Revista Art-emis
Cine conduce Armata american?? Cu siguran??, nu Obama! PDF Imprimare Email
Gordon Dulf, S.U.A.   
Miercuri, 28 Septembrie 2016 18:42

New Eastern OutlookV? supunem aten?iei un articol publicat mar?i, 20 septembrie 2016, în revista american? „New Eastern Outlook". Aticolul con?ine acuza?ii grave, care, spuse de un american veteran al r?zboiului din Vietnam, au alt? greutate. Sine die, având trupe americane pe p?mânt românesc, apar ?i întreb?ri cu privire la bunele inten?ii ale Unchiului Sam, ale „parteneriatului strategic", conjunctura tensionat? în care se afl? omenirea ?i viitorul unei na?iuni condus? de incompeten?i. Avem ochi, dar nu vedem. Avem urechi, dar nu auzim. Nici Armat? nu prea mai avem, a?a c? întreb retoric: România de cine este condus?/controlat? ?i în interesul cui? (Ion M?ld?rescu).

Se ridic? întreb?ri serioase pe m?sur? ce cre?te num?rul bombardamentelor inten?ionate asupra pozi?iilor armatei siriene din apropierea aeroportului Deir-ez-Zor ?i pe m?sur? ce familiile î?i îngroap? mor?ii în urma atacului nu chiar atât de accidental asupra unui convoi de refugia?i kurzi la nord de Manjib. Cine conduce, de fapt, armata american?? Este evident c? armata american? ?tie cum s? bombardeze. Avioanele americane, cum ar fi avioanele de lupt? F16, sunt continuu modernizate, cheltuindu-se milioane de dolari pentru fiecare avion în parte pe noi sisteme de bombardament (S.U.A. utilizeaz? numai bombe G.P.S.). Nu exist? muni?ie american? nedirijat? ?i deci nu exist? nicio scuz?. În plus, armata american? are pilo?ii cel mai bine pl?ti?i ?i cei mai experimenta?i din lume, unii cu 15 ani de experien?? de bombardament, incluzând nun?i, înmormânt?ri, sate din întreaga lume, mul?i dintre ei omorând sute de civili. Ce vreau s? sugerez? V?d dou? probleme aici. Prima problem? se refer? la faptul c?, dup? p?rerea noastr?, armata S.U.A. ?i Pentagonul urmeaz? ordinele unor elemente extremiste care folosesc armata american? ca pe o for?? de mercenari în sprijinul unei agende ascunse formulate „academia teoriei haosului" din Tel Aviv. Avanpostul acestei „academii" în S.U.A. este Institutul pentru Studiul R?zboiului (un grup de exper?i condu?i de Israel) care pur ?i simplu ordon? Pentagonului - destul de des se pare -, s? saboteze politica extern? american?, cu siguran?? în sprijinul ISIS, al Nusra ?i a altor grupuri teroriste. Ni se pare din ce în ce mai mult c? aceste grup?ri teroriste sunt controlate de c?tre S.U.A. ?i Israel ?i includ unit??i ale armatei turce deghizate în jihadi?ti. Restul sunt majoritar mercenari pl?ti?i de Arabia Saudit?. Nu exist? nicio ISIS, iar majoritatea celorlalte grupuri (num?rând acum în jur de 200) sunt legate de firmele contractante militare care folosesc O.N.G.-uri ?i alte m??ti caritabile s? strecoare jihadi?ti ?i chiar arme chimice prin Turcia ?i Iordania.

Mai este o problem?: ce fel de oameni alc?tuiesc for?a armat? american? ?i for?a militar? privat? enorm? compus? din asasini ?i criminali, în num?r total de aproape 150.000, pe care S.U.A. a plasat-o în Orientul Mijlociu ?i în Asia de Sud? Dup? Vietnam, zeci de mii de veterani s-au al?turat mi?c?rii anti-r?zboi. Numai diziden?ii alc?tuiau o for?? masiv?. Chiar ?i actualul secretar de stat american John Kerry, veteran al r?zboiului din Vietnam, a vorbit deschis despre atrocit??ile comise de armata american?, atrocit??i curios de asem?n?toare cu cele care s-au întâmplat „accidental" de nenum?rate ori pe timpul mandatului s?u. Ast?zi nu exist? nicio voce din interiorul armatei sau din afara ei care s? condamne r?zboiul, cu excep?ia lui Chelsea Manning, care putreze?te într-o celul? de închisoare, ?i Pat Tillman, care putreze?te în mormânt. Dup? cincisprezece ani de r?zboi au existat numai dou? voci care s?-l condamne? Ce ne spune acest lucru? Din experien?a personal?, atunci când eu ?i colonelul Jim Hanke ne întâlnim cu solda?ii de ast?zi, suntem consterna?i: sunt to?i ni?te idio?i, unii fiind nimic mai mult decât criminali obi?nui?i. Ei accept? deschis tortura ?i distribuirea drogurilor ?i sunt invariabil în spatele mânc?torilor de minciuni pupându-i.

