Revista Art-emis
Realit??i americane PDF Imprimare Email
Andrei Co?ereanu, Canada   
Duminică, 02 Octombrie 2016 17:35

Hillary Clinton Rottman„Suntem într-un parteneriat strategic cu S.U.A. ?i este foarte posibil ca evolu?iile pe plan mondial ?i european s? ne afecteze mai mult decât ne închipuim... Dup? brexit, U.E. se afla în deriv?, S.U.A. încearca s?-?i men?in? influen?a în spa?iul europeano-asiatic, Rusia î?i arat? muschii, iar China î?i tine în alerta for?ele armate... Surzi, orbi ?i dornici de putere, guvernan?ii ?i politicieni români minimizeaz? situa?ia mondiala ?i se dau « coco?i » în dispute televizate, f?r? s? în?eleag? c? poporul roman nu este ineresat de jego?enia politic? a ale?ilor din ultimii 26 de ani" (M.R.). La ora actual?, S.U.A. se confrunt? cu probleme foarte grave, atât din punct de vedere economic cât ?i social, care anun?? iminen?a colapsului acestui stat. Cu toate acestea, în mass media din România ?tirile despre adev?rata situa?ie a Americii nu-?i g?sesc spa?iu, S.U.A. fiind prezentat? în continuare ca superputere a lumii, un exemplu pe care ar trebui s?-l urm?m. Informa?ii necenzurate despre sistemul falimentar ?i corupt din S.U.A. apar numai în presa alternativ?, citit? îns? de foarte pu?ini români. Mass-media aservit? din România nu pomene?te aproape nimic despre situa?ia economic? ?i social? dezastruoas? a Americii, continuând s? fac? o propagand? asidu? unei „superputeri" care nu se mai poate ridica de la p?mânt. Adrian Co?ereanu, un român stabilit în Canada, prezint? o analiz? lucid?, bine documentat? a ceea ce se petrece de fapt actualmente în America[1].

„Citesc presa româneasc? ?i v?d minciuni peste minciuni legat de economia american?, un cult al minciunii ce este incredibil, pe care nu îl sus?in ?i de care se pot ru?ina chiar economi?tii americani. Este incredibil cum ace?ti r?spândaci din presa româneasc? încearc? s? dea o alt? conota?ie realit??ii, s? duc? economia american? unde nu cred nici chiar americanii c? mai poate fi, s? creeze imaginea unei ??ri puternice, în timp ce S.U.A. este:
- o ?ar? în care peste 49 de milioane de oameni apeleaz? zilnic la cartele de alimente pentru a tr?i;
- o ?ar? în care sunt peste 1,3 milioane de elevi care nu au un acoperi? deasupra capului ?i sunt for?a?i s? doarm? pe strad? (homeless);
- o ?ar? în care b?ncile au furat, sfâ?iind sistemul economic ?i l?sând popula?ia datoare,
- o ?ar? care împrumut? s?lbatic de la China pentru a supravie?ui;
- o ?ar? în care totul se fur? ?i frauda a fost ?i este legalizat? ?i la îndemâna unui grup de ?acali, restul fiind sclavi;
- o ?ar? care, datorit? disper?rii, nu ofer? concediu maternal femeilor care nasc;
- o ?ar? în care venitul pe gospod?rie scade anual în condi?iile unor cre?teri uria?e de pre?uri la alimente;
- o ?ar? în care cancerul a ajuns s? aib? frecven?a gripei;
- o ?ar? în care, datorit? cheltuielilor cu facturile de s?n?tate, o mare parte a americanilor au apelat la „faliment personal" (pentru c? nu le mai puteau suporta);
- o ?ar? în care fondurile de pensii au fost „vindecate" de fondurile mutuale ?i de statul capitalist american;
- o ?ar? a celor mai multe divor?uri;
- o ?ar? care datorit? s?r?ciei a devenit un teatru de lupt? rasial? în cele mai multe ora?e, ?i care chiar a semnat un acord militar cu Canada, prin care for?ele armate canadiene pot interveni pe teritoriul S.U.A. în cazul unor mi?c?ri masive de strad? ?i reciproc, mi?c?ri de care liderii americani se tem în mod evident, datorit? foametei ?i situa?iei economice la limit? a popula?iei; în ora?ele americane este un adev?rat dezastru;
- o ?ar? în care (o spun chiar ziarele române?ti ale minciunii), poli?ia omoar? zilnic, în medie, cel pu?in dou? persoane;
- o ?ar? în care P.I.B.-ul a sc?zut, comparativ cu o cre?tere înregistrat? în multe ??ri în curs de dezvoltare, ca s? nu mai discut?m de China, India ?i Rusia, pe care americanii le critic?;
- o ?ar? în care industria (manufacturing- ul) a devenit o epav?, un num?r impresionant de unit??i economice de produc?ie ie?ind din jocul economic,
- o ?ar? care...

