Revista Art-emis
Proxy-war 2016 PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 12 Octombrie 2016 20:30

World WarParcurgem o atmosfer? tensionat? în care individul tr?ie?te senza?ia nesiguran?ei. Ast?zi, 12 octombrie 2016, orele 11.00, într-un ora? din România, sunetul lugubru al sirenei de alarm? aerian? (o verificare necesar?) a r?sunat precum cântecul cucuvelei. Câteva zeci de secunde am retr?it nop?ile de r?zboi ale anilor '40, dar ?i exerci?iile Ap?r?rii Locale Antiaeriene (A.L.A.) din anii '80, când, adagiul latin „Si vis pacem, para bellum" înc? func?iona în România. Într-o analiz? despre situa?ia din Siria, corespondentul C.N.N. Arwa Damon men?ioneaz?: „acest conflict militar reprezint? de fapt un « proxy-war » (un r?zboi purtat de dou? for?e prin intermediari, pe teritoriul unei alte ??ri - n.n. I.M.) între Rusia ?i Statele Unite ale Americii, fiecare dintre cele dou? puteri mondiale alimentând p?r?ile combatante. [...] Statele Unite au trimis 50 de tone de armament destinate grupurilor insurgente din nordul Siriei, în cadrul eforturilor de sus?inere a opozi?iei siriene. Aceast? decizie a fost luat? dup? ce Rusia a executat mai multe atacuri aeriene în sprijinul for?elor lui Bashar al-Assad [...] Siria reprezint? un punct critic în acest moment"[1]. Supunem aten?iei descrierea unui profetic scenariu de co?mar privind situa?ia militar? a zonei sud-estice a Europei. Rela?iile tensionate, în continu? ?i îngrijor?toare escaladare, din ultimii ani ?i mai cu seam? din ultimele luni ale acestui an dintre S.U.A. - Rusia - N.A.T.O. - China - Coreea (Sud-Nord) - Turcia, nu i-au l?sat indiferen?i pe strategii militari. O vedere obiectiv? asupra unor posibile situa?ii care readuce în actualitate criminala ac?iune de distrugere premeditat? a Armatei Române. De re?inut, reprezentan?ii Strafor, veni?i în „vizit? de lucru" în România, au afirmat f?r? menajamente: „În caz de conflict va trebui s? v? ap?ra?i singuri!". La debutul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, „alia?ii tradi?ionali" ai României, preocupa?i de propria situa?ie, ne-au abandonat cu lejeritate. Ca ?i pe cehi ?i pe polonezi. Ipocritul Occident s-a debarasat de alia?ii mai slabi, ajun?i la ananghie. România, for?at? de împrejur?ri, a fost obligat? s? lupte pe ambele fronturi: în Est - pentru a-?i recâ?tiga teritoriile r?pite -, al?turi de Germania împotriva U.R.S.S. ?i în Vest, al?turi de U.R.S.S. împotriva Germaniei. La finalul conflagra?iei, „Nota de plat?" pentru ambele „alian?e" a fost achitat? tot de România. Cu suplimentul de rigoare. Ba?ca, „holocaustul" din România, pus ?i el pe anexele notei de plat? amintit?. Studia?i cu aten?ie scenariul de co?mar pe care vi-l prezent?m mai jos. Textul este rezultatul unei laborioase analize, realizat? de câ?iva speciali?ti, pân? ?i un neavizat în probleme militare î?i poate da seama c? situa?ia prezentat? ?ine de un realism dramatic, într-un procent covâr?itor. De altfel, în ritmul alert în care se precipit? evenimentele, „teatrele de r?zboi" se schimb? de la o zi la alta, ca ?i alian?ele ?i divor?urile dintre combatan?i, astfel încât neconcordan?ele de ultim? or? sunt inevitabile.

Contextul actual pune Parteneriatului strategic România-S.U.A. eticheta „Frec?ie la piciorul de lemn" în interiorul c?ruia a fost introdus? grenada Deveselu. Istoria a demonstrat c? tratatele sunt încheiate pentru a fi c?lcate, iar într-un poten?ial conflict, mereu citatul punct 5 din statutul N.A.T.O. nu va mai conta nici cât negrul de sub unghia Unchiului Sam, mereu cu cu mâinile necurate. ?i atunci... scap? cine poate! Ad?posturile au „disp?rut". Plec?m pe lun?? Cu ce? (Ion M?ld?rescu).

