Revista Art-emis
Blitzkrieg-ul ratat (1) PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
MarĹŁi, 03 Mai 2011 22:08
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/autori/ion-maldarescu-2.jpg
Ion MaldarescuGeorg Wilhelm Friedrich Hegel afirma: „Istoria ne înva?? c? popoarele nu înva?? nimic din istorie!", iar Leon de Poncins, în „Les forces secretes de la Revolution" ne atr?gea aten?ia: „Societatea secret? nu a operat niciodat? la lumin? zilei. Întreaga lume îi cunoa?te existen?a, leg?turile, adep?ii, dar ignor? adev?ratele sale scopuri, adev?ratele sale mijloace, adevara?ii ei conduc?tori. Se afl? pretutindeni ca politicieni, jurnali?ti, oameni de afaceri, actori, func?ionari, sunt organiza?i în mod secret ?i aceasta constituie condi?ia esen?ial? a succesului. „Societatea secret?" poate fi succesiv monarhist?, constitu?ional?, revolu?ionar?, imperialist?, republican? etc. În spatele acestor aparen?e scopul r?mâne invariabil ?i puterea ocult? coordonatoare este singura care ?tie s? influen?eze oamenii ce colaboreaz? astfel, incon?tient la realizarea scopului acesteia."
În virtutea celor dou? citate, se impune o succint? retrospectiv? a evenimentelor la care întreaga planet? este martor?. nwo-1Dup? o preg?tire psihologic? ?i o intoxicare pe m?sur?, jocul de domino s-a manifestat în ??rile africane asemenea „revolu?iilor" europene de acum dou? decenii. Oare musulmanii, arabii au nevoie de „democra?ia" occidental? în aceea?i m?sur? în care Occidentul are nevoie de petrolul lor? Pu?in probabil! Într-un interviu acordat ziarului La Padania înainte de începerea agresiunii interna?ionale asupra Libiei, ministrul de interne italian Roberto Maroni, emitea o declara?ie ?ocant?: „O interven?ie militar? a Statelor Unite în Libia va putea declan?a al treilea razboi mondial." [...] „Nu m? preocup? a?a de mult ac?iunile pre?edintelui Obama, cât mai degrab? atitudinea sutelor de partizani ai r?zboiului care doresc v?rsare de sânge", a mai afirmat Maroni, citat de agen?ia Ria Novosti. Este evident c? Libia este doar grenada fumigen?, „?inta" fals?. Mutarea „?ah la regin?" vizeaz? China, ?ar? cu un poten?ial ?i cu un ritm de dezvoltare economic deranjant, cu influen?? crescând? în Africa, cu dorin?e ?i perspective de extindere în peninsula Arab?. Occidentul nu mai vede cu ochi buni rela?iile prospere ale Chinei ?i nici ideea c? mai mult de zece la sut? din produc?ia de petrol a Libiei era contractat? de aceasta. Desigur, Muammar Gaddafi nu este u?? de moscheie, dar a ?tiut s? conduc? Libia cu mân? forte vreme de patru decenii ?i cât interesele „Ocultei" s-au suprapus cu ale colonelului, toate au fost în ordine. Dintr-o dat?, posturile de radio ?i teleleviziune, marile cotidiene au început s?-l prezinte pe Gaddafi drept criminal, c? planeta trebuie s? scape de dictatorul alienat care-?i m?cel?re?te propriul popor. Am ajuns s? min?im ?i s? ne min?im de fric?! La baza haosului creat în Tunisia, Egipt, Libia, Oman, Siria, state incluse în planul de acaparare al F.M.I. - pentru petrol ?i pentru uria?ul poten?ial turistic - se afl? tratamentul de austeritate asortat cu medica?ia economic? letal?, prescrise ?i aplicate de F.M.I. în toate ??rile care i-au solicitat sprijinul. Roberto Maroni - ItaliaCorup?ia ?i impoten?a O.N.U. (asemenea Ligii Na?iunilor dinaintea celui de-al doilea r?zboi mondial), ne arat? înc? odat? c? omenirea este controlat? de interese oculte, în detrimentul tuturor celorlal?i. Pentru ca „debarcarea" lui Saddam Hussein s? primeasc? acordul O.N.U. ?i pentru pentru „oficializarea" r?zboiului din Irak din 2003, a fost nevoie de luni întregi de negocieri. În cazul lui Gaddafi, în dou? s?pt?mâni problema s-a finalizat printr-o opera?iune-fulger încheiat? în spatele u?ilor închise, cu numeroase concesii, presiuni ?i amenin??ri. Ast?zi Libia se afl? sub asediu, arde la propriu în fl?c?rile provocate de rachetele Tomahawk, complet?ri chirurgicale ale bombelor aruncate asupra sistemelor libiene sol-aer. Pe noi, românii, jandarmii interna?ionali au avut grij? s? ne obi?nuiasc? de ceva vreme s? accept?m ca normalitate masacrarea nenum?ra?ilor (pân? acum) civili nevinova?i, afla?i „la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit". Formula deja consacrat? a „victimelor colaterale" a devenit un fel de panaceu universal.

Rezolu?ia 1.973 a Consiliului de Securitate O.N.U. a autorizat adoptarea „tuturor m?surilor necesare", inclusiv a raidurilor aeriene, „pentru a proteja civilii", f?r? a fi pus? problema unei ocupa?ii millitare. Secretarul General al O.N.U., Ban Ki-moon, s-a pronun?at: „Comunitatea interna?ional? trebuie s? vorbeasc? cu o singur? voce pentru a pune cap?t luptelor din Libia" (în cazul de fa?? se poate spune c? vocea celui mai tare, a fost „vocea junglei"). Din totalul de 15 membrii ai Consiliului de Securitate, doar zece au votat textul rezolu?iei. China ?i Rusia s-au ab?inut de la vot, îns? nu ?i-au exercitat dreptul de veto. Summit Paris 2011Germania, Brazilia ?i India s-au ab?inut. Oculta mondial? a procedat la cosmetizarea Noii Ordini Mondiale printr-o mi?care inteligent?; pentru a antifona vocile cârtitoare, a schimbat protagonistul ac?iunii, Fran?a luând locul S.U.A..

Germania, Polonia, Estonia, ?i Lituania s-au declarat sceptice - asemenea României - cu privire la oportunitatea unei interven?ii militare în Libia, cu toate acestea, ?efii de stat sau de guverne ale ??rilor numite au fost invita?i la întâlnirea organizat? la Palatul Elysee, în timp ce România, (înc?) membr? a N.A.T.O. ?i U.E., a fost trecut? pe linie moart?. Situa?ie este, dup? opinia unui fost ministru de externe al României, urmarea declara?iilor neinspirate ale actualilor oficiali, care se aseam?n? cu „exprimarea unor taximetri?ti". Gura târgului bârfe?te c? dup? ce a s?rutat mâna colonelului care i-a sus?inut campania preziden?ial?, complexatul Nicolas Sarkozy, supranumit acum „Jandarmul din Saint-Tropez", a preluat conducerea „cruciadei" dar, vorba românului, „socoteala de acas? (Paris) nu s-a potrivit cu cea din târg (Tripoli)". S-a dorit un Blitzkrieg ?i a ie?it un „Vietnam", un „Afganistan", un „Irak" în devenire...
- va urma - footer