Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Duminică, 02 Octombrie 2016 17:08

Pobeda-Hitler-Stalin-Churchil-Antonescu-Mihai-2Recuno?tin?a Poloniei pentru interven?ia la sacrificiu a României a fost de-a lungul anilor nul?! Inexistent?! N-am cuno?tin?? de vreun gest semnificativ al Poloniei, al unor lideri ai opiniei publice poloneze, al intelighen?iei poloneze sau m?car al Crucii Ro?ii din Polonia, prin care s? ajung? pân? la noi un gând de mul?umire, o urare de bine în amintirea acelui septembrie 1939 când România, guvern ?i popor deopotriv?, au dat întregii Europe o lec?ie de curaj, de demnitate, de solidaritate uman?, de Omenie! Cuvînt pe care ne chinuim de sute de ani s?-l facem traductibil ?i-n alte limbi ?i nu reu?im! R?mâne biata noastr? „omenie" f?r? pereche în celelalte limbi ale p?mântului, nevoia?ele! Au fost aniversa?i ?i comemora?i 76 de ani de la declan?area celui de al Doilea R?zboi Mondial. R?zbel pustiitor pe care l-a declan?at comportamentul tembel al guvernului polonez, al autorit??ilor, care s-au jucat cu focul, f?r? s?-?i dea seama de consecin?e! Mi-nchipui c? în incon?tien?a lor devenit? celebr?, polonezii sunt azi mândri pentru cât au fost de imbecili în 1939, f?când jocul perfid al Angliei ?i al sionismului. Înc? o dat?, a câta oar??, n-au avut nici urm? de sim? ?i instinct istoric. Asta în 1939!... În 2014, au invitat lume de pe lume ca s? memoreze împreun? cât au fost de grozavi în 1939, septembrie, cum au spulberat ei, urma?ii lui Sobie?chi, cu vestita cavalerie le?easc? diviziile de tancuri germane! Pas?-mi-te, polonezii erau informa?i de spionajul englez c? tancurile germane sunt de mucava, de carton, butaforie cu care s? în?ele fotografiile f?cute din avion câmpurilor de tancuri Panzer...

La festivit??ile commemortive din 2014 organizatorii au invitat toate statele cu o contribu?ie semnificativ? la desf??urarea celui de-Al doilea R?zboi Mondial. Printre statele invitate, organizatorii le?i - mare grij? s? nu scriu la?i!, au considerat c? nu are ce c?uta România! România nu a fost invitat?! Cum s? califici asemenea gest?! C?ci nu este al unei persoane, ci este al unor institu?ii, cu speciali?ti ?i consilieri! La care se adaug? consultan?a interna?ional?! Au fost cu to?ii de acord, polonezi ?i establishment interna?ional, c? România nu are ce c?uta la aceast? pr?znuire ultra-select?! A marilor înving?tori ?i învin?i din Al doilea R?zboi Mondial! În ce tab?r? s? participe România?! Nu m-a? mira s? aflu c? România nu a fost invitat? pentru c? „în marile conflagra?ii europene ?i mondiale, românii nu au fost loiali pân? la cap?t cu cei ce s-au aliat. Au tr?dat u?or ?i tot a?a de u?or ?i-au p?r?sit aliatul, trecând cu bagaje cu tot în tab?ra advers?". Ajungem astfel cu c?utarea noastr? la „tr?darea de la 23 august 1944", pentru care, zice toat? lumea, Germania nu ne va ierta niciodat?! Nici nu m? mir, la cât? minte au nem?ii! A?adar, s? fie Angela Merkel cea care nu ne-a dat viza de intrare la parastasul de 75 de ani?

