Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Andreea Arsene   
Joi, 04 August 2016 05:54

Tricolor - RoÎn aceste momente în care situa?ia României a ajuns într-un punct foarte critic. înclinând balan?a spre dizolvarea identit??ii statale, ultima ?ans? de salvare a neamului românesc r?mâne instaurarea unui regim na?ionalist tradi?ionalist. Cu atât mai mult cu cât tendin?a european? actual?, în sfera politicului, înclin? vertiginos spre na?ionalism. ??ri precum, Polonia, Grecia, Serbia, Ungaria, Macedonia, Albania, Islanda ?i altele s-au îndep?rtat de ?ablonul politicianismului occidental, implementând un model de guvernare propriu, independent, în folosul exclusiv al ??rii lor. România, parc? urm?rit? de un blestem vechi, nu-?i mai poate scoate capul din mocirla în care au târât-o str?inii de neam care au avut interesul doar s? o distrug?. ?i, cum acest deziderat s-a dovedit a fi imposibil, tic?lo?i?ii neamului, iudele ?i c?l?ii ?i-au l?sat urma?ii s? le îndeplinesc? misiunea distructiv?.

Poporul român este cel mai vechi popor european a?ezat de aproape 7.000 de ani între hotarele aceluia?i teritoriu din care au fost smulse de-a lungul istoriei provincii mari de c?tre vecinii no?trii „binevoitori''. Singurul vecin al României, care s-a dovedit a fi cel mai drept a r?mas... Marea Neagr?. Mai mult de dou? milenii de cotropire, r?zboaie, campanii de denigrare ?i falsificare a istoriei n-au reu?it s? ne ?tearg? de pe hart?. Suntem un popor binecuvântat, îl avem pe Dumnezeu care ne ap?r?! Atunci, întreb: unde erau Statele Unite ale Americii, care î?i disput? suprema?ia cu ru?ii asupra noastr?, în acele vremuri când Burebista (anul 70 înainte de Hristos) îi supunea pe cel?i ?i pe bastarni punând st?pânire peste toat? România de azi? Regatul lui Burebista se întindea, cum este bine ?tiut, de la Dunarea mijlocie pân? la gurile Bugului ?i de la Carpa?ii P?duro?i pâna la Mun?ii Balcani. Statul nou creat era cunoscut sub numele de Dacia. În jurul anului 48 î.Hr. Burebista era numit într-o inscrip?ie greac? „cel dintâi ?i cel mai mare dintre regii din Tracia ?i st?pânitor peste tot ?inutul de dincolo ?i dincoace de fluviu". El a în?eles marea amenin?are care venea din partea romanilor care stapâneau Grecia ?i Macedonia.

Ne dau nou? lec?ii de istorie, americanii? Ace?ti barbari proveni?i din tagma mi?eleasc? a statelor colonizatoare - Anglia, Olanda, Fran?a - care au jefuit ?i supus mai mult de o treime din planet?? Unde era Rusia, ghimpele din coasta României, du?manul cel mai aprig dintre vecinii no?trii, când Decebal ducea cele mai grele lupte, dar glorioase împotriva celui mai mare imperiu al acelor vremuri, Imperiul Roman? Ru?ii (slavii de r?s?rit) au ap?rut în Europa adu?i de hoardele mongole din Asia de care s-au desp?r?it, a?ezându-se pe teritoriul actual al Rusiei. Cu toate c? propaganda ruseasc? atribuie poporului rus originea pur arian?, adev?rul este c? ei nu sunt nici m?car slavi la origine; elementul lor etnic principal descinde din vi?a khazar?. Balaurul din R?s?rit care a încercat de atâtea ori s? ne inghit? prin jafuri teritoriale, asimilare cultural? ?i etnic?, dar puterea lor colosal? nu a reu?it s? distrug? coordonatele puternice ale neamului nostru greu încercat. Nici ru?ii ?i nici americanii nu ne sunt prieteni ?i nici un alt stat de pe acest p?mânt. Suntem doar un trofeu râvnit pentru bog??ia resurselor teritoriale ?i pozi?ia strategic? important?. Îns? Rusia ?i-a impus na?ionalismul ca politic? de stat, ?i, în acest fel, a devenit un stat puternic închegat. Acest exemplu îl putem lua noi de la ru?i...