M-am al?turat mi?c?rii anti-r?zboi în 1970 ?i am r?mas activ pân? la retragerea S.U.A. Pentru unii dintre noi, r?zboiul a fost o sabie cu dou? t?i?uri. Vietnamul a devenit o cas? pentru noi, pentru unii singura casa pe care au cunoscut-o vreodat?. Credeam cu adev?rat c? r?zboiul va dura la nesfâr?it ?i ni s-a explicat c? ne-am putea întoarce oricând în Vietnam într-o form? sau alta, ca militari sau agen?i C.I.A., p?r?sind S.U.A. Niciunuia dintre noi nu ne-a pl?cut în S.U.A. atunci sau acum. Astfel, ne-am întristat când s-a încheiat r?zboiul întrucât Vietnamul reprezentase o evadare din corvoada vie?ii în vidul moral ?i intelectual care se instalase în S.U.A. În ciuda faptului ca lupta ?i boala au ucis dou? milioane de militari ?i veterani, pentru mul?i dintre noi r?zboiul a fost singura casa pe care am cunoscut-o. Cu toate acestea, în ciuda faptului c? am fost mul?i participan?i la lupte, niciodat? nu ne-am însu?it programul, niciodat? nu am crezut în r?zboi, am refuzat s? m?cel?rim civili atunci când ni s-a ordonat (?i cu siguran?? ne-a fost ordonat s? ucidem civili, la fel cum li se ordon? ?i pilo?ilor americani de acum, a?a cum este evident pentru oricine cu puteri minime de discern?mânt).

Este nevoie de o flexibilitate moral? extraordinar? pentru a trece cu vederea actele de terorism regizate, cum au fost cele din 11 septembrie 2001 care au omorât mii de oameni, sau cum sunt r?zboaiele interminabile purtate în beneficiul dezastrului ?i corup?iei. Bineîn?eles, la acest capitol se preteaz? întotdeauna a doua problem? pe care am ridicat-o. Când America a intrat în Afganistan în 2001, aveau deja alia?i în interior: cartelurile de droguri din Afganistan, cunoscute ?i sub numele de Alian?a de Nord, care au colaborat zeci de ani cu C.I.A. În ciuda faptului c? erau o minoritate pastoral? în Afganistan, ni?te tribali migratori din stepele Rusiei, S.U.A. le-a promovat pentru a conduce majoritatea b??tina?? cu brutalitate ?i corup?ie. Ele sunt actualul guvern afgan. R?zboiul pentru independen?? din Afganistan continu?, dar subtextul este traficul de droguri. America a transformat Afganistanul dintr-o na?iune liber? de droguri în cea mai mare consumatoare din lume ?i cel mai mare produc?tor mondial de heroin? rafinat?. Armata S.U.A. a supravegheat fiecare aspect al acestei transform?ri, lucrând îndeaproape cu membrii Congresului American, care controleaz? stocul mondial de heroin?. Timp de ani de zile S.U.A. a spus pove?ti despre re?elele de droguri ale talibanilor, despre aeroporturi secrete, asemenea pove?tilor spuse în 2001 de Donald Rumsfeld ?i Tim Russert despre ora?ele subterane în care au fost instrui?i comploti?tii evenimentelor de la 11 septembrie. În 2001, Secretarul american al Ap?r?rii, Donald Rumsfeld, a afirmat c? exist? numeroase ora?e subterane pe întreg teritoriul Afganistanului, unele având cl?diri cu 5 etaje subterane, cu drumuri ?i spitale, ad?postind sute de mii de oameni - o justificare pentru invazia american?.