Înainte de 23 august 1944 a fost îns? Cotul Donului, unde românii au murit cu sutele de mii din cauz? de Germania! Tr?darea care a dus la tragedia de la Stalingrad s-a produs de la cel mai înalt nivel nazist. ?i a fost o tr?dare german? care a afectat în chip tragic toate armatele din Ax?! Hitler, fie ca tr?d?tor, fie ca strateg de doi bani, precum ?i al?i germani care au sabotat sau tr?dat, au pricinuit moartea a sute de mii de români! Mai mult decât riposta Armatei Ro?ii! Hitler a refuzat retragerea pe timpul iernii de pe aliniamentele de la Stalingrad, care nu puteau fi ap?rate din cauza aprovizion?rii deficitare! Nu a vrut s? aud? p?rerile generalilor afla?i pe front! La fel cum generalii nem?i, plini de sine ?i de mândria de a avea un Führer f?r? pereche, nu ?ineau seama de avertismentele ofi?erilor români, care aveau alte informa?ii despre ce se întâmpla în spatele frontului rusesc! Cine pe cine a tr?dat la Stalingrad, când s-a hot?rât soarta r?zboiului?! Românii, c?rora nu li s-a dat armamentul promis? Nici echipamentul, nici muni?ia?! S? mai amintesc ?i de scenele dezgust?toare petrecute când a început retragerea? Când germanii îi împiedicau pe militarii ne-germani s? urce în camionul salvator sau în avion?! Cum s? se numeasc? acele ordine de care ascultau trupe?ii germani, altfel decât tr?dare a aliatului?!

Dintr-o recent? carte a domnului Vasile ?oimaru despre ce a fost la Cotul Donului, afl?m c? pozi?ia româneasc? era cea mai avansat? ?i ajunsese la 9 kilometri de vestita cale ferat? care lega Rusia de Iran ?i prin care S.U.A. f?cea aprovizionarea continu? a Armatei Ro?ii! În zadar au cerut românii artilerie care s? bat? 9 km, cu care s? distrug? acea surs? vital? pentru ru?i! Pentru rezisten?a ruseasc? de la Stalingrad! Li s-au trimis tunuri care b?teau 7 kilometri. Le-a fost clar atunci ofi?erilor români c? armata german? este sabotat? ?i tr?dat? de înal?i ofi?eri germani! Acea tr?dare însemna îns? ?i o tr?dare a camarazilor de arme români, italieni, unguri etc! Însemna o tr?dare german? cu zeci de mii de victime printre români!...

A venit ?i 23 august 1944!... M? în?el eu sau Mare?alul Ion Antonescu a început tratativele de ie?ire din r?zboi numai dup? ce l-a încuno?tiin?at pe Hitler de inten?ia sa de a nu face din România un teatru de r?zboi devastator?! Eu a?a ?tiu, c? Ion Antonescu, în cel mai corect mod cu putin??, l-a avertizat pe Hitler c?, în condi?iile pe care le oferea situa?ia de pe front, pentru România nu mai exista decât solu?ia ie?irii din r?zboi! E lucru sigur c? Ion Antonescu nu-?i imagina ?i întoarcerea armelor împotriva Germaniei. Dar despre iminenta ie?ire din r?zboi a României l-a informat pe Hitler. Se pare c? acesta nu a avut argumente cu care s?-l conving? pe Mare?al s? se r?zgândeasc?. Dac? era un ins responsbil, Hitler trebuia s? ia exemplul lui Antonescu ?i s? pun? cap?t r?zboiului înc? din vara aceea. Cu orice pre?, inlusiv al capitul?rii! Numai c? Ion Antonescu nu a mai avut nicio putere de decizie dup? ce a fost arestat la 23 august, oarecum în preziua semn?rii unui acord cu ru?ii privind condi?ii onorabile de ie?ire din r?zboi. Cei care au preluat guvernarea ??rii la 23 august 1944 nu erau nicicum reprezentativi pentru neamul românesc: o mân? de conspiratori manipula?i de comuni?ti ?i un rege de stirpe german?, manipulat ?i el de for?e oculte anti-române?ti. Prin actul de la 23 august a fost tr?dat numai ?i numai poporul român! Se cunosc prea bine argumentele celor care consider? c? despre a?a ceva, despre tr?dare, a fost vorba la 23 august 1944! Dar fa?? de alia?ii no?tri germani nu a fost nicio tr?dare?!