?ah militar la grani?ele de est ale Europei! Cu posibilitate de mat rusesc subit în Balcani. Joac? doar cine se pricepe bine - Tabla arat? astfel:

1999 - În sear? zilei de 24 martie, f?r? aprobarea Consiliului de Securitate al O.N.U., Alian?a Atlanticului de Nord (N.A.T.O.) a lansat cea mai mare opera?iune militar? din istoria sa: bombardarea timp de 78 de zile a Serbiei. Scopul? Sprijinirea separ?rii teritoriale a unui teritoriu sârbesc autonom, acest teritoriu fiind Kosovo. La agresiunea împotriva Serbiei au participat direct sau indirect 19 state, un rol important avându-l ?i România care nu era membru N.A.T.O în acea vreme. Detalii complete - aici! Important pt. România este faptul c? prin coparticiparea la ac?iunea militar? din 1999, ?i-a asigurat? ostilitatea militar? a na?iunii sârbe.

2014 - Ucraina-Rusia-Crimeea. Evenimentele sunt cunoscute, fapt pentru care nu le mai detaliem. De remarcat doar un element legat de anul 2014: parada militar? organizat? la Moscova la scurt timp dup? anexarea Crimeei, respectiv pe dat? de 9 mai 2014, prezen?a spre uluirea întregii lumi militare, armamente ?i sisteme de ultima genera?ie. Fiind abia acum evident c? ursul rusesc în?elase timp de 24 ani vigilen?a adversarului sau tradi?ional care este N.A.T.O. Vigilen?a inclusiv a unor state din estul Europei precum România care au încetat orice investi?ii în domeniul militar ?i ?i-au redus substan?ial efectivele, considerând c? ursul rusesc era sucombat. Un astfel de stat surprins total este îns??i România. Stat care spre deosebire de alte state din N.A.T.O a mai ?i pulsat în privin?a distrugerii propriei armate, prin prisma unor politici legislative eronate de salarizare ?i pensionare îndreptate contra militarilor români începând cu anul 2011, politic? ce continu? ?i în prezent!

2014 - Un nou element care ar fi trebuit s? pun? pe jar orice stat N.A.T.O ?i nu numai, din zona de sud-est a Europei, mai ales pe România. 2014 este anul în care Rusia începe manevre militare comune cu... Serbia. Acestea s-au desf??urat ?i în 2015. Iar în acest an ar urm? s? se desf??oare manevre comune Serbia-Rusia cu trupe... aeropurtate. De re?inut pozi?ionarea României pe harta în nou? situa?ie. Da, este evident. Trupe ostile la est, trupe ostile la vest. De re?inut ?i participarea pre?edintelui rus Putin la parad? organizat? la Belgrad în 2015. Dac? sunte?i curio?i s? cunoa?te?i ce doresc sârbii, pute?i citi comentariile despre parada de la Belgrad - de aici. Va red?m unul: „?????? = ??????! ???????? ? ???????! P.S. ?????? ?????? ?? ??????!" Respectiv (traducere adaptat?: „Kosovo înapoi la Serbia! Salut?m fr??ia dintre Serbia ?i Rusia!). Suficient de clar mesajul, nu? Sunt mii ?i zeci de mii de mesaje transmise de sârbi în spa?iul public care exprim? acela?i lucru, în form? mai moderat? sau mai direct?!

2015 - Rusia ?i Cipru au semnat un acord militar ce permite flotei ruse s? foloseasc? porturile cipriote. Cipru fiind stat al U.E. - nu ?i al N.A.T.O, situat în Marea Mediteran? lâng? dou? state N.A.T.O. din flancul sudic, cu puternice capabilit??i militare, respectiv Turcia ?i Grecia. Cu alte cuvinte, flota rus? are baze în Marea Mediterana.

