Revista Art-emis
Autismul politic ?i insecuritatea na?ional? PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Luni, 12 Septembrie 2016 15:00

General Br. (r) Aurel I. Rogojan, art-emisCe carte a politicii Moscovei ?i Washingtonului nu pot în?elege auti?tii puterii de la Bucure?ti, dar pe care Budapesta ?i War?ovia o joac? cu inteligen?? ?i dexteritate?

De la Moscova, John Tefft limpeze?te apele tulburate de James Pettit la Chi?in?u: „Americanii ?i ru?ii au un set de valori comune, iar Moscova ?i Washingtonul au în prezent posibilitatea de a conlucra în multe domenii [...] T?rile noastre pot ob?ine rezultate excelente conlucrând" a declarat, la 30.08.2016, John Tefft, ambasadorul S.U.A. la Moscova, cu prilejul Forumului Flotei Arctice a Rusiei

Washingtonul este dispus s? dialogheze cu Moscova pe tema scutului antirachet? al S.U.A. din Europa. Diplomatul american a reiterat pozi?ia S.U.A. conform c?reia „scutul din România ?i Polonia nu este îndreptat împotriva Rusiei, ci are scopul de a contracara amenin??ri din partea Iranului ?i Chinei". Numai c? Iranul ?i China, aflate în rela?ii speciale cu Rusia, nu au de ce amenin?a state europene. Ele au alte ?inte, iar acestea sunt de notorietate interna?ional?, nefiind nevoie, de profesioni?tii spionajului pentru a le afla, eventual doar pentru a se stabili când, unde ?i cum se va întâmpla. Dar, numai dac? „Axa" va fi provocat?, ceea ce este mai mult imposibil, decât posibil s? se întâmple. Asta deoarece, este mai mult decât evident c? S.U.A. din ultimul deceniu (2006-2015 ) nu au mai fost superputerea unic? din deceniul anterior (1995-2005). Doctrina politico-militar? american? avea un slogan de mare for??: „America poate în orice moment s? gestioneze, concomitent, dou? conflicte majore ?i s? preîntâmpine un al treilea". Deci se afirma, în acest fel, capacitatea S.U.A. de a se angaja pe dou? fronturi, ipotetic unul cu Rusia, al doilea cu China ?i s?-l preîntâmpine pe al treilea, cu India. Altcineva în lume, la momentul respectiv, al apogeului Imperiului Global al Americii, nu putea exprima o amenin?are pentru S.U.A. Ulterior, puterea Marii Americi s-a compromis în uzura r?zboaielor din Irak ?i Afganistan, duse cu înc?p??ânare pân? la epuizarea stocurilor de sicrie ?i drapele preg?tite s? fie oferite familiilor militarilor c?zu?i pentru a ap?ra onoarea ?i valorile na?iunii de minciunile politice „casus belli".

Mesaj indirect pentru Kiev. Mafia transna?ional? din Ucraina a corupt la vârfurile politicii occidentale pentru a putea guverna

Ar fi justificat ca mandatarea ambasadorului James Pettit s? fie decodat? ?i în?eleas?, nu doar în cheia noastr? sentimental-patriotic?, ci ?i în cheia kievean? a politicii Washingtonului, pe care auti?tii no?trii nu o în?eleg ?i continua a sta al?turi de Poro?enko, pân? când dispari?ia fulger?toare, dar planificat? a acestuia va deveni un fapt istoric. Mafia transna?ional? a Ucrainei a corupt la vârfurile politicii occidentale pentru a putea guverna. Celebrul dialog dintre Victoria Nuland ?i subalternul ei, Geoffrey R. Pyatt, ambasadorul S.U.A. la Kiev (F**k the U.E. ! - Exactly! ) seam?na mai degrab? a jargon mafiot, decât a directiv? diplomatic? venit? din partea Departamentului de Stat. Cum a fost posibil a?a ceva? Foarte simplu, urmând modelul american promovat de C.I.A. ?i care const? în coruperea unor mebri ai guvernelor sau/ ?i a serviciilor secrete pe care le folosesc în opera?iuni clandestine ce nu pot fi autorizate financiar de Congresul S.U.A. Un exemplu: am retinut observa?ia foarte pertinent? a veteranului de la Evenimentul zilei, care a sesizat c? în Siria kurzii Pentagonului ?i rebelii C.I.A.-ului se m?cel?resc între ei. Logic este c? guvernul S.U.A nu poate sus?ine legal decât una din cele dou? p?r?i, cealalt? fiind sus?inut? clandestin, cu bani negri pentru care nimeni nu d? socoteal?. Indiferent de cine pierde sau câ?tig?, America este asigurat?. La vedere, dac? înving prietenii Pentagonului ?i sub acoperire, dac? sunt victorio?i clandestinii C.I.A.-ului. Pentagonul ?i C.I.A.-ul sunt oficial în România. În Moldova ?i Ucraina opereaz? doar regimul opera?iunilor clandestine. Dovad? ?i evaporarea miliardelor, audien?ele private ale lui Plahotniuc pe la Washington, tratamentul preferen?ial acordat de Casa Alb? unor lideri de la Chi?in?u ?i Kiev. Unde a fost România cu auti?tii ei politici în tot acest demers netransparent ? La col?ul ru?inii, cu lec?ia istoriei neînv??at? ?i temele „de cas? nef?cute"!