România s-a angajat în r?zboi, a acceptat sacrificiile pe care le presupune r?zboiul, în speran?a c? va elibera Basarabia! A fost aliatul Germaniei cel mai de n?dejde, cel mai eficient din Europa! În august 1944 devenise îns? clar c? r?zboiul era pierdut, c? Basarabia, deocamdat?, nu poate fi readus? la trunchiul na?ional. Îns??i continuarea r?zboiului devenise în mod evident o strategie sinuciga?? chiar ?i pentru germani, de neîn?eles între oameni normali! Dac? germanii erau dispu?i s? lase soarta lor în mâna unui individ iresponsabil, asta era treaba lor! Noi nu puteam accepta sinuciderea din loialitate fa?? de Hitler! Ce ne lega de Hitler? Tratatul s?u cu Stalin, din august 1939? Ne lega diktatul nazist de la Viena, din august 1940?! Merita Hitler s? nu fie „tr?dat"?! Popoarele nu pot avea angajamente de loialitate decât fa?? de propria lor supravie?uire ?i prop??ire! Germania când a capitulat ?i-a consultat alia?ii? Nici vorb?! Ci a f?cut gestul care mai putea salva ceva cu gândul la supravie?uire!

Tr?darea lui Mihai de la 23 august nu are leg?tur? cu faptul c? am ie?it astfel din r?zboi, c? n-am r?mas în continuare alia?i ai lui Hitler! Acest act nu poate fi numit tr?dare fa?? de alia?i! Ci tr?darea regelui de atunci const? în faptul c? a cedat unei antipatii maladive pe care o nutrea fa?? de Mare?al ?i l-a împiedicat pe Mare?al s? trateze pân? la cap?t cu ru?ii, tratative care ar fi evitat consecin?ele dezastruoase pe care le-a produs actul iresponsabil de la 23 august! Dac? acele tratative ar fi fost duse pân? la cap?t de Mare?al, atunci existau toate motivele ca Mare?alul s? r?mân? mai departe la conducerea ??rii! Or, tocmai asta i-a mânat în lupt? pe vitejii de la 23 august: s?-l îndep?rteze pe Mare?al, a c?rui presta?ie pe plan intern nu convenea deloc camarilei de la Palat ?i altor categorii de nemernici bugetivori! Era pentru ei o ocazie s? scape de severitatea ?i corectitudinea mare?alului! De stilul s?u de a conduce ?ara dup? regula interesului na?ional! Preciz?m înc? o dat?: dac? a fost vorba de Tr?dare la 23 august 1944, este tr?darea regelui Mihai fa?? de supu?ii s?i, nu fa?? de alia?i! Regele Mihai i-a tr?dat pe români, pe Ion Antonescu, nu pe Hitler ?i pe germani!

Câteva cuvinte despre ideea c?, prin ie?irea României din r?zboi, r?zboiul s-a scurtat cu ?ase luni de zile! Circul? presupozi?ia c? în aceste ?ase luni Germania ar fi reu?it s? pun? la punct teribila arm? cu care Hitler a amenin?at în mai multe rânduri c? este pe cale s-o fabrice. Fizicienii germani, în frunte cu Werner Karl Heisenberg, care au lucrat la acest proiect, au dezv?luit dup? 1945 c? germanii erau departe de reu?it?. Le mai trebuiau câ?iva ani buni ca s? ajung? la rezultatul urm?rit! În schimb, proiectul american Manhattan, de fabricare a bombei atomice, era la 23 august 1944 mult mai aproape de reu?it?. Mai avea nevoie de câteva luni, mai pu?in de un an! Dac? nu se producea „tr?darea" de la 23 august 1944, capitularea Germaniei, zic speciali?tii, nu se mai producea la 9 mai 1945, ci la 9 noiembrie 1945! Asta ce ar fi însemnat? Printre altele asta ar fi însemnat c? bombele atomice de la Hirosima ?i Nagasaki, din august 1945, ar fi fost detonate asupra Germaniei, probabil la Dresda ?i Nürnberg! În mai 1945, aceste bombe nu erau gata. Se lucrase ani de zile la fabricarea acestor bombe, ?i toat? lumea angajat? în acest proiect ?tia c? acele bombe vor fi aruncate asupra Germaniei! ?sta era planul dup? care se lucra! Planul psihopatului Theodore Newman Kaufmann[2] : „Germany must perish!". Personal, ca unul care sunt tot mai convins c? Hitler a tr?dat Germania de la bun început, m? întreb dac? nu cumva Hitler a prelungit cât s-a putut r?zboiul ca s? apuce fizicienii americani s? fabrice juc?riile acelea atomice!