2015 - Aten?ie! Afl?m de la polonezi c? Rusia a cerut oficial Greciei s?-i aloce un teren pentru construc?ia unei baze militare care ar fi destinat? pentru protec?ia grecilor ciprio?i contra Turciei ce st?pâne?te jum?tatea de nord a insulei Cipru. Grecia fiind stat N.A.T.O! ?i tot de la polonezi mai afl?m c? ar exist? baze militare ruse în apropiere de... Kosovo, care ar urm? s? efectueze „misiuni umanitare". „Misiuni umanitare" ?i „mentenan??" fiind termenii folosi?i în mod curent de ru?i pentru a-?i camufla obiectivele ?i misiunile pur militare.

2015-2016 - Siria. Rusia, cu acordul oficiali??ilor siriene, intr? de partea for?elor guvernamentale în conflict militar într-un stat m?cinat deja de ani de zile de r?zboi civil. Un fel de r?zboi civil izbitor de asem?n?tor cu zonele în care s-au desf??urat ?i se desf??oar? conflicte interetnice. Cum ar fi spa?iul fostei Iugoslavii, cel cipriot. Sau din Ucraina de Est. În cazul interven?iei ruse?ti în Siria, obiectivul strategic lipsind efectiv, nu r?mâne decât ipoteza conform c?reia Siria nu a reprezentat decât un antrenament punctual al armatei ruse, pentru ac?iuni ulterioare în zone cu situa?ii asem?n?toare celei din Siria, respectiv cu conflicte militare interne. ?i mai ales cu N.A.T.O în coaste. Iar spa?iul în cauza nu este altul decât cel al fostei Iugoslavii.

2016 - Vladimir Pu?in amenin?? România din... Grecia. Din cauza scutului antibalistic de la Deveselu. „Dac? ieri în aceste zone din România oamenii pur ?i simplu nu ?tiau ce înseamn? s? fii în raz? de ac?iune, de ast?zi suntem for?a?i s? lu?m anumite m?suri pentru a ne asigura securitatea", a declarat Vladimir Putin la Atena într-o conferin?? de pres?, organizat? în comun cu premierul grec, Alexis Tsipras.

2014-2016 - Ungaria. Spre suprinderea întregii alian?e N.A.T.O, Ungaria a decis din ce în ce mai vizibil în ultimii 2 ani, c? trebuie s? fie prieten? la cataram? cu Rusia. Astfel încât la acest moment, Ungaria poart? negocieri cu Rusia pentru modernizarea avioanelor militare ?i echipamentelor utilizate de armata ungar?. Analistul american Robert D. Kaplan consider? c? Rusia ?i Ungaria ar putea colabora pentru revenirea la Ungaria Mare.

2011-2016, România. În perioada men?ionat?, în România s-au întâmplat (?i acum se întâmpl?) o serie de bizarerii legislative care au efect pe de o parte distrugerea moralului armatei, pe de alt? parte descurajarea op?iunii cet??enilor pentru serviciul militar. Readucem aminte în acest sens desfiin?area pensiilor militare în perioada 2011-2016, perioada în care România s-a distins ca stat N.A.T.O, prin proteste ale militarilor s?i în rezerv?/retragere în strad?. În acest an, militarilor români li s-a reacordat dreptul pierdut în urm? cu ?ase ani, îns? într-o form? modificat? de actualul guvern care alimenteaz? în continuare nemul?umirile existente în cadrul armatei. Pe de alt? parte, în contextul rela?iei tensionate dintre N.A.T.O ?i Federa?ia Rus?, mai apare o bizarerie, de aceast? dat? de ordin strict militar! De?i se afl? în v?dit? inferioritate în fa?? sistemelor ?i armamentelor ruse?ti aflate la numai careva sute de kilometri dep?rtare, România este singurul stat din flancul estic al alian?ei N.A.T.O care nu a luat m?suri suplimentare de înt?rire a capacit??ii sale militare na?ionale. Spre deosebire de alte state care au procedat la diverse m?suri cum ar fi reintroducerea stagiului militar obligatoriu, constituirea de trupe paramilitare, achizi?ia de urgen?? de sisteme ?i armamente performan?e. O alt? situa?ie bizar? este legat? de atitudinea statelor N.A.T.O dezvoltate economic, fa?? de România ?i care de?i este un partener militar loial alian?ei, nu î?i permite din punct de vedere financiar s? achizi?ioneze sisteme ?i armamente performante! Dar nici statele N.A.T.O dezvoltate economic nu se obosesc s? doneze sau s? împrumute României astfel de sisteme ?i armamente. În condi?iile în care S.U.A. dona efectiv Pakistanului cu câ?iva ani în urm?, sisteme ?i armamente moderne în valoare de dou? miliarde de dolari. Pakistanul fiind partener strategic al S.U.A. ca ?i România (cic?). În sfâr?it, la fel de bizar? este ?i atitudinea autorit??ilor de la Bucure?ti sfâ?iate de lupte politice interne, ale c?ror exprim?ri din ultimii anii denot? c? au în?eles c? din moment ce România este în N.A.T.O, statul român nu mai trebuie s? fac? nimic pentru înt?rirea propriilor capabilit??i militare na?ionale. ?i nu au f?cut absolut nimic!