Pân? în 2016, S.U.A. nu au descoperit nimic din acestea ?i totu?i nimeni din armat? american? nu a spus nimic, ceea ce ne aduce înapoi la discu?ia despre droguri. Care este partea Pentagonului? Cum se împart banii? Cât prime?te un general? ?tim cu siguran?? c? sunt pl?ti?i, ?tim c? î?i au conturile bancare în Insulele Cayman, ?tim c? aceste conturi au fost înfiin?ate de compania Bain Capital, de?inut? de Mitt Romney, ?i ?tim c? din ace?ti bani sunt finan?ate companii care spal? miliarde dolari prin administrarea unor rezerva?ii private de vân?toare, împrumut? pe cei de la Mercedes, trimit copii la Harvard ?i organizeaz? excursii destr?b?late în capitalele p?catului. Acesta este adev?ratul Pentagon, ace?tia sunt oamenii care particip? zilnic la ceremoniile zilnice de rug?ciuni, care au piepturile pline de medalii ?i care fac pe grozavii a?teptând adula?ii de la publicul american ignorant. Colonelul David Hackworth, cel mai decorat soldat din ultimul secol, un veteran din Al Doilea R?zboi Mondial, Coreea ?i Vietnam, este singurul ofi?er american care s-a r?zvr?tit împotriva Pentagonului. Hackworth, autor al unor bestselleruri, ?i-a petrecut restul vie?ii demascând corup?ia ?i complicitatea militar? a Pentagonului în gangsterism. Hackworth a fost doar unul, nu au mai existat al?ii ca el, niciunul nu a mai protestat despre droguri, nici despre cele trei miliarde de dolari din fondurile contribuabililor furate de c?tre contractori militari, nici privind tortura ?i cu siguran?? nici despre tendin?a armatei de a opera în întreaga lume la ordinele bancherilor ?i ale dealerilor de droguri care le-au adus pe toate cu mul?i ani în urm?.

Argumentele noastre nu au sfâr?it. Cu siguran?? conducerea slab? din punct de vedere politic, precum ?i puternicele ?i bogatele grupuri care controleaz? Washingtonul (o combina?ie de servicii bancare, crima organizat?, interese ascunse ?i triada terorii Turcia-Israel-Arabia Saudit? au îngenuncheat America ?i au f?cut-o susceptibil? la subjugare. Greu de crezut, dar armata american? este chiar mai slab? decât Congresul, fiind alc?tuit? din prin?i parfuma?i vasali ai inamicilor Americii. Unde ne va purta o analiz? realist? a situa?iei? Adev?rul este c? nimeni nu vrea s? mearg? pân? acolo. Adev?rul, în cazul în care exist? un astfel de lucru, este atât de întunecat, atât de malefic, încât vie?ile destr?b?late ale liderilor mondiali p?lesc în compara?ie.

Nota redac?iei: Gordon Duff este un veteran al Marinei Militare americane al R?zboiului din Vietnam, care a lucrat pentru rezolvarea problemelor veteranilor ?i a prizonierilor de r?zboi timp de decenii ?i a fost consultat de guverne confruntate cu probleme de securitate. El este un editorul-?ef ?i pre?edinte al consiliului ziarului „Veterans Today", în special pentru revista on-line „New Eastern Outlook"[1].
Traducere din limba englez? - dr. Claudiu Popescu
-------------------------------------
[1] http://journal-neo.org/2016/09/20/who-runs-america-s-military-surely-not-obama/

Versiunea original? în limba englez? - Who Runs America's Military, Surely Not Obama
Gordon Dulf

As numbers climb from the quite intentional bombing of Syrian Army positions near the Der Ezzor airport and families bury their dead from the not so accidental attack on a Kurdish refugee convoy north of Manjib, questions arise. Who actually runs the US military? We know this, the US knows how to bomb. American planes like the F16 are continually upgraded with millions spent on each plane, new bombing systems and the US only uses GPS bombs, there are no unguided US munitions used. There are no excuses. Then again the pilots, best paid and most experienced in the world, some with 15 years of bombing experience, weddings, funerals, villages around the world, many with individual kill counts of civilians in the hundreds. What am I getting at? I see two issues here, one where the US military, the Pentagon, answers, by our estimation, to extremist elements who use the American military as a mercenary force in support of a hidden agenda formulated in the Tel Aviv "chaos theory academy." The outpost of this "academy" in the US is the Institute for the Study of War, an Israeli run think tank that simply passes orders on to the Pentagon, quite often as it seems, to sabotage American foreign policy and most certainly in support of ISIS, al Nusra and other terror groups. Increasingly it is appearing to us that these groups are controlled by the US and Israel and include units of the Turkish Army disguised as jihadists. Most of the rest are Saudi paid mercenaries. There is no ISIS and the majority of the other groups, and there are now over 200, are tied to military contracting firms who use NGO's and other charity fronts to funnel jihadists and even chemical weapons through Turkey and Jordan.