Se ?tie c? printre fizicienii americani care au fabricat bomba atomic? se aflau ?i mul?i savan?i evrei, veni?i din Europa cei mai mul?i, care nutreau fa?? de nazi?ti sentimentele fire?ti, „logice". Îi mobiliza ?i îi motiva speran?a c? acele bombe atomice vor fi detonate pe cerul Germaniei. Dup? unele informa?ii credibile, când s-a încheiat armisti?iul cu câteva s?pt?mâni înainte ca bombele s? fie gata, fizicienii evrei nu ?i-au ascuns profunda dezam?gire! Transformarea Germaniei într-un de?ert, visat? de sionismul mondial, era ratat?! Ca atare, s-a produs un fel de chiul al fizicienilor evrei, care n-au mai participat propriu zis la ultimele faze ale proiectului Manhattan. Nu-i interesase acest proiect decât în m?sura în care putea s? se încununeze prin aneantizarea Germaniei. Cu alte cuvinte, gestul de la 23 august 1944 germanii nu au motive s?-l regrete, s?-l condamne, s? ni-l repro?eze! Regele Mihai, f?r? voia sa, le-a f?cut un mare bine nem?ilor prin „cotitura" de la 23 august. Gr?bind capitularea Germaniei, a fost dejucat planul iudeo-american de folosire a primelor bombe atomice împotriva Germaniei, a germanilor. A c?zut n?pasta pe capul japonezilor, conform zicalei c? nu-i pentru cine se preg?te?te, ci pentru cine se nimere?te! Deh, r?zboiul ar fi putut avea alt sfâr?it dac? Japonia î?i ?inea promisiunea de a ataca Rusia înainte de înfrângerea de la Stalingrad! Se poate spune ?i a?a! A?adar, care sunt alia?ii pe care românii i-au tr?dat?! Nu-i v?d nic?ieri!

Vorba asta neru?inat? au scornit-o fra?ii no?tri de la Budapesta, dup? Al Doilea R?zboi Mondial. Cum c? românii i-au tr?dat pe nem?i, în vreme ce ungurii, neam de cavaleri, i-au r?mas loiali lui Hitler pân? la cap?t! Cam asta ar fi, pe scurt, diferen?a între sufletul de valah ?i cel de maghiar! A?a se explic? de ce Transilvania a fost dat? de Stalin românilor dup? r?zboi! Ca r?splat? c? românii l-au tr?dat pe Hitler, pe nem?i! Mereu au pierdut maghiarii prin cavalerism ?i corectitudine! Iar românii, care nu ?i-au respectat niciodat? cuvîntul, au avut numai de câ?tigat!... A?a s? fie?! Adev?rul este c? în martie 1944, Horty a aflat c? Stalin luase hot?rîrea s? rezolve problema Transilvaniei dup? r?zboi dând-o întreag? fie românilor, fie ungurilor, în func?ie de cine va întoarce primii armele împotriva Germaniei. Walter Roman, aflat în acei ani de r?zboi la Moscova, în slujba propagandei de r?zboi sovietice, poveste?te în amintirile sale c? a aflat de la Litvinov c? Stalin a luat aceast? decizie. Din p?cate, Walter Roman nu a transmis aceast? informa?ie la Bucure?ti! Ci informa?ia a ajuns la Budapesta. Via Valter Roman? M? întreb deci dac? nu cumva Walter Roman, vorbitor nativ de limba maghiar?, a transmis aceast? informa?ie la Budapesta? Cert este c? amiralul Horty, cu totul intempestiv, într-un acord deplin cu ceilal?i membri ai guvernului, a decis în martie 1944 ie?irea Ungariei din r?zboi! A f?cut un comunicat oficial în acest sens, preluat de pres?, de toat? Europa. Adic? în martie 1944 guvernan?ii maghiari au încercat s? fac? ei, înaintea românilor, un 23 august! L-au ?i f?cut, dar nu i-a ?inut cureaua. I-a cumin?it Hitler mintena?, în câteva ore, trimi?ând dou? avioane la Budapesta, din care au descins, prin para?utare, 64 de militari germani, mari ?i la?i. Atât au fost deajuns ca s? pun? cap?t insurec?iei ungare. Mai mare rîsul!