S? ne lu?m ca pav?z? credin?a str?mo?easc?, exemplul marilor personalit??i istorice care ?i-au jertfit via?a pentru înf?ptuirea unit??ii de neam. Avem în fa?? fundamentul necesar pentru a ne înt?ri mijloacele de lupt? împotriva sistemului care ne oprim?. Nu suntem singuri ?i nici lipsi?i de putere, a?a cum vor ei s? ne fac? s? credem. În noi s?l??luie?te o putere infinit mai mare decât a lor: suntem conecta?i permanent la sursa unei for?e uria?e numit? con?tiin?a colectiv?, despre care mul?i n-au cuno?tin??. Aceast? capacitate persist? în form? latent? ?i de aceea st?pânitorii (Oculta Mondial?) fac tot posibilul s? anihileze aceast? putere prin controlul eficient al maselor. Manipularea mediatic? ?i controlul prin mijloacele de spionaj tehnic ?i informatic contribuie cel mai sigur la contracararea oric?rei forme de protest împotriva sistemului. Mecanismul de control al elitelor vizeaz? ?inerea oamenilor într-o stare de ignoran??, team? ?i conflict între ei. Adev?rata putere o au cei mul?i, adic? noi, obidi?ii, manipula?ii, sclavagiza?ii, monitoriza?ii, nedrept??i?ii... Noi avem puterea de a ne decide singuri destinul ?i, totu?i, am renun?at ?i renun??m atât de u?or la acest drept fundamental d?ruit de c?tre Dumnezeu. ?i tot pentru Dumnezeu trebuie s? încet?m s? ne mai complacem în postura de cobai ai sistemului criminal globalist. Actul de manipulare mental? s?vâr?it asupra noastr? poate s? înceteze în momentul în care vom con?tientiza c? avem o personalitate proprie, un mod de gândire propriu care poate lucra constructiv pentru schimbarea societ??ii. Acel grup parazitar din vârful piramidei, numit „Fr??ia" ne folose?te sl?biciunile ca principal instrument pentru cucerirea puterii globale, îns? n-au ajuns la performan?a de a controla total fiecare individ în parte, le este imposibil, de aceea recurg la politicile criminale de reducere masiv? a popula?iei globului.

În România nu exist? pres? liber? ?i, din acest motiv, formele de manifest ale na?ionali?tilor puri nu pot str?bate în aten?ia oamenilor. Conduc?torii no?trii ne oropsesc ?i ne stigmatizeaz? orientarea na?ionalist?. Din cauza luptei na?ionali?tilor, pu?ini la num?r, alogenii din structurile statului au convenit s? stipuleze cât mai multe legi anti-na?ionale. Scoaterea din manualul de istorie a mai multor personalit??i care ?i-au adus contribu?ia la bunul mers al societ??ii române?ti din timpurile lor, scoaterea din ?coli a religiei oficiale cre?tin ortodox?, ceea ce au f?cut ?i comuni?tii, c? doar ei, cei care ne guverneaz? azi, sunt urma?ii ciumei comuniste. Interzicerea simbolurilor na?ionale este cea mai aberant? lege prin care s-a mers prea departe. Este o politic? dictatorial?, neagresiv? în plan fizic, exercitat? pe c?i l?turalnice, justificate de nevoia de a împiedica manifest?rile extremiste... Adic? voi, c?l?ilor, f?r? Dumnezeu, f?r? identitate, f?r? scrupule, îmi interzice?i s? îmi manifest identitatea de neam? A?i ajuns s?-l contesta?i pe marele poet Mihai Eminescu pentru c? acesta, cu geniala lui gândire ?i moralitatea curat?, prin patriotismul lui devotat, a luptat pentru drepturile neamului s?u asuprit? A?i diabolizat pân? la extrem rolul pe care l-a jucat „Mi?carea Legionar?" în societatea românesc? interbelic?.