There is another issue. That issue is what kind of people make up the US military and the massive private force of thugs and murderers, numbering nearly 150,000, that the US has inserted into the Middle East and South Asia? After Vietnam, tens of thousands of Veterans joined the anti-war movement. Dissidents in numbers alone made up a massive force. Even current US Secretary of State John Kerry, a Vietnam combat veteran, openly spoke of atrocities committed by the US military, atrocities strangely identical to those that have happened "accidentally" on his watch over and over and over. Today there is no voice in or out of the military against the war, only Chelsea Manning rotting in a prison cell and Pat Tillman, rotting in his grave. Fifteen years of war and only two? What does this tell us? From personal experience, when VT editor Colonel Jim Hanke and I meet with today's military, we are flabbergasted. These are idiots, many no more than common criminals. They openly admit to torture, drug running and are invariably behind kissing toadies who eat lies like candy. I joined the anti-war movement in 1970 and remained active until the US withdrawal. For some of us, the war was a two-edged sword. Vietnam had become a home to us, for some the only home we had ever known. We really felt the war was going to go on forever and it was made clear to us that we could always return to Vietnam in some capacity, military or CIA, and get out of the United States. None of us liked it here, we still don't.

Thus when the war ended, we felt a sadness as Vietnam represented an escape from the drudgery of life in the moral and intellectual vacuum that had become the United States. Despite the fact that combat and disease killed two million military and veterans, to many of us war was the only home we knew. However, for so many of us who served in combat, we never went along with the program, never believed in war, refused to butcher civilians when ordered and we were definitely ordered to do just that, just as American pilots are being order to now, as is obvious to anyone with minimal powers of discernment. It requires tremendous moral flexibility to overlook false flag terrorism like 9/11 that killed thousands or endless wars clearly fought for the advancement of waste and corruption and then there is that other issue. When America went into Afghanistan in 2001, they had built in allies, Afghanistan's drug cartels. They had been working with the CIA for decades, also known as the Northern Alliance. The US promoted them, a pastoral minority in Afghanistan, migratory tribesmen from the Russian Steppes, to rule the Pashtun majority with brutality and corruption. They are the current government of Afghanistan and the war for independence continues there but the subtext is drugs. America took Afghanistan from a drug free nation to the world's largest addiction hell hole and the world's largest producer of highly refined heroin.

The US military oversaw every aspect of this, working closely with members of America's congress, who personally control the world's heroin supply. For years, the US told stories of Taliban drug networks, of secret airports, much like the stories told in 2001 by Donald Rumsfeld and Tim Russert of underground cities where the 9/11 plotters trained. In 2001, US Secretary of Defense Donald Rumsfeld claimed that a dozen underground cities existed across Afghanistan, some 5 stories deep, with roads and hospitals, home to hundreds of thousands, a justification for the US invasion. As of 2016 the US has yet to discover any of this and yet no one in the US military said a word. They never say a word, which brings us back to the discussion of drugs. What is the Pentagon's cut? How do they distribute the cash? What does a general get? We know this, they certainly are paid, we know where their bank accounts are, in the Cayman Islands, who know they were set up by Bain Capital, owned by Mitt Romney, and we know that this money funds foundations that launder billions into private hunting preserves, leased Mercedes, sending kids to Harvard and endless debauched trips to the sin capitols of the world.

This is the real Pentagon, these are the people who attend prayer sessions daily, wear chests full of medals and prance around expecting adulation by an ignorant American public. VT co-founder Colonel David Hackworth, most decorated soldier of the last 100 years, a veteran of World War 2, Korea and Vietnam, is the only flag officer to turn on the Pentagon. Bestselling author, Hackworth, spent the remainder of his life exposing Pentagon corruption and military complicity in gangsterism. Hackworth was one, there have been no others, none have spoken out, not on drugs, not on $3 trillion in taxpayer funds stolen by military contractors, not on torture and certainly not on the military's proclivity of operating around the world answerable to the bankers and drug dealers who bought them lock stock and barrel so many years ago. Our points can be endless. Certainly weak political leadership and the powerful and well funded groups that control Washington, a combination of banking, organized crime, special interest and the Turkey/Israel/Saudi terror nexus, have left America prostrate and open to subjugation. The American military is even a weaker link than congress, if that can be believed, with the army of perfumed princes long in thrall to America's enemies.

Where will realistic analysis take us? Truth is no one wants to go there. The truth, if such a thing exists, is so dark, so malevolent, that the debauched lives of world leaders pales in comparison[1].
2016/09/20 - New Eastern Outlook
[1] http://journal-neo.org/2016/09/20/who-runs-america-s-military-surely-not-obama/

footer