraina. Ca ?i cum nu ar fi fost suficiente tr?d?rile anterioare, în actele, gesturile ?i faptele pre?edintelui Traian B?sescu am avut dovada unui profesionist al permanentelor provoc?ri ?i diversiuni de care Moscova avea nevoie pentru argumentarea tezei „românismului agresiv". Traian B?sescu îi iube?te pe românii de peste Prut la fel de pu?in, sau de mult, cât pe noi românii care l-am avut pre?edinte un deceniu, deceniu în care ne-a e?uat statul, am fost asasina?i economic ?i am devenit cel mai mare popor migrator din istoria erei cre?tine.

Nu mi-am propus s? descâlcesc i?ele apari?iei mi?c?rii „Platforma Unionist? Ac?iunea 2012" ?i nici leg?turile liderului acesteia cu Traian B?sescu, via Robert Turcescu. Controversele privind a?a-zisa „lucr?tur? ruseasc?" de „interna?ionalizare a chestiunii reunific?rii Basarabiei, prin coalizarea a peste 30 de organiza?ii neguvernamentale de pretutindeni", au ap?rut imediat ce s-a auzit de „Ac?iunea 2012". Nimeni nu s-a sesizat de absen?a din aceast? platform? a reprezentan?ilor filonului unioni?tilor dincolo de orice b?nuieli. Am v?zut, în schimb, dotarea cu corturi noi-nou?e, precum ?i ordinea cazon? a campusului instalat de combatan?ii angaja?i în „Mar?ul Lupt? pentru Basarabia". Provoc?rile dintr-o parte sau alta au dus la un foarte bun rezultat. Cel scontat. Jandarmul român, emblema propagandei sovietice antiromâne?ti în chestiunea Basarabiei, este din nou la ordinea zilei. De aceast? dat? ca muni?ie pentru candidatul Moscovei la pre?edin?ia Republicii Moldova. Revendic?rile pe care reprezentan?ii Platformei Unioniste „Ac?iunea 2012" le-au exprimat fa?? de Guvern, luate ca atare, pot deveni periculoase în interpretare juridic? „lato senso", având în vedere calitatea Republicii Modova de subiect al dreptului interna?ional. Fapt pentru care nu putem decât saluta ab?inerea Guvernului ?i cump?ni asupra ra?iunilor reprezentan?ilor partidelor politice, mass-media ?i ai societ??ii civile.

Când nu în?elegi ce se întâmpl?, a?tep?i s? vezi „qui prodest"? României? Republicii Moldova? Candida?ilor preziden?iabili Maia Sandu sau Igor Dodon? Sau sforarului din spatele tuturor?! ?tiu de la tata ?i de la Eminescu c? românii tr?iesc, cu sufletul ?i fiin?a, de la Nistru pân? la Tisa. File de istorie, cândva ascunse, mi-au mai dezv?luit c? Patria Românilor este spa?iul etnogenezei neamului, iar ?ara Românilor este doar ceea ce ne-a mai r?mas de pe urma cataclismelor geopolitice, a conspira?iilor interna?ionale ?i a tr?d?rilor de Neam ?i Patrie. Urmele s?la?urilor str?mo?ilor p?stori, dar ?i ale s?r?riilor, c?ci turmele aveau nevoie de sare, care se g?sea la suprafa?? doar în arealul carpatic, au fost g?site din nord-estul M?rii Negre pân? în Mun?ii Pindului, din Pind pân? în zona Balticii, iar în est pân? în Boemia ?i Moravia. Nicolae Iorga spunea c? "atât în Serbia, cât ?i în Bulgaria sunt sute de mii de români care tr?iesc dincolo de ap? tocmai cum tr?iesc oltenii ?i ??ranii munteni pe malul cel stâng", iar George Vâlsan c? avem aici "o adev?rat? Bucovin? de Sud".

Leg?turile dintre nordul ?i sudul Dun?rii sunt evidente ?i prin str?mut?rile de popula?ie. În anii 10- 12 î.Hr., consulul Sextus Aelius Catus transfer? 50.000 daci la sud de Dun?re, la 57-67 î.Hr. guvernatorul Moesiei str?mutase 100.000 suflete în dreapta fluviului. Dintre cei 80 de împ?ra?i romani 40 au fost de origine traco-iliro-dac?. Iosif Constantin Dr?gan le în?ir? numele în „Istoria românilor". În anul 328 Constantin cel Mare a f?cut pod de piatr? peste Dun?re. Importan?a excep?ional? în destinele Imperiului Roman a zonei între sec III-VI l-a f?cut pe V. Be?evliev s? vad? în statul roman de atunci un „imperiu roman de neam tracic". În est, românii transnistreni au fost prezen?i mult dincolo de Nistru, precum ?i pe aliniamentul Cameni?a-Done? (Ucraina lui Duca Vod?, care a fost, de altfel, numit de otomani, în anul 1680, „hatman al Ucrainei"). De asemenea, aromânii musulmani populau nordul M?rii Azov. În aceste teritorii, slavii (ru?ii ?i ucrainenii) au ap?rut dup? anul 1700, începând cu domnia lui Petru cel Mare.

Românitatea estic? s-a tot restrâns, pe m?sura afirm?rii statalit??ii slavilor estici ?i extensiei lor teritoriale spre vest ?i sud. În anul 1740, slavii au ocupat teritoriile din margine („ucraina"), patru decenii mai târziu au luat Transnistria ?i în anul 1812 Basarabia. La 27 noiembrie 1918, Basarabia a fost cea dintâi „provincie exterioar?" a României care s-a unit cu România. În iunie 1940, Stalin a reanexat-o, ad?ugând în plus Bucovina de Nord ?i Her?a. În total, slavii estici au luat din Patria Românilor 164.500 kmp. Azi România are o suprafa?? de 238.391 kmp. Cu entuziasm gratuit, cu nes?buin?? patriotard? ?i demagogie politic?, în condi?iile de faliment al politicii externe ?i cu o strategie de securitate national? alc?tuit? din lozinci, indivizi ap?ru?i de nu ?tim unde pot face România ?i mai mic?. Apoi, ne vor sfida ?i ne vor rânji în fa??: „Ohrana a murit, K.G.B.-ul s? tr?iasc?!"[1].
-------------------------------------------
[1] Ohrana a fost creat? în 1880, ca înlocuitoare a Departamentului al III-lea al Cancelariei Imperiale - Departamentul pentru Ap?rarea Securit??ii Publice ?i a Ordinii (în limba rus?: ????????? ?? ????????? ???????????? ???????????? ? ??????? - Otdelenie po ohraneniiu ob?cestvennoi bezopasnosti i poriadka), numit? în mod obi?nuit Departamentul de Ap?rare (???????? ????????? - Ohrannoe otdelenie). Ohrana, ori Ohranka din Rusia a fost poli?ia secret? a Imperiului ?arist Rus, parte a departamentului de poli?ie a Ministerului Afacerilor Interne (M.D.V.). În ac?iunile sale, Ohrana era sprijinit? de Corpul Special de Jandarmi.

footer