Nici vorb? de loialitate maghiar? fa?? de alia?ii germani! I-au tr?dat f?r? s? clipeasc?, dar nu e destul s? vrei, mai trebuie s? ?i po?i! Iar Budapesta a avut întotdeauna probleme cu pututul. Totdeauna a vrut mai mult decât au putut! Cei 64 de militari germani au dezarmat garda maghiar? care p?zea Parlamentul ?i l-au arestat pe amiral, au desfiin?at guvernul ?i autoritatea hortyst?, punând la conducerea Ungariei partidul pro-nazist al lui Salassy. Un guvern care s-a str?duit s? fie mai nazist decât nazi?tii... ?i a reu?it cu brio, pe spinarea evreimii din Ungaria, când s-a comis în Ungaria ?i de c?tre maghiari „cea mai abject? crim? din istoria umanit??ii" (apud Churchill). În totul, o ru?ine mult mai mare decât cea cauzat? românilor de regele Mihai! Ru?inea de care suntem cople?i?i noi, românii, îl are în vedere mai ales pe Mare?alul Ion Antonescu: felul cum a fost judecat ?i executat, felul cum este necinstit? amintirea sa de c?tre guvernan?ii de azi!

Dar asta este alt? poveste. Revenind la oile noastre, punem din nou întrebarea: care sunt alia?ii pe care românii i-au tr?dat, tr?darea fiind, zic neprietenii no?tri, un act repetat în istoria noastr??! Un sport na?ional! Vorba asta au scornit-o bozgorii! Ungaria este probabil singurul stat care î?i cheltuie?te fondurile de propagand? nu pentru a face reclam? valorilor na?ionale, ci pentru a-?i def?ima vecinii, pe români cu predilec?ie! Ar avea cu ce se l?uda, dar fixa?ia stupid? c? la Trianon au fost victime, c? li s-a f?cut o mare nedreptate, îi umple pe maghiari de o ur? pe care noi, românii, nu o putem în?elege. Nici cu poli?ia! Au f?cut din ura fa?? de tot ce este românesc componenta de baz? a identit??ii lor spirituale. Au umplut lumea cu calomniile lor împotriva românilor! Nu s-ar putea spune c? nu au avut oarece succes. Dovad? ?i prostia spus? de ditamai expertul în politic? interna?ional?. Faptul c?-i rus nu-l scuz?!

?i totu?i, dac? m? gândesc bine, a fost un moment istoric, de mare cump?n? interna?ional?, când România ?i-a tr?dat alia?ii: în august 1968, când Ceau?escu, în cel mai pur stil românesc, „?i-a p?r?sit alia?ii din Tratatul de la Var?ovia ?i a trecut cu bagaje cu tot în tab?ra advers?", în tab?ra justi?iei ?i a respectului fa?? de drepturile popoarelor! Am tr?dat în 1968 tratatul ?i alia?ii de la Var?ovia! La asta s-o fi referit rusnacul de la „Izvestia"?

Grafica - I.M.

---------------------------------------------
[2] Theodore Newman Kaufman (22 februarie 1910 - Aprilie 1, 1986), evreu american, om de afaceri ?i scriitor cunoscut pentru opiniile sale de sterilizare ?i eliminare cu privire la germani. În 1939, el a publicat bro?uri în calitate de "pre?edinte al Federa?iei Americane pentru Pace" , care a argumentat c? americanii ar trebui sa fie sterilizate , astfel încât copiii lor nu vor mai trebui s? lupte în r?zboaie str?ine. În 1941, el a scris ?i a publicata în „Argyle Press" articolul „Germany must perish! " (Germanii trebuie s? piar?!) unde solicita sterilizarea poporului german ?i distribuirea terenurilor germane. Textul a fost utilizat pe scar? larg? în propaganda nazist? pentru a justifica actele antievreie?ti.

footer