Cu ce a sprijinit Uniunea European? Republica Moldova? Trimi?ându-i ca reprezenta?i (?efi de oficii U.E.) func?ionari unguri ?i câte vreun polonez, ca s? nu fie toat? cus?tura cu a?? alb?. Consecin?a? Conform unui sondaj citat de Iulian Chifu, o destructurare identitar? cum nu a avut loc nici sub cnutul T?tucului Popoarelor Sovietice, o alienare periculoas? în contextul evenimentelor ce ar putea urma. Tat?l meu mi-a relatat dou? secven?e din campania de trei ani la care a luat parte pe frontul de Est. În anul 1941, Armata Român? a fost întâmpinat? cu flori ?i cu scandarea „Vin ai no?tri!" În anul 1944, cu acea?i scandare „Vin ai no?tri!", asupra solda?ilor români s-a aruncat ap? op?rit?. „Ai no?tri" nu mai erau românii. Sinceritatea sentimentelor unioniste nu poate fi m?surat?. Ele exist? sau nu. Care este câtimea popula?iei din Republica Moldova animat? de aceste sentimente? Cu siguran?? segmentul care nu a solicitat cet??enia Român? în scopuri de acoperire, ori a se constitui, comandat ?i la vedere, în „coloana a V-a a românismului agresiv". Adic?, o pricin? de gâlceav?! Tot cu siguran??, segmentul de popula?ie care nu a solicitat cet??enia român?, socotind c? e de datoria Guvernului României s? o recunoasc? pentru cei care le-a fost furat?, lor dar ?i urma?ilor lor. A existat la Bucure?ti sau Chi?in?u a astfel de inten?ie?! Se omora o afacere, pierea industria neagr? a cet??eniei. Toate statele dimprejurul României acord? cet??enii pe band? rulant? ?i fiecare cu propriile ?inte geopolitice. Unele net antiromâne?ti. Alte ?inte nu se las? u?or descifrate, ceea ce poate genera suspiciune ?i team?.

Pe curând, adio Poro?enko!