Situatia strategic?, pe scurt

Element esen?ial de urm?rit: scenariul se desf??oar? pe baza unor observa?ii legate de modul de procedura a armatei ruse din ultimii doi ani ?i care î?i extinde suprema?ia militar? în mod constant.
- Un prim aspect de luat în analiz? este c? armata rus? avanseaz? prin teritorii unde exist? conflicte interetnice în stare latent? sau în derulare (Ucraina, Cipru, Balcani) sau prin teritorii unde exist? deja conflicte de ordin civil (Siria).
- Al doilea aspect este acela c? armata rus? avanseaz? prin por?iuni vaste de teritorii puternic rusofile cum ar fi Ucraina de Sud sau prin state rusofile cum ar fi Republica Moldova.
- Al treilea aspect este acela c? Rusia sus?ine militar ?i are sus?inere militar? (în) state de obâr?ie slav?, unele aflate în interiorul dispozitivului N.A.T.O (Serbia).
- Al patrulea ?i ultim aspect, care se coreleaz? cu cele men?ionate anterior, este acela c? Rusia avanseaz? spre vest prin sus?inerea vizibil? din partea unor state N.A.T.O care au disensiuni teritoriale cu alte state N.A.T.O (Rusia este sus?inut? de c?tre Grecia aflat? în disensiuni cu Turcia în problema legat? de Cipru, dar ?i de Ungaria care are disensiuni teritoriale cu România ?i Slovacia).

1. În Serbia, care este stat non-N.A.T.O, sunt sta?ionate trupe ?i tehnic? ruse?ti în vederea desf??r?urii unor exerci?ii militare în comun, anun?ate în acest an, inclusiv cu trupe ruse?ti aeropurtate. Cele dou? state au practic un parteneriat militar, a?a cum ?i România are cu N.A.T.O. sau cu S.U.A. Cu alte cuvinte, Rusia ?i-a asumat obliga?ia de a sprijini necondi?ionat Serbia în cazul în care este agresat? militar, la fel cum ?i N.A.T.O are aceea?i obliga?ie fa?? de România!

2. În mod „independent" fa?? de cele prezentate la punctul anterior, dar deloc surprinz?tor pentru un analist militar, armata sârb? intr? în fosta s? provincie Kosovo (considerat? de na?iunea sârb? c? fiind leag?nul civiliza?iei sârbe?ti), intrând în conflict cu armata kosovar? a micului stat creat artificial ?i care nu este recunoscut de Serbia. De fapt, Kosovo nu este recunoscut nici macar de Romania (una dintre putinele iesiri istorice ale Romaniei de sub indicatiile artificiale ale altor state).

3. Tot în mod deloc surprinz?tor, for?e ale armatei albaneze (Albania fiind stat N.A.T.O), intervin cu rapiditate ?i pe cont propriu (f?r? mandat N.A.T.O), tot în Kosovo, intrând în conflict deschis cu armata sârb?. Oficialii sârbi au raportat ?i prezentat capturarea unor lupt?tori albanezi, infiltra?i în sud-vestul Serbiei. Cu alte cuvinte, un stat N.A.T.O a atacat Serbia! Din nou, dup? 1999.

4. În replic? fa?? de interven?ia Albaniei (stat N.A.T.O) în Serbia, avia?ia ?i artileria sârb? lovesc obiective de pe teritoriul Albaniei - stat N.A.T.O!