Mi?carea na?ionalist-legionar? de sub conducerea C?pitanului Corneliu Zelea Codreanu a fost cea mai dreapt? ocârmuire din câte au existat vreodat?, cel pu?in din istoria modern?; st? dovad? faptul c? acestei grup?ri i s-au al?turat marile personalit??i ale vremii: Nae Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Petre ?u?ea, Radu Gyr, Constantin Noica, Nichifor Crainic, Mircea Vulc?nescu, Vasile Voiculescu, Traian Trifan, Lucian Blaga, Duhovnicul Arsenie Papacioc, Ilie Tudor, P?rintele Calciu Dumitreasa. Unele dintre aceste personalit??i au fost ideologi de seam? ai legionarismului manifestându-se foarte activ în cadrul mi?c?rii. Cu toat? mizeria aruncat? asupra Mi?c?rii Legionare, aceast? for?? a constituit în anii ei de glorie cel mai puternic zid de fier în calea expansiunii comuniste. Regele Carol al II- lea, din al c?rui ordin a fost ucis C?pitanul ?i camarazii lui apropia?i, a avut interesul s? înl?ture din cale opozan?ii care îi dezaprobau modul abuziv, imoral, dictatorial, contra interesului na?ional, de a conduce statul. Camarila carlist?, dirijat? din umbr? de nefasta Elena Lupescu, evreica subordonat? cercurilor sioniste care lucrau pe ascuns pentru distrugerea României, l-a influen?at pe rege în luarea celor mai nefaste decizii care au avut repercursiuni grave asupra viitorului ??rii.

Din ignoran?? sau în mod voit, regele „play-boy" a refuzat s? aloce bani pentru echiparea ?i dotarea corespunz?toare a armatei române, încât, în prag de r?zboi, în anul 1940, în lungul ?ir de pierderi teritoriale care au avut loc, România se afla în situa?ia cea mai dificil? din câte au existat în istoria modern?. O Românie f?r? armat?, o Românie izolat? pe plan interna?ional. Regele a c?utat salvarea de la dezastru în persoana unui român providen?ial, Generalul Ion Antonescu pe care îl trimisese în surghiun la M?n?stirea Bistri?a, pentru c? militarul de excep?ie a avut îndr?zneala s?-i cear? socoteal? pentru modul s?u dezastruos de a conduce ?ara. Ion Antonescu a fost singurul om capabil s? scoat? ?ara din haosul în care a fost aruncat? de c?tre rege în acea perioad?. I s-a repro?at ?i i se imput? lui Antonescu alian?a cu Germania, îns? cei f?r? dreapt? judecat? nu în?eleg c? nu exista o alt? posibilitate de a ie?i din impas.
Practic, Antonescu a ales unica solu?ie de salvare. Î?i închipuie cei care îi tot blameaz? politica, ce s-ar fi întâmplat dac? Antonescu i s-ar fi împotrivit lui Hitler? Deveneam o a doua Polonie sau Iugoslavie, sfâ?iat? în buc??i ?i împ?r?it? între germani ?i sovietici. Antonescu n-a fost executat pentru c? ar fi comandat uciderea în mas? a evreilor - o minciun? ordinar? -, deoarece el a v?zut un pericol doar în evreii din Basarabia ?i Bucovina care se manifestau foarte ostil fa?? de popula?ia majoritar româneasc?. Comisarii sovietici, în majoritate evrei care coordonau activitatea în teritoriile române?ti, se manifestau cu o violen?? ie?it? din comun fa?? de români.