„Furatul ?i jaful la drumul mare sunt considerate chiar de americani ca fiind « OK! »"

Cele mai mari b?nci din America, practic inima sistemului capitalist cancerizat, au admis c? sunt vinovate de multiple viol?ri ale legii americane în ultimii ani ?i chiar în prezent, ele pl?tind f?r? s? conteste amenzi imense, de miliarde de dolari. De fiecare dat? îns?, ele au continuat procesul fraudei de propor?ii, fiind sanc?ionate ?i chiar recunoscându-?i iar??i vina, pl?tind amenzile ?i continuând apoi s? fure. Trebuie amintit c? o persoan? obi?nuit?, dac? a comis trei infrac?iuni într-un timp limitat, chiar dac? o parte a lor a fost f?cut? în perioada în care era minor?, este condamnat? la pu?c?rie pe via??, sub deviza legislativ? «three strikes laws» (legea celor trei lovituri). B?ncile U.B.S. A G, Barclays, JPMorgan Chase & Co., Royal Bank of Scotland Group ?i multe alte institu?ii financiare americane au comis infrac?iuni cu implica?ii majore asupra economiei americane ?i mondiale, de mult mai multe ori, într-un interval extrem de scurt de timp, unele din ele la fiecare ?ase luni, ceea ce ar fi trebuit s? duc? la pedepse grele ?i la eliminarea lor de pe pia?a financiar? pentru totdeauna. Ele îns? î?i continu? activitatea în acela?i mod. ?i culmea, un num?r impresionant de corpora?ii americane refuz? s? protesteze împotriva acestor b?nci ?i deruleaz? mai departe tranzac?ii cu ele, de?i ?tiu c? au delapidat ?i au furat miliarde de dolari, pentru care au pl?tit în mod repetat amenzi incredibile, cu cifre pe care mul?i americani nu ?tiu s? le scrie. Deci furatul ?i jaful la drumul mare este considerat chiar de americani ca fiind «OK»...

Imposibilitatea de a pl?ti facturile medicale

America are un sistem de s?n?tate ?i o industrie a asigur?rilor care pot fi descrise pe criterii de fraud?, care fac presiuni asupra guvernului ?i ob?in de fiecare dat? ceea ce doresc, care fraudeaz? statul ?i cet??enii ori de câte ori vor, care pun pre?uri incredibile l?sând oamenii f?r? nicio ?ans? de supravie?uire. Aceste entit??i trimit c?tre stat facturi cu sume incredibile pentru prestarea unor servicii minore ?i procedeaz? la fel ?i cu americanii de rând, creând degringolad? ?i lips? de speran??. Exist? cazuri de corup?ie cu sutele în care doctorii nici nu v?d pacien?ii îns? încaseaz? bani pe facturi fictive, f?r? consi m??mântul pacien?ilor ?i f?r? ca ei s? ?tie ceva. Cea mai comun? cauz? a falimentelor personale în America o constituie imposibilitatea de a pl?ti facturile medicale, iar Obamacare (noua lege a asigur?rilor de s?n?tate, proiect cu care Obama a f?cut mare tam tam în campanie, promi?ând s? rezolve problemele grave din acest domeniu, n.n.) a îngropat speran?ele celor am?râ?i ?i a creat apoi haos în economie. Sectorul asigur?rilor este liberalizat ?i companiile sunt l?sate s? impun? pre?urile pe care le doresc, iar în cazul în care clien?ii lor au nevoie de sprijin, pun o armat? de avoca?i pe ei, pentru a nu le rambursa niciun ban ?i spre a le ar?ta c? sunt b?taia de joc a acestor companii de asigur?ri.