5. În replic?, N.A.T.O activeaz? Art. 5 din tratat (ap?rarea colectiv?). Avia?ia N.A.T.O decoleaz? inclusiv din bazele din România, pentru a bombarda obiective militare de pe teritoriul sârbesc. Din „eroare" bombardeaz? inclusiv trupele ruse?ti aflate pe teritoriul sârbesc la manevele militare comune cu armata sârb?. Acestea r?spund militar, doborând cu instala?iile S-300/400 mai multe aeronave N.A.T.O! În paralel, portavionul american „Z" aflat în M. Mediterana, se îndreapt? spre coastele Adriaticii de Est. De aici începe adev?ratul r?zboi!

6. Factor surpriz?! Marea Mediterana - Cipru! Cipru este un stat-insula sfâ?iat de conflicte etnice vechi între locuitorii turci ?i greci. Urmare a conflictelor interetnice, insula este împ?r?it? artificial în dou?: Republica Turc? a Ciprului de Nord - locuit? de etnici turci ?i aflat? sub controlul militar al Turciei (prin ocupa?ie) ?i Republica Cipru - locuit? de etnici greci ?i aflat? sub controlul politic ?i economic al Greciei. În realitate, insula reprezint? un butoi de pulbere, nu doar c? urmare a disensiunilor dintre etnicii greci ?i cei turci, ci ?i între Grecia ?i Turcia - state N.A.T.O, fiecare revendicându-?i suveranitatea asupra întregii insule. For?ele paramilitare din zona greceasc? a Ciprului, lanseaz? atacuri cu rachete ?i mortiere asupra capitalei Nicosia ?i obiectivelor militare turce?ti situate în a?a numit? Republica Turc? a Ciprului de Nord (care este recunoscut? doar de Turcia). R?spunsul armatei turce nu se las? a?teptat, aceast? bombardând aerian la rândul sau teritoriul Republicii Cipru controlat de etnicii greci ?i efectuând o infiltrare pe blindate pe teritoriul Republicii Cipru. Autorit??ile din Republica Cipru denun?? bombardamentele ?i agresiunea armatei turce, solicitând sprijinul militar al Greciei. La acest moment este raportat? debarcarea for?elor militare grece?ti pe teritoriul Republicii Cipru ?i intrarea lor în conflict cu trupele turce?ti din numit? Republica Turc? a Ciprului de Nord. În acela?i timp, în zona au fost raportate mai multe incidente aeriene ?i navele între Turcia ?i Grecia, cu pierderi de ambele p?r?i. Ambele state ?i-au retras sprijinul de avia?ie pt. opera?iunea N.A.T.O din Serbia, intrând în supraveghere militar? reciproc? în zona Cipru.Pe de alt? parte, avia?ia ?i flota maritim? ruseasc? a lansat mai multe atacuri asupra bazei N.A.T.O din Izmir (Turcia) ?i obiectivelor navale turce?ti din zona Strâmtorii Bosfor, c? r?spuns pt. atacarea for?elor ruse?ti din Serbia de c?tre avia?ia N.A.T.O!

7. În paralel, în Macedonia ?i Bosnia-Her?egovina, reizbucnesc conflictele între minorit??ile musulmane ?i cre?tine, respectiv între între minorit??ile etnice. În acela?i timp, trupe paramilitare pro-sârbe?ti intr? în conflict cu armata sloven? ?i cu cea croat?, în zona de coasta a Adriaticii. Tot în acela?i timp, un lider politic din Muntenegru declara reunificarea micului stat Muntenegru cu Serbia, solicitând protec?ia militar? a Serbiei. Armata sârb? se conformeaz?, ie?ind la Marea Adriatic? pe coastele statului Muntenegru, sprijinit? de trupele ruse?ti aflate la manevre comune, recent atacate de avia?ia N.A.T.O, „din eroare".