Mare?alul a fost executat pentru c? a avut îndr?zneala s?-l infrunte pe Stalin, evreul de la Moscova, luându-i de sub nas, în mod justificat, teritoriile care ne-au apar?inut nou? de veacuri: Basarabia ?i Bucovina. Dac? Antonescu ar fi urât atât de tare evreii, ce l-ar fi împiedicat s?-i predea pe to?i germanilor? Exist? evrei care au recunoscut c? nici un tren înc?rcat cu evrei din România n-a plecat la Auscwitz, evrei care au recunoscut c? vie?ile lor au fost salvate de c?tre Mare?al, care le-a permis s? emigreze în Palestina. Iar ace?tia au fost de ordinul sutelor de mii. Înc? o minciun? evreiasc? ce trebuie s? fie demontat? este aceea c? evreii trimi?i la Bug au fost plasa?i cu scopul de a fi extermina?i. De ce nu se spune adev?rul c? inten?ia Mare?alului era aceea ca s? fie salva?i din mâinile germanilor? În tot acest timp cât au stat în lag?r, Antonescu a c?utat sprijin la evreii boga?i ca s?-i ajute ?i, ?i mai mult decât atât, a f?cut un apel interna?ional la americani ?i britanici s?-i salveze, dar, din p?cate, nu li s-a oferit niciun ajutor. Nu cumva acest refuz nejustificat vine înc? odat? în sprijinul teoriei conform c?reia, evreii trebuiau sacrifica?i chiar de c?tre cei din neamul lor, ca motiv pentru crearea mult a?teptatului stat Israel? Astfel se justific?.

Lideri cum au fost Ion Antonescu ?i Corneliu Zelea Codreanu nu se vor mai na?te prea curând. Ace?ti doi români providen?iali au scris o istorie glorioas?: încercarea lor de a ie?i de sub jugul sclaviei iudaismului mondial a demonstrat c? se poate solu?iona orice problem? de interes na?ional dac? diriguitorii sunt insufle?i?i în lucrarea lor de credin??, onoare, disciplin?, dragoste de ?ar? ?i spirit de sacrificiu.

În zilele noastre, na?ionalismul a devenit o „sintagm?" diabolizat? prin ascocierea inten?ionat gre?it? cu nazismul. Ca ideologie a ap?rut în secolul al XIX-lea, atunci când ??rile europene aflate sub hegemonia imperiilor Austro-Ungar ?i Otoman c?utau s? ob?in? dreptul la autonomie. Practic, ideologia na?ionalist? a avut un impact pozitiv asupra popoarelor subjugate de elementele str?ine, sporind sentimentul de mândrie na?ional? în rândul popula?iei. Apartenen?a maselor la aceast? ideologie a men?inut un echilibru major în desf??urarea corect? ?i bine închegat? a unit??ii statale. Nu-i nimic gre?it s?-?i iube?ti ?ara, s? apreciezi valorile tradi?ionale ?i s? le promovezi, s? faci cult pentru simbolurile na?ionale ?i s? arborezi drapelul ?i s? îmbraci portul na?ional, s?-?i cuno?ti drepturile cet??ene?ti ?i s? nu tolerezi pân? la umilin?? comportamentul obraznic al etnicilor, care, de atâta timp, ne-au c?lcat în picioare, pe noi românii majoritari. În virtutea c?rui drept?

Ridic?m moschei pentru musulmanii care ne-au prigonit ?i jefuit secole de-a rândul? Le d?m dreptul maghiarilor de a avea autonomie, acestor s?lbateci veni?i din stepele aride ale Asiei, care au ?inut p?mântul sfânt românesc al Transilvaniei sub st?pânire aproape 1.000 de ani, când noi, cu câteva mii de ani înaintea n?v?lirii lor, scriam istoria lumii pe T?bli?ele de la T?rt?ria? Toler?m ?ig?nimea obraznic? ce ne agreseaz? fizic ?i mediatic prin propagarea (in)culturii ei? Nu avem nevoie de aceste importuri cultural denaturate, fiindc? românii au una dintre cele mai bogate, valoroase ?i tradi?ionale culturi europene. Prin con?tientizarea propriei noastre valori, ca entit??i ce apar?inem unui spa?iu ancestral foarte vechi, vom putea rena?te spiritual pentru unitate; astfel se va produce mobilizarea noastr? general? pentru schimbarea societ????ii putrede ?i pentru înl?turarea segmentului parazitar care urm?re?te s? ne transforme într-o mas? de manevr? robotizat?. Cu credin?a c? înc? „mai avem o ?ar?" cu români viteji care vegheaz? ?i lucreaz? la îndeplinirea momentului mesianic profe?it de c?tre însu?i sfântul p?rinte Arsenie Boca, vom rena?te în trupurile dacilor neînfrica?i de odinioar?.

footer