Azi Rusia ?i Occidentul au scos Ucraina din ruta nordic? a exportului de gaze, adic? i-au exptirpat pl?mânul s?n?tos., în loc de cel bolnav. Poro?enko nu mai înseamn? ceva cu adev?rat, iar din perspectiva unei viitoare administra?ii americane, oricare ar fi aceasta, el ar fi doar un periculos incomod, a c?rui grabnic? ?i intempestiv? ie?ire din scen? pare a se regiza ?i preg?ti. Factualitatea asasinatelor comandate pân? acum la Kiev, va servi ca indiciu indirect pentru translatarea responsabilit??ii spre Moscova. Manipulatorii clandestinilor lucreaz? la scenarii ?i regizeaz? ?i dispari?ia lui Putin. Într-o confruntare secret? victoria se poate ob?ine ?i a?a. Pre?edintele Rusiei mai are înc? adversari puternici suficient de înver?una?i pentru a risca, jucând cartea asasinatui politic, dac? vor primi ?i garan?iile implicate de un astfel de demers. Tentativele e?uate din ultimii doi ani arat? c? garan?iile au fost f?r? acoperire, iar resorturile puterii lui Putin mai puternice decât s-a estimat. Cartea fedealiz?rii Ucrainei a fost jucat?. Amânat? este doar împ?r?irea câ?tigului. Polonia ?i Ungaria ?tiau dinainte ?i vor primi dividendele investi?iilor, pe m?sura implic?rii avute în gestiunea crizei . România nu va primi decât ocazia de a zâmbri. Iar ca bonus, va asista la consumarea unei noi drame a românilor din „fostele teritorii române?ti care au apar?inut Ucrainei". S? nu ne sider?m prea tare dac? la Bucure?ti, de o parte ?i de alta a Dâmbovi?ei, se vor g?si aplaudaci ?i ?efi de galerii. Sunt deja în blokstart-uri prin platourile televiziunilor care cât pot ele de discret „ servesc cauza". Aceea pentru care sunt finan?ate la negru prin ordine de misiune secrete ?i verbale, executate de „agen?i " de teapa lui Coco?.

Budapesta ?i falanga ei neorevizionist? caut?, ca ?i în perioada interbelic?, sus?inere occidental? pentru desfiin?area efectelor Trianonului

Ungaria, în aceste ape tulburi, sparge valurile ?i se tonific? economic, câ?tig? autoriate , nu-i pas? de scrupulele comunit??ii interna?ionale, care pentru Budapesta nici nu prea exist?, deci se pare c? îi merge tot mai bine. ?i-a tras ?i frontiere de o?el, ca s? nu se spurce musulmanul la gula? , iar de poz? a anun?at admiterea câtorva zeci de migran?i. Ale?i pe spâncean?. Pentru bâtrânele puteri revizioniste europene, anul 1918 este „dead line"-nul desfacerii Tratatului de la Trianon. Par?ial, tratatul a fost dep??it în unele dintre efectele sale, dup? cum ?i acordul sovieto-german din 23 august 1939, precursorul Diktatului de la Viena, a ultimatimului privind predarea Basarabiei, dar ?i a retragerii din Cadrilater constitue un caz de drept interna?ional „sui generis", liber la interpret?ri generatoare de controverse. Dar cum dreptul interna?ional ?i for?a dreptului ?in de perioada titulescian? a diploma?iei române?ti, nu-i interesaz? pe auti?tii diploma?iei ce se face azi la Bucure?ti. La toate manifest?rile din occident consacrate centenarului primului R?zboi Mondial, care sunt în plin? des??urare, falanga neorevizionist? a Ungariei este prezent?, activ?, persuasiv?, conving?toare ?i comp?timit? pentru „marea nedreptate istoric? suferit? la Trianon". Ce întreprind în prezent neorevizioni?ii unguri nu va putea fi în?eles de noua genera?ie, lipsit? programat de studiul Istoriei României, dar ?i a popoarelor dimprejur. Pân? a recurge la câteva pagini de istorie, anticip?m c? Trianonul nu era posibil, între altele, f?r?:
- premisele create de pre?edintele Americii Wodrow Wilson ?i liderul Puterii Sovietelor, Vladimir Ilici Lenin;
- sistematicele ac?iuni de propaganda, influen?? ?i lobby ale românismului ?i mi?c?rilor na?ionale ale popoarelor din ramura slavilor din centrul ?i sudul Europei:
- acomodarea punctelor de vedere ale reprezentan?ilor na?iunilor desprinse din Imperiul Austro-Ungar la întâlnirea cu pre?edintele Wodrow Wilson;
- for?a de expresie a marilor ?i entuziastelor mianifest?ri populare pentru autodeterminare;
- mari sacrificii pe toate câmpurile de b?taie ale Europei;
salvarea Ungariei de pericolul bol?eviz?rii de c?tre România.

Este o vorb?: „Cine face ?i desface". Trebuie analizate cu mare aten?ie, obiectivitate ?i pruden??, în raport cu condi?iile de atunci, dac? în condi?iile actuale noul revizionism va reu?i amendarea a ceea ce a mai r?mas din Trianon.
- Va urma -

footer