Hillary Clinton Rottman ?tie cum s? fure ?i cu cine

Dac? privim c?tre lumea politic?, vedem c? o fost? secretar de stat al S.U.A., Hillary Clinton, ?i-a f?cut o funda?ie ?i încaseaz? fonduri uria?e incredibile de la lideri politici din alte state, f?r? a rezolva prin aceast? Funda?ie Clinton nicio problem? social? sau medical? a celor am?râ?i. Tot aceast? funda?ie este alimentat? ?i din fondurile FIFA ?i de al?i lideri ale c?ror ??ri sunt în r?zboi ?i doresc s? se bucure de «protec?ia» american?. Este vorba despre aceea?i Hillary Clinton care a «pierdut», pe timpul când era secretar de stat al S.U.A., peste 6 miliarde de dolari pe care nu îi mai g?se?te în departamentul s?u. Iar acum poate fi chiar pre?edinte al S.U.A., pentru c? a furat în stil american ?i „merit?". Oricine ar fi intrat la pu?c?rie pe via?? pentru a?a ceva, dar pe ea o cheam? Rottman, ?i cam ?tie jocul, cum s? fure ?i cu cine. Tot ea a dictat cump?rarea de armament de c?tre S.U.A. în valoare de sute de miliarde de dolari, în timp ce se pronun?? c? este interzis ca unui senator american s?-i fie pl?tit? o mas? la restaurant de c?tre o cuno?tin??.

America are un aparat executiv care ac?ioneaz?, f?r? ca cineva s? îl trag? la r?spundere

America are un aparat executiv prin care aplic? legea la toate nivelurile, îns? absolut to?i din cadrul acestor departamente fac abuzuri incredibile ?i se prevaleaz? de „conceptul de securitate" pentru a omorî ?i a ac?iona dup? pofta lor, f?r? ca cineva s? îi trag? la r?spundere. Au mers de curând pân? într-acolo încât au aruncat o grenad? paralizant? în p?tu?ul unui copil, în timp ce urm?reau ni?te presupu?i infractori, r?nind într-un mod groaznic acel copil nevinovat. Cu alte cuvinte: «nu face?i g?l?gie pentru c? totul este posibil ?i nou? nu ni se întâmpl? nimic».

America are guvernatori care pl?tesc prostituatele cu cardul de credit al guvernului

Un întreg Congres american este angajat în fraude de propor?ii împreun? cu grupurile de lobby din spatele lui, care scriu, voteaz? ?i parafeaz? legi care au adus societatea american? la sap? de lemn ?i a creat un grup de infractori politici plini de bani ?i f?r? scrupule. Ei sunt demasca?i de pres? ?i de investigatori, dar ies întotdeauna basma curat?. America are guvernatori care pl?tesc prostituatele cu cardul de credit al guvernului. Pot merge la nesfâr?it cu ce se petrece aici, în America ?i cât este de ridicat nivelul de s?r?cie ?i de corup?ie ?i de ce, dar cred c? în câteva rânduri v-am convins de perversitatea jurnali?tilor români ?i de modul cum ?i cât sunt ancora?i ei la aceste grupuri criminale, care sec?tuiesc România ?i î?i bat joc de români. America devine pe zi ce trece o na?iune falimentar?, terminat?, din p?cate pentru ei ?i pentru un întreg glob, care înc? mai trebuie s? le îndure ifosele. Le-ar fi ru?ine ?i americanilor de modul mincinos ?i slugarnic în care scriu ?i se comport? jurnali?tii români, afla?i la dispozi?ia unei pleiade de infractori interna?ionali ?i împotriva propriului popor. Asta este realitatea din ?ara pe care o dau exemplu jurnali?tii români ?i al c?rui sistem economic, politic ?i social îl doresc în România. R?mâne s? mai fim ?i noi de acord sau s? citim ?i chiar s? credem minciunile ?i propaganda lor de??n?at?".

Majoritatea românilor se informeaz? din presa central? ?i sunt intoxica?i de propagand?, astfel c? este dificil s? î?i dea seama de imaginea de ansamblu. Iat?, îns?, c? tot mai mul?i jurnali?ti independen?i au început s? prezinte dovezi ?ocante despre situa?ia real? din America, în speran?a c? oamenii se vor trezi cât mai repede ?i nu se vor l?sa împin?i spre viitorul sumbru care li se preg?te?te.

Grafica - I.M.

----------------------------------------
[1] alternativaromaniei.com,

footer