8. În replic?, Rusia ac?ionând militar pentru sprijinul propriilor trupe izolate aflate pe teritoriul sârbesc în fa?? raidurilor N.A.T.O, intr? în conflict deschis cu armata român? ?i ucrainean?, avansând pe urm?toarele direc?ii:
- prin România, pe la sud de Carpa?ii Meridionali (ru?ii evit? prin tradi?ie angajarea în zone montane): aerian, naval ?i trupe aeropurtate (prima faza), desant naval (faza a doua), terestru (faza a treia): pe direc?ia M. Neagr?- Bucure?ti - Belgrad - M. Adriatic?.
- prin România: terestru, pe direc?ia Transnistria - Republica Moldova - grani?a de est a României - limita de est a Carpa?ilor Orientali (f?r? a intr? în Transilvania - ru?ii evita prin tradi?ie angajarea în zone montane), cu obiectiv de blocaj pe aliniamentul Carpa?ilor Orientali al oric?rui sprijin N.A.T.O provenind dinspre vest;
- prin Ucraina de Sud pe direc?ia: Nord Transnistria - Nord Republica Moldova - Nord România - Ungaria - Marea Adriatic?. Element ajut?tor: la sud de Dun?re, for?e ruse?ti debarcate ?i de??n?ate pe ??rmul bulg?resc al Marii Negre simultan cu debarcarea/desantarea acelora?i for?e pe ??rmul românesc al Marii Negre, înainteaz? pe fondul unei rezistente „neconving?toare" a armatei bulgare, pe direc?ia Sofia - Macedonia - Kosovo - M. Adriatic?, consolidându-se totodat? terestru în teritoriile de la nord de Turcia ?i sud de România.

9. Tot în replic?, nave militare ?i submarine ruse?ti sta?ionate la bazele din Cipru, intervin militar pt. sprijinul propriilor trupe izolate aflate pe teritoriul sârbesc ?i celor din adâncime care înainteaz? spre Marea Adriatic?, îndreptându-se c?tre ??rmul de vest al statului Muntenegru ocupat de armata sârb?. Intrând la contact cu for?ele navale ale S.U.A. aflate în aceea?i zona maritim?.

10. Factor ?ocant! În paralel, se întâmpl? un lucru incredibil pentru N.A.T.O, dar deloc surprinz?tor pt. un analist militar versat. Sau m?car politic, dar versat s? fie. Pe timpul avans?rii trupelor terestre ruse?ti spre vest prin Ucraina de Sud ?i România, premierul Ungariei a anun?at ie?irea ??rii sale din alian?a N.A.T.O, declarând neutralitatea militar? a Ungariei! La fel a procedat ?i premierul grec care pe fondul ostilit??ilor militare cu Turcia legate de Cipru, a anun?at ie?irea Greciei din N.A.T.O ?i implicit, neutralitatea militar? a statului elen.

11. Urmare a declar?rii neutralit??ii Ungariei, trupele ruse?ti intr? prin zona de sud-vest a Ucrainei, respectiv de N-V a României (nu intr? în Transilvania), pe teritoriul Ungariei, f?r? nicio rezisten?? din partea armatei maghiare „neutre", avansând spre grani?a cu Croa?ia ?i Slovenia (state N.A.T.O.). Aerodromurile militare ungare sunt folosite f?r? restric?ii de avia?ia rus? pt. bombardarea obiectivelor militare situate pe teritoriile croat (cele mai multe) ?i sloven (cu caracter militar simbolic).

12. Factor surpriz?! În Transilvania, izolat? la sud ?i est de restul României, izbucne?te un conflict interetnic de amploare între popula?ia de etnie maghiar? ?i cea de etnie român?. Liderul etniei maghiare din Transilvania proclam? alipirea Ardealului de Nord la Ungaria ?i solicit? ajutor militar de urgen?? (pretextul atrocit??ilor s.a.m.d.), Ungariei - stat care tocmai ?i-a declarat neutralitatea ?i care mai este intesata ?i cu trupe ruse?ti. Armata maghiar? atac? obiectivele militare din Transilvania - izolate de orice sprijin din partea restului armatei române, aflat? la contact ?i în v?dit? inferioritate tehnic? ?i numeric? cu trupele ruse?ti de invazie din est ?i sud.

Grafica - I.M.

-------------------------------------------
[1] http://www.presalibera.net/videofoto-o-analiza-cnn-conflictul-din-siria-se-transforma-intr-un-razboi-intre-sua-si-rusia_1840022.html

footer